DVPP na míru

DVPP na míru

Zde naleznete aktuální seznam všech našich školení akreditovaných MŠMT v systému DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků).

Pokud máte zájem o kterékoli uvedené školení DVPP na míru pro celý Váš pedagogický sbor, kontaktujte nás a my Vám zašleme podrobnou anotaci školení nebo připravíme již konkrétní nabídku.

V rámci školení pro celý pedagog. sbor máme připravenou také nabídku v rámci tzv. Šablon.

Pokud chcete, abychom Vám sami vybrali školení pro Vás, dle Vašich tematických požadavků, můžete použít nezávazný poptávkový formulář.

 

Kliknutím na název školení se otevře stručný popis.

Seznam všech akreditovaných školení


 • Aby učení nebylo mučení aneb Dejme každému šanci prožít úspěch
  Číslo akreditace

  424/2020-4-193

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  V semináři se učitelé dozvědí, jak přimět žáka k převzetí zodpovědnosti za vlastní proces učení. Seminář poukáže na roli učitele v konstruktivní škole – podpůrná činnost při metakognitivních procesech žáka - při sebereflexi a sebehodnocení vlastních silných a slabých stránek. Seminář nabídne učitelům konkrétní metody a formy práce, učitelé budou mít možnost si vyzkoušet v nabídnutých aktivitách. Ty kladou důraz na učení s porozuměním a je možné je zařadit do jakékoli hodiny, případně budou nabídnuty alternativy jednotlivých metod pro další inspiraci učitelů.

 • Adaptační obtíže a začlenění dítěte v MŠ, aneb aby se start podařil
  Číslo akreditace

  8966/2019-1-465

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Účastníci semináře budou seznámeni s typickými adaptačními obtížemi dětí, jejich možnými příčinami. Dále si seminář klade za cíl rozšířit kompetence učitelů v oblasti předcházení adaptačním obtížím – zvolení vhodné strategie, postupů, korekce nežádoucího chování. Cílem semináře je otázka nejvhodnějšího přístupu při uspokojování emocionálních i sociálních potřeb dítěte, potřebných pro proces rozvoje sociálního učení a sociálních dovedností.

 • Agrese a šikana
  Číslo akreditace

  34598/2019-2-1180

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Účastníci budou seznámeni s tématy souvisejícími s problematikou agrese a šikany: Co je agrese; Agrese – typy osobností, Jak na šikanu – jak zjistíme šikanu mezi dětmi; Psychologie dětské skupiny; Vyšetřování dětské skupiny, výchovný zásah a prevence; Co dělat aby se to neopakovalo; Kyberšikana; Domácí násilí.

 • Bezpečnost a ochrana zdraví dětí a žáků ve školách
  Číslo akreditace

  40286/2020-4-1065

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřen na bezpečnost a ochranu zdraví dětí a žáků v mateřských a základních školách. Školení je vhodné nejen pro učitele, ale i pro ředitele škol a všechny pedagogické pracovníky, kteří třeba jen vykonávají nad žáky dohled.

 • Carving – doškolovací kurz základního školního lyžování
  Číslo akreditace

  8574/2021-4-402

  Krátká anotace

  40 vyučovacích hodin

  Kurz má za cíl seznámit účastníky s metodikou carvingového lyžování, současnými trendy (funcarving, snowblades) a bezpečností a organizací lyžařských výcvikových kurzů pro žáky základních a středních škol. Kurz je koncipován jako doškolovací (rozšiřuje základní lyžařské dovednosti o techniku carvingového lyžování), proto chce být také inspirací, jak výuku co nejvíce zpestřit, používat rozličné pomůcky a jak děti citlivě motivovat ve výuce carvingového lyžování.

 • Čtenářská pregramotnost (webinář)
  Číslo akreditace

  31336/2020-4-874

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřen na seznámení s efektivními vyučovacími metodami, které podporují stimulování všech percepčních, kognitivních a motorických funkcí přímo ovlivňujících budoucí čtenářské schopnosti. Účastníci získají podněty pro činnosti a shlédnou ukázky materiálů, které posilují podporu nejen oslabených funkcí s přihlédnutím na včasnou prevenci dyslexie, dysgrafie a dysortografie. Téma semináře bude podpořeno zkušeností z praxe lektorky a ukázkou vhodných programů, pomůcek a pracovních listů pro pedagogy.

 • Dítě s ADHD, ADD – workshop pro asistenty pedagoga v MŠ a 1. stupni ZŠ
  Číslo akreditace

  40286/2020-4-1065

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Dílna, určená asistentům pedagoga v MŠ a 1. stupni ZŠ, je zaměřena na prohloubenípoznatků a získání a sdílení zkušeností s péčí o děti a žáky s poruchou ADHD, ADD. Účastníci budou formou workshopu seznámeni s vhodnými aktivitami pro všední den a strategiemi, které jim v praxi pomohou zvládat emočně a sociálně náročné situace. Cílem workshopu je asistentům poskytnout návod na hledání různých strategií v péči o konkrétní dítě. Seminář nabízí na základě dotazů účastníků praktické rady vycházející z dlouhodobé praxe.

 • Dítě s ADHD, ADD – workshop pro pedagogy MŠ a 1. stupně ZŠ
  Číslo akreditace

  40286/2020-4-1065

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Dílna prohlubuje a navazuje na poznatky ze školení „Neklidné dítě – problematika ADHD, ADD“. Zúčastněným pedagogům bude nabídnut prostor pro otázky a odpovědi týkající se péče o děti a žáky s poruchou ADHD a ADD a možnost sdílení zkušeností z praxe. Skrze vlastní prožitek se seznámí s vhodnými relaxačními technikami, aktivitami pro všední den a ujasní si strategie, které jim v praxi pomohou zvládat emočně a sociálně náročné situace. Seminář zahrne tato témata: Teoretický rámec problematiky. Aktivity podporující psychomotorický vývoj dítěte. Předcházení a řešení konfliktních situací. Relaxační, terapeutické aktivity vhodné pro děti ADHD – popis, terminologické vymezení.

 • Doškolovací kurz základního školního lyžování
  Číslo akreditace

  16924/2019-2-726

  Krátká anotace

  25 vyučovacích hodin

  Náměty pro zpestření výuky lyžování dětí na lyžařských výcvikových kurzech. Využití škály pomůcek při výuce lyžování dětí. Současné trendy ve sjezdovém lyžování. Prohlubování a zdokonalování lyžování účastníků. Účastníci v menších skupinách projdou postupné metodické řady, bude využit videozáznam jízd účastníků a následný rozbor a jednotlivá cvičení budou obohacena herními prvky vhodnými pro zpestření výuky a motivaci dětí k lyžování.

 • Doškolovací kurz základního školního snowboardingu
  Číslo akreditace

  16924/2019-2-726

  Krátká anotace

  25 vyučovacích hodin

  Náměty pro zpestření výuky snowboardingu dětí na lyžařských výcvikových kurzech; Využití škály pomůcek při výuce snowboardingu dětí; Současné trendy v metodice výuky snowboardingu; Zásady organizace výcvikových kurzů a zapojování snowboardových družstev; Zdokonalování jízdy účastníků. Účastníci v menších skupinách projdou postupné metodické řady, bude využit videozáznam jízd účastníků a následný rozbor a jednotlivá cvičení budou obohacena herními prvky vhodnými pro zpestření výuky a motivaci dětí k snowboardingu.

 • Drobné hry pro děti mladšího školního věku
  Číslo akreditace

  1435/2019-2-203

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Obsahem programu jsou možnosti a využití dětských her k rozvíjení nejrůznějších schopností a dovedností dětí. Náměty tvoří soubor her a činností, které můžeme nabídnout dětem během pobytu v mateřské škole, odpoledne ve školní družině v rámci přípravy na vyučování, během zájmových činností nebo jako aktivity ke zpestření výuky. Cílem školení je rozvíjet a prohlubovat individuální schopnosti, motivovat k pestré a námětově bohaté činnosti, podněcovat k organizování a plánování práce, vlastního učení, zábavy či hry a zaměřovat se na odpovědnost za kvalitu vlastní práce. Icebreakery a kontaktní hry. Hry s padákem. Hry bez materiálové náročnosti a bez náročné přípravy. Hry do místnosti, budovy.

 • Drobné hry pro děti mladšího školního věku II.
  Číslo akreditace

  424/2020-4-193

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Obsahem vzdělávacího programu je představení využití dětských her k rozvíjení nejrůznějších schopností a dovedností dětí. Náměty tvoří soubor her a činností, které můžeme nabídnout dětem během pobytu v mateřské škole, odpoledne ve školní družině v rámci přípravy na vyučování, během zájmových činností nebo jako aktivity ke zpestření výuky ve škole: Seznamovací a kontaktní hry; Hry s lany, provázky a šátky; Hry do místnosti bez materiálové náročnosti a bez náročnosti přípravy; Energizery; Hry uvolňující atmosféru.

 • Dysgrafie – specifická vývojová porucha učení – psaní
  Číslo akreditace

  40286/2020-4-1065

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřený na problematiku specifické poruchy postihující oblast psaní - dysgrafii. Účastníci se podrobně seznámí s danou problematikou, s příčinami vzniku této poruchy a specifiky přístupu k práci s takto znevýhodněnými dětmi. Kromě teoretických informací budou prezentovány také poznatky z praxe a doporučení pro práci ve výuce i mimo ni.

 • Dyslexie – specifická vývojová porucha učení – čtení
  Číslo akreditace

  40286/2020-4-1065

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřený na problematiku specifické poruchy postihující oblast čtení - dyslexii. Účastníci se podrobně seznámí s danou problematikou, s příčinami vzniku této poruchy a specifiky přístupu k práci s takto znevýhodněnými dětmi. Kromě teoretických informací budou prezentovány také poznatky z praxe a doporučení pro práci ve výuce i mimo ni.

 • Dysortografie – specifická vývojová porucha učení – porozumění gramatice
  Číslo akreditace

  40286/2020-4-1065

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřený na problematiku dysortografie – specifickou poruchu učení postihující oblast porozumění gramatickým pravidlům, tvarosloví a syntaxu. Účastníci se podrobně seznámí s danou problematikou, s příčinami vzniku této poruchy a získají náhled na specifika přístupu k práci s takto znevýhodněnými dětmi. Kromě teoretických informací budou prezentovány také poznatky z praxe a doporučení pro práci ve výuce i mimo ni. Přehled témat: Pojem dysortografie; Charakteristika jednotlivých projevů (obtíží); Sluchová diferenciace; Sluchová analýza a syntéza; Měkčení; Kvantita; Slabý jazykový cit; Hranice slov v písmu; Záměny; Zohlednění a přístup v běžné vyučovací hodině.

