DVPP na míru

DVPP na míru

Zde naleznete aktuální seznam všech našich školení akreditovaných MŠMT v systému DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků).

Pokud máte zájem o kterékoli uvedené školení DVPP na míru pro celý Váš pedagogický sbor, kontaktujte nás a my Vám zašleme podrobnou anotaci školení nebo připravíme již konkrétní nabídku.

V rámci školení pro celý pedagog. sbor máme připravenou také nabídku v rámci tzv. Šablon.

Pokud chcete, abychom Vám sami vybrali školení pro Vás, dle Vašich tematických požadavků, můžete použít nezávazný poptávkový formulář.

 

Kliknutím na název školení se otevře stručný popis.

Seznam všech akreditovaných školení


 • Právní rámec inkluze – aktuální předpisy (webinář)
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář přinese hlavní okruhy právních problémů, které jsou spojeny s poskytováním vzdělávání a služeb žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Představeny budou hlavní související předpisy a jejich novely a důraz bude kladen na praktické dotazy a problémy z denní praxe škol a školských zařízení. Speciální pozornost bude věnována asistentům pedagoga a jejich právním povinnostem. Zejména ředitelé škol získají informace o tom, které jejich postupy mohou být porušením právních předpisů.

 • Slohová část maturitní zkoušky z Českého jazyka v kostce
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Pedagogové českého jazyka budou podporováni v systematické výuce tvorby autorských textů jednotlivých studentů. Seminář jim nabídne analýzu slohové práce, díky kterým si vytyčí požadavky na maturitní slohové práce. Dále jim nabídne možnost, jak v hodnocení sladit kvalitu podoby i kvalitu obsahu textu. Vyučující českého jazyka budou schopni žákům nabídnout přípravu na slohovou práci průměrnou (vhodné pro cizince), ale také vést studenty k tomu, aby cíleně a systematicky vytvořili text nadprůměrný. Seminář neopomene vycházet z teoretických informací týkajících se slohových útvar, slohových postupů a funkčních stylů.

 • „Čtení, to nás baví!“ - čtenářské dílny a rozvoj čtenářství
  Číslo akreditace

  26332/2019-2-959

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Na základě předložených aktivit, metod a forem práce by měl účastník zvládnout prakticky použít , rozvinout a aplikovat průběžné motivační a aktivizační techniky podle podmínek školy, samostatně rozvinout výukové postupy a činnosti, které napomohou ,,vtáhnout“ děti do výuky českého jazyka, podat maximální výkon, odstranit nudu a výuku provádět pestrou a zajímavou formou tak, aby s vytvářel pozitivní vztah dětí k učení, dosahovalo se vzdělávací strategie rozvíjející kompetence žáků, realizovali a naplnili cíle učiva ŠVP a dosahovali očekávaných výstupů.

 • „Já vás slyším“, ale nevnímám
  Číslo akreditace

  8574/2021-4-402

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Školení nabídne pedagogům komplexní náhled na vlastní formu pedagogické komunikace, své zvyky a zlozvyky v pedagogické komunikace a na základě modelových situací a ověřených aktivit k tématům rozvinout jejich komunikační kompetence.

 • „Spolupracujeme“ - náměty pro spolupráci s rodiči
  Číslo akreditace

  8574/2021-4-402

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Školení chce otevřít brainstorming nad rolemi pedagogů a rodičů ve výchovně vzdělávacím procesu a hledání společné cesty k pozitivnímu vztahu škola – rodič – pedagog. Najít platformy vzájemné spolupráce mezi rodiči a pedagogy. Využít sebereflexi vzájemného působení s rodiči.

 • Aby učení nebylo mučení aneb Dejme každému šanci prožít úspěch
  Číslo akreditace

  424/2020-4-193

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  V semináři se učitelé dozvědí, jak přimět žáka k převzetí zodpovědnosti za vlastní proces učení. Seminář poukáže na roli učitele v konstruktivní škole – podpůrná činnost při metakognitivních procesech žáka - při sebereflexi a sebehodnocení vlastních silných a slabých stránek. Seminář nabídne učitelům konkrétní metody a formy práce, učitelé budou mít možnost si vyzkoušet v nabídnutých aktivitách. Ty kladou důraz na učení s porozuměním a je možné je zařadit do jakékoli hodiny, případně budou nabídnuty alternativy jednotlivých metod pro další inspiraci učitelů.

 • Adaptace začínajícího učitele – co by měli vědět začínající učitel, uvádějící učitel i vedení školy
  Číslo akreditace

  875/2022-4-185

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Adaptační období a charakteristiky jeho fází, aktéři adaptačního procesu a jejich kompetence – začínající učitel, uvádějící učitel, vedení školy, další pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy, adaptační plán, podpora a hodnocení začínajícího učitele – návštěvy v hodinách, rozhovory, zpětná vazba od žáků, zákonných zástupců, kolegů, profesní portfolio začínajícího učitele, plán profesního rozvoje začínajícího učitele, další podpora mentoringem, koučinkem.

 • Adaptace začínajícího učitele – co by měli vědět začínající učitel, uvádějící učitel i vedení školy (webinář)
  Číslo akreditace

  875/2022-4-185

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Adaptační období a charakteristiky jeho fází, aktéři adaptačního procesu a jejich kompetence – začínající učitel, uvádějící učitel, vedení školy, další pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy, adaptační plán, podpora a hodnocení začínajícího učitele – návštěvy v hodinách, rozhovory, zpětná vazba od žáků, zákonných zástupců, kolegů, profesní portfolio začínajícího učitele, plán profesního rozvoje začínajícího učitele, další podpora mentoringem, koučinkem.

 • Adaptační kurz – příprava a realizace
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář poskytne pedagogům návod na realizaci adaptačního kurzu, který napomáhá lépe se adaptovat při přechodu ze základní školu na střední školu. Vytvoření husté sítě sociálních vazeb se díky aktivitám na kurzu děje přirozeně, bez nátlaku. Absolvování semináře vede pedagogy k tomu, aby získali přehled o všem, co obnáší realizace akce, aby jejich práce před kurzem byla efektivní a ulehčovala práci při konkrétním možných krizových situacích. Seminář poskytuje cennou inspiraci ke konkrétním aktivitám na adaptačním kurzu. Pedagog tedy bude schopen vést adaptační kurz a to jak po obsahové, tak i provozní stránce.

 • Adaptační kurz – příprava a realizace (webinář)
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Webinář poskytne pedagogům návod na realizaci adaptačního kurzu, který napomáhá lépe se adaptovat při přechodu ze základní školu na střední školu. Vytvoření husté sítě sociálních vazeb se díky aktivitám na kurzu děje přirozeně, bez nátlaku. Absolvování semináře vede pedagogy k tomu, aby získali přehled o všem, co obnáší realizace akce, aby jejich práce před kurzem byla efektivní a ulehčovala práci při konkrétním možných krizových situacích. Webinář poskytuje cennou inspiraci ke konkrétním aktivitám na adaptačním kurzu. Pedagog tak tedy bude schopen vést adaptační kurz a to jak po obsahové, tak i provozní stránce.

 • Adaptační kurz v kostce
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Seminář poskytne pedagogům návod na realizaci adaptačního kurzu, který napomáhá lépe se adaptovat při přechodu ze základní školu na střední školu. Vytvoření husté sítě sociálních vazeb se díky aktivitám na kurzu děje přirozeně, bez nátlaku. Absolvování semináře vede pedagogy k tomu, aby získali přehled o všem, co obnáší realizace akce, aby jejich práce před kurzem byla efektivní a ulehčovala práci při konkrétním možných krizových situacích. Seminář poskytuje cennou inspiraci ke konkrétním aktivitám na adaptačním kurzu. Pedagog tedy bude schopen vést adaptační kurz a to jak po obsahové, tak i provozní stránce.

 • Adaptační kurz v kostce (webinář)
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Webinář poskytne pedagogům návod na realizaci adaptačního kurzu, který napomáhá lépe se adaptovat při přechodu ze základní školu na střední školu. Vytvoření husté sítě sociálních vazeb se díky aktivitám na kurzu děje přirozeně, bez nátlaku. Absolvování semináře vede pedagogy k tomu, aby získali přehled o všem, co obnáší realizace akce, aby jejich práce před kurzem byla efektivní a ulehčovala práci při konkrétním možných krizových situacích. Webinář poskytuje cennou inspiraci ke konkrétním aktivitám na adaptačním kurzu. Pedagog tak tedy bude schopen vést adaptační kurz a to jak po obsahové, tak i provozní stránce.

 • Adaptační obtíže a začlenění dítěte v MŠ, aneb aby se start podařil
  Číslo akreditace

  6873/2022-4-422

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Účastníci semináře budou seznámeni s typickými adaptačními obtížemi dětí, jejich možnými příčinami. Dále si seminář klade za cíl rozšířit kompetence učitelů v oblasti předcházení adaptačním obtížím – zvolení vhodné strategie, postupů, korekce nežádoucího chování. Cílem semináře je otázka nejvhodnějšího přístupu při uspokojování emocionálních i sociálních potřeb dítěte, potřebných pro proces rozvoje sociálního učení a sociálních dovedností.

 • Agrese a šikana
  Číslo akreditace

  34598/2019-2-1180

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Účastníci budou seznámeni s tématy souvisejícími s problematikou agrese a šikany: Co je agrese; Agrese – typy osobností, Jak na šikanu – jak zjistíme šikanu mezi dětmi; Psychologie dětské skupiny; Vyšetřování dětské skupiny, výchovný zásah a prevence; Co dělat aby se to neopakovalo; Kyberšikana; Domácí násilí.

 • Aktivity do hodin matematiky
  Číslo akreditace

  875/2022-4-185

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Aktivizační a inovativní školení pro učitele matematiky na 1. a 2. stupni základní školy. Obsahem vzdělávací akce je získání nových dovedností, které učitel využije ve své školní praxi. Vzdělávání bude zaměřené na rozvoj praktických dovedností při výuce - učitelům budou při školení prezentovány nové tipy a triky do výuky. Učitelé sami ihned vyhodnotí použitelnost pro svou praxi. Aktivní zapojení účastníků se realizuje v podobě modelových situací. Účastníci se mohou zapojit do modelových cvičení a ostatní aktéři jim mohou následně poskytnout zpětnou vazbu. Díky modelovým cvičením dochází k zafixování nové dovednosti již v průběhu školení.

 • Aktivity do hodin matematiky (webinář)
  Číslo akreditace

  875/2022-4-185

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Aktivizační a inovativní školení pro učitele matematiky na 1. a 2. stupni základní školy. Obsahem vzdělávací akce je získání nových dovedností, které učitel využije ve své školní praxi. Vzdělávání bude zaměřené na rozvoj praktických dovedností při výuce - učitelům budou při školení prezentovány nové tipy a triky do výuky. Učitelé sami ihned vyhodnotí použitelnost pro svou praxi. Aktivní zapojení účastníků se realizuje v podobě modelových situací. Účastníci se mohou zapojit do modelových cvičení a ostatní aktéři jim mohou následně poskytnout zpětnou vazbu. Díky modelovým cvičením dochází k zafixování nové dovednosti již v průběhu školení.

 • Aktivity do hodin matematiky v kostce
  Číslo akreditace

  875/2022-4-185

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Aktivizační a inovativní školení pro učitele matematiky na 1. a 2. stupni základní školy. Obsahem vzdělávací akce je získání nových dovedností, které učitel využije ve své školní praxi. Vzdělávání bude zaměřené na rozvoj praktických dovedností při výuce - učitelům budou při školení prezentovány nové tipy a triky do výuky. Učitelé sami ihned vyhodnotí použitelnost pro svou praxi. Aktivní zapojení účastníků se realizuje v podobě modelových situací. Účastníci se mohou zapojit do modelových cvičení a ostatní aktéři jim mohou následně poskytnout zpětnou vazbu. Díky modelovým cvičením dochází k zafixování nové dovednosti již v průběhu školení.

 • Aktivity do hodin matematiky v kostce (webinář)
  Číslo akreditace

  875/2022-4-185

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Aktivizační a inovativní školení pro učitele matematiky na 1. a 2. stupni základní školy. Obsahem vzdělávací akce je získání nových dovedností, které učitel využije ve své školní praxi. Vzdělávání bude zaměřené na rozvoj praktických dovedností při výuce - učitelům budou při školení prezentovány nové tipy a triky do výuky. Učitelé sami ihned vyhodnotí použitelnost pro svou praxi. Aktivní zapojení účastníků se realizuje v podobě modelových situací. Účastníci se mohou zapojit do modelových cvičení a ostatní aktéři jim mohou následně poskytnout zpětnou vazbu. Díky modelovým cvičením dochází k zafixování nové dovednosti již v průběhu školení.

 • Asertivita v životě pedagoga
  Číslo akreditace

  26332/2019-2-959

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Cílem vzdělávacího programu je posílit komunikační dovednosti pedagogických pracovníků využíváním asertivního jednání ve školním prostředí. Pedagogičtí pracovníci se v rámci vzdělávacího programu seznámí s podstatou asertivity, jejími výhodami, riziky a praktickými zásadami, zmapují a zvládnou zdokonalení svého vlastního asertivního stylu jednání, naučí se používat asertivní techniky v konkrétních situacích při své pedagogické praxi, osvojí si vhodné způsoby obrany proti pasivitě, agresi a manipulaci, zdokonalí schopnost lépe hájit a prosazovat své zájmy a dosahovat cílů přiměřeným a přijatelným způsobem.

 • Asertivní a efektivní komunikace s rodiči
  Číslo akreditace

  1108/2021-4-180

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář se zaměřuje na prezentaci některých praktických asertivních a efektivních principů a způsobů komunikace ve školním prostředí s akcentem na zvládání náročných či vyhrocených komunikačních situací.

 • Asertivní a efektivní komunikace s rodiči (webinář)
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář se zaměřuje na prezentaci některých praktických asertivních a efektivních principů a způsobů komunikace ve školním prostředí s akcentem na zvládání náročných či vyhrocených komunikačních situací.

 • Asistent pedagoga – pracovní náplň, účel funkce
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Ohledně fungování asistentů pedagoga stále panuje spousta otázek. Jaké jsou rozdíly mezi osobním asistentem a asistentem pedagogickým? Má asistent podávat léky? Kam až sahají jeho pravomoci? Musí postupovat dle pokynů učitele? Je asistentem pro žáka nebo pro učitele? Tyto a mnohé další zodpovíme na semináři. Obsáhneme základní právní úpravu související s asistenty, ale také aktuální otázky z praxe.

 • Asistent pedagoga – pracovní náplň, účel funkce (webinář)
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Ohledně fungování asistentů pedagoga stále panuje spousta otázek. Jaké jsou rozdíly mezi osobním asistentem a asistentem pedagogickým? Má asistent podávat léky? Kam až sahají jeho pravomoci? Musí postupovat dle pokynů učitele? Je asistentem pro žáka nebo pro učitele? Tyto a mnohé další zodpovíme na semináři. Obsáhneme základní právní úpravu související s asistenty, ale také aktuální otázky z praxe.

 • Asistent pedagoga a dítě předškolního a mladšího školního věku s ADHD, ADD
  Číslo akreditace

  40286/2020-4-1065

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář, primárně určený asistentům pedagoga pracujícím v MŠ a na 1. stupni ZŠ, systematickým a uceleným způsobem zodpovídá otázky z oblasti specifických poruch chování – ADHD, ADD, které v mnoha případech jsou i sekundárně přidružené u dětí zdravotně znevýhodněných. Účastníci semináře budou seznámeni s jednotlivými projevy ADHD, ADD, jejich charakteristikou, jednotlivými formami, příčinami vzniku a projevy. Součástí prezentace budou také kazuistiky dětí se specifickými poruchami chování. Probrána bude otázka nejvhodnějšího přístupu k dětem s ADHD, ADD a zásady práce s těmito dětmi z pozice asistenta pedagoga.

 • Asistent pedagoga jako součást pedagogického týmu a jeho role v pedagogickém procesu
  Číslo akreditace

  40286/2020-4-1065

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Účastníci se seznámí s legislativním ukotvením výkonu funkce asistentka pedagoga (školský zákon a zákon o pedagogických pracovnících, příslušné vyhlášky), dozví se, jaké jsou rozdíly mezi asistentem pedagoga, školním asistentem, osobním asistentem a chůvou, dozví se vhodné formy spolupráce asistenta pedagoga s dalšími pedagogy školy, s dítětem, které má v péči, jeho zákonnými zástupci a externími subjekty (např. orgán péče o dítě, policie apod.), dozví se, jaké jsou kompetence asistenta pedagoga, jeho postavení v rámci školy a třídy, kde působí, na konkrétních typech podpůrných opatření se naučí možnosti práce s žákem, naučí se reagovat v obtížných situacích díky využití modelových situací. V rámci řízené diskuze bude docházet k předávání příkladů dobré praxe a odpovědím na konkrétní dotazy.

 • Asistent pedagoga jako součást pedagogického týmu a jeho role v pedagogickém procesu (webinář)
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Účastníci se seznámí s legislativním ukotvením výkonu funkce asistentka pedagoga (školský zákon a zákon o pedagogických pracovnících, příslušné vyhlášky), dozví se, jaké jsou rozdíly mezi asistentem pedagoga, školním asistentem, osobním asistentem a chůvou, dozví se vhodné formy spolupráce asistenta pedagoga s dalšími pedagogy školy, s dítětem, které má v péči, jeho zákonnými zástupci a externími subjekty (např. orgán péče o dítě, policie apod.), dozví se, jaké jsou kompetence asistenta pedagoga, jeho postavení v rámci školy a třídy, kde působí, na konkrétních typech podpůrných opatření se naučí možnosti práce s žákem, naučí se reagovat v obtížných situacích díky využití modelových situací. V rámci řízené diskuze bude docházet k předávání příkladů dobré praxe a odpovědím na konkrétní dotazy.

 • Autonomní třída – spolupráce učitele a žáků
  Číslo akreditace

  1108/2021-4-180

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Účastníci získají teoretické informace a základy praktických dovedností, které jim pomohou při tvorbě a vedení autonomního třídního kolektivu. Osvojí si základní nástroje k vedení třídy, vhodné aktivity a získají pracovní listy určené pro žáky za účelem vytvoření autonomní třídy. V modelových situacích si některé aktivity vyzkouší a ověří si jejich přímo pro vlastní pedagogickou praxi.

 • Badatelsky organizovaná výuka
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Seminář představí pedagogům praktické náměty a badatelské aktivity, které mohou realizovat ve výuce různých předmětů. Plánované aktivity jsou zaměřeny na formativní hodnocení, povedou žáky k sebehodnocení, vrstevnickému hodnocení a k tvorbě žákovských portfolií.

 • Badatelsky organizovaná výuka (webinář)
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Seminář představí pedagogům praktické náměty a badatelské aktivity, které mohou realizovat ve výuce různých předmětů. Plánované aktivity jsou zaměřeny na formativní hodnocení, povedou žáky k sebehodnocení, vrstevnickému hodnocení a k tvorbě žákovských portfolií.

 • Bezpečnost a ochrana zdraví dětí a žáků ve školách
  Číslo akreditace

  40286/2020-4-1065

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřen na bezpečnost a ochranu zdraví dětí a žáků v mateřských a základních školách. Školení je vhodné nejen pro učitele, ale i pro ředitele škol a všechny pedagogické pracovníky, kteří třeba jen vykonávají nad žáky dohled.

 • Budování týmové spolupráce v pedagogickém sboru
  Číslo akreditace

  21883/2020-4-662

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Porozumění psychologickým principům a procesům týmové spolupráce mezi pedagogy ve škole. Orientace v týmových rolích zastoupených v týmu i v jejich motivaci k týmové spolupráci. Osvojení principů účinné zpětné vazby a jejího využití v týmové komunikaci. Porozumění tématu klimatu a kultury organizace, na jehož utváření se podílí vedoucí i jednotlivý zaměstnanci školy. Posílení vnímavosti k emocím a kvalitě vztahů a dovednosti s napětím v týmu pracovat.

 • Carving – doškolovací kurz základního školního lyžování
  Číslo akreditace

  8574/2021-4-402

  Krátká anotace

  40 vyučovacích hodin

  Kurz má za cíl seznámit účastníky s metodikou carvingového lyžování, současnými trendy (funcarving, snowblades) a bezpečností a organizací lyžařských výcvikových kurzů pro žáky základních a středních škol. Kurz je koncipován jako doškolovací (rozšiřuje základní lyžařské dovednosti o techniku carvingového lyžování), proto chce být také inspirací, jak výuku co nejvíce zpestřit, používat rozličné pomůcky a jak děti citlivě motivovat ve výuce carvingového lyžování.

 • Celostní přístup v inkluzivní ZŠ a MŠ jako prevence poruch učení i chování z pohledu speciálního pedagoga
  Číslo akreditace

  21883/2020-4-662

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Absolventi semináře budou seznámeni s tím, jaké jsou potřeby současné generace „digitálních dětí“ - předškoláků a školáků v inkluzivní základní a mateřské škole z pohledu speciálního pedagoga logopeda s celostním přístupem. Témata: školní poradenské pracoviště, jak poznat děti s riziky poruch učení – včasná komplexní diagnostika a následná podpora v MŠ, senzorická integrace a vzdělávací pyramida, vliv cvičení, koordinace těla a vestibulárního ústrojí na správné učení, podpora žáků na ZŠ tak aby je to bavilo a mělo to vůbec smysl.

 • Celostní přístup v inkluzivní ZŠ a MŠ jako prevence poruch učení i chování z pohledu speciálního pedagoga (webinář)
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Cílem semináře je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků zdůrazněním celostního přístupu k poskytování podpory dětem a žákům mateřských a základních škol, nabídnout jim možnosti, jakým způsobem upravit podmínky výchovy a výuky v MŠ a ZŠ tak, aby se minimalizovala školní neúspěšnost dítěte s ohledem na výsledky jeho práce, práce celé třídy a vztahy v třídním kolektivu. Součástí semináře budou také kazuistiky jednotlivých dětí, ukázky vhodných speciálně – pedagogických pomůcek a novinky z přístupů ze zahraničí.

