č. akreditace MŠMT: 11218/2016-2-411

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Seminář poukazuje na skutečnost, že žáci se specifickými poruchami učení vyžadují odlišný přístup nejen v hodinách českého nebo cizího jazyka, ale i v matematice. Školení účastníkům objasní vliv dyslexie, dysgrafie, dysortografie a hlavně dyskalkulie na úspěšnost žáků v matematice. Významná část semináře bude věnována dyskalkulii, projevům poruchy, formám zohlednění a reedukaci. Téma semináře budou dokreslovat kazuistiky z praxe lektora.

 

Školení zahrne mimo jiné tato témata:

  • Stručná charakteristika specifických poruch učení a chování
  • Úpravy vyučovacího procesu v předmětu matematika u dětí s dysgrafií, dysortografií, dyslexií – formy práce, zohlednění, hodnocení, prověřování znalostí
  • Otázka přístupu učitele k žákovi s dyskalkulií a možnosti rodičů

 

Cíle školení:

Cílem kurzu je účastníkům zprostředkovat problematiku SPU v návaznosti na výuku v hodinách matematiky na ZŠ. Důraz bude kladen na poruchu specifickou poruchu schopnosti počítat – dyskalkulii. Seminář seznámí pedagogy se způsoby zohlednění dyskalkulie a možnostmi její reedukace.

 

Cílová skupina:

učitelé 1. stupně ZŠ

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

Pro objednání a cenovou nabídku nás kontaktujte.