 • Dyspraxie a další poruchy motoriky
  Číslo akreditace

  16924/2019-2-726

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Cílem semináře je poskytnout podporu učitelům, kteří se dostávají do styku s dětmi trpícími koordinačními potížemi, jež mohou být projevem dyspraxie. Účastníci se budou schopni základního rozpoznání obtíží souvisejících s dyspraxií.

 • Efektivní spolupráce a komunikace asistenta pedagoga s rodinami dětí se zdravotním postižením
  Číslo akreditace

  1435/2019-2-203

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Seminář pro asistenty pedagoga v MŠ a ZŠ vychází z myšlenky, že péče o dítě se zdravotním postižením není snadná a v různých životních obdobích může přinášet i různě velkou zátěž pro rodiče i celou rodinu. Z tohoto pohledu je velice důležité seznámit i asistenty pedagoga s problematikou života rodiny pečující o dítě se zdravotním postižením. Budeme hovořit o výchovných přístupech – postojích rodin k dítěti se zdravotním postižením. Probrána bude i otázka jednotlivých fází vyrovnávání se s handicapem dítěte v rodině.

 • Efektivní spolupráce a komunikace pedagoga s rodinami dětí se zdravotním postižením
  Číslo akreditace

  1435/2019-2-203

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Seminář pro pedagogické pracovníky v MŠ a ZŠ vychází z myšlenky, že péče o dítě se zdravotním postižením není snadná a v různých životních obdobích může přinášet i různě velkou zátěž pro rodiče i celou rodinu. Z tohoto pohledu je velice důležité seznámit pedagoga s problematikou života rodiny dítěte se zdravotním postižením. Zamyslíme se nad různými způsoby zvládání zátěže. Budeme hovořit o výchovných přístupech – postojích rodin k dítěti se zdravotním postižením. Probrána bude i otázka jednotlivých fází vyrovnávání se s handicapem dítěte v rodině.

 • Environmentální výchova v MŠ
  Číslo akreditace

  8966/2019-1-465

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Seminář představí pedagogům základní informace o možnostech včlenění ekologické (environmentální) výchovy do života mateřské školy. Zřetel bude kladen na cíle a výstupy environmentální výchovy v předškolním vzdělávání dle RVP PV. Kromě teoretického rámce nabídne školení také praktické ukázky výtvarných, pracovních a literárních činností, hudebně-pohybových aktivit a her, které budou diskutovány v návaznosti na pedagogickou praxi účastníků. Načerpané informace se tak stanou inspirací pro práci v každodenní praxi s předškolními dětmi.

 • Evropská unie – minulost, současnost a budoucnost
  Číslo akreditace

  16924/2019-2-726

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Školení je zaměřeno na seznámení účastníků s historií a důvody vzniku Evropské unie, s přehledem evropských institucí, jednotlivých politik a vlivu EU. Zdůrazněna je také otázka budoucnosti EU v souvislosti s řešením finanční krize, přijetím Eura a dalším předpokládaným vývojem. Klíčová je aplikace získaných znalostí ve výuce společenskovědních předmětů. Základy EU (historie vzniku EU, instituce EU – parlament, komise, rada, soudní dvůr a jiné, politiky EU, Euro, práva a povinnosti občanů EU); Evropská unie a její síla (důvody vzniku EU, jejich analýza a srovnání s realitou; působnost EU a její síla v jednotlivých politikách, porovnání síly jednotlivých aktérů politik - EU, národní stát, regiony, atd.; možnosti zvyšování, resp. snižování vlivu EU); EU a její budoucnost.

 • Exkurze do moderní literatury pro děti mladšího školního věku
  Číslo akreditace

  1435/2019-2-203

  Krátká anotace

  4 vyučovací hodiny

  Cílem semináře je seznámit účastníky s výběrem moderní literatury pro děti, s vybranými autory a charakteristikou jejich tvorby, s novinkami v jednotlivých žánrech a s možnostmi, jak využít mezipředmětové vztahy a prolínání vzdělávacích oblastí. Vzhledem k filmovému, popř. televiznímu zpracování některých literárních děl bude dán prostor i průřezovému tématu mediální výchova. Na vybraných ukázkách si učitelé prakticky vyzkoušejí, jak je možno literaturu pro děti využít k rozvoji čtenářské gramotnosti, jak žáky vhodně motivovat k jejich vlastní mimoškolní četbě atd.

 • Grafomotorické dovednosti – jejich rozvoj a odstranění obtíží
  Číslo akreditace

  34598/2019-2-1180

  Krátká anotace

  9 vyučovacích hodin

  Prakticky zaměřený seminář pro pedagogické pracovníky akcentuje otázky týkající se rozvoje hrubé a jemné motoriky v návaznosti na systematický rozvoj grafomotorických dovedností a odstranění obtíží spojených se psaním. Na školení bude probrána otázka prevence grafomotorických a vizuomotorických obtíží již v předškolním věku. Objasněna bude problematika metodického vedení předškoláků v oblasti rozvoje grafomotoriky a vizuomotoriky. V neposlední řadě budou prezentovány praktické ukázky rozvoje hrubé a jemné motoriky.

 • Hry na školy v přírodě a pobytové akce
  Číslo akreditace

  16924/2019-2-726

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Účastníci kurzu si prostřednictvím zážitkové pedagogiky a metodických pokynů vyzkouší nejrůznější aktivity a hry, realizovatelné dále v jejich vlastní praxi. Tento soubor námětů pro aktivity a herní principy mohou dále libovolně rozvíjet a inovovat na základě vlastních zkušeností. Icebreakery a kontaktní hry; Hry založené na principu známých deskových her; Hry zaměřené na týmovou spolupráci; Pohybové hry.

 • Hudební výchova v současné MŠ a ŠD a jejím vzdělávacím programu
  Číslo akreditace

  16924/2019-2-726

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřen na aktualizování a prohloubení znalostí a praktických dovedností při rozvíjení hudební stránky dětské osobnosti.Rozvíjení hudebně sluchových schopností pohybovou průpravou / výška, síla, barva, délka tónu/,praktické ukázky; Instrumentální činnost – dětské hudební nástroje, metodika práce s dětskými hudebními nástroji,formy práce; Metodika hry na Orffovy hudební nástroje; Péče o dětský hlas; Hudebně pohybové hry - spojení písní s pohybem; Poslech hudby; Vlastní praktické procvičení všech aktivit, náměty pro zařazení do činností s dětmi, praktické ukázky; Využití v rámci RVP a implementace do vlastního ŠVP.

 • Jak motivovat žáky k učení
  Číslo akreditace

  424/2020-4-193

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  V semináři se učitelé dozvědí, jak zasahuje motivace žáků do jejich školní úspěšnosti. Pochopí, jakým způsobem mohou ve třídě navodit atmosféru, která u žáků vybudí vnitřní motivaci k učení. Budou seznámeni s tím, jaké formy a metody podporují aktivizaci žáků, získají konkrétní náměty do hodin.

 • Jak podporovat vývoj zdravého sebevědomí u nejmenších dětí (webinář)
  Číslo akreditace

  21055/2021-4-788

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Účastník semináře se naučí rozlišovat komunikaci, která snižuje a zvyšuje sebevědomí dětí. Seznámí se s principy respektující přístupu a dokáže použít empatickou reakci, sebevyjádření a některé efektivní komunikační dovednosti – popis, sdělení, očekávání, možnost volby. Ujasní si, kde a jakým způsobem stanovit hranice, vyzkouší si pozici přirozené autority. Dokáže nahradit trestání vyvozením přirozeného důsledku a posilování posunů ve vývoji dětí jejich popisem místo pochval a nálepkování.

 • Jak předcházet poruchám učení v předškolním věku
  Číslo akreditace

  16924/2019-2-726

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Seminář bude zaměřen na seznámení se základními pojmy: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, poruchy chování, pedagogická diagnostika, metody pedagogické diagnostiky. Učitelé získají materiály pro základní rozpoznání psychických funkcí (zraková a sluchová percepce, motorika, řeč). Dále se dozví o možných příčinách problémového chování předškoláků, o projevech, prevenci a možnosti ovlivnění tohoto chování, a tom, jaký je rozdíl mezi problémy v chování a poruchou chování. Tématem bude také prevence zjištěných obtíž, vypracování individuálního plánu a možnost nápravy oslabených funkcí, které jsou zásadní pro úspěšné zvládnutí školní docházky.

 • Jak překonat hlasovou krizi – technika hlasového projevu pro pedagogy
  Číslo akreditace

  1435/2019-2-203

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Účastníci budou seznámeni se způsoby zvládání hlasové únavy při výkonu pedagogického povolání. Metodika praktického semináře je postavena na principu správného používání hlasu tak, aby hlas zněl dostatečně silně, měl příjemnou barvu a přitom se minimálně unavoval. Technika hlasového projevu Vokalsystem je originální sestava cvičení a způsobů práce s hlasem, vytvořená na základě poznatků studia fonetiky a dlouholeté praxe operního pěvce. Seminář je rozdělen do dvou modulů z důvodu náročnosti nových témat, správného uvědomování nových návyků a procesů, se kterými se pedagogové na školení seznamují.

 • Jak překonat hlasovou krizi II.
  Číslo akreditace

  31336/2020-4-874

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Cílem semináře je proto klást důraz na praktické procvičování základních postupů hlasové techniky a její aplikace do běžného života. Pedagogové patří do skupiny zaměstnanců s vysokými nároky na kvalitu hlasu. Na základě zkušeností s vedením semináře Jak překonat hlasovou krizi, na který navazuje tento seminář, pozoruji, že právě kvalita hlasu je jejich nejčastějším problémem. Na kvalitu hlasu působí mnoho zátěžových faktorů, kterým jsou pedagogové denně vystaveni, jako je např. nadměrné a hlasité mluvení, křik, prašné prostředí a jiné.

 • Jak správně pracovat s informacemi – citace a úprava textu
  Číslo akreditace

  8574/2021-4-402

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Cílem semináře je získat správné návyky při práci s informacemi, seznámit se s používanými pojmy a definicemi, s jednotlivými metodami, technikami a postupy. Seminář je zacílen na aktivní propojení teoretických znalostí s praktickými.