 • Český jazyk, literatura a estetická výchova (webinář)
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  4 vyučovací hodiny

  Seminář vychází z požadavků ŠVP na rozvoj estetické výchovy a podporu interdisciplinárních vztahů. Účastníci se seznámí s možnostmi, jak do hodin ČJL vhodně začlenit a využít hudbu a výtvarné umění. Texty písní se stanou východiskem pro rozbor po stránce literárně-teoretické, umělecké a jazykové. Učitelé se seznámí s možnostmi, jak netradičně využívat zhudebněnou poezii i originální písňové texty. Sami si prakticky vyzkoušejí, jak je možno prostřednictvím hudby a písní motivovat ke správnému porozumění uměleckému dílu, rozvíjet estetické cítění i jak vést žáky ke kreativitě.

 • Cestička do školy, aneb zítra budeme školáci
  Číslo akreditace

  26332/2019-2-959

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Učitelé získají ucelený soubor metod, her, námětů a postupů jak dítě co nejlépe připravit na vstup do školního života a jak kompetence dětí dále vést a rozvíjet, aby se u dětí v průběhu školní docházky vytvářel pozitivní vztah dětí k učení a dosahovalo se vzdělávací strategie rozvíjející kompetence žáků.

 • Činnosti předškolních dětí venku a v přírodě
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Seminář účastníkům nabízí aktivity k řízeným i spontánním činnostem venku zaměřené na environmentální vzdělávání předškolních dětí formou her, zkoumání a experimentování. Účastníci se seznámí s nabídkou činností a doporučení zaměřených na rozvoj schopností a dovedností dětí předškolního věku při pobytu venku. Vyzkouší si praktické aktivity a získají nové náměty pro svou práci. Prostor bude také věnován otázce bezpečnosti a možnostem úprav školní zahrady, tak aby se stala pro děti zdrojem inspirace.

 • Činnosti pro nadané děti
  Číslo akreditace

  8574/2021-4-402

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Cílem semináře je seznámit pedagogy s aktivitami pro rozvoj potenciálu nadaných dětí prostřednictvím vlastního prožitku s didaktikou a metodikou vedení těchto aktivit.

 • Co bude po distanční výuce – zamyšlení pedagoga
  Číslo akreditace

  8574/2021-4-402

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Téměř rok dlouhá distanční výuka si vyžádala mnoho změn ve školách a školských zařízeních. Osobní zkušenosti a odborný náhled pedagogů jsou v semináři východiskem pro znovunastartování prezenční výuky ve školách. Seminář nabízí pedagogům tuto platformu k evaluaci distanční výuky a hledání cest k nastartování sebe i žáků do prezenční výuky.

 • Čtenářská gramotnost +
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  4 vyučovací hodiny

  Cílem kurzu je představení metod rozvíjejících čtenářskou gramotnost a seznámit pedagogy s postupy, jimiž se dá čtení a rozvoj čtenářství ovlivnit. Absolventi kurzu získají osobní zkušenost s prací s konkrétními výukovými metodami a výchovnými strategiemi na podporu čtení a čtenářské gramotnosti. Zvýší svou odbornou informovanost o procesech čtení, rozvoji čtenářství a přístupům k učení z textu.

 • Čtenářská gramotnost + (webinář)
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  4 vyučovací hodiny

  Cílem kurzu je představení metod rozvíjejících čtenářskou gramotnost a seznámit pedagogy s postupy, jimiž se dá čtení a rozvoj čtenářství ovlivnit. Absolventi kurzu získají osobní zkušenost s prací s konkrétními výukovými metodami a výchovnými strategiemi na podporu čtení a čtenářské gramotnosti. Zvýší svou odbornou informovanost o procesech čtení, rozvoji čtenářství a přístupům k učení z textu.

 • Čtenářská gramotnost v kostce
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Absolventi kurzu získají osobní zkušenost s prací s konkrétními výukovými metodami a výchovnými strategiemi na podporu čtení a čtenářské gramotnosti. Zvýší svou odbornou informovanost o procesech čtení, rozvoji čtenářství a přístupům k učení z textu.

 • Čtenářská gramotnost v kostce (webinář)
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Absolventi kurzu získají osobní zkušenost s prací s konkrétními výukovými metodami a výchovnými strategiemi na podporu čtení a čtenářské gramotnosti. Zvýší svou odbornou informovanost o procesech čtení, rozvoji čtenářství a přístupům k učení z textu.

 • Čtenářská gramotnost ve volnočasových aktivitách
  Číslo akreditace

  424/2020-4-193

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Volnočasové aktivity jakéhokoli druhu a odvětví skýtají velmi kvalitní kreativní prostředí pro rozvoj tzv. funkčních gramotností. Nejzákladnější se jeví čtenářská gramotnost, bez které jen stěží lze rozvíjet jiné gramotnosti. Nejefektivnějším prostředkem pro učení dětí je hra. Kurz vychází z této přirozené vlastnosti dětí a nabízí náměty her k rozvoji čtenářské gramotnosti ve volnočasových aktivitách.

 • Čtenářská gramotnost ve volnočasových aktivitách (webinář)
  Číslo akreditace

  31336/2020-4-874

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Volnočasové aktivity jakéhokoli druhu a odvětví skýtají velmi kvalitní kreativní prostředí pro rozvoj tzv. funkčních gramotností. Nejzákladnější se jeví čtenářská gramotnost, bez které jen stěží lze rozvíjet jiné gramotnosti. Nejefektivnějším prostředkem pro učení dětí je hra. Kurz vychází z této přirozené vlastnosti dětí a nabízí náměty her k rozvoji čtenářské gramotnosti ve volnočasových aktivitách.

 • Čtenářská pregramotnost
  Číslo akreditace

  875/2022-4-185

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřen na seznámení s efektivními vyučovacími metodami, které podporují stimulování všech percepčních, kognitivních a motorických funkcí přímo ovlivňujících budoucí čtenářské schopnosti. Účastníci získají podněty pro činnosti a shlédnou ukázky materiálů, které posilují podporu nejen oslabených funkcí s přihlédnutím na včasnou prevenci dyslexie, dysgrafie a dysortografie. Téma semináře bude podpořeno zkušeností z praxe lektorky a ukázkou vhodných programů, pomůcek a pracovních listů pro pedagogy.

 • Čtenářská pregramotnost - úloha knihy v mateřské škole
  Číslo akreditace

  424/2020-4-193

  Krátká anotace

  16 vyučovacích hodin

  Cílem semináře je představení důležitosti a nenahraditelnosti knihy v mateřské škole, práce s knihami obohacuje děti v mnoha směrech, ať už se jedná o způsob myšlení, slovní zásobu, pohled na svět nebo emoční život. Kontakt s tím, kdo pracuje s knihou, je nenahraditelný a intenzivní. Snahou bude nejen apel na důležitost knihy v prostředí mateřské školy, ale i samotné ukázky toho, jak s knihou, psaným či čteným textem pracovat. Budou představovány aktivity, které přímo či nepřímo podporují předčtenářské dovednosti.

 • Čtenářská pregramotnost - úloha knihy v MŠ
  Číslo akreditace

  424/2020-4-193

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Cílem semináře je představení důležitosti a nenahraditelnosti knihy v mateřské škole, práce s knihami obohacuje děti v mnoha směrech, ať už se jedná o způsob myšlení, slovní zásobu, pohled na svět nebo emoční život. Kontakt s tím, kdo pracuje s knihou, je nenahraditelný a intenzivní. Snahou bude nejen apel na důležitost knihy v prostředí mateřské školy, ale i samotné ukázky toho, jak s knihou, psaným či čteným textem pracovat. Budou představovány aktivity, které přímo či nepřímo podporují předčtenářské dovednosti. Dále si seminář klade za cíl vzájemné obohacování posluchači, přenos zkušeností napříč skupinou, budou používány aktivizační metody a formy práce tak, aby byly nabyté znalosti přenositelné (nejen) do prostředí mateřských škol.

 • Čtenářská pregramotnost (webinář)
  Číslo akreditace

  31336/2020-4-874

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřen na seznámení s efektivními vyučovacími metodami, které podporují stimulování všech percepčních, kognitivních a motorických funkcí přímo ovlivňujících budoucí čtenářské schopnosti. Účastníci získají podněty pro činnosti a shlédnou ukázky materiálů, které posilují podporu nejen oslabených funkcí s přihlédnutím na včasnou prevenci dyslexie, dysgrafie a dysortografie. Téma semináře bude podpořeno zkušeností z praxe lektorky a ukázkou vhodných programů, pomůcek a pracovních listů pro pedagogy.

 • Čtenářská pregramotnost v MŠ
  Číslo akreditace

  34598/2019-2-1180

  Krátká anotace

  16 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřen na seznámení s efektivními vyučovacími metodami, které podporují stimulování všech percepčních, kognitivních a motorických funkcí přímo ovlivňujících budoucí čtenářské schopnosti. Účastníci získají podněty pro činnosti a shlédnou ukázky materiálů, které posilují podporu nejen oslabených funkcí s přihlédnutím na včasnou prevenci dyslexie, dysgrafie a dysortografie. Téma semináře bude podpořeno zkušeností z praxe lektorky a ukázkou vhodných programů, pomůcek a pracovních listů pro pedagogy.

 • Čtenářské strategie
  Číslo akreditace

  875/2022-4-185

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Vzdělávací program pedagogy seznámí s efektivními strategiemi, které rozvíjejí čtenářskou gramotnost, napomáhají žákům s porozuměním textu, rozvíjejí další čtenářské dovednosti a kompetence k učení prostřednictvím práce s beletristickými a naučnými texty. Vyzkoušíme si čtenářské strategie na podkladě vlastního prožitku čtení a osvojíme si databázi čtenářských strategií, které napomáhají porozumění textu. Na modelových lekcích si vyzkoušíte efektivní práci s texty.

 • Čtenářské strategie (webinář)
  Číslo akreditace

  875/2022-4-185

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Vzdělávací program pedagogy seznámí s efektivními strategiemi, které rozvíjejí čtenářskou gramotnost, napomáhají žákům s porozuměním textu, rozvíjejí další čtenářské dovednosti a kompetence k učení prostřednictvím práce s beletristickými a naučnými texty. Vyzkoušíme si čtenářské strategie na podkladě vlastního prožitku čtení a osvojíme si databázi čtenářských strategií, které napomáhají porozumění textu. Na modelových lekcích si vyzkoušíte efektivní práci s texty.

 • Dejme každému šanci prožít úspěch – motivace a aktivizace žáků
  Číslo akreditace

  11691/2020-4-432

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Jak přimět studenty k převzetí zodpovědnosti za vlastní proces učení? Účastníci budou seznámeni s pojmem kompetence k učení , metodami a formami práce podporující motivaci a aktivizaci s důrazem na učení s porozuměním a heuristický přístup k výuce. Učitelé budou mít možnost si metody práce vyzkoušet v nabídnutých aktivitách. Seminář poukáže také na možnosti jak ve studentech vybudit motivaci – chuť něco se dozvědět, pro něco se nadchnout a dotáhnout do konce. Podmínky pro lepší učení vycházející z integrované tematické výuky S. Kovalikové a Brain Gym a výuku podle učebních stylů. Zmíněn bude také význam sebereflexe a sebehodnocení studentů a základní principy jejich podpory ze strany učitele.

 • Dejme každému šanci prožít úspěch – motivace a aktivizace žáků (1. st. ZŠ)
  Číslo akreditace

  875/2022-4-185

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  V semináři se učitelé dozvědí, jak přimět žáka k převzetí zodpovědnosti za vlastní proces učení. Seminář poukáže na roli učitele v konstruktivní škole – podpůrná činnost při metakognitivních procesech - při sebereflexi a sebehodnocení vlastních silných a slabých stránek. Seminář nabídne učitelům konkrétní metody a formy práce, učitelé budou mít možnost si vyzkoušet v nabídnutých aktivitách. Ty kladou důraz na učení s porozuměním a je možné je zařadit do jakékoli hodiny, případně budou nabídnuty alternativy jednotlivých metod pro další inspiraci učitelů.

 • Dejme každému šanci prožít úspěch – motivace a aktivizace žáků na 2. stupni ZŠ
  Číslo akreditace

  34598/2019-2-1180

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  V semináři se učitelé dozvědí, jak přimět žáka k převzetí zodpovědnosti za vlastní proces učení. Seminář nabídne učitelům konkrétní metody a formy práce, učitelé budou mít možnost si vyzkoušet v nabídnutých aktivitách. Ty kladou důraz na učení s porozuměním a je možné je zařadit do jakékoli hodiny, případně budou nabídnuty alternativy jednotlivých metod pro další inspiraci učitelů.

 • Dítě s ADHD, ADD – workshop pro asistenty pedagoga v MŠ a 1. stupni ZŠ
  Číslo akreditace

  40286/2020-4-1065

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Dílna, určená asistentům pedagoga v MŠ a 1. stupni ZŠ, je zaměřena na prohloubenípoznatků a získání a sdílení zkušeností s péčí o děti a žáky s poruchou ADHD, ADD. Účastníci budou formou workshopu seznámeni s vhodnými aktivitami pro všední den a strategiemi, které jim v praxi pomohou zvládat emočně a sociálně náročné situace. Cílem workshopu je asistentům poskytnout návod na hledání různých strategií v péči o konkrétní dítě. Seminář nabízí na základě dotazů účastníků praktické rady vycházející z dlouhodobé praxe.

 • Dítě s ADHD, ADD – workshop pro pedagogy MŠ a 1. stupně ZŠ
  Číslo akreditace

  40286/2020-4-1065

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Dílna prohlubuje a navazuje na poznatky ze školení „Neklidné dítě – problematika ADHD, ADD“. Zúčastněným pedagogům bude nabídnut prostor pro otázky a odpovědi týkající se péče o děti a žáky s poruchou ADHD a ADD a možnost sdílení zkušeností z praxe. Skrze vlastní prožitek se seznámí s vhodnými relaxačními technikami, aktivitami pro všední den a ujasní si strategie, které jim v praxi pomohou zvládat emočně a sociálně náročné situace. Seminář zahrne tato témata: Teoretický rámec problematiky. Aktivity podporující psychomotorický vývoj dítěte. Předcházení a řešení konfliktních situací. Relaxační, terapeutické aktivity vhodné pro děti ADHD – popis, terminologické vymezení.

 • Dítě s nadprůměrným intelektem v MŠ a na 1. stupni ZŠ
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Účastníci semináře se seznámí s vymezením pojmu nadané dítě a dalšími souvisejícími pojmy, některými metodami identifikace nadaných a zvláštnostmi, kterými se nadané děti mohou projevovat a tím na své nadání upozornit i případnými obtížemi, které tento jev často doprovází. Vše bude demonstrováno na konkrétních případech dlouhodobě sledovaných dětí z praxe. Seznámí se také s některými organizacemi a institucemi, které se nadaným dětem předškolního věku věnují. Školení svým obsahem reflektuje požadavky na společné (inkluzivní) vzdělávání a podporuje práci s různorodou skupinou žáků.

 • Dítě s nadprůměrným intelektem v MŠ a na 1. stupni ZŠ (webinář)
  Číslo akreditace

  21055/2021-4-788

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Účastníci semináře se seznámí s vymezením pojmu nadané dítě a dalšími souvisejícími pojmy, některými metodami identifikace nadaných a zvláštnostmi, kterými se nadané děti mohou projevovat a tím na své nadání upozornit i případnými obtížemi, které tento jev často doprovází. Vše bude demonstrováno na konkrétních případech dlouhodobě sledovaných dětí z praxe. Seznámí se také s některými organizacemi a institucemi, které se nadaným dětem předškolního věku věnují.

 • Dítě s odlišným mateřským jazykem v MŠ
  Číslo akreditace

  6873/2022-4-422

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Jakým způsobem s žáky pracovat a jak postupovat, abychom hodili dětem záchranný kruh spočívající ve správně zvoleném pedagogickém postupu a abychom je nenechali utopit se v prostředí, kde jsou odlišný jazyk a jiná kultura faktory způsobující znevýhodnění a překážky? Na to vše by vám měla dát odpověď právě tento seminář.

 • Dítě s odlišným mateřským jazykem v MŠ (webinář)
  Číslo akreditace

  6873/2022-4-422

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Jakým způsobem s žáky pracovat a jak postupovat, abychom hodili dětem záchranný kruh spočívající ve správně zvoleném pedagogickém postupu a abychom je nenechali utopit se v prostředí, kde jsou odlišný jazyk a jiná kultura faktory způsobující znevýhodnění a překážky? Na to vše by vám měla dát odpověď právě tento seminář.

 • Drobné hry pro děti mladšího školního věku
  Číslo akreditace

  875/2022-4-185

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Obsahem programu jsou možnosti a využití dětských her k rozvíjení nejrůznějších schopností a dovedností dětí. Náměty tvoří soubor her a činností, které můžeme nabídnout dětem během pobytu v mateřské škole, odpoledne ve školní družině v rámci přípravy na vyučování, během zájmových činností nebo jako aktivity ke zpestření výuky. Cílem školení je rozvíjet a prohlubovat individuální schopnosti, motivovat k pestré a námětově bohaté činnosti, podněcovat k organizování a plánování práce, vlastního učení, zábavy či hry a zaměřovat se na odpovědnost za kvalitu vlastní práce. Icebreakery a kontaktní hry. Hry s padákem. Hry bez materiálové náročnosti a bez náročné přípravy. Hry do místnosti, budovy.

 • Drobné hry pro děti mladšího školního věku II.
  Číslo akreditace

  424/2020-4-193

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Obsahem vzdělávacího programu je představení využití dětských her k rozvíjení nejrůznějších schopností a dovedností dětí. Náměty tvoří soubor her a činností, které můžeme nabídnout dětem během pobytu v mateřské škole, odpoledne ve školní družině v rámci přípravy na vyučování, během zájmových činností nebo jako aktivity ke zpestření výuky ve škole: Seznamovací a kontaktní hry; Hry s lany, provázky a šátky; Hry do místnosti bez materiálové náročnosti a bez náročnosti přípravy; Energizery; Hry uvolňující atmosféru.

 • Drogy ve škole
  Číslo akreditace

  1108/2021-4-180

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář představuje systém protidrogové prevence v České republice a zaměřuje se na nejčastěji zneužívané drogy, včetně příčin, projevů, účinků a důsledků užívání jednotlivých typů látek a také to, jak a zda je možné diagnostikovat potenciální intoxikaci ve školním prostředí či v jiných výchovných institucích, ať už laicky či testově. Ozřejmuje také legislativu, která souvisí s drogovou problematikou. Nabízí základní orientaci v řešení situací souvisejících s drogami ve školním prostředí a různé pohledy na ně, ať už v rámci preventivních aktivit či případných intervencí ze strany školy.

 • Drogy ve škole (webinář)
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář představuje systém protidrogové prevence v České republice a zaměřuje se na nejčastěji zneužívané drogy, včetně příčin, projevů, účinků a důsledků užívání jednotlivých typů látek a také to, jak a zda je možné diagnostikovat potenciální intoxikaci ve školním prostředí či v jiných výchovných institucích, ať už laicky či testově. Ozřejmuje také legislativu, která souvisí s drogovou problematikou. Nabízí základní orientaci v řešení situací souvisejících s drogami ve školním prostředí a různé pohledy na ně, ať už v rámci preventivních aktivit či případných intervencí ze strany školy.

 • Dysgrafie – specifická vývojová porucha učení – psaní
  Číslo akreditace

  40286/2020-4-1065

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřený na problematiku specifické poruchy postihující oblast psaní - dysgrafii. Účastníci se podrobně seznámí s danou problematikou, s příčinami vzniku této poruchy a specifiky přístupu k práci s takto znevýhodněnými dětmi. Kromě teoretických informací budou prezentovány také poznatky z praxe a doporučení pro práci ve výuce i mimo ni.

 • Dyskalkulie - reedukace
  Číslo akreditace

  21883/2020-4-662

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář poskytne pedagogům kromě základního vhledu do problematiky dyskalkulie také praktické příklady námětů, jak dyskalkulii zohledňovat ve výuce a jak vhodně postupovat při její reedukaci. V praktických ukázkách si učitelé vyzkouší pracovat s kompenzačními a reedukačními pomůckami. Vzájemně si vymění zkušenosti z práce s těmito dětmi a budou jim předány náměty na individuální i skupinové reedukační hodiny.

 • Dyslexie – specifická vývojová porucha učení – čtení
  Číslo akreditace

  40286/2020-4-1065

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřený na problematiku specifické poruchy postihující oblast čtení - dyslexii. Účastníci se podrobně seznámí s danou problematikou, s příčinami vzniku této poruchy a specifiky přístupu k práci s takto znevýhodněnými dětmi. Kromě teoretických informací budou prezentovány také poznatky z praxe a doporučení pro práci ve výuce i mimo ni.

 • Dyslexie, dysortografie a dyspraxie na 1. stupni ZŠ
  Číslo akreditace

  26332/2019-2-959

  Krátká anotace

  16 vyučovacích hodin

  Účastníci se seznámí s obecnou charakteristikou poruch učení – dyslexie, dysortografie a dyspraxie a pochopí vzájemné souvislostí mezi rozvojem zrakového a sluchového vnímání, řečí, pozorností, motorikou a úspěšností ve čtení a psaní. Příčiny vzniku těchto obtíží a začlenění žáků s těmito poruchami učení do výuky realizované v duchu inkluze. Praktické zaměření na dyslexii – na reedukaci čtení, práci s textem, souvislost se zrakovým vnímáním a očními pohyby, na dysortografii – grafickou stránku písemného projevu, uplatňování gramatických pravidel, samostatný písemný projev a na dyspraxii – jak se projevuje v předškolním a školním věku. Hodnocení a klasifikaci těchto žáků. Vhodné pomůcky, počítačové programy a vhodná úprava učebních materiálů. Vedení reedukačních hodin v souladu s IVP.

 • Dysortografie – specifická vývojová porucha učení – porozumění gramatice
  Číslo akreditace

  40286/2020-4-1065

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřený na problematiku dysortografie – specifickou poruchu učení postihující oblast porozumění gramatickým pravidlům, tvarosloví a syntaxu. Účastníci se podrobně seznámí s danou problematikou, s příčinami vzniku této poruchy a získají náhled na specifika přístupu k práci s takto znevýhodněnými dětmi. Kromě teoretických informací budou prezentovány také poznatky z praxe a doporučení pro práci ve výuce i mimo ni. Přehled témat: Pojem dysortografie; Charakteristika jednotlivých projevů (obtíží); Sluchová diferenciace; Sluchová analýza a syntéza; Měkčení; Kvantita; Slabý jazykový cit; Hranice slov v písmu; Záměny; Zohlednění a přístup v běžné vyučovací hodině.

