logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00

Školní metodik prevence

Zřetel Školní metodik prevence

Vzdělávací program Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů, známý také pod názvem studium pro metodiky prevence, je akreditovaný v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb.

 • Akreditace MŠMT
 • Kombinované studium
 • Online a prezenční části
 • Praktický zkušenostní workshop
 • Zkušení lektoři a lektorky z praxe
 • Absolventi obdrží osvědčení

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů

Studium je určeno učitelům, kteří by chtěli působit (nebo již působí) jako školní metodik prevence ve své škole. Studium je zaměřeno na získání vědomostí a dovedností, které se projeví ve schopnostech aplikace pedagogiky a psychologie, adiktologie a výstupů z nejnovějších výzkumů v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů.

Cílem vzdělávacího programu je prohloubit a rozšířit vědomosti a dovednosti učitelů pro práci s dětmi s rizikem vzniku sociálně nežádoucího chování, a to jak s jednotlivcem, tak se skupinou (třídou).

Studium připraví školní metodiky prevence tak, aby dokázali sami vyhledávat žáky s rizikem vzniku sociálně nežádoucího chování, doporučovat pro žáky i třídy odborné intervence, spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními a institucemi specializovanými na práci s rizikovou mládeží.

Studium lze hradit z OP JAK v rámci tzv. Šablon.

Rozsah

250 vyučovacích hodin

Studium je rozloženo do 3 semestrů, probíhá ONLINE + 3 x prezenční setkání v uvedeném městě.

Výuka: 216 vyučovacích hodin (144 ONLINE + 72 prezenčně)

Praxe (stáž): 34 vyučovacích hodin

Obsah kurzu

Výuka

 • Poradenské systémy a primární prevence ve školství
 • Právní rámec pro práci školního metodika prevence
 • Primární prevence v podmínkách školy a její zařazení do školních poradenských služeb
 • Specifika role školního metodika prevence v systému práce školy
 • Systém primární prevence ve školství
 • Školní třída, její vedení a diagnostika
 • Rodina a komunikace s rodiči (osobami odpovědnými za výchovu)
 • Sociálně patologické jevy a rizikové chování
 • Monitorování a evaluace primární prevence
 • Tvorba minimálního preventivního programu

Stáž

 • Stáž (34 vyuč. hodin) – stáž na pracovišti organizace, která se zaměřuje na primární prevenci

Zakončení kurzu

Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou. Podmínkou účasti na závěrečné zkoušce je zpracování seminární a závěrečné práce. Zkouška se skládá z obhajoby závěrečné práce a z ověření znalostí před komisí.

Vstupní požadavky

Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. Aprobace není rozhodující.

Aktuálně vypsané termíny
Název Místo Termín
kvalifikační vzdělávání
šablony
Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů - kombinované ONLINE - webinář + Olomouc 20. 09. 2024 - 15. 12. 2025
kvalifikační vzdělávání
šablony
Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů - kombinované ONLINE - webinář + Praha 21. 09. 2024 - 15. 12. 2025
kvalifikační vzdělávání
šablony
Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů - kombinované ONLINE - webinář + Brno 21. 09. 2024 - 15. 12. 2025
Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů - kombinované
kvalifikační vzdělávání
šablony

ONLINE - webinář + Olomouc - 20. 09. 2024 - 15. 12. 2025
Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů - kombinované
kvalifikační vzdělávání
šablony

ONLINE - webinář + Praha - 21. 09. 2024 - 15. 12. 2025
Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů - kombinované
kvalifikační vzdělávání
šablony

ONLINE - webinář + Brno - 21. 09. 2024 - 15. 12. 2025

Další vzdělávání pedagogických pracovníků - DVPP
fb