 • Jak trénovat pamět u sebe i u žáků
  Číslo akreditace

  424/2020-4-193

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  V semináři se učitelé dozvědí, jak funguje paměť. Budou umět lépe pochopit, proč si některé informace pamatujeme lépe a některé hůře a přizpůsobit novým znalostem své pedagogické působení. Získají řadu námětů pro podporu pozornosti, motivace, představivosti, kreativity, logického myšlení – tedy komponentů, které napomáhají k lepšímu zapamatování a uchování informací v dlouhodobé paměti. Vyzkouší si aktivity, které podporují rozvoj krátkodobé paměti a získají inspiraci do hodin.

 • Keramika II. - další techniky a způsoby dekorace
  Číslo akreditace

  16924/2019-2-726

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Seminář Keramika II. je zaměřen na náročnější techniky zpracování a alternativní způsoby dekorace keramické hlíny. Účastníci si individuálně pod vedením lektorky prakticky vyzkouší jednotlivé techniky a zaznamenají si své postřehy. Získají tak inspiraci a podněty pro další práci s dětmi. Účastníci si vyzkoušejí různé postupy zpracování hlíny, získají seznam odborných publikací zabývající se danou problematikou a bude jim zprostředkována metodika, kterou posléze mohou využít ve své praxi.

 • Keramika III. - další techniky a způsoby dekorace
  Číslo akreditace

  424/2020-4-193

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Praktický seminář je zaměřený na další techniky zpracování a alternativní způsoby dekorace keramické hlíny. Zařazeny budou techniky barvení hlín barvítky, využití šamotové hlíny a sádry a vkládání mědi do hlíny. Účastníci si sami všechny postupy prakticky vyzkouší, využijí vlastní tvořivost a fantazii. Získají inspiraci pro práci s dětmi různého věku a zaměření. Na semináři budou účastníci sdílet své technologické zkušenosti a budou s lektorkou konzultovat konkrétní příklady vad vzniklých při výpalu a glazování. Účastníci získají seznam odborných publikací zabývající se danou problematikou a budou obeznámeni s metodikou výuky, učitelským portfoliem a ukázkami ze školní praxe.

 • Keramika IV. – konzultační seminář
  Číslo akreditace

  34598/2019-2-1180

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Účastníci se zamýšlí a vytváří otázky o možných těžkostech a nestandartních chvílích, které přináší tvorba z keramické hlíny. Nabyté vědomosti pak vyhodnocují v návaznosti na svoji vlastní praxi a použitelnost získaných poznatků pro jejich ŠVP i práci v jejich zařízení.

 • Komunikace s rodiči žáků a studentů
  Číslo akreditace

  1108/2021-4-180

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Cílem semináře je zaměřit se spolu s účastníky na pochopení základních pravidel sociální komunikace a využít tyto poznatky při jednání s rodiči, popř. žáky. Na modelových situacích si účastníci vyzkouší možnosti přístupu k jednotlivým typům rodičů.

 • Komunitní kruh v pedagogické praxi
  Číslo akreditace

  1108/2021-4-180

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Učitelé se naučí pomocí komunitního kruhu lépe komunikovat se svými žáky. Lze jej využít v rámci vedení třídnických hodin, ale v podstatě je to i jedna z možností alternativní výuky vedené v menším kolektivu žáků.

 • Kontrolovat a být kontrolován
  Číslo akreditace

  31336/2020-4-874

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Seminář je určen ředitelům škol nebo školských zařízení, kteří zodpovídají za kontrolní činnosti. Účastníci získají ucelený pohled na problematiku řízení kontrolních procesů, delegování pravomocí na další pracovníky školy nebo školských zařízení a budou upozorněni na nebezpečí, která mohou nastat při podcenění kontrolní činnosti. Účastníci získají také přehled o kontrolní činnosti dalších kontrolních orgánů.

 • Korfbal – smíšený kolektivní sport ve školní výuce
  Číslo akreditace

  8574/2021-4-402

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Cílem školení je seznámit pedagogické pracovníky s možností zařadit korfbal jako doplněk tělesné výchovy či zájmového sportovního útvaru. Školení praktickým způsobem představí klady, které tento jedinečný sport nabízí ve vztahu k obohacení běžné tělovýchovné praxe.

 • Kouzlo otisku – grafické techniky v MŠ a ZŠ
  Číslo akreditace

  424/2020-4-193

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Praktický seminář je zaměřený na předgrafické techniky, při kterých není potřeba tiskařského lisu. Účastníci se dozvědí, jaké barvy jsou potřeba, jaké materiály lze kombinovat a jaká kouzla s tiskařskými barvami lze provádět. Vyzkouší si také techniku užití tapetového lepidla a klovatiny v grafické práci. Účastníci si samostatně vyzkouší jednotlivé techniky a podle vlastní fantazie téma i techniku zpracují.

 • Kouzlo otisku II. – grafické techniky v MŠ a ZŠ
  Číslo akreditace

  424/2020-4-193

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Náplň semináře je zaměřena na předgrafické a grafické techniky, při kterých není potřeba tiskařského lisu. Představena bude technika monotypu, využití šablon a možnosti, které nabízí tiskařské barvy, váleček a fermež. Účastníci se dozvědí, které papíry lze pro grafiku používat a co s barevnou plochou po dokončení práce. Účastníci si samostatně vyzkouší jednotlivé techniky a podle vlastní fantazie téma i techniku zpracují.

 • Kritéria školní zralosti – připravený předškolák (webinář)
  Číslo akreditace

  1108/2021-4-180

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Cílem webináře je podat účastníkům informace o tom, jak by měl vypadat školsky zralý předškolák, jeho systematická příprava a vedení v rámci MŠ. Organizace práce, metodika, pomůcky. Dále bude s účastníky probrána otázka možného odkladu školní docházky i možného dodatečného odkladu. Účastníci budou dále seznámeni s riziky spojenými s předčasným nástupem do ZŠ.

 • Laskavost a empatie ve výchově nejmenších dětí (webinář)
  Číslo akreditace

  21055/2021-4-788

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Účastník semináře získá informace o významu emocí v životě dětí i pečujících osob a o důsledcích jejich potlačování. Naučí se základy akceptace (tedy přijímání) i empatické reakce. Dokáže rozpoznat direktivní a manipulativní komunikaci, nálepkování. Vyzkouší si laskavé postoje i rozdíly, které empatická a laskavá komunikace dětem přináší. Prožije přijetí i podporu sebe sama díky pozitivnímu efektu laskavosti a empatie a dokáže ji přenést i do svého osobního a pracovního života.

 • Leadership pro vedoucí pedagogické pracovníky
  Číslo akreditace

  31336/2020-4-874

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Hlavním cílem je získání základních znalostí o leadershipu, seznámení s možnostmi vedení a motivace podřízených.

 • Matematická pregramotnost (webinář)
  Číslo akreditace

  31336/2020-4-874

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář přiblíží účastníkům metodiku rozvoje předmatematických a předčíselných představ v rámci předškolního vzdělávání (práce s barvami, geometrickými tvary, prostorová představivost a orientace, vnímání času a další). Tyto představy jsou předpokladem k budoucímu zvládání učiva matematiky v ZŠ, a tím i vytváření kladného vztahu k matematice. Účastníci se seznámí se základními pojmy v dané problematice, rozšíří si kompetence a získají inspiraci pro využití v přímé pedagogické praxi.

 • Matematika v současné MŠ a jejím vzdělávacím programu
  Číslo akreditace

  16924/2019-2-726

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřený na rozvíjení předmatematických představ dětí formou propojení teorie a praxe s názornými ukázkami. Důraz je kladen především na rozvoj logického myšlení, podporu orientace v prostoru a čase a chápání pojmu „číslo". Zahrnuje také seznámení se základními matematickými představami (vytváření množin, jejich sjednocení, třídění, porovnávání) a geometrickými pojmy (základní útvary v rovině i prostoru, měření, porovnávání). Účastníci jsou při školení aktivně zapojováni. Získávají tedy nejen teoretické znalosti, ale také řadu praktických námětů, her a inspirace, které mohou využít ve své praxi. Seminář prezentuje danou problematiku v návaznosti na RVP PV s cílem ji implementovat do ŠVP.

 • Maturity – základní právní souvislosti (webinář)
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  4 vyučovací hodiny

  Ohledně realizace státních maturit se vedou vášnivé diskuse. Ministerstvo často mění obsahové i organizační náležitosti. Seminář proto představí související právní úpravu zejména v tzv. maturitní vyhlášce a obsáhne její novelu z podzimu 2020. Mnohé otázky zodpovídá související metodika ministerstva školství. Také kvůli pandemii dospěly maturity k řadě organizačních změn.

 • Metodika vedení třídnických hodin
  Číslo akreditace

  1108/2021-4-180

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Konzultovat s učiteli možnosti vedení třídnických hodin, ve kterých se zaměříme na pravidelnou práci se vztahy uvnitř třídy, rozvoj osobností dětí a jejich sociální dovednosti, možnosti řešení aktuálních problémů ve třídě, práci s pravidly třídy, prevenci sociálně patologických jevů.

 • Multikulturní výchova a vzdělávání dětí v mateřské škole
  Číslo akreditace

  16924/2019-2-726

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Charakteristika předškolního období; Multikulturní výchova a dítě předškolního věku; Vymezení pojmu multikulturní výchova a souvisejících pojmů; Pedagogické předpoklady a vize spojované s multikulturní výchovou; Legislativní zakotvení MV v českém vzdělávacím systému; Multikulturní výchova a Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání; Romové, Vietnamci a Ukrajinci v mateřské škole; Metodika multikulturní výchovy v mateřské škole (metody, aktivity); Praktická ukázka projektu do integrovaného učení hrou – návrh témat; Tvorba myšlenkových map; Evaluace tematických částí.

 • Náboženství v politice
  Číslo akreditace

  16924/2019-2-726

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Cílem kurzu je poskytnout účastníkům možnost vhledu do kontroverzní oblasti, se kterou může být pedagog konfrontovaný během výuky v různých předmětech, zejména zeměpise, dějepise, společenských vědách a jiných. Na konkrétních příkladech, a to jak historických, tak ze současnosti bude ve spolupráci s účastníky kurzu hledaná podstata vlivu náboženství na politiku, způsoby uplatňování tohoto vlivu, a možná řešení jeho regulace. Účastníci tak nezískají pouze nové poznatky, ale budou také inspirováni ke kritickým úvahám o dané problematice.