 • Efektivní komunikace pedagogů
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Cílem vzdělávacího programu je poskytnout pedagogickým pracovníkům metodické postupy v oblasti identifikování a analýzy stereotypů a bariér v komunikaci, změny v komunikaci na základě procvičení a sebereflexe. Program bude zaměřen na osobnost žáků, rozvoj jejich efektivní komunikace, sebevědomí a respektu.

 • Efektivní komunikace pedagogů (webinář)
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Cílem vzdělávacího programu je poskytnout pedagogickým pracovníkům metodické postupy v oblasti identifikování a analýzy stereotypů a bariér v komunikaci, změny v komunikaci na základě procvičení a sebereflexe. Program bude zaměřen na osobnost žáků, rozvoj jejich efektivní komunikace, sebevědomí a respektu.

 • Efektivní komunikace u pedagogů
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Cílem vzdělávacího programu je poskytnout pedagogickým pracovníkům metodické postupy v oblasti identifikování a analýzy stereotypů a bariér v komunikaci, změny v komunikaci na základě procvičení a sebereflexe. Program bude zaměřen na osobnost žáků, rozvoj jejich efektivní komunikace, sebevědomí a respektu.

 • Efektivní komunikace u pedagogů (webinář)
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Cílem vzdělávacího programu je poskytnout pedagogickým pracovníkům metodické postupy v oblasti identifikování a analýzy stereotypů a bariér v komunikaci, změny v komunikaci na základě procvičení a sebereflexe. Program bude zaměřen na osobnost žáků, rozvoj jejich efektivní komunikace, sebevědomí a respektu.

 • Efektivní návyky pro úspěšné a spokojené žáky
  Číslo akreditace

  34598/2019-2-1180

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřen na problematiku vyvážení učení/studia, volnočasových aktivit a odpočinku. Účastníci budou seznámeni s typy práce s časem ve škole i v domácím prostředí. Představeny budou možnosti práce s akutním i dlouhodobým stresem ve školním prostředí v návaznosti na odlišnosti v preferencích kognitivních kanálů a stylů učení dle modelu VARK, 7 efektivních návyků pro úspěšné a spokojené žáky (S. Covey) a relaxační techniky a dechová cvičení.

 • Efektivní postupy v řešení šikany
  Číslo akreditace

  21883/2020-4-662

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Získání teoretických i praktických znalostí o výskytu a řešení šikany na školách. Osvojení dovedností jak šikaně porozumět v kontextu fungování třídního kolektivu, jak postupovat při jejím řešení, a jak výskytu šikany na školách účinně preventivně předcházet.

 • Efektivní postupy v řešení šikany (webinář)
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Získání teoretických i praktických znalostí o výskytu a řešení šikany na školách. Osvojení dovedností jak šikaně porozumět v kontextu fungování třídního kolektivu, jak postupovat při jejím řešení, a jak výskytu šikany na školách účinně preventivně předcházet.

 • Efektivní řešení konfliktů v jednání s rodiči žáků
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Na semináři bude kombinováno prezentování teoretických konceptů komunikace a řešení konfliktů, řízená diskuse mezi učiteli a lektorem, samostatná práce nad tématy komunikace a konfliktů ve skupinách i praktické nácviky komunikačních technik ve dvojicích. Obsahem semináře je i souhrn doporučení efektivního jednání v konfliktu s rodiči, komunikace v konfliktu a manipulace, shrnutí efektivních komunikačních technik k řešení konfliktu, doporučení k prohloubení sebejistoty a duševní stability při zvládání náročných konfliktních situací s rodiči.

 • Efektivní řešení konfliktů v jednání s rodiči žáků (webinář)
  Číslo akreditace

  31336/2020-4-874

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Na semináři bude kombinováno prezentování teoretických konceptů komunikace a řešení konfliktů, řízená diskuse mezi učiteli a lektorem, samostatná práce nad tématy komunikace a konfliktů ve skupinách i praktické nácviky komunikačních technik ve dvojicích. Obsahem semináře je i souhrn doporučení efektivního jednání v konfliktu s rodiči, komunikace v konfliktu a manipulace, shrnutí efektivních komunikačních technik k řešení konfliktu, doporučení k prohloubení sebejistoty a duševní stability při zvládání náročných konfliktních situací s rodiči.

 • Efektivní spolupráce a komunikace asistenta pedagoga s rodinami dětí se zdravotním postižením
  Číslo akreditace

  875/2022-4-185

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Seminář pro asistenty pedagoga v MŠ a ZŠ vychází z myšlenky, že péče o dítě se zdravotním postižením není snadná a v různých životních obdobích může přinášet i různě velkou zátěž pro rodiče i celou rodinu. Z tohoto pohledu je velice důležité seznámit i asistenty pedagoga s problematikou života rodiny pečující o dítě se zdravotním postižením. Budeme hovořit o výchovných přístupech – postojích rodin k dítěti se zdravotním postižením. Probrána bude i otázka jednotlivých fází vyrovnávání se s handicapem dítěte v rodině.

 • Efektivní spolupráce a komunikace pedagoga s rodinami dětí se zdravotním postižením
  Číslo akreditace

  875/2022-4-185

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Seminář pro pedagogické pracovníky v MŠ a ZŠ vychází z myšlenky, že péče o dítě se zdravotním postižením není snadná a v různých životních obdobích může přinášet i různě velkou zátěž pro rodiče i celou rodinu. Z tohoto pohledu je velice důležité seznámit pedagoga s problematikou života rodiny dítěte se zdravotním postižením. Zamyslíme se nad různými způsoby zvládání zátěže. Budeme hovořit o výchovných přístupech – postojích rodin k dítěti se zdravotním postižením. Probrána bude i otázka jednotlivých fází vyrovnávání se s handicapem dítěte v rodině.

 • Emoce v dětském věku – učte děti odmalička rozumět sobě i druhým
  Číslo akreditace

  424/2020-4-193

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Cílem semináře je pomoci pedagogům lépe se orientovat v problematice emocí, emoční inteligenci, prosociálních aktivitách, pochopení sebe sama. Budou představeny postupy, jak emoce vyjadřovat, jak s tím pomoci dětem, jak o emocích komunikovat s dětmi, jak je učit rozpoznávat, přijímat je, nepotlačovat, a tím posilovat jejich emoční inteligenci a prosociální dovednosti, a to praktickými ukázkami, návody a situacemi.

 • Emoce v dětském věku – učte děti odmalička rozumět sobě i druhým (rozvoj emoční inteligence)
  Číslo akreditace

  424/2020-4-193

  Krátká anotace

  16 vyučovacích hodin

  Cílem semináře je pomoci pedagogům lépe se orientovat v problematice emocí, emoční inteligenci, prosociálních aktivitách, pochopení sebe sama. Budou představeny postupy, jak emoce vyjadřovat, jak s tím pomoci dětem, jak o emocích komunikovat s dětmi, jak je učit rozpoznávat, přijímat je, nepotlačovat, a tím posilovat jejich emoční inteligenci a prosociální dovednosti, a to praktickými ukázkami, návody a situacemi.

 • Emoce v příběhu, knize
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Cílem semináře je pomoci pedagogům (nejen jim) lépe se orientovat v problematice emocí, emoční inteligenci, prosociálních aktivitách, pochopení sebe sama, tím i druhých. Budou představeny knihy a konkrétní příběhy, díky nimž lze učit, jak emoce vyjadřovat, jak s tím pomoci dětem, jak o emocích komunikovat s dětmi, jak je učit rozpoznávat, přijímat je, nepotlačovat, a tím posilovat jejich emoční inteligenci a prosociální dovednosti, a to praktickými ukázkami, návody a situacemi. Bude názorně a zřetelně ukazováno, jak s takovými texty pracovat, čím jsou specifické, jak mohou obohacovat děti, žáky, skupiny.

 • Emoční inteligence při práci pedagoga
  Číslo akreditace

  6873/2022-4-422

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Účastník získá základní informace o emoční inteligenci a možnostech jejího rozvoje. Hlavní pozornost bude věnována emocím, jejich zvládání, sebemotivaci, vnímavosti a tvorbě mezilidských vztahů. Skrze praktické ukázky se účastník seznámí s pojmy emoční infekce, kognitivní a emocionální empatie, dynamika pozornosti, vnitřní soustředění – vnější soustředění a soustředění na obecnější skutečnosti.

 • Emoční inteligence při práci pedagoga (webinář)
  Číslo akreditace

  6873/2022-4-422

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Účastník získá základní informace o emoční inteligenci a možnostech jejího rozvoje. Hlavní pozornost bude věnována emocím, jejich zvládání, sebemotivaci, vnímavosti a tvorbě mezilidských vztahů. Skrze praktické ukázky se účastník seznámí s pojmy emoční infekce, kognitivní a emocionální empatie, dynamika pozornosti, vnitřní soustředění – vnější soustředění a soustředění na obecnější skutečnosti.

 • Emoční management pro pedagogy
  Číslo akreditace

  26332/2019-2-959

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Po absolvování vzdělávacího programu budou pedagogičtí pracovníci schopni zvládat své emoce a efektivně využívat vlastního emočního potenciálu pro dosahování cílů a při jednání se žáky/studenty, ale i s kolegy, nadřízenými a dalšími osobami.

 • Environmentální výchova v MŠ
  Číslo akreditace

  6873/2022-4-422

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Seminář představí pedagogům základní informace o možnostech včlenění ekologické (environmentální) výchovy do života mateřské školy. Zřetel bude kladen na cíle a výstupy environmentální výchovy v předškolním vzdělávání dle RVP PV. Kromě teoretického rámce nabídne školení také praktické ukázky výtvarných, pracovních a literárních činností, hudebně-pohybových aktivit a her, které budou diskutovány v návaznosti na pedagogickou praxi účastníků. Načerpané informace se tak stanou inspirací pro práci v každodenní praxi s předškolními dětmi.

 • Environmentální výchova v MŠ (webinář)
  Číslo akreditace

  875/2022-4-185

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Seminář představí pedagogům základní informace o možnostech včlenění ekologické (environmentální) výchovy do života mateřské školy. Zřetel bude kladen na cíle a výstupy environmentální výchovy v předškolním vzdělávání dle RVP PV. Kromě teoretického rámce nabídne školení také praktické ukázky výtvarných, pracovních a literárních činností, hudebně-pohybových aktivit a her, které budou diskutovány v návaznosti na pedagogickou praxi účastníků. Načerpané informace se tak stanou inspirací pro práci v každodenní praxi s předškolními dětmi.

 • Exkurze do moderní literatury pro děti a mládež (webinář)
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  4 vyučovací hodiny

  Cílem semináře je seznámit účastníky s výběrem moderní literatury pro děti a mládež (LPDM), s vybranými autory a charakteristikou jejich tvorby, s novinkami v jednotlivých žánrech a s možnostmi, jak v literární výchově využít mezipředmětové vztahy a prolínání vzdělávacích oblastí. Vzhledem k filmovému zpracování některých literárních děl bude dán prostor i průřezovému tématu Mediální výchova. Na vybraných ukázkách si učitelé prakticky vyzkoušejí, jak je možno LPDM využít pro rozvoj čtenářské gramotnosti, jak žáky vhodně motivovat k jejich vlastní mimoškolní četbě atd.

 • Exkurze do moderní literatury pro děti mladšího školního věku
  Číslo akreditace

  875/2022-4-185

  Krátká anotace

  4 vyučovací hodiny

  Cílem semináře je seznámit účastníky s výběrem moderní literatury pro děti, s vybranými autory a charakteristikou jejich tvorby, s novinkami v jednotlivých žánrech a s možnostmi, jak využít mezipředmětové vztahy a prolínání vzdělávacích oblastí. Vzhledem k filmovému, popř. televiznímu zpracování některých literárních děl bude dán prostor i průřezovému tématu mediální výchova. Na vybraných ukázkách si učitelé prakticky vyzkoušejí, jak je možno literaturu pro děti využít k rozvoji čtenářské gramotnosti, jak žáky vhodně motivovat k jejich vlastní mimoškolní četbě atd.

 • Exkurze do moderní literatury pro děti mladšího školního věku (webinář)
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  4 vyučovací hodiny

  Cílem semináře je seznámit účastníky s výběrem moderní literatury pro děti, s vybranými autory a charakteristikou jejich tvorby, s novinkami v jednotlivých žánrech a s možnostmi, jak využít mezipředmětové vztahy a prolínání vzdělávacích oblastí. Vzhledem k filmovému, popř. televiznímu zpracování některých literárních děl bude dán prostor i průřezovému tématu mediální výchova. Na vybraných ukázkách si učitelé prakticky vyzkoušejí, jak je možno literaturu pro děti využít k rozvoji čtenářské gramotnosti, jak žáky vhodně motivovat k jejich vlastní mimoškolní četbě atd.

 • Extremistické a xenofobní chování žáků a mládeže
  Číslo akreditace

  40286/2020-4-1065

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřen na poznání a vyhledávání dětí s extremistickými názory a na následnou práci s nimi. Důraz je kladen také na preventivní techniky. Seminář je rozdělen do několika částí. V teoretické části se lektor zabývá příčinami vzniku, symptomy a následnou intervencí extremistického, rasistického a xenofobního chování. V druhé části semináře jsou pedagogové proškoleni v metodách a technikách prevence potřebných k práci s jedincem a skupinou ohroženou vznikem sociálně patologického chování se znaky extremismu.

 • Finanční gramotnost pro 1. stupeň základní školy
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Účastníci semináře se seznámí s vymezením základních pojmů týkajících se finanční gramotnosti a možnostmi, jak toto téma zařadit do výuky na 1 . stupni ZŠ včetně praktických ukázek a aktivit.

 • Finanční gramotnost pro 1. stupeň základní školy (webinář)
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Účastníci semináře se seznámí s vymezením základních pojmů týkajících se finanční gramotnosti a možnostmi, jak toto téma zařadit do výuky na 1 . stupni ZŠ včetně praktických ukázek a aktivit.

 • Finanční matematika pro život (webinář)
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  4 vyučovací hodiny

  Seminář je zaměřen na seznámení účastníků s možnostmi začlenění prvků finanční matematiky do výuky. Důraz je kladem na užití osvojených poznatků v každodenní praxi. Příklady jsou voleny z oblastí běžného života, jako např. hospodaření domácnosti, příjmy, výdaje, finanční produkty, výpočet daní. Jsou zařazeny také ukázky projektů vhodných pro úspěšné začlenění oblasti finanční matematiky.

 • Formativní hodnocení
  Číslo akreditace

  40286/2020-4-1065

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Školení představí pedagogům formativní hodnocení jako významnou součást práce se žákem. - Co je a není formativní hodnocení, typy školního hodnocení, účel FH, známkování - Proč používat formativní hodnocení? Co je cílem FH? - Metody formativního hodnocení - Cíle formativního hodnocení - Kritéria hodnocení - Zpětná vazba - Zavádění formativního hodnocení a jeho rizika

 • Formativní hodnocení (webinář)
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Školení představí pedagogům formativní hodnocení jako významnou součást práce se žákem. - Co je a není formativní hodnocení, typy školního hodnocení, účel FH, známkování - Proč používat formativní hodnocení? Co je cílem FH? - Metody formativního hodnocení - Cíle formativního hodnocení - Kritéria hodnocení - Zpětná vazba - Zavádění formativního hodnocení a jeho rizika

 • Formativní hodnocení v kostce
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Školení představí pedagogům formativní hodnocení jako významnou součást práce se žákem. Představeno bude samotné formativní hodnocení – co je a co není FH, jak používat FH, jaké hodnocení najdeme ve školním prostředí a jaké jsou cíle FH. Představeny budou různé metody formativního hodnocení a doporučení jak s nimi pracovat. Pedagogové se dozví kritéria hodnocení žáků a jak je aplikovat a rovněž i význam zpětné vazby a jak s ní pracovat. Významnou součástí školení bude způsob zavádění formativního hodnocení do praxe.

 • Formativní hodnocení v kostce (webinář)
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Školení představí pedagogům formativní hodnocení jako významnou součást práce se žákem. Představeno bude samotné formativní hodnocení – co je a co není FH, jak používat FH, jaké hodnocení najdeme ve školním prostředí a jaké jsou cíle FH. Představeny budou různé metody formativního hodnocení a doporučení jak s nimi pracovat. Pedagogové se dozví kritéria hodnocení žáků a jak je aplikovat a rovněž i význam zpětné vazby a jak s ní pracovat. Významnou součástí školení bude způsob zavádění formativního hodnocení do praxe.

 • Genetická metoda čtení a psaní
  Číslo akreditace

  26332/2019-2-959

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Pomocí této techniky se děti naučí během dvou měsíců plynule číst a psát. Žáci jsou získáni pro samostatné čtení a tvůrčí „dílny“ psaní. Genetická metoda napomáhá předcházet VPU (dyslexie). Děti se neučí pomocí slabikáře, jedná se o protipól analyticko – syntetické metody. Děti neslabikují. Efektivní metoda pro čtení a psaní s porozuměním. Jedná se o prakticky zaměřený seminář, který bude doplněn videozáznamem ze školní praxe.

 • Grafomotorické dovednosti – jejich rozvoj a odstranění obtíží
  Číslo akreditace

  34598/2019-2-1180

  Krátká anotace

  9 vyučovacích hodin

  Prakticky zaměřený seminář pro pedagogické pracovníky akcentuje otázky týkající se rozvoje hrubé a jemné motoriky v návaznosti na systematický rozvoj grafomotorických dovedností a odstranění obtíží spojených se psaním. Na školení bude probrána otázka prevence grafomotorických a vizuomotorických obtíží již v předškolním věku. Objasněna bude problematika metodického vedení předškoláků v oblasti rozvoje grafomotoriky a vizuomotoriky. V neposlední řadě budou prezentovány praktické ukázky rozvoje hrubé a jemné motoriky.

 • Hledání kompromisů bez kompromisů - vedení schůzky s rodičem koučovacím způsobem
  Číslo akreditace

  21055/2021-4-788

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřený na problematiku interakcí mezi zákonnými zástupci a pedagogickými pracovníky. Přináší pohled na různé vnímání konkrétních situací ze strany školy a rodičů (žáků), nad možnými blokátory dobré komunikace z obou úhlů pohledu, nad možnými příčinami komplikované či vyhrocené komunikace. Uvádí posluchače do hlavních principů vedení rozhovoru koučovací technikou a s tím souvisejícími metodami a technikami, kterými je možno vést efektivní komunikaci. Zabývá se konkrétní strukturou vedení schůzky touto metodou i praktickými modelovými situacemi ve vzájemné interakci účastníků.

 • Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  Číslo akreditace

  40286/2020-4-1065

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář vychází z novely Školského zákona, z vyhlášky 27/2016, z aktuálních změn RVP. Je zaměřen na specifičnost hodnocení výchovného a vzdělávacího procesu u žáků se SPU, SPCH, případně u žáků integrovaných a zároveň vyzdvihuje propojení závěrů speciálně pedagogické diagnostiky a individuálního hodnocení. Vysvětluje, jak je důležitý závěr pedagogické diagnostiky odborného školského pracoviště, z něj vycházející cíl vzdělávání a jeho zhodnocení s přihlédnutím ke specifičnosti znevýhodnění žáka. Obsahem semináře je i nastínění způsobů, jak vysvětlit rodičům hodnocení a jak rodiče informovat o pokrocích nebo nedostatcích u žáka. Součástí modulu je diskuse a rozbor příkladů z praxe.

 • Hrajeme si v matematice na 2. stupni ZŠ (webinář)
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  4 vyučovací hodiny

  Cílem semináře je ukázat na konkrétních příkladech možnosti, které aktivity herního a soutěžního typu přinášejí oživení do vyučování matematiky, a na příkladech ukázat jejich možnosti použití pro různé věkové kategorie žáků.

 • Hravě v hlavě aneb metody a formy efektivní práce na ZŠ
  Číslo akreditace

  31336/2020-4-874

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Náplní semináře je soubor her a činností, které oživí vyučování, zvednou žáky ze židle a vypnou unavenou hlavu. Formou prožitkové pedagogiky seznámí učitele s efektivními postupy a náměty, které otevírají ve vyučování radost, spontánnost, hravost, kreativitu a soustředění. Skrze vlastní pohyb zapalují myšlení, cítění a tělesnost jako jeden celek. Seminář je inspirací, jak pracovat s nadšením a nevyhořet. Všechny náměty jsou prakticky vyzkoušené, vycházejí bezprostředně z praxe a podporují i inkluzi ve třídě.

 • Hry pro rozvoj komunikace a spolupráce
  Číslo akreditace

  8574/2021-4-402

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Cílem vzdělávacího programu je seznámit pedagogické pracovníky s typy komunikace, s potížemi v komunikaci i s možností jejich prevence nebo odstranění. Seminář je svým obsahem zaměřen na podporu inkluzivního vzdělávání a podporu aktivit směřujících ke zlepšení vzájemné komunikace a spolupráce v heterogenní skupině žáků. Dále je cílem seznámit pedagogické pracovníky s významem týmové spolupráce a s dělbou rolí. Pedagogové si osvojí aktivity, které slouží k rozvoji komunikace a spolupráce.

 • Hudebka nás baví
  Číslo akreditace

  31336/2020-4-874

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Smyslem školení je poskytnout možnost prakticky si vyzkoušet různé způsoby práce s hudebním materiálem. Seminář nabízí moderní pojetí hudební výchovy. Přibližuje metody, ve kterých zprostředkovává dětem prožitek. Nabízí rozmanitou práci s třídním kolektivem – pohybové ztvárnění, rytmický doprovod, hru na Orffovy nástroje, hru na boomwhackery, aktivní poslech. Umožňuje seznámit se s účinkem všech aktivit „na vlastní kůži“. Seminář, který rozproudí hudební energií v každém z nás a přinese radost z tvořivé práce.