 • Nadané dítě v mateřské škole
  Číslo akreditace

  16924/2019-2-726

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřen na problematiku identifikace a rozvoje nadprůměrně intelektově nadaného dítěte předškolního věku. Vymezení základních pojmů souvisejících s nadáním a uvedení do problematiky; Seznámení s historickými kořeny současných přístupu ke studiu nadání; Oblasti, v nichž se nadání může projevit; Zvláštnosti, které se u nadaných dětí mohou vyskytnout; Charakteristiky a projevy nadaných dětí (v sociálních vztazích, komunikaci, citové oblasti, kombinace nadání s mentálním postižením); Spolupráci rodiny s institucemi – mateřskou školou, pedagogickou - psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem, organizací Mensa a s tím související problematika identifikace nadání; Demonstrace častých problémů nadaných dětí na příkladech z praxe, možnosti jejich řešení.

 • Nekázeň u žáků a její prevence
  Číslo akreditace

  424/2020-4-193

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Problematika budování autority učitele, kázeň ve třídě a efektivní pedagogická komunikace. Nejčastější projevy nevhodného chování včetně možných příčin a role učitele v jejich řešení, jak účelně používat výchovných/kázeňských prostředků, příklady konkrétní reakce na nekázeň. Konstruktivní řešení konfliktu, práce se stresem, metody komunikace, nastavení jasných a srozumitelných pravidel, budování pozitivního klimatu ve třídě, smysluplnost činností a týmová práce, uspokojování potřeb žáků a respektování jejich učebních stylů. Možnosti a způsoby spolupráce s dalšími pedagogy, s rodiči a odbornými institucemi.

 • Neklidné dítě – problematika ADHD, ADD (1. část)
  Číslo akreditace

  26332/2019-2-959

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  První část dvoudílného semináře je zaměřena na seznámení s problematikou ADHD, ADD, jejich charakteristiku, jednotlivé formy, příčiny vzniku a projevy. Skolení bude zacíleno na projevy chování dítěte s ADHD, ADD, související s jeho začleněním do kolektivu MŠ a ZŠ a na ně navazující možná další úskalí. Účastníkům tohoto semináře budou na základě dlouholeté praxe lektorky v pedagogicko-psychologické poradně zprostředkovány různé pohledy na specifické obtíže v chování dětí v předškolním věku a mladším školním věku. Součástí prezentace budou také kazuistiky dětí se specifickými poruchami chování.

 • Neklidné dítě – problematika ADHD, ADD (2. část)
  Číslo akreditace

  26332/2019-2-959

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Druhá navazující část dvoudílného semináře se zaměřuje na zásady práce s dítětem s ADHD, ADD, předcházení konfliktním situacím a plánování strategie přístupu k těmto dětem. Probrány budou základy efektivní komunikace a komunikačních dovedností při řešení výchovných problémů. Účastníkům tohoto semináře budou na základě dlouholeté praxe lektorky v pedagogicko-psychologické poradně zprostředkovány různé pohledy na specifické obtíže v chování dětí v předškolním věku a mladším školním věku. Součástí prezentace budou také kazuistiky dětí se specifickými poruchami chování.

 • Netradiční sporty na školní akce
  Číslo akreditace

  16924/2019-2-726

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Cílem školení je seznámit účastníky prostřednictvím jejich vlastního prožitku s netradičními sportovními aktivitami a pravidly bezpečnosti nejen během realizace těchto her a aktivit (frisbee (létající talíře), lakros, lukostřelba, kontaktní sporty a hry na louce). Nedílnou součástí je i vzájemná inspirace osvědčenými metodami a formami práce, nevšedními nápady, zisk dalších zkušenosti a námětů pro vlastní práci.

 • Netradiční výtvarná výchova v mateřské škole
  Číslo akreditace

  16924/2019-2-726

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřen na seznámení s možnostmi jak dětem zprostředkovat výtvarný prožitek se zasazením do různých souvislostí – historických, společenských, enviromentálních a získání poznatků a dovedností pro samostatné vytváření výtvarných řad a projektů. Úvod do problematiky dětské kresby a jejích vývojových stádií; Základní pojmy užívané při tvorbě výtvarné řady, vysvětlení jejich významu; Seznámení s artefiletickým způsobem práce ve výtvarné výchově a jeho přínosem (co je to artefiletika, terminologie, metody a formy práce, přednosti). Vlastní prožitek z několika aktivit, který pedagogům umožní hlubší vhled do problematiky, účastníci získají základní zásobník metodicky zpracovaných témat, se kterými mohou ve své praxi pracovat.

 • Nízkonákladový marketing pro SŠ
  Číslo akreditace

  31336/2020-4-874

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Hlavním cílem kurzu je získání informací o možnostech a způsobech nízkonákladové propagace školy. Účastníci si na základě získaných informací pod vedením lektora zpracují zjednodušený návrh marketingové strategie své školy, na který následně získají od ostatních účastníků a lektora zpětnou vazbu včetně dalších doporučení. Seminář je veden prakticky tak, aby měli absolventi konkrétní využitelné výstupy, se kterými pak mohou pracovat.

 • Od pojmů k dojmu – Rozeznívání literárního textu
  Číslo akreditace

  31336/2020-4-874

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Cílem semináře je dovést účastníky k uvědomění si významu estetické funkce textu. Naučit je s estetickou funkcí pracovat jako se zdrojem významu výpovědi. Zdokonalit jejich citlivost k odlišnosti obsahu a formy textu. Naučit je hledat možné alternativní významy textu. Poskytnout účastníkům základní techniky práce s převodem textu od pojmů k audiovizuálnímu ztvárnění textu.

 • Osobnostně sociální rozvoj pedagogů (webinář)
  Číslo akreditace

  21055/2021-4-788

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Kurz je zaměřen na osobnostně sociální rozvoj pedagogů z pohledu potřeb vlastní osobnosti i z pohledu potřeb pedagogické činnosti ve škole - prohloubení pedagogických kompetencí v oblasti podpory osobnostně sociálního rozvoje dětí. Vzdělávací program je rozdělen na 4 hlavní částí: sebereflexe, kooperace, komunikace a relaxace.

 • Osobnostně sociální výchova v MŠ a ŠD prakticky
  Číslo akreditace

  16924/2019-2-726

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Účastníci se budou seznamovat s hrami rozvíjející klíčové kompetence dětí, zejména klíčové kompetence pro trávení volného času, komunikativní, sociální a personální, občanské a řešení problémů. Prakticky si vyzkouší (tak aby byli schopni hry využít a použít ve své praxi): hry pro rozvoj emocí, hry pro rozvoj komunikace, hry zaměřené na zvýšení koncentrace a uvolnění, hry posilující emocionalitu, motivaci, socializaci, komunikaci, autoregulaci, hodnotovou orientaci a tvořivost. Účastníci budou aktivity propojovat s klíčovými kompetencemi.

 • Papírové chumelení aneb nechumelí jenom v zimě
  Číslo akreditace

  16924/2019-2-726

  Krátká anotace

  4 vyučovací hodiny

  Tématem tvořivé dílny je výroba dekorace za pomoci různých druhů papírů. Účastníci si vyzkouší kombinace různých druhů papírů k sestavení a vytvoření přáníček, dekorativních předmětů. Získají informace o tom, jak si papíry připravovat, jak je kombinovat. Společně sestavíme zásobník námětů pro práci s papírem. Účastníci si ověří, že techniky lze využít i s dětmi předškolního věku. Materiál, se kterým budou účastníci v průběhu semináře pracovat, je cenově dostupný a nabízí širokou škálu využití. Hotové výrobky si účastníci odnesou domů. Jde o praktickou výtvarnou dílnu s názornými ukázkami. Účastníci si samostatně vyzkouší jednotlivé techniky a podle vlastní fantazie téma i techniku zpracují.

 • Pedagogická diagnostika v MŠ, tvorba diagnostických materiálů a zpracování pedagogické diagnostiky u konkrétního dítěte pedagogem MŠ
  Číslo akreditace

  34598/2019-2-1180

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář si klade za cíl nabídnout pedagogům metodický postupy pro zajištění odpovídající vzdělávací nabídky a vhodného pedagogického vedení. Dále si klade za cíl odbornou formou poskytnout učitelům informace, jak probíhá vývoj dítěte od raných etap do věku školního, co by mělo dítě zvládat v předškolním věku, kam by mělo „dojít“, než nastoupí do školy. Cílem semináře je poskytnou pedagogům pedagogické diagnostické nástroje, kterými mohou sami vývojovou úroveň dítěte zjistit-diagnostikovat.

 • Pedagogická diagnostika v MŠ, tvorba diagnostických materiálů a zpracování pedagogické diagnostiky u konkrétního dítěte pedagogem MŠ (webinář)
  Číslo akreditace

  31336/2020-4-874

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář si klade za cíl nabídnout pedagogům metodický postupy pro zajištění odpovídající vzdělávací nabídky a vhodného pedagogického vedení. Dále si klade za cíl odbornou formou poskytnout učitelům informace, jak probíhá vývoj dítěte od raných etap do věku školního, co by mělo dítě zvládat v předškolním věku, kam by mělo „dojít“, než nastoupí do školy. Cílem semináře je poskytnou pedagogům pedagogické diagnostické nástroje, kterými mohou sami vývojovou úroveň dítěte zjistit-diagnostikovat. Pedagogická diagnostika vychází z jednotných vývojových řad - jedná se o informace, v jakém věku by mělo u dítěte dojít k upevnění dílčích dovedností.

 • Personální zabezpečení vzdělávání z pohledu ředitele školy
  Číslo akreditace

  31336/2020-4-874

  Krátká anotace

  4 vyučovací hodiny

  Seminář je určen pro ředitele škol, kterým přináší základní vhled do organizace personálního zajištění vzdělávání v jejich škole a upozorňuje je na důležité oblasti i možná úskalí, která tato problematika s sebou přináší.

 • Pohybové hry pro děti školního věku
  Číslo akreditace

  1435/2019-2-203

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Obsahem programu je nastínění možností jak zpracovat a využít pohybové hry k rozvíjení nejrůznějších schopností a dovedností dětí, převážně motorických a psychomotorických. Náměty tvoří soubor her a činností, které můžeme nabídnout dětem odpoledne ve školní družině v rámci přípravy na vyučování, během zájmových činností nebo jako aktivity ke zpestření výuky. Honičky. Hry ve skupinách. Běžecké a štafetové hry. Míčové hry. Kontaktní a úpolové hry.

 • Pohybové hry v MŠ jako podpora inkluzivního vzdělávání
  Číslo akreditace

  40286/2020-4-1065

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Cílem školení je poskytnout pedagogům nové náměty na alternativní pohybové aktivity u předškolních dětí. A především pak nastínit možnosti aplikace těchto pohybových aktivit pro děti jako podpory společného vzdělávání heterogenního kolektivu.

 • Polytechnická výchova - rozvoj prostorové představivosti (webinář)
  Číslo akreditace

  31336/2020-4-874

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Cílem cyklu je účastníkům zprostředkovat prezentační i praktickou formou využívání různých her, stavebnic, logicko-abstraktních konstruktivních pomůcek, pomůcek na rozvoj smyslového vnímání a manipulace s nimi, které pedagogům umožní rozvíjet děti v mnoha směrech a naplňovat tak cíle RVP PV.

 • Poruchy chování aneb jak předcházet nekázni
  Číslo akreditace

  1108/2021-4-180

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Účastníci semináře se seznámí s klasifikací poruch chování a rizikovým chováním žáků či studentů. Ozřejměna budou specifika jednotlivých věkových kategorií, možné spouštěče agrese i prostředky nápravy. Blíže bude představena hierarchie potřeb, způsoby sociální interakce i možnosti jednání s žákem či studentem s poruchou chování.

 • Poznávání sebe a druhých v rámci osobnostní a sociální výchovy
  Číslo akreditace

  8574/2021-4-402

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Seminář bude věnován oblasti poznávání sebe a druhých prostřednictvím aktivit a technik osobnostní a sociální výchovy. Zasadíme si tato témata do struktury zmíněného vyučovacího předmětu a nastíníme jejich prolínání napříč celou výukou OSV. Účastníci se seznámí s konkrétními v jejich praxi dále využitelnými aktivitami, zkusí si naformulovat cíle zaměřené na sebepoznání či poznávání druhých a tyto cíle po aktivitě zreflektovat. Věnovat se budeme také tématu sebepoznání a sebepojetí, zpětných vazeb a teorii Johariho okénka.

 • Právní odpovědnost ve školství (webinář)
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  4 vyučovací hodiny

  V praxi velmi často vznikají pochybnosti, kdo odpovídá za škodu vzniklou během výuky, ve školách. Seminář se zaměří na vymezení právní odpovědnosti ředitelů školských právnických osob, pedagogů a dalších zaměstnanců školy. Pozornost bude věnována pracovněprávní, přestupkové i trestní odpovědnosti a přiblíženy budou základy civilněprávní odpovědnosti, včetně odpovědnosti za škodu.

 • Předadaptační proces v mateřské škole
  Číslo akreditace

  16924/2019-2-726

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřen na problematiku adaptace dítěte ve věku 2-3 let na prostředí MŠ a učitelku před zahájením docházky a to společně s rodičem formou herních odpolední. Specifika adaptace dětí ve věku 2 - 3 let, fáze adapt. procesu; Rozdíly ve vývoji 2, 3 a 4letých dětí (úvod do vývojové psychologie s ohledem na věkové zvláštnosti a zařazování již dvouletých dětí do kolektivu MŠ); Spolupráce rodiny a MŠ při úspěšné adaptaci dítěte; Problémy, které se mohou během adaptačního procesu objevit, jejich možné příčiny a návrhy řešení; Pořádání Odpolední pro maminky s dětmi v MŠ – jak mohou probíhat, na co se připravit (připravenost prostředí i učitelky), využití příkladů z praxe – srovnání adaptace dětí, které Odpoledne pro maminky nenavštěvovaly; Návrhy činností a aktivit pro bezproblémovou adaptaci dětí.

 • Prevence stresu a syndromu vyhoření koučovací metodou Inner Game (webinář)
  Číslo akreditace

  21055/2021-4-788

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Účastník kurzu si zvýší odolnost proti stresovým situacím. Zmapuje si vnitřní dialogy, které oslabují nebo posilují jeho stabilitu. Naučí se rozpoznávat hladinu stresu, pozná svou typickou reakci na stres. Dokáže najít své zdroje i faktory, které ohrožují jeho stabilitu. Posílí svou sebedůvěru a sebevědomí pomocí pozitivního postoje k sobě. Naučí se, jak zvládat odmítnutí i jak získat odstup od kritiky druhých. Seznámí se s hlavními praktickými nástroji Vnitřní hry, dokáže je využít ve svém pracovním i osobním životě. Po absolvování kurzu účastník zvýší akceptaci k sobě i druhým, převezme zodpovědnost za své reakce, dokáže získat nadhled a změní své dosavadní neefektivní reakce na stresující situace.

 • Prevence syndromu vyhoření
  Číslo akreditace

  1108/2021-4-180

  Krátká anotace

  4 vyučovací hodiny

  Syndrom vyhoření (burnout syndrom), neboli pocit pracovního vyčerpání, se odráží v psychické, fyzické i duševní nepohodě. Tato obtíž postihuje především lidi pracující v pomáhajících profesích – učitelé jsou tedy v tomto směru ohroženou skupinou. Seminář se pokusí objasnit, jaké jsou fáze syndromu vyhoření, čeho si všímat a co by nás mělo varovat. Řekneme si také, jaké důsledky může syndrom vyhoření mít. Poté se zaměříme na to, jak se tomuto syndromu bránit a prakticky si vyzkoušíme několik technik pro lepší duševní hygienu a pro lepší zvládání stresových situací.

 • Příprava předškoláka v MŠ na vstup do základní školy
  Číslo akreditace

  8966/2019-1-465

  Krátká anotace

  18 vyučovacích hodin

  Rizikové faktory pozdější školní neúspěšnosti; Neurózy, děti s poruchami chování, hyperaktivita a méně nadané děti, přístup a pedagogické vedení. Rozvoj a stimulace percepčně-motorických schopností a dovedností dětí potřebných pro úspěšný nástup do ZŠ. Grafomotorika, systematický rozvoj grafomotorických dovedností a odstranění možných obtíží. Matematické představy a prostorová orientace předškoláků - základní pojmy, praktický rozvoj a zvládnutí. Rozšíření kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti stimulace smyslového vnímání, i jako možná prevence specifických poruch učení. Náměty na zábavná cvičení a hry na rozvoj percepce – metodické vedení rodičů a jejich dětí. Příklady z praxe, ukázkami pomůcek a kazuistikami z prostředí pedagogicko-psychologické poradny.

 • Příprava školy na inspekční činnost
  Číslo akreditace

  40286/2020-4-1065

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář nabídne účastníkům návod, jak se připravit a následně projit inspekcí. Účastníci se seznámí s : - právní rámec - působnost ČŠI - kritéria kvalitní školy - kritéria hodnocení vzdělávání a výsledků - nástroje rozvoje klíčových gramotností - hospitační záznamy - nejčastější nedostatky zjištěné při veřejnosprávních kontrolách

 • Projektová výuka (webinář)
  Číslo akreditace

  31336/2020-4-874

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Účastníci budou seznámeni s metodou projektové výuky. Představeny budou následující bloky: - Co je projektová výuka - Předpoklady pro realizaci projektové výuky - Fáze projektové výuky - Vhodné metody pro realizaci projektu - Strategie vedení projektu - Výběr tématu a zpracování projektu - Workshop k vytvořeným návrhům projektů

 • Psychohry a hry pro rozvoj klíčových kompetencí ve školní družině
  Číslo akreditace

  16924/2019-2-726

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Účastníci se prakticky seznámí s hrami rozvíjející klíčové kompetence dětí, zejména kompetenci pro trávení volného času, která je pro školní družiny specifická. Zároveň mohou sami zjistit, na jaké úrovni mají rozvité své kompetence a díky vlastnímu prožitku lépe aplikovat nabité poznatky do své pedagogické praxe.

 • Psychomotorický vývoj dítěte ve dvou letech a jeho zákonitosti - specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ (webinář)
  Číslo akreditace

  1108/2021-4-180

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Webinář si klade za cíl rozšířit kompetence učitelů z pohledu vývojové a pedagogické psychologii dítěte ve věku dvou let- bude podrobně probrána otázka přirozeného rozvoje dítěte, snaha o respektování zákonitosti psychického vývoje ve všech jeho aspektech. Odborně i z pohledu kazuistického budou zmíněny možné adaptační obtíže dvouletých dětí při nástupu do MŠ – strategie adaptace, komunikace s rodiči, otázka vhodného přístupu, jako možnost předcházení adaptačním obtížím z pohledu pedagoga.

 • Re-malba – techniky tvorby s barvami Remakol
  Číslo akreditace

  16924/2019-2-726

  Krátká anotace

  4 vyučovací hodiny

  Tématem prakticky zaměřeného semináře je technika práce s cenově dostupnými barvami Remakol. Účastníci se dozvědí jak barvy správně míchat a jak práci s nimi kombinovat i s jinými výtvarnými technikami. Představeny budou možnosti nanášení remakolových barev a výběr vhodného podkladu pro malbu. Zmíněny budou také vhodné náměty pro malbu a účastníci se prakticky seznámí s doplněním malířské techniky koláží a s experimentální malbou.

 • Reedukace dyskalkulie
  Číslo akreditace

  8966/2019-1-465

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Cílem semináře je účastníkům zprostředkovat problematiku dyskalkulie po stránce nápravných cvičení a opatření, která mohou pedagogové využít ve své praxi ve výuce. Téma semináře budou dokreslovat zkušenosti z praxe lektora.