 • Hudební výchova na ZŠ – herní náměty a činnosti
  Číslo akreditace

  1108/2021-4-180

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřen na různé způsoby práce s hudebním materiálem vhodným k okamžitému, ale i dlouhodobému využití ve škole. Tvůrčí dílna nabízí moderní pojetí hudební výchovy, propojuje hudební výchovu s moderní technologií (využívá internetového serveru YouTube). Je zaměřena na klidné i dynamické hudební aktivity, které se dají využít v hudební výchově, ale poslouží i v jiných hodinách k uvolnění napětí z vyučování. Seminář nabízí rozmanité náměty pro práci s třídním kolektivem – práci ve vícehlasu, hru na Orffovy nástroje, pohybové ztvárnění, rytmický doprovod hrou na tělo, aktivní poslech, hru na boomwhackery a další.

 • Inkluze a podpora spolupráce ve školní praxi na SŠ
  Číslo akreditace

  21883/2020-4-662

  Krátká anotace

  16 vyučovacích hodin

  Cílem vzdělávacího programu je rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí pedagogický pracovníků v oblasti inkluze.

 • Inkluze a podpora spolupráce ve školní praxi na ZŠ
  Číslo akreditace

  21883/2020-4-662

  Krátká anotace

  16 vyučovacích hodin

  Cílem vzdělávacího programu je rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí pedagogický pracovníků v oblasti inkluze.

 • Inspirace pro rozvíjení čtenářské gramotnosti v hodinách českého jazyka a literatury (webinář)
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  4 vyučovací hodiny

  Cílem semináře je seznámit učitele s inovativními metodami, postupy a technikami, jejichž pomocí je možno rozvíjet čtenářství a podporovat čtenářskou gramotnost, vytvářet u žáků kladný vztah ke čtení, schopnost porozumění, kritického hodnocení textu, komunikaci s textem, hledání informací v textu a jejich aplikaci v praxi atd.

 • Inspirace pro rozvoj čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ
  Číslo akreditace

  26332/2019-2-959

  Krátká anotace

  16 vyučovacích hodin

  Seminář nabízí inspirace, jak pomocí rozmanitých metod motivovat žáky ke čtení, rozvíjet základy jejich čtenářské gramotnosti, naučit je pracovat s krásnou literaturou, poezií, i s odborným a publicistickým textem. Představené metody podporují také schopnost dětí vyhledávat klíčové informace v textu a pracovat s nimi. Účastníci si prakticky vyzkoušejí vybrané aktivity spojené s prací s textem a seznámí se některými technikami, jejichž pomocí je možno docílit funkční čtenářské gramotnosti. Pedagogové se seznámí s postupy jak využít při vyučování všechny smysly žáků, tak aby došlo k jejich aktivizaci, podpoře příznivého klimatu třídy, utváření kladných mezilidských vztahů a zejména aktivnímu zapojení žáka do vyučovacího procesu.

 • Jak motivovat žáky k učení
  Číslo akreditace

  424/2020-4-193

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  V semináři se učitelé dozvědí, jak zasahuje motivace žáků do jejich školní úspěšnosti. Pochopí, jakým způsobem mohou ve třídě navodit atmosféru, která u žáků vybudí vnitřní motivaci k učení. Budou seznámeni s tím, jaké formy a metody podporují aktivizaci žáků, získají konkrétní náměty do hodin.

 • Jak na polytechnické vzdělávání
  Číslo akreditace

  875/2022-4-185

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Tématem tvořivé dílny je nahlédnutí do různých možností výuky polytechniky, kde hlavním materiálem budou přírodniny a práce s nimi. Účastníci semináře si vytvoří knihu na zásobník činností s přírodním materiálem. Společně prozkoumáme pozitiva a možná úskalí takové výuky. Účastníci si ověří, že techniky lze využít jak s dětmi předškolního věku, tak školního. Materiál, se kterým budou účastníci v průběhu semináře pracovat je běžně dostupný a nabízí širokou škálu využití.

 • Jak na rozvoj dovedností dětí předškolního věku v oblasti sebeobsluhy a pracovních činností?
  Číslo akreditace

  6873/2022-4-422

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Cílem školení je poukázat na vhodné metodické postupy a formy práce s ohledem na věkové zvláštnosti dětí předškolního věku. Nedílnou součástí budou ukázky realizace činností v sebeobslužné a pracovní oblasti, které účastníci mohou následně využít ve své praxi.

 • Jak na rozvoj dovedností dětí předškolního věku v oblasti sebeobsluhy a pracovních činností? (webinář)
  Číslo akreditace

  6873/2022-4-422

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Cílem školení je poukázat na vhodné metodické postupy a formy práce s ohledem na věkové zvláštnosti dětí předškolního věku. Nedílnou součástí budou ukázky realizace činností v sebeobslužné a pracovní oblasti, které účastníci mohou následně využít ve své praxi.

 • Jak na rozvoj hudebních dovedností dětí předškolního věku?
  Číslo akreditace

  6873/2022-4-422

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Cílem semináře je poukázat na vhodné metodické postupy a formy práce s ohledem na věkové zvláštnosti dětí předškolního věku. Nedílnou součástí budou ukázky realizace činností v hudební oblasti, které účastníci mohou následně využít ve své praxi.

 • Jak na rozvoj hudebních dovedností dětí předškolního věku? (webinář)
  Číslo akreditace

  6873/2022-4-422

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Cílem semináře je poukázat na vhodné metodické postupy a formy práce s ohledem na věkové zvláštnosti dětí předškolního věku. Nedílnou součástí budou ukázky realizace činností v hudební oblasti, které účastníci mohou následně využít ve své praxi.

 • Jak na rozvoj pohybových dovedností dětí předškolního věku?
  Číslo akreditace

  6873/2022-4-422

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Cílem školení je poukázat na vhodné metodické postupy a formy práce s ohledem na věkové zvláštnosti dětí předškolního věku. Nedílnou součástí budou ukázky realizace činností v pohybové oblasti, které účastníci mohou následně využít ve své praxi.

 • Jak na rozvoj pohybových dovedností dětí předškolního věku? (webinář)
  Číslo akreditace

  6873/2022-4-422

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Cílem školení je poukázat na vhodné metodické postupy a formy práce s ohledem na věkové zvláštnosti dětí předškolního věku. Nedílnou součástí budou ukázky realizace činností v pohybové oblasti, které účastníci mohou následně využít ve své praxi.

 • Jak na rozvoj výtvarných dovedností dětí předškolního věku?
  Číslo akreditace

  6873/2022-4-422

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Cílem školení je poukázat na vhodné metodické postupy a formy práce s ohledem na věkové zvláštnosti dětí předškolního věku. Nedílnou součástí budou ukázky realizace činností ve výtvarné oblasti, které účastníci mohou následně využít ve své praxi.

 • Jak na rozvoj výtvarných dovedností dětí předškolního věku? (webinář)
  Číslo akreditace

  6873/2022-4-422

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Cílem školení je poukázat na vhodné metodické postupy a formy práce s ohledem na věkové zvláštnosti dětí předškolního věku. Nedílnou součástí budou ukázky realizace činností ve výtvarné oblasti, které účastníci mohou následně využít ve své praxi.

 • Jak nejlépe porozumět dítěti se specifickými poruchami učení
  Číslo akreditace

  6873/2022-4-422

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Cílem kurzu je účastníky seznámit s problematikou SPU – dysgrafie, dyslexie a dysortografie. Seminář si klade za cíl rozšířit poznatky pedagogů/vychovatelů/asistentů v problematice SPU – jak rozpoznat projevy, jak je správně vyhodnotit…Dále si klade za cíl rozšířit kompetence pedagogů o základní nejvhodnější přístupy k dětem s SPU v běžných hodinách a třídách. Probrány budou formy práce a možnosti hodnocení těchto dětí.

 • Jak nejlépe porozumět dítěti se specifickými poruchami učení (webinář)
  Číslo akreditace

  6873/2022-4-422

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Cílem kurzu je účastníky seznámit s problematikou SPU – dysgrafie, dyslexie a dysortografie. Seminář si klade za cíl rozšířit poznatky pedagogů/vychovatelů/asistentů v problematice SPU – jak rozpoznat projevy, jak je správně vyhodnotit…Dále si klade za cíl rozšířit kompetence pedagogů o základní nejvhodnější přístupy k dětem s SPU v běžných hodinách a třídách. Probrány budou formy práce a možnosti hodnocení těchto dětí.

 • Jak nezamrznout u tabule – hry a aktivizující činnosti do výuky na 1. st ZŠ
  Číslo akreditace

  1108/2021-4-180

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřen na hry a činnosti, které oživí vyučování, zvednou žáky ze židle a vypnou unavenou hlavu. Hry lze zařadit do výuky českého jazyka, matematiky, hudební výchovy, dramatické výchovy nebo do třídnických hodin. Nabízený soubor her a činností také otevírá radost, spontánnost, hravost, kreativitu, soustředění a komunikaci, vede ke zlepšení chování žáků, ke zmírnění agrese, ke vzájemné toleranci a vzájemnému respektu. Všechny hry, nápady a náměty jsou prakticky vyzkoušené, vycházejí bezprostředně z praxe na prvním stupni ZŠ. Seminář je inspirací, jak motivovat žáky a jak dosáhnout toho, aby výuka nebyla nudou.

 • Jak podporovat vývoj zdravého sebevědomí u nejmenších dětí
  Číslo akreditace

  21055/2021-4-788

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Účastník semináře se naučí rozlišovat komunikaci, která snižuje a zvyšuje sebevědomí dětí. Seznámí se s principy respektující přístupu a dokáže použít empatickou reakci, sebevyjádření a některé efektivní komunikační dovednosti – popis, sdělení, očekávání, možnost volby. Ujasní si, kde a jakým způsobem stanovit hranice, vyzkouší si pozici přirozené autority. Dokáže nahradit trestání vyvozením přirozeného důsledku a posilování posunů ve vývoji dětí jejich popisem místo pochval a nálepkování.

 • Jak podporovat vývoj zdravého sebevědomí u nejmenších dětí (webinář)
  Číslo akreditace

  21055/2021-4-788

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Účastník semináře se naučí rozlišovat komunikaci, která snižuje a zvyšuje sebevědomí dětí. Seznámí se s principy respektující přístupu a dokáže použít empatickou reakci, sebevyjádření a některé efektivní komunikační dovednosti – popis, sdělení, očekávání, možnost volby. Ujasní si, kde a jakým způsobem stanovit hranice, vyzkouší si pozici přirozené autority. Dokáže nahradit trestání vyvozením přirozeného důsledku a posilování posunů ve vývoji dětí jejich popisem místo pochval a nálepkování.

 • Jak pracovat s Doporučením pro vzdělávání žáka se speciálními potřebami
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Cílem kurzu je přinést krátký vhled do problematiky činnosti školy spojené se zadáváním údajů z Doporučení do evidence školy a školské matriky, dále o možnostech vedení dokumentace a financování podpůrných opatření.

 • Jak překonat hlasovou krizi II.
  Číslo akreditace

  31336/2020-4-874

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Cílem semináře je proto klást důraz na praktické procvičování základních postupů hlasové techniky a její aplikace do běžného života. Pedagogové patří do skupiny zaměstnanců s vysokými nároky na kvalitu hlasu. Na základě zkušeností s vedením semináře Jak překonat hlasovou krizi, na který navazuje tento seminář, pozoruji, že právě kvalita hlasu je jejich nejčastějším problémem. Na kvalitu hlasu působí mnoho zátěžových faktorů, kterým jsou pedagogové denně vystaveni, jako je např. nadměrné a hlasité mluvení, křik, prašné prostředí a jiné.

 • Jak rozchodit nové učitelské boty
  Číslo akreditace

  21055/2021-4-788

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář je určený pro začínající učitele, kteří přichází nově do praxe. Je sestavený jako průvodce hlavními oblastmi, se kterými se nový učitel v systému školy potkává. Soustředí se na konkrétní rady a inspirace vycházející z praxe zejména v těchto oblastech - učitel ve své roli učitele, učitel a chod školy, učitel a kolegové, učitel a žáci, učitel a rodiče, učitel jako soukromá osoba.

 • Jak rozchodit nové učitelské boty (webinář)
  Číslo akreditace

  21055/2021-4-788

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář je určený pro začínající učitele, kteří přichází nově do praxe. Je sestavený jako průvodce hlavními oblastmi, se kterými se nový učitel v systému školy potkává. Soustředí se na konkrétní rady a inspirace vycházející z praxe zejména v těchto oblastech - učitel ve své roli učitele, učitel a chod školy, učitel a kolegové, učitel a žáci, učitel a rodiče, učitel jako soukromá osoba.

 • Jak se v náročném inkluzivním prostředí chránit před vyhořením aneb péče o své vnitřní zdroje
  Číslo akreditace

  31336/2020-4-874

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Cílem semináře je podpořit účastníky v možnosti prožívat svůj život v roli tvůrce, jehož životním přístupem je žít šťastný a naplněný život a zároveň podporovat druhé v jejich rozvoji a naplnění jejich poslání. Tvůrce k ostatním i k sobě přistupuje s postojem: Já jsem OK, Ty jsi OK! Opírá se o přesvědčení, že svůj život si vytváří sám a je za něj plně zodpovědný.

 • Jak správně pracovat s informacemi – citace a úprava textu
  Číslo akreditace

  8574/2021-4-402

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Cílem semináře je získat správné návyky při práci s informacemi, seznámit se s používanými pojmy a definicemi, s jednotlivými metodami, technikami a postupy. Seminář je zacílen na aktivní propojení teoretických znalostí s praktickými.

 • Jak trénovat pamět u sebe i u žáků
  Číslo akreditace

  424/2020-4-193

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  V semináři se učitelé dozvědí, jak funguje paměť. Budou umět lépe pochopit, proč si některé informace pamatujeme lépe a některé hůře a přizpůsobit novým znalostem své pedagogické působení. Získají řadu námětů pro podporu pozornosti, motivace, představivosti, kreativity, logického myšlení – tedy komponentů, které napomáhají k lepšímu zapamatování a uchování informací v dlouhodobé paměti. Vyzkouší si aktivity, které podporují rozvoj krátkodobé paměti a získají inspiraci do hodin.

 • Jak učit, a nikoli sebe i žáky mučit
  Číslo akreditace

  21055/2021-4-788

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřený na výchovně vzdělávací proces z pohledu vyučovacích stylů pedagoga, učebních stylů žáků, na výukové metody, na učební plány vycházející z RVP, ŠVP, na individualizaci výuky s vhodným nastavením požadavků na žáky, na vyučovací hodinu z pohledu její stavby s využitím různých výukových metod zohledňujících individuální nastavení pro jednotlivé žáky i žáky se SPUCH, na nastavení spolupráce s rodinou ve smyslu domácí přípravy, na zpětnou vazbu jako na podporující způsob hodnocení žákovy práce. Součástí semináře je zařazení konkrétních postupů, nápadů a inspirace k posilování jednotlivých oblastí efektivní výuky.

 • Jak učit, a nikoli sebe i žáky mučit (webinář)
  Číslo akreditace

  21055/2021-4-788

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřený na výchovně vzdělávací proces z pohledu vyučovacích stylů pedagoga, učebních stylů žáků, na výukové metody, na učební plány vycházející z RVP, ŠVP, na individualizaci výuky s vhodným nastavením požadavků na žáky, na vyučovací hodinu z pohledu její stavby s využitím různých výukových metod zohledňujících individuální nastavení pro jednotlivé žáky i žáky se SPUCH, na nastavení spolupráce s rodinou ve smyslu domácí přípravy, na zpětnou vazbu jako na podporující způsob hodnocení žákovy práce. Součástí semináře je zařazení konkrétních postupů, nápadů a inspirace k posilování jednotlivých oblastí efektivní výuky.

 • Jak udělat výlet, školu v přírodě nebo tábor zajímavější
  Číslo akreditace

  424/2020-4-193

  Krátká anotace

  16 vyučovacích hodin

  Cílem tohoto kurzu je inspirace pro všechny, kteří na táboře, kroužcích a podobných akcích chtějí něco víc, než jen hlídat děti. První část kurzu se zabývá druhy klíčových kompetencí a jejich možnostmi rozvoje pomocí herních aktivit. Druhou částí je samotné téma hry - tvorba dobrého programu, motivace a bezpečí na táborech. Hra je od nejútlejšího dětství nejdůležitějším zdrojem poznání a seberozvoje. Jaké jsou druhy a principy her. Jak vytvořit svou hru s konkrétním přínosem. Zásady vedení her, bezpečnost při hře a zásady reflexe. Vše, ale ne teoreticky! Na základě vlastního hraní si všechny tyto informace osvojíte. Kurz je bohatou inspirací samotných her, ale především je cílem naše autorská metodika postupu tvorby nových her.

 • Jak vypracovat PLPP a IVP na 1. stupni ZŠ
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Cílem kurzu je přinést krátký vhled do problematiky tvorby a využití PLPP a IVP, vysvětlit pravidla tvorby, úpravu metod výuky, úpravy vzdělávání a hodnocení žáků bez Doporučení ŠPZ a s Doporučením PPP a SPC.

 • Jak vyzrát na čtenářskou gramotnost ve 4. a 5. ročníku ZŠ (webinář)
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  4 vyučovací hodiny

  Cílem semináře je seznámit učitele s inovativními metodami, postupy a technikami, jejichž pomocí je možno rozvíjet čtenářství a podporovat čtenářskou gramotnost, vytvářet u žáků kladný vztah ke čtení, schopnost porozumění, kritického hodnocení textu, komunikaci s textem, hledání informací v textu a jejich aplikaci v praxi atd. Texty a aktivity jsou vybrány s přihlédnutím k mentální zralosti žáků ve 4. a 5. ročníku ZŠ.

 • Jaro s pastely
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  4 vyučovací hodiny

  Účastníci dílny si vyzkouší kombinace různých způsobů zpracování a ztvárnění za pomoci mastných, prášivých a olejových pastelů. Získají informace o tom, jak se dá materiál kombinovat, jaké náměty se pro dané techniky hodí. Společně sestavíme zásobník námětů pro prací s pastely. Účastníci si ověří, že techniky lze využít i v práci s dětmi předškolního věku. Materiál, se kterým budou v průběhu semináře pracovat ,je cenově dostupný a nabízí širokou škálu využití. Hotové výrobky si účastníci odnesou domů.

 • Jazyková gramotnost pro I. stupeň ZŠ
  Číslo akreditace

  875/2022-4-185

  Krátká anotace

  16 vyučovacích hodin

  Cílem školení je vytvoření celkového pohledu na jazykovou gramotnost. Školení zahrne moduly s následujícím obsahem: Rozvoj počáteční čtenářské gramotnosti, Rozvíjení slovní zásoby, Práce s knihou, Metody práce v hodinách českého jazyka, Podpora učení/Jak se učit, Jak zapojit rodiče.

 • Jednotná přijímací zkouška z Českého jazyka – příprava žáků
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář je koncipován tak, aby pedagogové získali základní představu o podobě Jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka, a to pro všechny věkové kategorie (5. třída, 7. třída, 9. třída). Díky znalostem o obsahu i formě budou moci vést své přípravy žáků tak, jak to daná skupina žáků vyžaduje. Pedagogové díky teoretickým vědomostem budou moci svou přípravu žáků koncipovat tak, aby si žáci osvojili jednotlivou podobu otázek a odpovědí v didaktickém testu, budou moci cíleně pracovat se silnými, ale i slabšími stránkami žáků a vést je k co nejvhodnější strategii, která povede ke kvalitnímu výsledku v didaktickém testu.

 • Jednotná přijímací zkouška z Českého jazyka – příprava žáků (webinář)
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Webinář je koncipován tak, aby pedagogové získali základní představu o podobě Jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka, a to pro všechny věkové kategorie (5. třída, 7. třída, 9. třída). Díky znalostem o obsahu i formě budou moci vést své přípravy žáků tak, jak to daná skupina žáků vyžaduje. Pedagogové díky teoretickým vědomostem budou moci svou přípravu žáků koncipovat tak, aby si žáci osvojili jednotlivou podobu otázek a odpovědí v didaktickém testu, budou moci cíleně pracovat se silnými, ale i slabšími stránkami žáků a vést je k co nejvhodnější strategii, která povede ke kvalitnímu výsledku v didaktickém testu.

 • Jednotná přijímací zkouška z Českého jazyka v kostce
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Seminář je koncipován tak, aby pedagogové získali základní představu o podobě Jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka, a to pro všechny věkové kategorie (5. třída, 7. třída, 9. třída). Díky znalostem o obsahu i formě budou moci vést své přípravy žáků tak, jak to daná skupina žáků vyžaduje. Pedagogové díky teoretickým vědomostem budou moci svou přípravu žáků koncipovat tak, aby si žáci osvojili jednotlivou podobu otázek a odpovědí v didaktickém testu, budou moci cíleně pracovat se silnými, ale i slabšími stránkami žáků a vést je k co nejvhodnější strategii, která povede ke kvalitnímu výsledku v didaktickém testu.

 • Jednotná přijímací zkouška z Českého jazyka v kostce (webinář)
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Webinář je koncipován tak, aby pedagogové získali základní představu o podobě Jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka, a to pro všechny věkové kategorie (5. třída, 7. třída, 9. třída). Díky znalostem o obsahu i formě budou moci vést své přípravy žáků tak, jak to daná skupina žáků vyžaduje. Pedagogové díky teoretickým vědomostem budou moci svou přípravu žáků koncipovat tak, aby si žáci osvojili jednotlivou podobu otázek a odpovědí v didaktickém testu, budou moci cíleně pracovat se silnými, ale i slabšími stránkami žáků a vést je k co nejvhodnější strategii, která povede ke kvalitnímu výsledku v didaktickém testu.

 • Když já chci, a oni nechtějí
  Číslo akreditace

  21055/2021-4-788

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřený zejména na vztah pedagoga a žáka z různých pohledů, na vzájemná očekávání, na motivovanost žáků ve výchovně vzdělávacím procesu, na vzájemné interakce, na potřeby pedagogů a žáků a jejich uspokojování, na způsoby spolupráce se třídou tak, aby byl zajištěn bezpečný prostor pro všechny žáky, na budování důvěry mezi pedagogem a žáky, na způsoby hodnocení, které motivují, na využívání výukových metod, které podporují zájem o vzdělávání, na vzdělávání žáků se SPUCH a dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.