 • Řešení konfliktů ve školním prostředí
  Číslo akreditace

  8574/2021-4-402

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Cílem kurzu je připravit účastníky na zvládání konfliktů ve skupině (žáků, mladých lidí, apod.). Konkrétně: • uvědomit si co je konflikt, jaké jsou časté příčiny jeho vzniku a jaký je jeho význam ve skupině • osvojit si techniky prevence a řešení konfliktů • sdílet příklady z vlastní praxe, vzájemně se inspirovat

 • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti v rámci osobnostní a sociální výchovy
  Číslo akreditace

  8574/2021-4-402

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměř na jedno z témat osobnostní a sociální výchovy a jeho využití ve školním prostředí. Na začátku školení si vymezíme pojem „problém“ a jeho dva základní druhy – problém, u kterého řešení neznáme a problém, u kterého známe řešení spoustu. Součástí semináře bude téma rozhodování a příklady strategií, jak se rozhodnout sám za sebe, či v rámci celé skupiny. Celým školením se budou prolínat aktivity, které trénují rozvoj kreativních řešení, jejich vyhodnocení a výběr toho nejvhodnějšího, a které budou pro účastníky dále využitelné ve školním prostředí. V závěru se seminář zaměří také na reflektování aktivit s ohledem na přenos získaných zkušeností do běžného života žáků.

 • Rozvoj čtenářské gramotnosti v kostce pro učitele 1. stupně ZŠ
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Na semináři budou představeny konkrétní výukové metody a výchovné strategie na podporu čtení a čtenářské gramotnosti. Pedagogové budou seznámeni s postupy, jimiž se dá čtení a rozvoj čtenářství ovlivnit a sami si konkrétní představované aktivity vyzkouší. Součástí semináře budou následující témata: Základní aspekty čtenářské gramotnosti. Počáteční čtenářská gramotnost; Etapy rozvoje funkční gramotnosti u žáků na ZŠ; Příčiny funkční negramotnosti; Čtenářská gramotnost ve vztahu k ostatním složkám funkční gramotnosti; Vztah ke čtenářství; Čtení s porozuměním. Práce s textem; Rozvoj kritického myšlení.

 • Rozvoj čtenářské gramotnosti v kostce pro učitele 2. stupně ZŠ
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Na semináři budou představeny konkrétní výukové metody a výchovné strategie na podporu čtení a čtenářské gramotnosti. Pedagogové budou seznámeni s postupy, jimiž se dá čtení a rozvoj čtenářství ovlivnit a sami si konkrétní představované aktivity vyzkouší. Součástí semináře budou následující témata: Základní aspekty čtenářské gramotnosti. Počáteční čtenářská gramotnost; Etapy rozvoje funkční gramotnosti u žáků na ZŠ; Příčiny funkční negramotnosti; Čtenářská gramotnost ve vztahu k ostatním složkám funkční gramotnosti; Vztah ke čtenářství; Čtení s porozuměním. Práce s textem; Rozvoj kritického myšlení.

 • Rozvoj grafomotorických dovedností a odstranění grafomotorických obtíží
  Číslo akreditace

  21883/2020-4-662

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Seminář se zaměří na otázku prevence grafomotorických obtíží v předškolním věku. Objasněna bude problematika metodického vedení předškoláků v oblasti rozvoje grafomotoriky. Budou prezentovány praktické ukázky rozvoje hrubé a jemné motoriky. V další části semináře budou účastníci semináře informováni o otázce diagnostických kritérií dysgrafie, možných příčin vzniku, projevů a reedukace.

 • Rozvoj smyslového vnímání u dětí předškolního věku
  Číslo akreditace

  34598/2019-2-1180

  Krátká anotace

  9 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřen na rozšíření kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti stimulace smyslového vnímání, jehož rozvoj je významným předpokladem pro úspěšné zvládání školního učiva. Podstatné je zvolení vhodného postupu vzhledem k vývojové úrovni dítěte v dané sledované oblasti. Dále si seminář klade za cíl zprostředkovat účastníkům řadu konkrétních námětů pro rozvíjení zrakového a sluchového vnímání, které jsou nedílnou součástí vzdělávaní předškolních dětí a jež jsou výstupními standardy pro MŠ v rozvoji předškolního dítěte a působí i jako prevence SPU.

 • Sebepoškozování u dětí
  Číslo akreditace

  8966/2019-1-465

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Cílem vzdělávacího programu je seznámit pedagogické pracovníky s problematikou sebepoškozování. Účastníci se dozvědí o možných příčinách sebepoškozování i o formách sebepoškozování. Dále se naučí, jak rozpoznat sebepoškozování i jak komunikovat s dítětem, které se sebepoškozuje a jak mu poskytnout základní krizovou intervenci.

 • Sexuální výchova v mateřské škole
  Číslo akreditace

  16924/2019-2-726

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Seminář bude zaměřen na témata související s problematikou přirozeného začlenění prvků sexuální výchovy do výuky předškolních dětí: Charakteristika předškolního období; Sexuální výchova a dítě předškolního věku; Okruhy sexuální výchovy; Metodika sexuální výchovy v mateřské škole; Praktická ukázka projektu do integrovaného učení hrou – návrh témat; Evaluace tematických částí.

 • Šikana a její řešení
  Číslo akreditace

  1108/2021-4-180

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Hlavním cílem semináře je seznámit pedagogické pracovníky s pojmem šikana, odhalit její příčiny, zajistit praktickou formou nápravu, pomoc obětem šikany i zaměřit se na prevenci tohoto jevu.

 • Specifické poruchy učení v hodinách cizího jazyka
  Číslo akreditace

  8966/2019-1-465

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Seminář je určený pro pedagogické pracovníky, kteří se podílí na výuce cizího jazyka a zajímají se o možnosti práce se žáky se specifickými poruchami učení, které by mohli aplikovat ve své praxi. Děti s SPU vyžadují odlišný přístup nejen v hodinách českého jazyka, ale i v cizím jazyce. Významná část semináře bude věnována námětům pro zvládnutí jednotlivých dovedností (slovní zásoba, gramatika, čtení). Téma semináře budou dokreslovat kazuistiky z praxe lektora. Školení nabídne mimo jiné tato témata: Otázka vhodného výběru cizího jazyka a správného „načasování“; Obecné principy pro výuku cizího jazyka s ohledem na děti s SPU; Doporučení pro výuku a procvičování; Reedukace SPU při výuce cizího jazyka; Role žáka a rodiny při překonávání handicapu SPU ve výuce cizího jazyka

 • Specifika práce se žáky se sociálním znevýhodněním
  Číslo akreditace

  40286/2020-4-1065

  Krátká anotace

  4 vyučovací hodiny

  Cílem kurzu je popsat projevy a vysvětlit příčiny specifických rysů chování žáků se sociálním znevýhodněním a problémovým chováním. Seminář má za cíl poskytnout účastníkům inspiraci pro práci se třídou, komunikaci se skupinou žáků, s rodiči a okolím.

 • Specifika SPU na 2. stupni ZŠ - 6 hodin
  Číslo akreditace

  8966/2019-1-465

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Seminář je určen pedagogům, kteří se při své práci na 2. stupni základních škol setkávají s dětmi se specifickými poruchami učení. Školení se zaměří na seznámení se specifiky SPU vzhledem k vývojové fázi jedince (střední a starší školní věk) a vzhledem k osnovám předmětů na 2. stupni ZŠ (výuka jazyků, matematika, fyzika, chemie, zeměpis, občanská nauka, dějepis, tělesná a pracovní výchova). Významná část semináře bude věnována možnostem reedukace a zohlednění jednotlivých projevů SPU (dysgrafie, dyslexie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie). Součástí obsahu bude také sekundární problematika SPU a modelové způsoby řešení s ohledem na možnosti učitele. V závěru budou představeny možnosti kariérového poradenství u dětí s SPU, studijní předpoklady a jejich uplatnění na trhu práce.

 • Spolupráce učitele s asistentem pedagoga ve třídě – zřízení pozice asistenta pedagoga, náplň práce.
  Číslo akreditace

  8574/2021-4-402

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Seminář si klade za cíl zaměřit se především na oblast kompetencí a pracovní náplně asistenta pedagoga a na jeho metodické vedení (kdo má metodické vedení poskytovat, jak má být metodické vedení zajišťováno a co má být jeho obsahem). Zodpovězeny budou nejčastější dotazy na možnosti a postup při zajištění asistentů pedagoga - základní informace k zajišťování asistenta pedagoga do třídy, v níž je vzděláván žák nebo žáci se zdravotním postižením.

 • Správní řád v rozhodování ředitele školy (webinář)
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Jste ředitelem školy a potýkáte se s otázkou, jak přistupovat ke stanovení kritérií pro přijímání žáků? Cílem semináře je přiblížení hlavních zásad a institutů zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a dále školského zákona, s důrazem na problematiku přijímání (a přestupy) žáků ke vzdělávání. Popsán bude vztah správního řádu a školského zákona, účastník kursu dostane základní povědomí o zásadách správního rozhodování. Bude vysvětlena oprávněnost nejčastěji používaných kritérií. Následovat bude diskuse o nejčastěji používaných kritériích přijímání dětí a žáků ke vzdělávání.

 • Stručný úvod do politologie pro učitele společenskovědních předmětů
  Číslo akreditace

  16924/2019-2-726

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Školení je zaměřeno na seznámení účastníků se základními pojmy oboru politologie, přehledem politických ideologií, systémů a režimů. Akcentována je různorodost nahlížení na politiku a začlenění získaných znalostí do výuky společenskovědních předmětů. Úvod do politologie (vysvětlení základních pojmů); Politické ideologie (pojmy, přístupy); Politické systémy a režimy (model politického systému, vztah politiky a okolí, typologie režimů a jejich konkrétní představení); Politické strany a stranické systémy (vznik stran, cleavages, typologizace stran, tvorba a dělení systémů); Volby a volební systémy (typy voleb, rozdělení volebních systémů a jejich konkrétní představení, výhody a nevýhody volebních systémů, reformy voleb, česká zkušenost s volbami).

 • Strukturované jednotky snoezelen – multisenzorické prostředí pro rozvoj smyslového vnímání a pozornosti
  Číslo akreditace

  34598/2019-2-1180

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář poskytne účastníkům seznámení se způsoby vytvoření a možnostmi zařazení strukturované jednotky snoezelen a práce v multisenzorickém prostředí (snoezelen) do provozu poskytovatele sociálních služeb. Účastníci se seznámí s postupem, jak připravit multisenzorické prostředí snoezelen – nastavitelné a kontrolované prvky pro stimulaci zraku, sluchu, čichu, hmatu,… – a jak s těmito prvky pracovat směrem k podpoře soustředění. Účastníci se dozvědí, jak sestavit výukovou hodinu, tzv. strukturovanou jednotku snoezelen, a jak lze tuto jednotku aplikovat i v prostředí poskytovatelů sociální péče.

 • Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
  Číslo akreditace

  40286/2020-4-1065

  Krátká anotace

  250 vyučovacích hodin

  Studium je určeno učitelům, kteří chtějí působit (nebo již působí) na pozici školního metodika prevence ve škole. Akreditovaný vzdělávací program Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů prohloubí a rozšíří vědomosti a dovednosti učitelů pro práci se žáky s rizikem vzniku sociálně nežádoucího chování a to jak s jednotlivcem, tak se skupinou (třídou). Připraví školní metodiky prevence tak, aby dokázali sami vyhledávat tyto žáky, doporučovat pro žáky i třídy odborné intervence, spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními a institucemi specializovanými na práci s rizikovou mládeží.

 • Technika zpěvu a práce s hlasem na I. a II. stupni ZŠ
  Číslo akreditace

  8966/2019-1-465

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Praktický seminář je zaměřen na prohloubení hlasových dispozic jednotlivých účastníků a jejich schopnosti předat své poznatky žákům. Je třeba klást důraz na to, aby učitel svým zdravým a znělým hlasem vedl hlasovou výuku příkladem. Sestava hlasových cvičení a způsobů práce s hlasem je vytvořená na základě poznatků studia fonetiky a dlouholeté praxe operního pěvce v propojení s pedagogickou praxí. Metodika praktického semináře je postavena na principu správného používání hlasu tak, aby hlas zněl dostatečně silně, čistě, měl příjemnou barvu, lehkost, znělost a přitom se minimálně unavoval. Zpěv má vliv na celkové zdraví žáka, rozvíjí hudebnost, umělecký vkus, působí blahodárně na psychiku a fyzickou stránku.

 • Technika zpěvu a práce s hlasem v MŠ
  Číslo akreditace

  8966/2019-1-465

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Seminář je určen pedagogům, kteří pociťují nedostatek informací a zejména praktických dovedností v oblasti pěvecké techniky se zaměřením na rozvoj hlasu a hudebnosti dětí v mateřských školách. Správné pěvecké návyky mají velký vliv na rozvoj a udržení kvality řeči a to zejména v dětském věku, kdy je proces osvojování dovedností nejpřirozenější.

 • Tělesná výchova v současné MŠ a jejím vzdělávacím programu
  Číslo akreditace

  16924/2019-2-726

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřen na začlenění pohybových činností do školního vzdělávacího programu MŠ. Představeny budou příklady her, cvičení a činností, které je možno zařadit do režimu dne v MŠ. V semináři budou zahrnuty oblasti organizace práce a metody řízení činností, rozvoj flexibility a tvořivosti učitele a spolupráce s rodiči. Seminář poskytne také praktické ukázky pohybových her s aktivním zapojením účastníků.

 • Tělo, gesto, hlas – psychofyzické základy komunikace
  Číslo akreditace

  16924/2019-2-726

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřen na psychofyzickou přípravu pedagogů, vychovatelů a asistentů pedagoga, která je stěžejní ke zvládnutí přirozené a účinné komunikace, nejen v rámci vzdělávacího procesu. Program je založen na práci s komunikačními prvky (tělo, gesta, neverbální komunikace, hlas, intonace, artikulace, slovní kondice, rétorické figury). Vychází se z vrozených vloh, získaných schopností a dovedností účastníků, které jsou v programu dále rozvíjeny. Nejedná se o výuku umělé manipulativní komunikace typické pro „manažerské“ vzdělávání. Seminář se také nevěnuje speciálním způsobům komunikace (např. bazální komunikace, specifika komunikace s lidmi s kombinovanými vadami, specifika komunikace s lidmi s autistickým spektrem, specifika komunikace s hluchoněmými osobami atp.).

 • Tělo, gesto, hlas II. – Psychofyzická zdatnost
  Číslo akreditace

  31336/2020-4-874

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Cílem semináře je dovést účastníky k uvědomění si podstaty komunikace. Zvědomit jim jejich vlastní tělesné zkušenosti a procesy v komunikaci. Zdokonalit jejich schopnost vědomé práce s těmito zkušenostmi a procesy. Naučit frekventanty ovládat tělo, gesto, hlas. Poskytnout účastníkům základní schopnosti a dovednosti, které jim pomohou v jejich následném celoživotním procesu kultivace vlastní komunikace.

 • Terorizmus
  Číslo akreditace

  16924/2019-2-726

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Školení je zaměřeno na uvedení účastníků do problematiky terorizmu, jeho příčin a důsledků. Důraz je kladem na následné začlenění získaných znalostí do výuky společenskovědních předmětů. Úvod do problematiky terorizmu (vysvětlení pojmů). Typologie terorizmu (představení možných pohledů na členění terorizmu). Příčiny, důsledky a podmínky terorizmu. Náboženský terorizmus (islámský a potratový terorizmus). Etnicko-teritoriální terorizmus (bretonský, korzický a baskický terorizmus). Ultrapravicový terorizmus (Ku Klux Klan, ultrapravicové organizace v USA a Evropě). Ultralevicový terorizmus (Frakce Rudé armády - Německo). Ekoterorizmus. Terorizmus v prostředí střední Evropy (zkoumání možných teroristických útoků v oblasti střední Evropy). Boj s terorizmem.

 • Time management aneb efektivní hospodaření s časem
  Číslo akreditace

  1108/2021-4-180

  Krátká anotace

  4 vyučovací hodiny

  Školení účastníkům přiblíží, co je to time management a proč bychom se jím vůbec měli zabývat. Po tomto úvodu, bude následovat individuální zhodnocení situace každého z účastníků. Následně budou představeny způsoby, jak si rozvrhnout čas efektivněji, stanovit priority, získat kontrolu nad vlastním časem a vyzrát nad tzv. „zloději času“.

 • Tradiční i netradiční pohybové činnosti a hry v MŠ a ŠD
  Číslo akreditace

  16924/2019-2-726

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřen na praktické ukázky pohybových her s aktivní účastí účastníků, pohybové hry v přírodě, v tělocvičně, v místnosti. Účastníci se seznámí s využitím tradičního náčiní (balóny, lano, švihadlo…) i netradičního náčiní (kolíčky na prádlo, nafukovací balónky, tácky, noviny apod…): Hry pro rozvoj rychlostních, vytrvalostních, obratnostních schopností. Hry do úvodních částí TV, na uklidnění a závěr hodiny. Hry pro osvojování různých způsobů lokomoce. Hry pro ovlivňování kondičních a koordinačních předpokladů. Hry soutěživé, honičky. Hry pro rozvoj pohybové představivosti a tvořivost. Hry pro rozvoj sebedůvěry a odvahy. Hry kontaktní.

 • Tvorba individuálního vzdělávacího plánu a podpůrných opatření školy
  Číslo akreditace

  40286/2020-4-1065

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Seminář se zaměří na uvedení účastníků do problematiky žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a tvorbou jejich individuálního vzdělávacího plánu. Přiblíženy budou možnosti podpůrných opatření ze strany školy a způsoby komunikace s rodinou žáka i žákem samotným. Diskutována bude také psychologická a speciálně pedagogická podpora žáka. Představena budou tato témata: základy péče o znevýhodněné děti, individuální přístup, základní principy a cíle podpůrných opatření. Možnosti školy a druhy podpůrných opatření, IVP a jeho tvorba, plán rozvoje žáka, smlouva mezi rodiči, žákem a školou, psychologická a speciálně pedagogická podpora žáka.

 • Tvorba multisenzorického prostředí (snoezelen) a pomůcky pro rozvoj smyslů
  Číslo akreditace

  34598/2019-2-1180

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Vzdělávací program je úvodem do tvorby multisenzorického prostředí – místnosti či koutku. Cílem je seznámit účastníky s jeho základním vybavením a pomůckami a možnostmi, jak toto multisenzorické prostředí vytvořit. Představeny budou jednotlivé typy multisenzorických místností – bílá, černá, interaktivní místnost či venkovní snoezelen. Účastníci získají vhled do způsobů, jak lze využít pomůcky v běžném prostředí a jak lze vytvořit multisenzorické prostředí, aniž by bylo nezbytně nutné zařizovat novou místnost. Absolventi semináře tak budou moci aplikovat aktivity pro rozvoj smyslů ve svých zařízeních a budou mít rámcovou představu, jak lze vytvořit multisenzorické prostředí v základní variantě dle potřeb jejich klientů.

 • Učitel jako spolutvůrce klimatu třídy - 5h.
  Číslo akreditace

  424/2020-4-193

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Účastníci se seznámí s tím, jakým způsobem je možné rozvíjet dovednosti a kompetence, které vedou k efektivní výuce, k tvorbě pozitivního klimatu ve třídě a ve škole a k prevenci negativních jevů ve školním prostředí. Budou jim představeny nástroje pro pozitivní ovlivňování žáka a třídního kolektivu, seznámí se s různými styly vedení a různými typy autorit a jejich vlivu na třídní klima.

 • Umělcem v předškolním a mladším školním věku
  Číslo akreditace

  8574/2021-4-402

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Vzdělávací program obeznámí zájemce z řad pedagogů s úspěšnou motivací, technikami přizpůsobenými věku dětí/žáků, správnými postupy kresby a malby a doporučí, jakým způsobem probudit u dětí uměleckého ducha. Výklad vzdělávacího programu bude doplňován fotografiemi a videonahrávkami.

 • Umělcem v předškolním a mladším školním věku (webinář)
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Cílem školní je naučit pedagogy, jak probudit a rozvíjet u dětí/žáků kreativitu, jak přiblížit dětem výtvarný obor jako hru s barvami a činnosti plné rozmanitostí. Absolventi školení se naučí, jak umožnit dětem zažít pocit úspěšnosti a příjemného prožitku z tvorby díky seznámení se správným používáním výtvarného materiálu a užití jednotlivých technik.

 • Umění učit (pro pedagogy 1. stupně ZŠ)
  Číslo akreditace

  11691/2020-4-432

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Cílem semináře je skrze prožitkové aktivity vést účastníky k zamyšlení nad úlohou učitele v dnešní době, vyvození závěrů, sdílení zkušeností, nabídka možných aktivit s dětmi v praxi. Vytvoření bezpečného prostoru pro možný vznik nových náhledů na učení, výchovu, průvodcovství. Předání osobních zkušeností a nápadů do výuky.