 • Když já chci, a oni nechtějí (webinář)
  Číslo akreditace

  21055/2021-4-788

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřený zejména na vztah pedagoga a žáka z různých pohledů, na vzájemná očekávání, na motivovanost žáků ve výchovně vzdělávacím procesu, na vzájemné interakce, na potřeby pedagogů a žáků a jejich uspokojování, na způsoby spolupráce se třídou tak, aby byl zajištěn bezpečný prostor pro všechny žáky, na budování důvěry mezi pedagogem a žáky, na způsoby hodnocení, které motivují, na využívání výukových metod, které podporují zájem o vzdělávání, na vzdělávání žáků se SPUCH a dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.

 • Keramika I. - nejen pro začátečníky
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Různé techniky zpracování keramické hlíny, její přípravu, uchovávání, retuš, sušení, dekoraci, glazování a jiné povrchové úpravy, vypalování, kdy, na kolik stupňů a jak dlouho. Ukázky pracovního nářadí a nástrojů. Účastníci si vyzkoušejí různé postupy zpracování hlíny, využijí vlastní tvořivost a fantazii. Získají inspiraci pro práci s dětmi různého věku a zaměření. Účastníci získajíseznam odborných publikací zabývající se danou problematikou. Bude nabídnuta metodika, učitelské portfolio a fotografické ukázky ze školní praxe. Jde o praktickou výtvarnou dílnu s názornými ukázkami. Účastníci si samostatně vyzkouší jednotlivé techniky a podle vlastní fantazie téma i techniku zpracují.

 • Keramika III. - další techniky a způsoby dekorace
  Číslo akreditace

  424/2020-4-193

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Praktický seminář je zaměřený na další techniky zpracování a alternativní způsoby dekorace keramické hlíny. Zařazeny budou techniky barvení hlín barvítky, využití šamotové hlíny a sádry a vkládání mědi do hlíny. Účastníci si sami všechny postupy prakticky vyzkouší, využijí vlastní tvořivost a fantazii. Získají inspiraci pro práci s dětmi různého věku a zaměření. Na semináři budou účastníci sdílet své technologické zkušenosti a budou s lektorkou konzultovat konkrétní příklady vad vzniklých při výpalu a glazování. Účastníci získají seznam odborných publikací zabývající se danou problematikou a budou obeznámeni s metodikou výuky, učitelským portfoliem a ukázkami ze školní praxe.

 • Keramika IV. – konzultační seminář
  Číslo akreditace

  34598/2019-2-1180

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Účastníci se zamýšlí a vytváří otázky o možných těžkostech a nestandartních chvílích, které přináší tvorba z keramické hlíny. Nabyté vědomosti pak vyhodnocují v návaznosti na svoji vlastní praxi a použitelnost získaných poznatků pro jejich ŠVP i práci v jejich zařízení.

 • Komunikace s obtížně zvladatelným žákem
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Kurz je určen pedagogům, které zvládají jen s vypětím všech sil a hledají nové možnosti, jak s těmito dětmi pracovat. Teoreticky se podíváme na problematiku poruch chování, zaměříme se na etiologii, diagnostiku a možnosti výchovné práce. Naučíme se několik technik, které mohou komunikaci s takovými žáky usnadnit. Samozřejmě se budeme bavit i o variantách, kdy dítě odchází z běžné školy do speciálně pedagogického zařízení (např. dětský domov se školou) či se z takového zařízení vrací.

 • Komunikace s rodičem v konfliktní situaci
  Číslo akreditace

  1108/2021-4-180

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Účastníci semináře budou seznámeni se základy efektivní komunikace (jejími složkami a způsoby použití) a technikami řešení konfliktů (mapa konfliktu, prevence konfliktu, styly řešení konfliktních situací). Hlavním tématem bude uplatnění těchto technik při komunikaci s rodiči žáka či studenta s problémy, tak aby bylo dosaženo vyřešení konfliktní situace. Představeny budou vhodné komunikační strategie i chyby pedagogů včetně nastínění způsobu stanovení těchto strategií, vyhodnocení situace a sebereflexe pedagoga.

 • Komunikace s rodiči žáků a studentů
  Číslo akreditace

  1108/2021-4-180

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Cílem semináře je zaměřit se spolu s účastníky na pochopení základních pravidel sociální komunikace a využít tyto poznatky při jednání s rodiči, popř. žáky. Na modelových situacích si účastníci vyzkouší možnosti přístupu k jednotlivým typům rodičů.

 • Komunikace škola-rodič-dítě
  Číslo akreditace

  21883/2020-4-662

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Osvojení základů efektivní komunikace mezi školou, rodičem a dítětem při řešení problémů žáka. Jak v komunikaci postupovat, aby se docílilo žádoucí spolupráce a předešlo vzniku konfliktu mezi školou a rodinou žáka.

 • Komunikace škola-rodič-dítě (webinář)
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Osvojení základů efektivní komunikace mezi školou, rodičem a dítětem při řešení problémů žáka. Jak v komunikaci postupovat, aby se docílilo žádoucí spolupráce a předešlo vzniku konfliktu mezi školou a rodinou žáka.

 • Komunitní kruh v pedagogické praxi
  Číslo akreditace

  1108/2021-4-180

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Učitelé se naučí pomocí komunitního kruhu lépe komunikovat se svými žáky. Lze jej využít v rámci vedení třídnických hodin, ale v podstatě je to i jedna z možností alternativní výuky vedené v menším kolektivu žáků.

 • Kontrolovat a být kontrolován
  Číslo akreditace

  31336/2020-4-874

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Seminář je určen ředitelům škol nebo školských zařízení, kteří zodpovídají za kontrolní činnosti. Účastníci získají ucelený pohled na problematiku řízení kontrolních procesů, delegování pravomocí na další pracovníky školy nebo školských zařízení a budou upozorněni na nebezpečí, která mohou nastat při podcenění kontrolní činnosti. Účastníci získají také přehled o kontrolní činnosti dalších kontrolních orgánů.

 • Kooperativní učení
  Číslo akreditace

  8574/2021-4-402

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Účastníci se seznámí s modelem kooperativního učení, s jeho základními principy, podmínkami realizace, rolí učitele v tomto výukovém uspořádání a s aspekty skupinové dynamiky. Vyzkouší si plánování cílů v sociální oblasti a jejich následnou reflexi. Vyzkouší si několik konkrétních technik využitelných při kooperativním uspořádání výuky.

 • Korfbal – smíšený kolektivní sport ve školní výuce
  Číslo akreditace

  8574/2021-4-402

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Cílem školení je seznámit pedagogické pracovníky s možností zařadit korfbal jako doplněk tělesné výchovy či zájmového sportovního útvaru. Školení praktickým způsobem představí klady, které tento jedinečný sport nabízí ve vztahu k obohacení běžné tělovýchovné praxe.

 • Kouzlo otisku – grafické techniky v MŠ a ZŠ
  Číslo akreditace

  424/2020-4-193

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Praktický seminář je zaměřený na předgrafické techniky, při kterých není potřeba tiskařského lisu. Účastníci se dozvědí, jaké barvy jsou potřeba, jaké materiály lze kombinovat a jaká kouzla s tiskařskými barvami lze provádět. Vyzkouší si také techniku užití tapetového lepidla a klovatiny v grafické práci. Účastníci si samostatně vyzkouší jednotlivé techniky a podle vlastní fantazie téma i techniku zpracují.

 • Kouzlo otisku II. – grafické techniky v MŠ a ZŠ
  Číslo akreditace

  424/2020-4-193

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Náplň semináře je zaměřena na předgrafické a grafické techniky, při kterých není potřeba tiskařského lisu. Představena bude technika monotypu, využití šablon a možnosti, které nabízí tiskařské barvy, váleček a fermež. Účastníci se dozvědí, které papíry lze pro grafiku používat a co s barevnou plochou po dokončení práce. Účastníci si samostatně vyzkouší jednotlivé techniky a podle vlastní fantazie téma i techniku zpracují.

 • Kreativně ve školním prostředí
  Číslo akreditace

  8574/2021-4-402

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Obsahem semináře je seznámit pedagogy s metodami kreativních technik a prostřednictvím prožitku si je vyzkoušet. Kromě samotných aktivit budou pedagogové metodicky a didakticky vedeni k užití těchto metod, vycházejících z pedagogické praxe. Pedagogové se seznámí s aktivitami v rámci metod: inscenační a dramatizační metody, edukační hra, integrovaná tematická výuka, kognitivní metody, komunikační metody, myšlenková mapa, land art.

 • Kritéria školní zralosti – odklad školní docházky
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář bude zaměřen na témata související s problematikou připravenosti dětí na nástup do ZŠ. Představen bude jak legislativní základ (školský zákon 561/2004 Sb.) a profil školsky zralého dítěte, tak otázky psychologické charakteristiky školní zralosti a její dílčí mentální, fyzická, psychická a sociální složka. Nastíněna budou také rizika spojená s předčasným nástupem do ZŠ a vhodnost odkladu školní docházky v případech, kdy je indikován. Představeny budou možnosti přípravy dítěte na vstup do ZŠ v rovině spolupráce ZŠ s MŠ (propojenost, znalost klíčových kompetencí), přípravných tříd a komunikace učitel-rodič u zápisů (informovat rodiče, na jakých dovednostech dítěte je před vstupem do školy ještě nutné zapracovat, v jakých oblastech již dítě splňuje vývojové ukazatele před vstupem do ZŠ).

 • Kritéria školní zralosti – připravený předškolák (webinář)
  Číslo akreditace

  1108/2021-4-180

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Cílem webináře je podat účastníkům informace o tom, jak by měl vypadat školsky zralý předškolák, jeho systematická příprava a vedení v rámci MŠ. Organizace práce, metodika, pomůcky. Dále bude s účastníky probrána otázka možného odkladu školní docházky i možného dodatečného odkladu. Účastníci budou dále seznámeni s riziky spojenými s předčasným nástupem do ZŠ.

 • Kurz efektivního učení, rozvoje paměti – Metoda 3T
  Číslo akreditace

  8574/2021-4-402

  Krátká anotace

  9 vyučovacích hodin

  Účastníkům semináře budou prezentovány metody efektivního učení, rozvoje paměti (snadné učení encyklopedických znalostí (názvy, cizí slova, jména, letopočty, údaje apod.) pomocí metodického využívání paměťových technik a pomůcek a to v celé předmětové skladbě. Dále práce s knihou, metoda PRQST, paměťové mapy a jejich efektivní využití v procesu učení, Standfordská metoda – snadné učení cizích slov a slovíček z cizího jaz., organizace učení - 6 kroků a metody a techniky sebe-motivace, psychické přípravy na hodinu, na zkoušky apod., metody zvládání stresu. Zřetel bude brán také na inkluzivní (společné) vzdělávání.

 • Kurz efektivního učení, rozvoje paměti – Metoda 3T (webinář)
  Číslo akreditace

  31336/2020-4-874

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Účastníkům semináře budou prezentovány metody efektivního učení, rozvoje paměti (snadné učení encyklopedických znalostí (názvy, cizí slova, jména, letopočty, údaje apod.) pomocí metodického využívání paměťových technik a pomůcek a to v celé předmětové skladbě. Dále práce s knihou, metoda PRQST, paměťové mapy a jejich efektivní využití v procesu učení, Standfordská metoda – snadné učení cizích slov a slovíček z cizího jaz., organizace učení - 6 kroků a metody a techniky sebe-motivace, psychické přípravy na hodinu, na zkoušky apod., metody zvládání stresu. Zřetel bude brán také na inkluzivní (společné) vzdělávání.

 • Laskavost a empatie ve výchově nejmenších dětí
  Číslo akreditace

  21055/2021-4-788

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Účastník semináře získá informace o významu emocí v životě dětí i pečujících osob a o důsledcích jejich potlačování. Naučí se základy akceptace (tedy přijímání) i empatické reakce. Dokáže rozpoznat direktivní a manipulativní komunikaci, nálepkování. Vyzkouší si laskavé postoje i rozdíly, které empatická a laskavá komunikace dětem přináší. Prožije přijetí i podporu sebe sama díky pozitivnímu efektu laskavosti a empatie a dokáže ji přenést i do svého osobního a pracovního života.

 • Laskavost a empatie ve výchově nejmenších dětí (webinář)
  Číslo akreditace

  21055/2021-4-788

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Účastník semináře získá informace o významu emocí v životě dětí i pečujících osob a o důsledcích jejich potlačování. Naučí se základy akceptace (tedy přijímání) i empatické reakce. Dokáže rozpoznat direktivní a manipulativní komunikaci, nálepkování. Vyzkouší si laskavé postoje i rozdíly, které empatická a laskavá komunikace dětem přináší. Prožije přijetí i podporu sebe sama díky pozitivnímu efektu laskavosti a empatie a dokáže ji přenést i do svého osobního a pracovního života.

 • Lateralita u dětí v mateřské škole a 1. stupni ZŠ
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřen na seznámení s problematikou laterality z hlediska biologických a fyziologických východisek, rozpoznání projevů a způsobů překovávání potíží. Zmíněno bude téma leváctví, ambidextrie, zkřížené laterality a z toho pramenících možných obtíží. Pozornost bude věnována způsobům rozpoznávání, překonávání a návazné odborné péče. Pedagogové budou seznámeni také s tím, jak pochopit souvislost mezi lateralitou a poruchami učení.

 • Leadership pro vedoucí pedagogické pracovníky
  Číslo akreditace

  31336/2020-4-874

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Hlavním cílem je získání základních znalostí o leadershipu, seznámení s možnostmi vedení a motivace podřízených.

 • Legislativní novinky ve vzdělávání dětí a žáků – cizinců
  Číslo akreditace

  875/2022-4-185

  Krátká anotace

  4 vyučovací hodiny

  Děti a žáci, kteří neumějí dostatečně vyučovací jazyk, jsou značně limitováni ve vzdělávacím procesu. Protože i na děti a žáky – cizince, případně na děti – žáky s nedostatečnou znalostí češtiny dopadá povinnost navštěvovat základní školu, případně poslední ročník v mateřské škole, je nezbytné s tímto problémem pracovat. Zákonodárce stanoví některým školám povinnost jazykové přípravy těchto dětí a žáků, tedy bezplatnou výuku českého jazyka, jak uvádí § 20 odst. 5 písm. a) školského zákona. Protože od nového školního roku došlo ke změnám souvisejících ustanovení prováděcích vyhlášek, seminář zaměříme zejména právě na úpravu ve školském zákoně a na navazující úpravu ve vyhláškách. Představeny budou podrobně také nové, související metodiky ministerstva školství.

 • Legislativní novinky ve vzdělávání dětí a žáků – cizinců (webinář)
  Číslo akreditace

  875/2022-4-185

  Krátká anotace

  4 vyučovací hodiny

  Děti a žáci, kteří neumějí dostatečně vyučovací jazyk, jsou značně limitováni ve vzdělávacím procesu. Protože i na děti a žáky – cizince, případně na děti – žáky s nedostatečnou znalostí češtiny dopadá povinnost navštěvovat základní školu, případně poslední ročník v mateřské škole, je nezbytné s tímto problémem pracovat. Zákonodárce stanoví některým školám povinnost jazykové přípravy těchto dětí a žáků, tedy bezplatnou výuku českého jazyka, jak uvádí § 20 odst. 5 písm. a) školského zákona. Protože od nového školního roku došlo ke změnám souvisejících ustanovení prováděcích vyhlášek, seminář zaměříme zejména právě na úpravu ve školském zákoně a na navazující úpravu ve vyhláškách. Představeny budou podrobně také nové, související metodiky ministerstva školství.

 • Leváctví, zkřížená a nevyhraněná lateralita u dětí v MŠ a 1. stupni ZŠ
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřen na seznámení s problematikou laterality z hlediska biologických a fyziologických východisek, rozpoznání projevů a způsobů překovávání potíží. Zmíněno bude téma leváctví, ambidextrie, zkřížené laterality a z toho pramenících možných obtíží. Pozornost bude věnována způsobům rozpoznávání, překonávání a návazné odborné péče. Pedagogové budou seznámeni také s tím, jak pochopit souvislost mezi lateralitou a poruchami učení.

 • Logohrátky u předškoláků jako příprava na pohodové čtení, psaní i počítání
  Číslo akreditace

  6873/2022-4-422

  Krátká anotace

  4 vyučovací hodiny

  Účastníci získají základní vhled do problematiky vývojových komunikačních stádií u dětí, rozpoznají základní vývojové nerovnoměrnosti v komunikaci, seznámí se s metodikou práce s dětmi s opožděným vývojem řeči a s dětmi s odlišným mateřským jazykem. Součástí semináře budou také kazuistiky jednotlivých dětí, ukázky vhodných logopedických a speciálně – pedagogických pomůcek a novinky z přístupů ze zahraničí.

 • Logohrátky u předškoláků jako příprava na pohodové čtení, psaní i počítání (webinář)
  Číslo akreditace

  6873/2022-4-422

  Krátká anotace

  4 vyučovací hodiny

  Účastníci získají základní vhled do problematiky vývojových komunikačních stádií u dětí, rozpoznají základní vývojové nerovnoměrnosti v komunikaci, seznámí se s metodikou práce s dětmi s opožděným vývojem řeči a s dětmi s odlišným mateřským jazykem. Součástí semináře budou také kazuistiky jednotlivých dětí, ukázky vhodných logopedických a speciálně – pedagogických pomůcek a novinky z přístupů ze zahraničí.

 • Malý konstruktér – polytechnická výchova v MŠ
  Číslo akreditace

  40286/2020-4-1065

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Školení nabídne pohled na předškolní vzdělávání jako prostor pro rozvoj polytechnických dovedností žáků prostřednictvím přirozeného učení, sebeobsluhy, práce s nástroji a hry s hračkami. Představí způsoby, jak zapracovat toto téma do školního vzdělávacího programu. Účastníci získají náměty na hry s kostkami a stavebnicemi (rozvoj dětské stavby, jemná motorika, materiály, plošné konstruování, mozaiky, stavebnice, instrukce, návody, plánky) i obecnější tipy pro podporu polytechnické výchovy (dílny, ponky, keramika, odpadové materiály, práce dospělých, exkurze, výstavy, soutěže, spolupráce).

 • Matematická gramotnost +
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  4 vyučovací hodiny

  Absolventi kurzu získají osobní zkušenost s prací s konkrétními výukovými metodami a výchovnými strategiemi na podporu matematické gramotnosti. Zvýší svou odbornou informovanost o aktivitách v matematice a také v oblasti hodnocení.

 • Matematická gramotnost + (webinář)
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  4 vyučovací hodiny

  Absolventi kurzu získají osobní zkušenost s prací s konkrétními výukovými metodami a výchovnými strategiemi na podporu matematické gramotnosti. Zvýší svou odbornou informovanost o aktivitách v matematice a také v oblasti hodnocení.

 • Matematická gramotnost pro I. stupeň ZŠ
  Číslo akreditace

  875/2022-4-185

  Krátká anotace

  16 vyučovacích hodin

  Cílem semináře je poukázat na propojenost matematických dovedností s běžným životem člověka jako nedílnou součást naplňování osobních potřeb. Účastníci budou obeznámeni s problematikou číselných představ a základními matematickými operacemi. Výstavbou čísel v desítkové soustavě. Úvodem do zlomků a desetinných čísel. Seznámení se základními pojmy a možným didaktickým vedením. Účastníci získají řadu metodických doporučení vycházejících z praxe lektorky.

 • Matematická gramotnost v kostce
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Absolventi kurzu získají osobní zkušenost s prací s konkrétními výukovými metodami a výchovnými strategiemi na podporu matematické gramotnosti. Zvýší svou odbornou informovanost o aktivitách v matematice a také v oblasti hodnocení.

 • Matematická gramotnost v kostce (webinář)
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Absolventi kurzu získají osobní zkušenost s prací s konkrétními výukovými metodami a výchovnými strategiemi na podporu matematické gramotnosti. Zvýší svou odbornou informovanost o aktivitách v matematice a také v oblasti hodnocení.

 • Matematická gramotnost ve volnočasových aktivitách
  Číslo akreditace

  424/2020-4-193

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Volnočasové aktivity jakéhokoli druhu a odvětví skýtají velmi kvalitní kreativní prostředí pro rozvoj tzv. funkčních gramotností. Důležitou gramotností, bez které jen stěží je možné si představit život je matematická gramotnost. Nejefektivnějším prostředkem pro učení dětí je hra. Kurz vychází z této přirozené vlastnosti dětí a nabízí náměty her k rozvoji matematické gramotnosti ve volnočasových aktivitách.

 • Matematická gramotnost ve volnočasových aktivitách (webinář)
  Číslo akreditace

  31336/2020-4-874

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Volnočasové aktivity jakéhokoli druhu a odvětví skýtají velmi kvalitní kreativní prostředí pro rozvoj tzv. funkčních gramotností. Důležitou gramotností, bez které jen stěží je možné si představit život je matematická gramotnost. Nejefektivnějším prostředkem pro učení dětí je hra. Kurz vychází z této přirozené vlastnosti dětí a nabízí náměty her k rozvoji matematické gramotnosti ve volnočasových aktivitách.

 • Matematická pregramotnost
  Číslo akreditace

  875/2022-4-185

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář přiblíží účastníkům metodiku rozvoje předmatematických a předčíselných představ v rámci předškolního vzdělávání (práce s barvami, geometrickými tvary, prostorová představivost a orientace, vnímání času a další). Tyto představy jsou předpokladem k budoucímu zvládání učiva matematiky v ZŠ, a tím i vytváření kladného vztahu k matematice. Účastníci se seznámí se základními pojmy v dané problematice, rozšíří si kompetence a získají inspiraci pro využití v přímé pedagogické praxi.

 • Matematická pregramotnost (webinář)
  Číslo akreditace

  31336/2020-4-874

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář přiblíží účastníkům metodiku rozvoje předmatematických a předčíselných představ v rámci předškolního vzdělávání (práce s barvami, geometrickými tvary, prostorová představivost a orientace, vnímání času a další). Tyto představy jsou předpokladem k budoucímu zvládání učiva matematiky v ZŠ, a tím i vytváření kladného vztahu k matematice. Účastníci se seznámí se základními pojmy v dané problematice, rozšíří si kompetence a získají inspiraci pro využití v přímé pedagogické praxi.

 • Matematická pregramotnost v předškolním vzdělávání
  Číslo akreditace

  34598/2019-2-1180

  Krátká anotace

  16 vyučovacích hodin

  Seminář přiblíží účastníkům metodiku rozvoje předmatematických a předčíselných představ v rámci předškolního vzdělávání (práce s barvami, geometrickými tvary, prostorová představivost a orientace, vnímání času a další). Tyto představy jsou předpokladem k budoucímu zvládání učiva matematiky v ZŠ, a tím i vytváření kladného vztahu k matematice. Pravděpodobnost úspěchu se zvyšuje s dobrým pochopením a upevněním základních pojmů, osvojením jednodušších dovedností a schopností. Účastníci se seznámí se základními pojmy v dané problematice, rozšíří si kompetence a získají inspiraci pro využití v přímé pedagogické praxi.

 • Matematika kolem nás (webinář)
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  4 vyučovací hodiny

  Současná společnost je často označována jako informační společnost. Množství informací, které nás obklopují, však vyžaduje, aby byl jejich příjemce schopen informace, které dostává v různých formách, efektivně zpracovávat. Vyučování matematice nabízí řadu možností k rozvíjení dovednosti žáků zpracovávat informace.

 • Maturitní zkoušky z českého jazyka – příprava studentů na didaktický test a ústní zkoušku
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřen na podobu, organizaci a obsah maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury, konkrétně na didaktický test a ústní zkoušku. Jedna část se podrobněji věnuje obsahu i formě didaktického testu, druhá část nabízí přípravu a samotnou realizaci ústní části maturitní zkoušky z ČJ. Dobré zvládnutí didaktického testu souvisí nejen s kvalitními znalostmi, ale také se znalostí podoby testu. Seminář dává prostor konkrétně analyzovat podobu jednotlivých typů úloh a jednotlivých typů odpovědí. Dále pedagogům představí tvorbu pracovních listů pro ústní část maturitní zkoušky, a to včetně výběru neuměleckého textu. Prostor na seminářích bude také dán konkrétnímu vedení ústní zkoušky.

 • Maturitní zkoušky z českého jazyka – příprava studentů na didaktický test a ústní zkoušku (webinář)
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Webinář je zaměřen na podobu, organizaci a obsah maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury, konkrétně na didaktický test a ústní zkoušku. Jedna část se podrobněji věnuje obsahu i formě didaktického testu, druhá část nabízí přípravu a samotnou realizaci ústní části maturitní zkoušky z ČJ. Dobré zvládnutí didaktického testu souvisí nejen s kvalitními znalostmi, ale také se znalostí podoby testu. Webinář dává prostor konkrétně analyzovat podobu jednotlivých typů úloh a jednotlivých typů odpovědí. Dále pedagogům představí tvorbu pracovních listů pro ústní část maturitní zkoušky, a to včetně výběru neuměleckého textu. Prostor na seminářích bude také dán konkrétnímu vedení ústní zkoušky.

 • Maturitní zkoušky z českého jazyka v kostce
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřen na podobu, organizaci a obsah maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury, konkrétně na didaktický test a ústní zkoušku. Jedna část se podrobněji věnuje obsahu i formě didaktického testu, druhá část nabízí přípravu a samotnou realizaci ústní části maturitní zkoušky z ČJ. Dobré zvládnutí didaktického testu souvisí nejen s kvalitními znalostmi, ale také se znalostí podoby testu. Seminář dává prostor konkrétně analyzovat podobu jednotlivých typů úloh a jednotlivých typů odpovědí. Dále pedagogům představí tvorbu pracovních listů pro ústní část maturitní zkoušky, a to včetně výběru neuměleckého textu. Prostor na seminářích bude také dán konkrétnímu vedení ústní zkoušky.

 • Maturitní zkoušky z českého jazyka v kostce (webinář)
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Webinář je zaměřen na podobu, organizaci a obsah maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury, konkrétně na didaktický test a ústní zkoušku. Jedna část se podrobněji věnuje obsahu i formě didaktického testu, druhá část nabízí přípravu a samotnou realizaci ústní části maturitní zkoušky z ČJ. Dobré zvládnutí didaktického testu souvisí nejen s kvalitními znalostmi, ale také se znalostí podoby testu. Webinář dává prostor konkrétně analyzovat podobu jednotlivých typů úloh a jednotlivých typů odpovědí. Dále pedagogům představí tvorbu pracovních listů pro ústní část maturitní zkoušky, a to včetně výběru neuměleckého textu. Prostor na seminářích bude také dán konkrétnímu vedení ústní zkoušky.

 • Maturity – základní právní souvislosti
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  4 vyučovací hodiny

  Ohledně realizace státních maturit se vedou vášnivé diskuse. Ministerstvo často mění obsahové i organizační náležitosti. Seminář proto představí související právní úpravu zejména v tzv. maturitní vyhlášce a obsáhne její novelu z podzimu 2020. Mnohé otázky zodpovídá související metodika ministerstva školství. Také kvůli pandemii dospěly maturity k řadě organizačních změn.

 • Maturity – základní právní souvislosti (webinář)
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  4 vyučovací hodiny

  Ohledně realizace státních maturit se vedou vášnivé diskuse. Ministerstvo často mění obsahové i organizační náležitosti. Seminář proto představí související právní úpravu zejména v tzv. maturitní vyhlášce a obsáhne její novelu z podzimu 2020. Mnohé otázky zodpovídá související metodika ministerstva školství. Také kvůli pandemii dospěly maturity k řadě organizačních změn.

 • Mediální výchova v hodinách českého jazyka (webinář)
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  4 vyučovací hodiny

  Seminář využívá spojení českého jazyka s mediální výchovou. Učitelé se seznámí s nástinem historického vývoje médií, se stereotypy, s nimiž média pracují, a se způsoby, jimiž média ovlivňují myšlení a chování lidí. Účastníci se zaměří na verbální i nonverbální prostředky, jichž média využívají, a vyzkoušejí si, jak je možno čelit mediální manipulaci. Vybrané aktivity jsou zaměřeny na rozvoj komunikačních kompetencí žáků pomocí autentických tištěných, audio a audiovizuálních materiálů.

 • Mediální vzdělávání na 1. stupni ZŠ
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  4 vyučovací hodiny

  Absolventi kurzu získají ucelené informace o fungování mediálního světa a způsobů, jak informace předat a představit žákům mladšího školního věku. Účastníci se dozví, jaké informace je nutné v ranném věku dětem z oblasti mediálního světa předávat, na co se zaměřit, a to s cílem předcházení kyberšikany či závislostí.

 • Mediální vzdělávání na 1. stupni ZŠ (webinář)
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  4 vyučovací hodiny

  Absolventi kurzu získají ucelené informace o fungování mediálního světa a způsobů, jak informace předat a představit žákům mladšího školního věku. Účastníci se dozví, jaké informace je nutné v ranném věku dětem z oblasti mediálního světa předávat, na co se zaměřit, a to s cílem předcházení kyberšikany či závislostí.

 • Mediální vzdělávání na 2. stupni ZŠ
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  4 vyučovací hodiny

  Absolventi kurzu získají rozšiřující informace z fungování mediálního světa a způsobů, jak informace předat a představit žákům školního věku. Účastníci se dozví dvě základní tematické oblasti – jak pracovat a využívat dokumentární film při práci se žáky, a jak pracovat s důvěryhodností a relevantností informací.

 • Mediální vzdělávání na 2. stupni ZŠ (webinář)
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  4 vyučovací hodiny

  Absolventi kurzu získají rozšiřující informace z fungování mediálního světa a způsobů, jak informace předat a představit žákům školního věku. Účastníci se dozví dvě základní tematické oblasti – jak pracovat a využívat dokumentární film při práci se žáky, a jak pracovat s důvěryhodností a relevantností informací.

 • Mentoring optikou ředitele
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář je určen pro vedoucí pedagogické pracovníky škol a školských zařízení a zahrne následující oblasti: Mentoring na úrovni vedení školy; Kultura školy Jak na otevřené podpůrné otázky; Mentoring jako nástroj růstu učitelského týmu; Mentoring jako nástroj individuální kolegiální podpory; Mentoring jako podpůrný nástroj podpory výtěžnosti seminářů a kurzů ; Externí mentoring; Interní mentoring

 • Mentorské dovednosti učitele
  Číslo akreditace

  875/2022-4-185

  Krátká anotace

  16 vyučovacích hodin

  Cílem vzdělávacího programu je podpora začínajícím mentorům v jejich roli, tj. odborné rady, doporučení a informace, jak správně postupovat mentorskou pomocí, jak si vytvořit správný vztah s mentorem, čemu se vyhnout, a na co klást důraz, jak provést ověření úspěšnosti dosažení stanovených cílů, a jak postupovat při uvádění začínajících učitelů do praxe v jednotlivých fázích poradenského procesu.

 • Metodika a rozvoj jazykové výchovy v předškolním věku
  Číslo akreditace

  424/2020-4-193

  Krátká anotace

  9 vyučovacích hodin

  Seminář zlepší orientaci účastníků v oblasti jazykové výchovy, smyslového a zrakového vnímání u předškolních dětí. Všechny tyto aspekty jsou důležité pro nácvik čtení a psaní a tvoří základ předčtenářské gramotnosti. Úroveň jejich rozvoje ovlivňuje úspěšnost dítěte, proto je cílem předškolního vzdělávání jejich každodenní rozvíjení a procvičování. Seminář poskytne účastníkům konkrétní metodické postupy v těchto oblastech, jež jsou výstupními standardy (kompetencemi) pro MŠ v rozvoji předškolního dítěte. Seminář zahrne následující z oblastí: Role a význam jazykové výchovy u předškolních dětí. Péče o správnou výslovnost. Metodika rozvoje slovní zásoby, gramatiky a slovního vyjadřování. Časová orientace. Postavení jazykové výchovy ve výchovně-vzdělávacím procesu MŠ. Rozvoj souvislého vyjadřování.

 • Metodika vedení třídnických hodin
  Číslo akreditace

  1108/2021-4-180

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Konzultovat s učiteli možnosti vedení třídnických hodin, ve kterých se zaměříme na pravidelnou práci se vztahy uvnitř třídy, rozvoj osobností dětí a jejich sociální dovednosti, možnosti řešení aktuálních problémů ve třídě, práci s pravidly třídy, prevenci sociálně patologických jevů.

 • Metodika vedení třídnických hodin
  Číslo akreditace

  6873/2022-4-422

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Cílem vzdělávacího programu je seznámit pedagogické pracovníky s důležitostí třídnických hodin, ale také všeobecně s možnostmi jejich náplně. Pedagogové se naučí, jak vést třídnickou hodinu, jaká témata v ní rozebírat, jaké aktivity zvolit vzhledem k dané potřebě, jak je efektivně provést a také jak je efektivně vyhodnotit, aby přinesly očekávaný výsledek.

 • Metodika vedení třídnických hodin (webinář)
  Číslo akreditace

  6873/2022-4-422

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Cílem vzdělávacího programu je seznámit pedagogické pracovníky s důležitostí třídnických hodin, ale také všeobecně s možnostmi jejich náplně. Pedagogové se naučí, jak vést třídnickou hodinu, jaká témata v ní rozebírat, jaké aktivity zvolit vzhledem k dané potřebě, jak je efektivně provést a také jak je efektivně vyhodnotit, aby přinesly očekávaný výsledek.

 • Metody aktivizace a motivace žáků v hodinách matematiky
  Číslo akreditace

  26332/2019-2-959

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Prožitkový interaktivní seminář - jak vzbudit zájem, zvýšit výkon a zapojit žáky max. do výuky v hodinách matematiky. Účastníkům budou nabídnuty metody a formy práce podporující realizaci školské reformy, také činnosti aktivizační na koncentraci a pozornost, činnosti relaxační. Účastník by pak měl ve svých hodinách matematiky zvládnout, prakticky použít, rozvinout a aplikovat průběžné motivační a aktivizační techniky podle podmínek školy, samostatné rozvinout výukové postupy a činnosti, které napomohou ,,vtáhnout“ děti do výuky matematiky, podat maximální výkon, odstranit nudu, výuku provádět pestrou a zajímavou formou tak, aby se vytvářel pozitivní vztah dětí k učení, dosahovalo se vzdělávací strategie rozvíjející kompetence žáků a realizovali se, naplnili cíle učiva ŠVP a dosahovali očekávaných výstupů.

 • Metody motivace a aktivizace žáků v hodinách ČJ na 1. a 2. stupni ZŠ
  Číslo akreditace

  26332/2019-2-959

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Prožitkový interaktivní seminář - jak vzbudit zájem, zvýšit výkon a zapojit žáky max. do výuky v hodinách českého jazyka na 1. a na 2. stupni ZŠ. Účastníkům budou nabídnuty metody a formy práce podporující realizaci školské reformy, také činnosti aktivizační na koncentraci a pozornost, činnosti relaxační. Účastník by pak měl ve svých hodinách českého jazyka zvládnout, prakticky použít, rozvinout a aplikovat průběžné motivační a aktivizační techniky podle podmínek školy, samostatné rozvinout výukové postupy a činnosti, které napomohou ,,vtáhnout“ děti do výuky, podat maximální výkon, odstranit nudu, výuku provádět pestrou a zajímavou formou tak, aby se vytvářel pozitivní vztah dětí k učení, dosahovalo se vzdělávací strategie rozvíjející kompetence žáků a realizovali se, naplnili cíle učiva ŠVP a dosahovali očekávaných výstupů.

 • Metody motivace a aktivizace žáků v hodinách vlastivědy, přírodovědy či dějepisu, zeměpisu a přírodopisu
  Číslo akreditace

  26332/2019-2-959

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Prožitkový interaktivní seminář - jak vzbudit zájem, zvýšit výkon a zapojit žáky max. do výuky v hodinách vlastivědy, přírodovědy na 1. stupni či dějepisu, zeměpisu a přírodopisu na 2. stupni. Účastníkům budou nabídnuty metody a formy práce podporující realizaci školské reformy, také činnosti aktivizační na koncentraci a pozornost, činnosti relaxační. Účastník by pak měl ve svých hodinách zvládnout, prakticky použít, rozvinout a aplikovat průběžné motivační a aktivizační techniky podle podmínek školy, samostatné rozvinout výukové postupy a činnosti, které napomohou ,,vtáhnout“ děti do výuky, podat maximální výkon, odstranit nudu, výuku provádět pestrou a zajímavou formou tak, aby se vytvářel pozitivní vztah dětí k učení, dosahovalo se vzdělávací strategie rozvíjející kompetence žáků a realizovali se, naplnili cíle učiva ŠVP a dosahovali očekávaných výstupů.

 • Motivace a aktivizace žáků v rámci společného vzdělávání
  Číslo akreditace

  21883/2020-4-662

  Krátká anotace

  16 vyučovacích hodin

  V semináři se učitelé dozvědí, jak přimět žáka k převzetí zodpovědnosti za vlastní proces učení. Učitelé zjistí jak pracovat s různou úrovní schopností u žáků a jak na to při přípravě, realizaci a vyhodnocování hodin adekvátně reagovat. Seminář poukáže na roli učitele v konstruktivní škole – podpůrná činnost při metakognitivních procesech - při sebereflexi a sebehodnocení vlastních silných a slabých stránek. Zjistí, jak přispět svým přístupem ke společnému vzdělávání při zachování inkluzivních principů.

 • Motivace a motivátory ve školním prostředí
  Číslo akreditace

  40286/2020-4-1065

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Školení pedagogům nabídne širokou paletu informací týkajících se motivace studentů přímo ve výuce i mimo ní, a to nejen teoretickou prezentací, ale také přímými aktivitami. - Motivace – jak dosáhnout pozitivního motivačního přesvědčení? Katalog podpůrných opatření – Podpora motivace žáka - Motivační faktory; Vnitřní a vnější motivace; Důvody motivačních problémů ve škole - Motivační teorie; Jak motivovat sám sebe - Hodnocení jako motivační faktor - Motivující a demotivující činitelé; Projevy motivovaného a nemotivovaného žáka, Zlozvyky - Jak motivovat „nemotivované“ dítě - Efektivní metody použitelné ve třídě; Jak najít ztracenou motivaci; Tajemství motivace týmu

 • Motivace a motivátory ve školním prostředí (webinář)
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Školení pedagogům nabídne širokou paletu informací týkajících se motivace studentů přímo ve výuce i mimo ní, a to nejen teoretickou prezentací, ale také přímými aktivitami. - Motivace – jak dosáhnout pozitivního motivačního přesvědčení? Katalog podpůrných opatření – Podpora motivace žáka - Motivační faktory; Vnitřní a vnější motivace; Důvody motivačních problémů ve škole - Motivační teorie; Jak motivovat sám sebe - Hodnocení jako motivační faktor - Motivující a demotivující činitelé; Projevy motivovaného a nemotivovaného žáka, Zlozvyky - Jak motivovat „nemotivované“ dítě - Efektivní metody použitelné ve třídě; Jak najít ztracenou motivaci; Tajemství motivace týmu

 • Motivace a motivátory ve školním prostředí v kostce
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Základem úspěchu je, aby učení žáky bavilo. Pokud se budou nové věci dozvídat rádi a na hodinu se budou těšit, máte z velké části vyhráno. Každé učení by mělo být poutavé a smysly podněcující. Existuje přímé spojení mezi tím, jak se děti cítí a jak se chovají. Když se dítě cítí dobře, bude se tak i chovat. A jak jim můžeme pomoci, aby se cítily dobře? Když přijmeme jejich pocity. Školení pedagogům nabídne širokou paletu informací týkajících se motivace studentů přímo ve výuce i mimo ní, a to nejen teoretickou prezentací, ale také přímými aktivitami, které si budou moct účastníci vyzkoušet.

 • Motivace a motivátory ve školním prostředí v kostce (webinář)
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Základem úspěchu je, aby učení žáky bavilo. Pokud se budou nové věci dozvídat rádi a na hodinu se budou těšit, máte z velké části vyhráno. Každé učení by mělo být poutavé a smysly podněcující. Existuje přímé spojení mezi tím, jak se děti cítí a jak se chovají. Když se dítě cítí dobře, bude se tak i chovat. A jak jim můžeme pomoci, aby se cítily dobře? Když přijmeme jejich pocity. Školení pedagogům nabídne širokou paletu informací týkajících se motivace studentů přímo ve výuce i mimo ní, a to nejen teoretickou prezentací, ale také přímými aktivitami, které si budou moct účastníci vyzkoušet.

 • Možnosti pedagoga při budování pozitivní atmosféry v třídním kolektivu, případně v prevenci a řešení konfliktů mezi žáky
  Číslo akreditace

  21883/2020-4-662

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Osvojení základních principů a doporučených postupů v jednání pedagoga v komunikaci s žáky a celým třídním kolektivem. Osvojení metod pedagogicko-psychologické práce učitele s třídním kolektivem, a to v prevenci i při řešení sporů mezi žáky ve třídě.

 • Možnosti pedagoga při budování pozitivní atmosféry v třídním kolektivu, případně v prevenci a řešení konfliktů mezi žáky (webinář)
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Osvojení základních principů a doporučených postupů v jednání pedagoga v komunikaci s žáky a celým třídním kolektivem. Osvojení metod pedagogicko-psychologické práce učitele s třídním kolektivem, a to v prevenci i při řešení sporů mezi žáky ve třídě.

 • Multikulturní výchova a vzdělávání dětí v mateřské škole (webinář)
  Číslo akreditace

  6873/2022-4-422

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Charakteristika předškolního období; Multikulturní výchova a dítě předškolního věku; Vymezení pojmu multikulturní výchova a souvisejících pojmů; Pedagogické předpoklady a vize spojované s multikulturní výchovou; Legislativní zakotvení MV v českém vzdělávacím systému; Multikulturní výchova a Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání; Romové, Vietnamci a Ukrajinci v mateřské škole; Metodika multikulturní výchovy v mateřské škole (metody, aktivity); Praktická ukázka projektu do integrovaného učení hrou – návrh témat; Tvorba myšlenkových map; Evaluace tematických částí.

 • Myšlenkové mapy (webinář)
  Číslo akreditace

  31336/2020-4-874

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Hlavním cílem semináře je seznámení se způsobem zaznamenávání myšlenek formou tvorby myšlenkových map, sketchnotes a zároveň pochopení principů při tvorbě těchto vizuálních záznamů. Tyto formy vizuálního myšlení jsou využitelné v široké škále činností – např. v rámci prezentací, výuky i řešení problémů. Velký důraz je v kurzu kladen na názorné ukázky, kdy si účastníci sami vyzkouší jednotlivé možnosti tak, aby měli konkrétní využitelné výstupy, se kterými mohou následně pracovat v praxi.

 • Myšlenkové mapy ve výuce
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Hlavním cílem semináře je seznámení se způsobem zaznamenávání myšlenek formou tvorby myšlenkových map, sketchnotes a zároveň pochopení principů při tvorbě těchto vizuálních záznamů. Tyto formy vizuálního myšlení jsou využitelné v široké škále činností – např. v rámci prezentací, výuky i řešení problémů. Velký důraz je v kurzu kladen na názorné ukázky, kdy si účastníci sami vyzkouší jednotlivé možnosti tak, aby měli konkrétní využitelné výstupy, se kterými mohou následně pracovat v praxi.

 • Nadané dítě v mateřské škole (webinář)
  Číslo akreditace

  21055/2021-4-788

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Účastníci semináře se seznámí s vymezením pojmu nadané dítě a dalšími souvisejícími pojmy, některými metodami identifikace nadaných a zvláštnostmi, kterými se nadané děti mohou projevovat a tím na své nadání upozornit. Vše bude demonstrováno na konkrétních případech z praxe, včetně jednoho dlouhodobě sledovaného dítěte, u kterého lze velmi dobře pozorovat vývojové charakteristiky nadaného dítěte. Seznámí se také s některými organizacemi a institucemi, které se nadaným dětem předškolního věku věnují.

 • Nadané dítě ve škole a v zájmovém vzdělávání
  Číslo akreditace

  424/2020-4-193

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Cílem semináře je seznámení účastníků s přístupem k nadaným dětem, kteří jsou jednou z rizikových skupin školního neúspěchu. Nadání neznamená zaručený úspěch. Je nutno na něm poctivě pracovat a spolupracovat s rodinou. Seminář nabízí krátký exkurz do silných a slabých stránek nadaných dětí, upozorňuje na možná zneužití talentů a nabízí praktické prožitkové aktivity k budování talentu dětí.