 • Úvod do motivačně intervenční práce s dospívajícími (webinář)
  Číslo akreditace

  31336/2020-4-874

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář představuje současná vývojová specifika mládeže, aktuální kontext dospívání a jejich význam pro práci s nimi. Představuje základní rámec nejčastějších problémů, se kterými se mladí lidé potkávají a jejich provázanost s přirozenými i intencionálními prostředími výchovy a masmédii. Seminář představuje některé techniky práce s motivací. Využití těchto technik cílí zejména na specifické výchovné situace a problémy.

 • Úvod do práce s žáky v multisenzorickém prostředí (snoezelen)
  Číslo akreditace

  34598/2019-2-1180

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář poskytne účastníkům seznámení s možnostmi práce v multsenzorickém prostředí (snoezelen) uplatnitelné pro žáky 1. stupně základních škol a školních družin. Účastníci získají náhled na klady tohoto podnětného a relaxačního prostředí a seznámí se se základy a filosofií konceptu snoezelen. Představeny budou také pomůcky pro rozvoj smyslů, jako jsou hmatové panely, hmatový box, aromatické sáčky, čichové pexeso, světelná pera ad. (včetně metodiky práce s nimi) využitelné také v běžném prostředí ZŠ. Součástí semináře bude rovněž zážitkový vstup – ukázka snoezelen jako pedagogicko podpůrného přístupu v běžné škole –, během něhož si účastníci prakticky ověří vybrané techniky a principy multisenzorického přístupu.

 • Všímavost– o přístupu mindfulness v životě pedagoga
  Číslo akreditace

  21055/2021-4-788

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Účastník kurzu dokáže redukovat svůj stres a napětí. Naučí se techniky, které povedou k jeho celkovému zklidnění a k posílení jeho pozornosti. Rozliší myšlenkové modely, které jsou zdrojem stresu a napětí. Vyzkouší si otevřený nehodnotící postoj a posílí svou psychickou odolnost a spokojenost. Dokáže vnést principy mindfulness do vztahu s žáky – kultivuje svou otevřenost, laskavost a přístupnost a podpoří tyto aspekty i u nich. Zvýší svou vyrovnanost a posílí své charisma.

 • Vytváření vztahu s přírodou – prvky environmentální výchovy na 1. stupni ZŠ
  Číslo akreditace

  11691/2020-4-432

  Krátká anotace

  4 vyučovací hodiny

  Cílem semináře je skrze prožitkové aktivity vést účastníky k novým pohledům na vytváření vztahu žáků s přírodou. Školení poskytne prostor pro vzájemné sdílení zkušeností a námětů z praxe pro přímou práci s dětmi.

 • Výtvarné činnosti pro děti do tří let
  Číslo akreditace

  40286/2020-4-1065

  Krátká anotace

  4 vyučovací hodiny

  S přijetím dětí mladších tří let do mateřské školy si musí pedagog osvojit nové náměty a obsahovou stránku vzdělávání. Pedagog musí pochopit potřeby dětí, střežit jejich bezpečnost a odlišit zvláštnosti ve věkově heterogenní třídě. Seminář rozvine výtvarné (pracovní) aktivity uzpůsobené dětem mladších tří let po stránce námětové, obsahové i motivační. Dále nabídne ukázku vhodných materiálů (přírodniny, látky, ovoce, tkaničky, různé druhy papírů, kamínky, aj.) a pomůcek, které si pedagogové vyzkouší (modelování, foukání, několik variant nanášení barvy, kresba, lepení, vytváření otisků). Na základě seznámení s informacemi si pedagogové vytvoří vlastní portfolio činností.

 • Vzrůstající agresivita u předškolních dětí a dětí mladšího školního věku
  Číslo akreditace

  31336/2020-4-874

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřen na otázky týkající se vzrůstající agresivity mezi dětmi mateřských škol a nižších ročníků ZŠ. Účastníci budou seznámeni s možnými příčinami vzniku, spouštěcími mechanismy agrese. Probrána bude otázka výchovných stylů v rodinách - vztah rodič x dítě, fenomén dnešní doby - volná výchova. Diskuze bude vedena na téma vymezování hranic chování dětí rodičem i učitelem. Další část bude zaměřena na agresivní chování přecházející v šikaně. Popsán bude profil agresora i oběti. Cílem semináře je zvýšit kompetence pedagogických pracovníků v otázce volby vhodné korekce nežádoucího chování.

 • Work-life balance aneb rovnováha v pracovním i osobním životě učitele
  Číslo akreditace

  31336/2020-4-874

  Krátká anotace

  7 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřen na problematiku vyvážení pracovního a osobního života pedagogů, práci s časem ve školním prostředí, práci se stresem, prevenci syndromu vyhoření a osvojení si relaxačních technik.

 • Začlenění dítěte do prostředí mateřské školy, aneb aby se start podařil
  Číslo akreditace

  34598/2019-2-1180

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Účastníci semináře budou seznámeni s typickými adaptačními obtížemi dětí, jejich možnými příčinami. Dále si seminář klade za cíl rozšířit kompetence učitelů v oblasti předcházení adaptačním obtížím – zvolení vhodné strategie, postupů, korekce nežádoucího chování. Cílem semináře je otázka nejvhodnějšího přístupu při uspokojování emocionálních i sociálních potřeb dítěte, potřebných pro proces rozvoje sociálního učení a sociálních dovedností.

 • Základní školní lyžování
  Číslo akreditace

  16924/2019-2-726

  Krátká anotace

  50 vyučovacích hodin

  Metodika výuky lyžování dětí a dětských skupin. Náměty pro zpestření výuky lyžování dětí na lyžařských výcvikových kurzech. Využití škály pomůcek při výuce lyžování dětí. Současné trendy ve sjezdovém lyžování. Prohlubování a zdokonalování lyžování účastníků. Účastníci v menších skupinách projdou postupné metodické řady, bude využit videozáznam jízd účastníků a následný rozbor a jednotlivá cvičení budou obohacena herními prvky vhodnými pro zpestření výuky a motivaci dětí k lyžování.

 • Základní školní snowboarding
  Číslo akreditace

  16924/2019-2-726

  Krátká anotace

  50 vyučovacích hodin

  Metodika výuky snowboardu dětí, metodické řady; Současné trendy snowboardu; Zásady organizace výcvikových kurzů a zapojování snowboardových družstev; Náměty pro zpestření výuky snowboardu dětí na výcvikových kurzech; Praktické metodické výstupy; Vlastní zdokonalování jízdy účastníků. Účastníci v menších skupinách projdou postupné metodické řady, bude využit videozáznam jízd účastníků a následný rozbor a jednotlivá cvičení budou obohacena herními prvky vhodnými pro zpestření výuky a motivaci dětí k lyžování.

 • Základy kreativních záznamů pro pedagogy
  Číslo akreditace

  31336/2020-4-874

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Hlavním cílem školení je seznámení pedagogů s originálními způsoby záznamů myšlenek formou tvorby myšlenkových map, které mohou být zajímavým a praktickým nástrojem v rámci prezentací, výuky i řešení problémů.

 • Zápis do prvních tříd ZŠ z různých úhlů pohledu – obsah, rozsah a forma
  Číslo akreditace

  8966/2019-1-465

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář si klade za cíl nabídnout určitý konkrétní standart pro tvoření obsahové náplně zápisů do 1. tříd, který by měl jednoznačně vycházet a navazovat na z klíčové kompetence RVP pro MŠ. Pedagogové obdrží i písemné materiály s informacemi, ve kterých oblastech mohou samy rodiče svoje dítě lépe připravit na vstup do školy, tyto základní sepsané informace mohou poskytnout v den zápisů rodičům.

 • Zdravotní tělesná výchova v mateřské škole
  Číslo akreditace

  21883/2020-4-662

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Seminář se zaměří na problematiku tělesné zdatnosti u předškolních dětí. Důraz bude kladen na naplnění cílů v pěti vzdělávacích oblastech RVP PV. Účastníkům budou přiblíženy metodické postupy a poskytnuty náměty pro pohybové činnosti. Seminář bude zaměřen na následující témata: činnosti a náměty pro rozvoj tělesné zdatnosti dětí, naplňování dílčích cílů všech pěti vzdělávacích oblastí pomocí pohybových činností, metodické postupy, tvorba třídního vzdělávacího programu z hlediska realizace pohybových činností, výchova v MŠ a tělesná výchova.

 • Zdravotní tělesná výchova v mateřské škole (webinář)
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Seminář se zaměří na problematiku tělesné zdatnosti u předškolních dětí. Důraz bude kladen na naplnění cílů v pěti vzdělávacích oblastech RVP PV. Účastníkům budou přiblíženy metodické postupy a poskytnuty náměty pro pohybové činnosti. Seminář bude zaměřen na následující témata: činnosti a náměty pro rozvoj tělesné zdatnosti dětí, naplňování dílčích cílů všech pěti vzdělávacích oblastí pomocí pohybových činností, metodické postupy, tvorba třídního vzdělávacího programu z hlediska realizace pohybových činností, výchova v MŠ a tělesná výchova.

 • Zvládání stresu při práci s nejmenšími dětmi aneb jak předcházet syndromu vyhoření (webinář)
  Číslo akreditace

  21055/2021-4-788

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Účastník semináře dokáže včas rozeznávat potencionální stresové situace a jejich spouštěče. Naučí se mapovat své pocity i jejich základní tělesné prožívání. Seznámí se s technikami vhodnými pro zvládnutí akutního stresu a vypjatých emocí, dále i s relaxačními metodami pro práci se stresem dlouhodobým – vyzkouší si Jacobsonovu progresivní relaxaci a imaginační techniky. Seznámí se s otevřenou komunikaci dle principu nenásilné komunikace a dokáže si určit hranice a pravidla, která zefektivní práci s dětmi.

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

WEBINÁŘE PRO VEŘEJNOST

Nabídka webinářů pro rodiče dětí, žáků či příbuzné klientů sociálních služeb.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku prohlubujícího vzdělávání Chův pro děti do zahájení povinné školní docházky.

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
OLINE + praxe

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP online - formou webinářů. Šablony je aktuálně možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

ŠKOLENÍ NA MÍRU

Všechna naše školení zajistíme také na míru na Vašem pracovišti pro Váš pracovní tým:
Pro učitele (DVPP)
Pro sociální služby
Nezávazná poptávka

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář

Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich užíváním.