 • Nekázeň u žáků a její prevence
  Číslo akreditace

  424/2020-4-193

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Problematika budování autority učitele, kázeň ve třídě a efektivní pedagogická komunikace. Nejčastější projevy nevhodného chování včetně možných příčin a role učitele v jejich řešení, jak účelně používat výchovných/kázeňských prostředků, příklady konkrétní reakce na nekázeň. Konstruktivní řešení konfliktu, práce se stresem, metody komunikace, nastavení jasných a srozumitelných pravidel, budování pozitivního klimatu ve třídě, smysluplnost činností a týmová práce, uspokojování potřeb žáků a respektování jejich učebních stylů. Možnosti a způsoby spolupráce s dalšími pedagogy, s rodiči a odbornými institucemi.

 • Neklidné děti v MŠ a ZŠ - problematika ADHD/ADD a jiných neuro-vývojových obtíží
  Číslo akreditace

  6873/2022-4-422

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Cílem semináře je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků zdůrazněním celostního přístupu k poskytování podpory neklidným dětem a žákům mateřských a základních škol, nabídnout jim možnosti, jakým způsobem upravit podmínky výchovy a výuky v MŠ a ZŠ tak, aby se minimalizovaly potíže v chování dítěte jako jednotlivce i obtížné situace, které jeho chování vyvolává v rámci třídního kolektivu. Součástí semináře budou také kazuistiky jednotlivých dětí, ukázky vhodných pomůcek i novinky z přístupů ze zahraničí.

 • Neklidné děti v MŠ a ZŠ - problematika ADHD/ADD a jiných neuro-vývojových obtíží (webinář)
  Číslo akreditace

  6873/2022-4-422

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Cílem semináře je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků zdůrazněním celostního přístupu k poskytování podpory neklidným dětem a žákům mateřských a základních škol, nabídnout jim možnosti, jakým způsobem upravit podmínky výchovy a výuky v MŠ a ZŠ tak, aby se minimalizovaly potíže v chování dítěte jako jednotlivce i obtížné situace, které jeho chování vyvolává v rámci třídního kolektivu. Součástí semináře budou také kazuistiky jednotlivých dětí, ukázky vhodných pomůcek i novinky z přístupů ze zahraničí.

 • Neklidné dítě – problematika ADHD, ADD
  Číslo akreditace

  40286/2020-4-1065

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář systematickým a uceleným způsobem zodpovídá otázky z oblasti specifických poruch chování – ADHD, ADD, které v mnoha případech jsou i sekundárně přidružené u dětí zdravotně znevýhodněných. Účastníci semináře budou seznámeni s jednotlivými projevy ADHD, ADD, jejich charakteristikou, jednotlivými formami, příčinami vzniku a projevy. Součástí prezentace budou také kazuistiky dětí se specifickými poruchami chování. Probrána bude otázka nejvhodnějšího přístupu k dětem s ADHD, ADD a zásady práce s těmito dětmi z pozice pedagogického pracovníka. Školení je rozděleno do dvou částí – část věnovanou rozpoznání projevů ADHD a ADD a na ně navazujících možných úskalí a na část zaměřenou na předcházení nežádoucího chování a konfliktním situacím.

 • Neklidné dítě – problematika ADHD, ADD (1. část)
  Číslo akreditace

  26332/2019-2-959

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  První část dvoudílného semináře je zaměřena na seznámení s problematikou ADHD, ADD, jejich charakteristiku, jednotlivé formy, příčiny vzniku a projevy. Skolení bude zacíleno na projevy chování dítěte s ADHD, ADD, související s jeho začleněním do kolektivu MŠ a ZŠ a na ně navazující možná další úskalí. Účastníkům tohoto semináře budou na základě dlouholeté praxe lektorky v pedagogicko-psychologické poradně zprostředkovány různé pohledy na specifické obtíže v chování dětí v předškolním věku a mladším školním věku. Součástí prezentace budou také kazuistiky dětí se specifickými poruchami chování.

 • Neklidné dítě – problematika ADHD, ADD (2. část)
  Číslo akreditace

  26332/2019-2-959

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Druhá navazující část dvoudílného semináře se zaměřuje na zásady práce s dítětem s ADHD, ADD, předcházení konfliktním situacím a plánování strategie přístupu k těmto dětem. Probrány budou základy efektivní komunikace a komunikačních dovedností při řešení výchovných problémů. Účastníkům tohoto semináře budou na základě dlouholeté praxe lektorky v pedagogicko-psychologické poradně zprostředkovány různé pohledy na specifické obtíže v chování dětí v předškolním věku a mladším školním věku. Součástí prezentace budou také kazuistiky dětí se specifickými poruchami chování.

 • Neklidné dítě – problematika ADHD, ADD (webinář)
  Číslo akreditace

  31336/2020-4-874

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář systematickým a uceleným způsobem zodpovídá otázky z oblasti specifických poruch chování – ADHD, ADD, které v mnoha případech jsou i sekundárně přidružené u dětí zdravotně znevýhodněných. Účastníci semináře budou seznámeni s jednotlivými projevy ADHD, ADD, jejich charakteristikou, jednotlivými formami, příčinami vzniku a projevy. Součástí prezentace budou také kazuistiky dětí se specifickými poruchami chování. Probrána bude otázka nejvhodnějšího přístupu k dětem s ADHD, ADD a zásady práce s těmito dětmi z pozice pedagogického pracovníka. Školení je rozděleno do dvou částí – část věnovanou rozpoznání projevů ADHD a ADD a na ně navazujících možných úskalí a na část zaměřenou na předcházení nežádoucího chování a konfliktním situacím.

 • Neuro-lingvistické programování v práci (nejen) učitele
  Číslo akreditace

  21055/2021-4-788

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřený na téma NLP (neuro-lingvistické-programování). NLP přináší pohled na to, jak funguje náš mozek, jak je individuálně nastaveno naše vnímání prostřednictvím našich smyslových vjemů a individuálních životních zkušeností. To, jak vnímáme svět, jaký jazyk používáme a jak jsme si poskládali naše životní zkušenosti, má přímý vliv na způsoby, jak řešíme různé situace, jak se učíme nové věci a jak fyziologicky reagujeme na myšlenky a události. NLP se zabývá strukturou subjektivní lidské zkušenosti, jak si uspořádáme to, co vidíme, slyšíme a pociťujeme, a jak upravujeme a filtrujeme vnější svět pomocí našich smyslů.

 • Neuro-lingvistické programování v práci (nejen) učitele (webinář)
  Číslo akreditace

  21055/2021-4-788

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřený na téma NLP (neuro-lingvistické-programování). NLP přináší pohled na to, jak funguje náš mozek, jak je individuálně nastaveno naše vnímání prostřednictvím našich smyslových vjemů a individuálních životních zkušeností. To, jak vnímáme svět, jaký jazyk používáme a jak jsme si poskládali naše životní zkušenosti, má přímý vliv na způsoby, jak řešíme různé situace, jak se učíme nové věci a jak fyziologicky reagujeme na myšlenky a události. NLP se zabývá strukturou subjektivní lidské zkušenosti, jak si uspořádáme to, co vidíme, slyšíme a pociťujeme, a jak upravujeme a filtrujeme vnější svět pomocí našich smyslů.

 • Nízkonákladový marketing pro SŠ
  Číslo akreditace

  31336/2020-4-874

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Hlavním cílem kurzu je získání informací o možnostech a způsobech nízkonákladové propagace školy. Účastníci si na základě získaných informací pod vedením lektora zpracují zjednodušený návrh marketingové strategie své školy, na který následně získají od ostatních účastníků a lektora zpětnou vazbu včetně dalších doporučení. Seminář je veden prakticky tak, aby měli absolventi konkrétní využitelné výstupy, se kterými pak mohou pracovat.

 • Nové metody práce učitele – aktivizující formy výuky na ZŠ a SŠ
  Číslo akreditace

  875/2022-4-185

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Vzdělávací program je zaměřen na rozvoj a naplňování klíčových kompetencí pedagogů ZŠ a klíčových kompetencí v odborných i všeobecně-vzdělávacích předmětech u pedagogů na SŠ s využíváním nových výukových metod. Důraz je kladen především na ty metody, které podporují u žáků sebevzdělávání, učení se navzájem, týmovou spolupráci a na motivační metody.

 • O kormidlo se mohou dělit i dva aneb kdo je tady kapitánem
  Číslo akreditace

  21055/2021-4-788

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřený na vymezení kompetencí pedagoga a asistenta pedagoga, na roli a postavení asistenta ve třídě, na nastavení efektivní spolupráce asistenta pedagoga a pedagoga, na nastavování a řešení různých konkrétních situací vycházejících z praxe, na seznámení se s legislativou související s touto problematikou, na nastavení konkrétních způsobů práce ve výchovně-vzdělávacím procesu, na formách spolupráce mezi asistentem pedagoga a pedagogem

 • O kormidlo se mohou dělit i dva aneb kdo je tady kapitánem (webinář)
  Číslo akreditace

  21055/2021-4-788

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřený na vymezení kompetencí pedagoga a asistenta pedagoga, na roli a postavení asistenta ve třídě, na nastavení efektivní spolupráce asistenta pedagoga a pedagoga, na nastavování a řešení různých konkrétních situací vycházejících z praxe, na seznámení se s legislativou související s touto problematikou, na nastavení konkrétních způsobů práce ve výchovně-vzdělávacím procesu, na formách spolupráce mezi asistentem pedagoga a pedagogem

 • Objevte skrytý potenciál - nástroje kariérního poradenství pro práci s žáky
  Číslo akreditace

  26332/2019-2-959

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s postupy a technikami osobnostní a sociální výchovy žáků v kontextu kariérového poradenství. Cílem je podpořit u žáků poznání vlastních zdrojů a vést je k rozvoji jejich potenciálu a využití těchto zdrojů pro nastavení a řízení vlastního rozhodování a životní cesty dle zaměření a nadání každého žáka.

 • Objevte skrytý potenciál - nástroje kariérního poradenství pro práci s žáky (webinář)
  Číslo akreditace

  21055/2021-4-788

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s postupy a technikami osobnostní a sociální výchovy žáků v kontextu kariérového poradenství. Cílem je podpořit u žáků poznání vlastních zdrojů a vést je k rozvoji jejich potenciálu a využití těchto zdrojů pro nastavení a řízení vlastního rozhodování a životní cesty dle zaměření a nadání každého žáka.

 • Objevujeme v matematice na 2. stupni ZŠ (webinář)
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  4 vyučovací hodiny

  Cílem semináře je ukázat na konkrétních pracovních materiálech široké možnosti, které zařazování objevování do vyučování matematiky přináší, a usnadnit učitelům přípravu podnětných vzdělávacích situací.

 • Obtížné pedagogické situace
  Číslo akreditace

  8574/2021-4-402

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Školení nabídne pedagogům reflexi pedagogických situací, jejich typologii a kategorizaci, zorientovat se v obtížných situacích, umět si je zhodnotit a vhodně reagovat. Nabídnout pedagogům možnost k zamyšlení se nad vhodným využitím modelových obtížných situací k rozvoji personálních a sociálních kompetencí žáků a k posílení své přirozené autority.

 • Obtížné situace a konflikty na školách a jejich zvládání
  Číslo akreditace

  26332/2019-2-959

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Pedagogičtí pracovníci se v rámci vzdělávacího programu seznámí s druhy konfliktů a jejich příčinami, ověřenými postupy jak si poradit v typických i netypických situacích ze školního prostředí a vhodnými formami pedagogické intervence v případě konfliktů. Naučí se předcházet zbytečným konfliktům nebo je řešit pozitivním a konstruktivním způsobem, zdravě vyjadřovat hněv a snížit emoční a agresivní projevy. Osvojí si rovněž prakticky uplatnitelné metody řešení nejčastějších konfliktů mezi žáky/studenty a vyučujícími

 • Obtížné situace a konflikty na školách a jejich zvládání (webinář)
  Číslo akreditace

  31336/2020-4-874

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Pedagogičtí pracovníci se v rámci vzdělávacího programu seznámí s druhy konfliktů a jejich příčinami, ověřenými postupy jak si poradit v typických i netypických situacích ze školního prostředí a vhodnými formami pedagogické intervence v případě konfliktů. Naučí se předcházet zbytečným konfliktům nebo je řešit pozitivním a konstruktivním způsobem, zdravě vyjadřovat hněv a snížit emoční a agresivní projevy. Osvojí si rovněž prakticky uplatnitelné metody řešení nejčastějších konfliktů mezi žáky/studenty a vyučujícími

 • Od pojmů k dojmu – Rozeznívání literárního textu
  Číslo akreditace

  31336/2020-4-874

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Cílem semináře je dovést účastníky k uvědomění si významu estetické funkce textu. Naučit je s estetickou funkcí pracovat jako se zdrojem významu výpovědi. Zdokonalit jejich citlivost k odlišnosti obsahu a formy textu. Naučit je hledat možné alternativní významy textu. Poskytnout účastníkům základní techniky práce s převodem textu od pojmů k audiovizuálnímu ztvárnění textu.

 • Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů
  Číslo akreditace

  26332/2019-2-959

  Krátká anotace

  40 vyučovacích hodin

  Seminář se zaměřuje na osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků s akcentem na jeho využití v různých kontextech a situacích v profesi. Seminář se zaměrí na oblasti: 1. Sebepoznání, sebereflexe a psychohygiena 2. Komunikační a prezentační dovednosti 3. Efektivní komunikace a fungování v sociálních vztazích 4. Time management, sociální interakce a zvládání náročných situací

 • Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů - Efektivní komunikace a fungování v sociálních vztazích
  Číslo akreditace

  26332/2019-2-959

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář se zaměřuje na osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků s akcentem na jeho využití v různých kontextech a situacích v profesi. Vybavuje účastníky sebediagnostickými nástroji a také představuje sebepoznávací techniky a strategie, díky kterým mohou pedagogičtí pracovníci lépe interagovat v osobním i profesním životě a lépe tak chápat a fungovat ve vztazích s druhými lidmi a v různých kontextech.

 • Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů - Komunikační a prezentační dovednosti
  Číslo akreditace

  26332/2019-2-959

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář se zaměřuje na osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků s akcentem na jeho využití v různých kontextech a situacích v profesi. Vybavuje účastníky sebediagnostickými nástroji a také představuje sebepoznávací techniky a strategie, díky kterým mohou pedagogičtí pracovníci lépe interagovat v osobním i profesním životě a lépe tak chápat a fungovat ve vztazích s druhými lidmi a v různých kontextech. Zároveň se zaměřuje na náročné aspekty profese a to, jak efektivně fungovat v různých situacích, chápat je, interagovat v nich a vyrovnávat se s nimi.

 • Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů - Sebepoznání, sebereflexe a psychohygiena
  Číslo akreditace

  26332/2019-2-959

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář se zaměřuje na osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků s akcentem na jeho využití v různých kontextech a situacích v profesi. Vybavuje účastníky sebediagnostickými nástroji a také představuje sebepoznávací techniky a strategie, díky kterým mohou pedagogičtí pracovníci lépe interagovat v osobním i profesním životě a lépe tak chápat a fungovat ve vztazích s druhými lidmi a v různých kontextech. Zároveň se zaměřuje na náročné aspekty profese a to, jak efektivně fungovat v různých situacích, chápat je, interagovat v nich a vyrovnávat se s nimi. Představuje syndrom vyhoření a to, jak využít vlastního rozvoje v prevenci a případném boji se syndromem vyhoření.

 • Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů - Time management, sociální interakce a zvládání náročných situací
  Číslo akreditace

  26332/2019-2-959

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář se zaměřuje na osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků s akcentem na jeho využití v různých kontextech a situacích v profesi. Vybavuje účastníky sebediagnostickými nástroji a také představuje sebepoznávací techniky a strategie, díky kterým mohou pedagogičtí pracovníci lépe interagovat v osobním i profesním životě a lépe tak chápat a fungovat ve vztazích s druhými lidmi a v různých kontextech. Seminář pak také zdůrazňuje formu sebepoznání v různých komunikačních situacích a vlastní komunikační schémata a efektivnější způsoby komunikace v různých kontextech a ve specifickým situacích spojených s pedagogickým působením.

 • Osobnostně sociální rozvoj pedagoga - sebepoznání a osobnostní kvality
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Obsahem vzdělávacího programu je práce s moderními seberozvojovými metodami vedoucími k sebepoznání a tím lepšímu interpersonálnímu fungování v osobním životě i v pozici pedagogického pracovníka. Účastníci si rozšíří znalostí o práci se stresem a prevenci syndromu vyhoření.

 • Osobnostně sociální rozvoj pedagogů
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  16 vyučovacích hodin

  Vzdělávací program je rozdělen do šesti hlavních částí: sebereflexe, kooperace, komunikační dovednosti, řešení problémů, prevence syndromu vyhoření a týmová spolupráce. Pedagogové získají možnost hlubšího sebepoznání. Osvojí si metody přístupu k dětem i ke svému okolí. S využitím dramatizace budou pedagogové rozvíjet komunikační dovednosti, schopnost naslouchání, asertivní jednání, poskytování zpětné vazby, zvládání kritiky, ale i schopnost říkat NE. Pedagogové odhalí nefunkční postupy při řešení problému, osvojí si metody formulace problému, jejich asertivního řešení nebo efektivní stanovení cílů.

 • Osobnostně sociální rozvoj pedagogů - sebepoznání, spolupráce a komunikace
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Vzdělávací program je rozdělen do třech hlavní částí: sebereflexe, kooperace, komunikační dovednosti. Pedagogové získají možnost hlubšího sebepoznání prostřednictvím testů a mapování vlastní osobnosti, prožitkovým cvičením i praktickým nácvikem budou rozvíjet vlastní emoční intelekt. Prostřednictvím her a aktivit z oblasti komunikace si pedagogové osvojí metody přístupu k dětem i ke svému okolí. S využitím dramatizace budou pedagogové rozvíjet komunikační dovednosti, schopnost naslouchání, asertivní jednání, poskytování zpětné vazby, zvládání kritiky, ale i schopnost říkat NE.

 • Osobnostně sociální rozvoj pedagogů - syndrom vyhoření, týmová spolupráce a řešení problémů
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Program je rozdělen do třech hlavních částí: řešení problémů, prevence syndromu vyhoření a týmová spolupráce. Pedagogové proberou formou testů a aktivit mechanismy působení stresu, syndromu vyhoření, zásady psychohygieny i zdroje klidu. Prakticky si vyzkouší metody kontroly nad stresem a získají konkrétní tipy, jak předcházet syndromu vyhoření. Účastníci absolvují sérii aktivit zaměřených na nastavení spolupráce a synergie v týmu, vedení týmu, řešení problémových a netradičních situací mezi kolegy v rámci týmu, s týmem dětí. Pedagogové odhalí nefunkční postupy při řešení problému, osvojí si metody formulace problému, jejich asertivního řešení nebo efektivní stanovení cílů.

 • Osobnostně sociální rozvoj pedagogů (webinář)
  Číslo akreditace

  21055/2021-4-788

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Kurz je zaměřen na osobnostně sociální rozvoj pedagogů z pohledu potřeb vlastní osobnosti i z pohledu potřeb pedagogické činnosti ve škole - prohloubení pedagogických kompetencí v oblasti podpory osobnostně sociálního rozvoje dětí. Vzdělávací program je rozdělen na 4 hlavní částí: sebereflexe, kooperace, komunikace a relaxace.

 • Osobnostní a sociální rozvoj dvouletých dětí v mateřské škole
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Účastníci semináře se seznámí s problematikou zařazování dvouletých dětí do MŠ v celé šíři – od legislativy, přes nástup, adaptaci, spolupráci s rodinou, připravenost prostředí, vývojová specifika dvouletého dítěte až po metody a formy práce s ohledem na věkové a individuální zvláštnosti. Nedílnou součástí jsou ukázky aktivit pro dvouleté děti s možností vyzkoušení.

 • Osobnostní a sociální rozvoj učitele
  Číslo akreditace

  875/2022-4-185

  Krátká anotace

  16 vyučovacích hodin

  Vzdělávací program pro učitele všech typů škol je sestaven jako seznamování s různými praktickými metodami a způsoby pojetí tématu osobnostně sociálního rozvoje. Cílem OSR je kultivovaný rozvoj osobnosti účastníků po stránce rozumové, emocionální, volní. Účastníci prostřednictvím OSR mohou získat orientaci v sobě samém i v další životní dráze. OSR rozvíjí kompetenci sociální, schopnost spolupracovat, hájit a prosazovat své oprávněné zájmy, schopnost komunikovat, rozeznávat nehumánní postoje. S tím je spojeno dosažení přiměřeného stupně empatie, odpovědnosti a potřeby pomoci lidem. Prostřednictvím OSR lze rozvíjet dovednost organizovat a řídit různé činnosti, pracovat v týmu a pozitivně ovlivňovat mezilidské vztahy.

 • Osobnostní rozvoj pedagoga - sebepoznání a osobnostní kvality
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  4 vyučovací hodiny

  Cílem tohoto vzdělávacího programu je pracovat s moderními seberozvojovými metodami vedoucími k sebepoznání a tím lepšímu interpersonálnímu fungování v osobním životě i v pozici pedagogického pracovníka. Dále pak rozšíření znalostí o práci se stresem a prevenci syndromu vyhoření a zájem o další odborný růst a vzdělávání v dané tématice.

 • Osobnostní rozvoj pedagoga - sebepoznání a osobnostní kvality (webinář)
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  4 vyučovací hodiny

  Cílem tohoto vzdělávacího programu je pracovat s moderními seberozvojovými metodami vedoucími k sebepoznání a tím lepšímu interpersonálnímu fungování v osobním životě i v pozici pedagogického pracovníka. Dále pak rozšíření znalostí o práci se stresem a prevenci syndromu vyhoření a zájem o další odborný růst a vzdělávání v dané tématice.

 • Osobnostní rozvoj pedagogů – sebepoznání a spolupráce
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Kurz je zaměřen na osobnostně sociální rozvoj pedagogů z pohledu potřeb vlastní osobnosti i z pohledu potřeb pedagogické činnosti ve škole - prohloubení pedagogických kompetencí v oblasti podpory osobnostně sociálního rozvoje dětí. Vzdělávací program je rozdělen na 2 hlavní částí: sebereflexe, kooperace (popis jednotlivých cílů bude u každé časti samostatně).

 • Osobnostní rozvoj pedagogů – sebepoznání a spolupráce (webinář)
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Kurz je zaměřen na osobnostně sociální rozvoj pedagogů z pohledu potřeb vlastní osobnosti i z pohledu potřeb pedagogické činnosti ve škole - prohloubení pedagogických kompetencí v oblasti podpory osobnostně sociálního rozvoje dětí. Vzdělávací program je rozdělen na 2 hlavní částí: sebereflexe, kooperace (popis jednotlivých cílů bude u každé časti samostatně).

 • Osobnostní rozvoj pedagogů – týmová spolupráce a řešení problémů
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Kurz je zaměřen na osobnostně sociální rozvoj pedagogů z pohledu potřeb vlastní osobnosti i z pohledu potřeb pedagogické činnosti ve škole - prohloubení pedagogických kompetencí v oblasti podpory osobnostně sociálního rozvoje dětí. Vzdělávací program je rozdělen na 2 hlavní částí: : řešení problémů a týmová spolupráce.

 • Osobnostní rozvoj pedagogů – týmová spolupráce a řešení problémů (webinář)
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Kurz je zaměřen na osobnostně sociální rozvoj pedagogů z pohledu potřeb vlastní osobnosti i z pohledu potřeb pedagogické činnosti ve škole - prohloubení pedagogických kompetencí v oblasti podpory osobnostně sociálního rozvoje dětí. Vzdělávací program je rozdělen na 2 hlavní částí: : řešení problémů a týmová spolupráce.

 • Osobnostní rozvoj pedagogů volného času
  Číslo akreditace

  424/2020-4-193

  Krátká anotace

  16 vyučovacích hodin

  Pedagogové volného času si v praktických činnostech vyzkouší formou vlastní zkušenosti aktivity, které napomáhají k tvorbě osobnosti dítěte prostřednictvím volnočasových aktivit: - Role pedagoga volného času v procesu společného v zdělávání - Věkové zvláštnosti dětí a mládeže z hlediska pedagogických potřeb (motivace k dosahování cíle, hodnocení v oblasti volnočasových aktivit) - Vývoj sebereflexe dítěte z hlediska využití pro motivaci a hodnocení

 • Párové a kooperativní učení
  Číslo akreditace

  875/2022-4-185

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Obsahem vzdělávací akce je párové a kooperativní učení ve vyučovacích hodinách. Seminář představí univerzální metody spjaté s kooperativním učením. Rozdělení rolí ve skupině předvedeme na modelových aktivitách a ukážeme která role, za co odpovídá. Seznámíme se se způsoby, jak dělit žáky do domovských skupin, jak organizovat třídu při kooperativních úkolech a jak se vypořádat s nekázní žáků i s úskalími při přípravě. Ukážeme, jak nastavit kritéria, aby žáci na jedné straně lépe překonali počáteční potíže a na druhé straně úkoly motivovaně dokončovali.

 • Párové a kooperativní učení (webinář)
  Číslo akreditace

  875/2022-4-185

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Obsahem vzdělávací akce je párové a kooperativní učení ve vyučovacích hodinách. Seminář představí univerzální metody spjaté s kooperativním učením. Rozdělení rolí ve skupině předvedeme na modelových aktivitách a ukážeme která role, za co odpovídá. Seznámíme se se způsoby, jak dělit žáky do domovských skupin, jak organizovat třídu při kooperativních úkolech a jak se vypořádat s nekázní žáků i s úskalími při přípravě. Ukážeme, jak nastavit kritéria, aby žáci na jedné straně lépe překonali počáteční potíže a na druhé straně úkoly motivovaně dokončovali.

 • Párové a kooperativní učení v kostce
  Číslo akreditace

  875/2022-4-185

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Obsahem vzdělávací akce je párové a kooperativní učení ve vyučovacích hodinách. Seminář představí univerzální metody spjaté s kooperativním učením. Rozdělení rolí ve skupině předvedeme na modelových aktivitách a ukážeme která role, za co odpovídá. Seznámíme se se způsoby, jak dělit žáky do domovských skupin, jak organizovat třídu při kooperativních úkolech a jak se vypořádat s nekázní žáků i s úskalími při přípravě. Ukážeme, jak nastavit kritéria, aby žáci na jedné straně lépe překonali počáteční potíže a na druhé straně úkoly motivovaně dokončovali.

 • Párové a kooperativní učení v kostce (webinář)
  Číslo akreditace

  875/2022-4-185

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Obsahem vzdělávací akce je párové a kooperativní učení ve vyučovacích hodinách. Seminář představí univerzální metody spjaté s kooperativním učením. Rozdělení rolí ve skupině předvedeme na modelových aktivitách a ukážeme která role, za co odpovídá. Seznámíme se se způsoby, jak dělit žáky do domovských skupin, jak organizovat třídu při kooperativních úkolech a jak se vypořádat s nekázní žáků i s úskalími při přípravě. Ukážeme, jak nastavit kritéria, aby žáci na jedné straně lépe překonali počáteční potíže a na druhé straně úkoly motivovaně dokončovali.

 • Párové a kooperativní učení v matematice
  Číslo akreditace

  875/2022-4-185

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Obsahem vzdělávací akce je párové a kooperativní učení v matematice. Seminář představí univerzální metody spjaté s kooperativním učením. Rozdělení rolí ve skupině předvedeme na modelových aktivitách a ukážeme která role, za co odpovídá. Seznámíme se se způsoby, jak dělit žáky do domovských skupin, jak organizovat třídu při kooperativních úkolech a jak se vypořádat s nekázní žáků i s úskalími při přípravě. Ukážeme, jak nastavit kritéria, aby žáci na jedné straně lépe překonali počáteční potíže a na druhé straně úkoly motivovaně dokončovali.

 • Párové a kooperativní učení v matematice (webinář)
  Číslo akreditace

  875/2022-4-185

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Obsahem vzdělávací akce je párové a kooperativní učení v matematice. Seminář představí univerzální metody spjaté s kooperativním učením. Rozdělení rolí ve skupině předvedeme na modelových aktivitách a ukážeme která role, za co odpovídá. Seznámíme se se způsoby, jak dělit žáky do domovských skupin, jak organizovat třídu při kooperativních úkolech a jak se vypořádat s nekázní žáků i s úskalími při přípravě. Ukážeme, jak nastavit kritéria, aby žáci na jedné straně lépe překonali počáteční potíže a na druhé straně úkoly motivovaně dokončovali.

 • Párové a kooperativní učení v matematice v kostce
  Číslo akreditace

  875/2022-4-185

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Obsahem vzdělávací akce je párové a kooperativní učení v matematice. Seminář představí univerzální metody spjaté s kooperativním učením. Rozdělení rolí ve skupině předvedeme na modelových aktivitách a ukážeme která role, za co odpovídá. Seznámíme se se způsoby, jak dělit žáky do domovských skupin, jak organizovat třídu při kooperativních úkolech a jak se vypořádat s nekázní žáků i s úskalími při přípravě. Ukážeme, jak nastavit kritéria, aby žáci na jedné straně lépe překonali počáteční potíže a na druhé straně úkoly motivovaně dokončovali.

 • Párové a kooperativní učení v matematice v kostce (webinář)
  Číslo akreditace

  875/2022-4-185

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Obsahem vzdělávací akce je párové a kooperativní učení v matematice. Seminář představí univerzální metody spjaté s kooperativním učením. Rozdělení rolí ve skupině předvedeme na modelových aktivitách a ukážeme která role, za co odpovídá. Seznámíme se se způsoby, jak dělit žáky do domovských skupin, jak organizovat třídu při kooperativních úkolech a jak se vypořádat s nekázní žáků i s úskalími při přípravě. Ukážeme, jak nastavit kritéria, aby žáci na jedné straně lépe překonali počáteční potíže a na druhé straně úkoly motivovaně dokončovali.

 • Pedagogická diagnostika v MŠ, tvorba diagnostických materiálů a zpracování pedagogické diagnostiky u konkrétního dítěte pedagogem MŠ
  Číslo akreditace

  34598/2019-2-1180

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář si klade za cíl nabídnout pedagogům metodický postupy pro zajištění odpovídající vzdělávací nabídky a vhodného pedagogického vedení. Dále si klade za cíl odbornou formou poskytnout učitelům informace, jak probíhá vývoj dítěte od raných etap do věku školního, co by mělo dítě zvládat v předškolním věku, kam by mělo „dojít“, než nastoupí do školy. Cílem semináře je poskytnou pedagogům pedagogické diagnostické nástroje, kterými mohou sami vývojovou úroveň dítěte zjistit-diagnostikovat.

 • Pedagogická diagnostika v MŠ, tvorba diagnostických materiálů a zpracování pedagogické diagnostiky u konkrétního dítěte pedagogem MŠ (webinář)
  Číslo akreditace

  31336/2020-4-874

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář si klade za cíl nabídnout pedagogům metodický postupy pro zajištění odpovídající vzdělávací nabídky a vhodného pedagogického vedení. Dále si klade za cíl odbornou formou poskytnout učitelům informace, jak probíhá vývoj dítěte od raných etap do věku školního, co by mělo dítě zvládat v předškolním věku, kam by mělo „dojít“, než nastoupí do školy. Cílem semináře je poskytnou pedagogům pedagogické diagnostické nástroje, kterými mohou sami vývojovou úroveň dítěte zjistit-diagnostikovat. Pedagogická diagnostika vychází z jednotných vývojových řad - jedná se o informace, v jakém věku by mělo u dítěte dojít k upevnění dílčích dovedností.

 • Personální zabezpečení vzdělávání z pohledu ředitele školy
  Číslo akreditace

  31336/2020-4-874

  Krátká anotace

  4 vyučovací hodiny

  Seminář je určen pro ředitele škol, kterým přináší základní vhled do organizace personálního zajištění vzdělávání v jejich škole a upozorňuje je na důležité oblasti i možná úskalí, která tato problematika s sebou přináší.

 • Plánování, metodika a organizace práce pedagoga
  Číslo akreditace

  26332/2019-2-959

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Cílem vzdělávacího programu je naučit pedagogické pracovníky organizovat jejich práci tak, aby zbytečně neztráceli čas. Pedagogičtí pracovníci se v rámci vzdělávacího programu seznámí se základními pravidly pro řízení a využívání času, identifikují konkrétní příčiny neefektivního využití svého času, naučí se určovat rezervy ve využívání času, rozvinou svou schopnost stanovovat a upravovat priority na základě důležitosti a naléhavosti a dle vývoje situace. Po absolvování vzdělávacího programu dosáhnou pedagogičtí pracovníci vyšší efektivity vlastní práce díky implementaci metod time-managementu i v tradičním školském prostředí.

 • Plánování, metodika a organizace práce pedagoga (webinář)
  Číslo akreditace

  31336/2020-4-874

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Cílem vzdělávacího programu je naučit pedagogické pracovníky organizovat jejich práci tak, aby zbytečně neztráceli čas. Pedagogičtí pracovníci se v rámci vzdělávacího programu seznámí se základními pravidly pro řízení a využívání času, identifikují konkrétní příčiny neefektivního využití svého času, naučí se určovat rezervy ve využívání času, rozvinou svou schopnost stanovovat a upravovat priority na základě důležitosti a naléhavosti a dle vývoje situace. Po absolvování vzdělávacího programu dosáhnou pedagogičtí pracovníci vyšší efektivity vlastní práce díky implementaci metod time-managementu i v tradičním školském prostředí.

 • Podnikavost ve výuce
  Číslo akreditace

  26332/2019-2-959

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Hlavním cílem kurzu je osvojení kreativních a aktivizačních metod výuky podnikavosti formou praktických činností. Pedagogové získají praktické informace k projektové výuce zaměřené na rozvoj podnikavosti na modelovém příkladu postupu od nápadu po založení firmy. Zároveň je pozornost věnována i příkladům dobré praxe v oblasti řízení marketingových aktivit. Veškeré získané znalosti jsou využitelné při výuce ekonomických předmětů.

 • Podpůrná opatření u žáků na ZŠ
  Číslo akreditace

  40286/2020-4-1065

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřený na novelu zákona č. 561/2004 Sb.,  především na §16 novely Školského zákona a s ním související vyhlášku 27/2016 a RVP ZV. Podrobně jsou rozebírány jednotlivé stupně podpůrných opatření a specifika jednotlivých stupňů podpůrných opatření (plán pedagogické podpory, individuální vzdělávací plán, asistent pedagoga, působení dalších osob poskytujícíh podporu atd.). Postup školy v souvislosti s poskytováním podpůrných opatření 1.stupně a 2.-5.stupně. Velmi podrobně jsou rozebírány zprávy, doporučení a revize. Členění podpůrných opatření, základní pravidla pro uplatňování podpůrných opatření (metody, formy, učebnice, pomůcky, kompenzační pomůcky apod.) a normovanou finanční náročnost. Způsob hodnocení a sebehodnocení v rámci podpůrných opatření.

 • Podpůrná opatření v praxi – vzdělávání žáků se SVP v souvislosti s novelou Školského zákona č. 561/2004 Sb.
  Číslo akreditace

  31336/2020-4-874

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Cílem semináře je seznámit pedagogy s právní úpravou vzdělávání dětí v intencích legislativního rámce, podle novely Školského zákona. Podpůrná opatření představují pro pedagogy popis doporučení ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Charakteristika podpůrných opatření jako nový legislativní termín zahrnuje širokou škálu organizačních opatření, pedagogických dovedností, individualizaci přístupu, speciálně-pedagogické metody, úpravu organizace a obsahu vzdělávání – cílem je rozšířit kompetence pedagogů, aby co možná nejlépe zajistili reálný předpoklad k zajištění rovných příležitostí ve vzdělávání skupinám žáků s SVP.

 • Podpůrná opatření v praxi (Spolupráce učitele s asistentem pedagoga ve třídě – zřízení pozice asistent pedagoga, náplň práce)
  Číslo akreditace

  424/2020-4-193

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Cílem semináře je seznámit pedagogy s právní úpravou vzdělávání dětí v intencích legislativního rámce, podle novely Školského zákona. Cílem je rozšířit kompetence pedagogů, aby co možná nejlépe zajistili reálný předpoklad k zajištění rovných příležitostí ve vzdělávání skupinám žáků s SVP. Seminář si klade za cíl zaměřit se především na oblast kompetencí a pracovní náplně asistenta pedagoga a na jeho metodické vedení (kdo má metodické vedení poskytovat, jak má být metodické vedení zajišťováno a co má být jeho obsahem). Zodpovězeny budou nejčastější dotazy na možnosti a postup při zajištění asistentů pedagoga - základní informace k zajišťování asistenta pedagoga do třídy, v níž je vzděláván žák nebo žáci se zdravotním postižením.

 • Podpůrná opatření v rámci inkluze – 2.-5. stupeň PO
  Číslo akreditace

  875/2022-4-185

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Účastník: - seznámí se s principy podpůrných opatření 2. – 5. st.; -seznámí se s formulářem IVP a práce s ním; -seznámí se se strukturou Doporučení a práce s ním; -osvojí si zapracování obsahu doporučeného podpůrného opatření do IVP; -naučí se vypracovávat IVP a využívat jej v praxi vč. vyhodnocování jeho účinnosti; -zvládne strategické postupy pro hodnocení ve vztahu k výukovým cílům; -prakticky porovná rozdíl mezi sumativním a formativním hodnocením a dopad obojího na celkový proces učení.

 • Podpůrná opatření v rámci inkluze – hodnocení
  Číslo akreditace

  875/2022-4-185

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Účastník: -zvládne strategické postupy pro hodnocení vzhledem k výukovým cílům; -naučí se vytvářet kritéria hodnocení ve vztahu k očekávaným výstupům ŠVP pro své vyučovací hodiny, či jednotky; -dokáže vytvořit vlastní hodnotící a sebehodnotící nástroje pro hodnocení průběhu, pokroku a výsledků práce jednotlivce; -vyzkouší si volbu různých metod hodnocení s cílem podpořit motivaci a přispět prostřednictvím hodnocení k naplňování cílů učení všech; -prakticky porovná rozdíl mezi sumativním a formativním hodnocením a dopad obojího na celkový proces učení.

 • Podpůrná opatření v rámci inkluze – první stupeň PO
  Číslo akreditace

  875/2022-4-185

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Účastník: -seznámí se s principy podpůrných opatření 1. – 5. st.; -porozumí využití metod pedagogické diagnostiky ke zjištění/rozhodnutí, že je nutné vypracovat plán pedagogické podpory (PLPP); -naučí se vytvářet PLPP a využívat jej v praxi.

 • Poezie pro mladší žáky – vstup do dětské mysli
  Číslo akreditace

  424/2020-4-193

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Cílem semináře je poukázání na možnosti literárního, básnického působení na děti, a to výchovou poezií a k poezii. Právě díky říkankám, rozpočítadlům, aj. dítě vstupuje do literárního světa. Na semináři bude ukázáno, jak lze s poezií pro děti (žáky) zacházet, kolik možností skýtá, jak ji lze uchopit zážitkovými didaktickými metodami, tvořivými aktivitami, jak je pro malé děti (žáky) rýmování přirozené a obohacující, co vše se dá s poezií pro děti (žáky) dělat.

 • Poezie pro nejmenší děti – vstup do dětské mysli
  Číslo akreditace

  424/2020-4-193

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Cílem semináře je poukázání na možnosti literárního, básnického působení na děti, a to výchovou poezií a k poezii. Právě díky říkankám, rozpočítadlům, aj. dítě vstupuje do literárního světa. Na semináři bude ukázáno, jak lze s poezií pro děti zacházet, kolik možností skýtá, jak ji lze uchopit zážitkovými didaktickými metodami, tvořivými aktivitami, jak je pro malé děti rýmování přirozené a obohacující, co vše se dá s poezií pro děti dělat. Důraz bude kladen i na kvalitní přednes (pedagogů). Budou prezentovány praktické ukázky práce s poezií, stejně tak podpůrný výukový materiál, v neposlední řadě vhodné texty a knihy.

 • Poezie v edukaci
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Cílem semináře je poukázání na možnosti literárního, básnického působení na děti. Právě díky ní dítě vstupuje do literárního světa. Na semináři bude ukázáno, jak lze s poezií pro děti zacházet, kolik možností skýtá, jak ji lze uchopit zážitkovými didaktickými metodami, tvořivými aktivitami, jak je pro malé děti rýmování přirozené a obohacující, co vše se dá s poezií pro děti dělat. Jak k poezii motivovat.

 • Pohybové hry pro děti školního věku
  Číslo akreditace

  875/2022-4-185

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Obsahem programu je nastínění možností jak zpracovat a využít pohybové hry k rozvíjení nejrůznějších schopností a dovedností dětí, převážně motorických a psychomotorických. Náměty tvoří soubor her a činností, které můžeme nabídnout dětem odpoledne ve školní družině v rámci přípravy na vyučování, během zájmových činností nebo jako aktivity ke zpestření výuky. Honičky. Hry ve skupinách. Běžecké a štafetové hry. Míčové hry. Kontaktní a úpolové hry.

 • Pohybové hry v MŠ jako podpora inkluzivního vzdělávání
  Číslo akreditace

  40286/2020-4-1065

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Cílem školení je poskytnout pedagogům nové náměty na alternativní pohybové aktivity u předškolních dětí. A především pak nastínit možnosti aplikace těchto pohybových aktivit pro děti jako podpory společného vzdělávání heterogenního kolektivu.

 • Polytechnická výchova - rozvoj prostorové představivosti
  Číslo akreditace

  34598/2019-2-1180

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Cílem cyklu je účastníkům zprostředkovat prezentační i praktickou formou využívání různých her, stavebnic, logicko-abstraktních konstruktivních pomůcek, pomůcek na rozvoj smyslového vnímání a manipulace s nimi, které pedagogům umožní rozvíjet děti v mnoha směrech a naplňovat tak cíle RVP PV.

 • Polytechnická výchova - rozvoj prostorové představivosti (webinář)
  Číslo akreditace

  31336/2020-4-874

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Cílem cyklu je účastníkům zprostředkovat prezentační i praktickou formou využívání různých her, stavebnic, logicko-abstraktních konstruktivních pomůcek, pomůcek na rozvoj smyslového vnímání a manipulace s nimi, které pedagogům umožní rozvíjet děti v mnoha směrech a naplňovat tak cíle RVP PV.

 • Polytechnické vzdělávání dětí v mateřské škole
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  - vymezení pojmu polytechnická výchova - elementární poznatky z polytechnické a přírodovědné oblasti - pracovní výchova jako součást polytechnické výchovy v mateřské škole - práce s materiály - práce s nástroji - experimenty v polytechnickém a přírodovědném vzdělávání - polytechnická výchova jako příprava na školní matematiku

 • Polytechnické vzdělávání dětí v mateřské škole (webinář)
  Číslo akreditace

  31336/2020-4-874

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  - vymezení pojmu polytechnická výchova - elementární poznatky z polytechnické a přírodovědné oblasti - pracovní výchova jako součást polytechnické výchovy v mateřské škole - práce s materiály - práce s nástroji - experimenty v polytechnickém a přírodovědném vzdělávání - polytechnická výchova jako příprava na školní matematiku

 • Poruchy chování aneb jak předcházet nekázni
  Číslo akreditace

  1108/2021-4-180

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Účastníci semináře se seznámí s klasifikací poruch chování a rizikovým chováním žáků či studentů. Ozřejměna budou specifika jednotlivých věkových kategorií, možné spouštěče agrese i prostředky nápravy. Blíže bude představena hierarchie potřeb, způsoby sociální interakce i možnosti jednání s žákem či studentem s poruchou chování.

 • Poruchy chování pro asistenty pedagoga
  Číslo akreditace

  40286/2020-4-1065

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Účastníci se seznámí se základními teoretickými východisky problematiky poruch chování, jaké jsou rozdíly mezi poruchami chování a problémy v chování, jaké jsou jejich příčiny, co je obsaženo při jejich diagnostice, jak se poruchy chování klasifikují. Na předložených kazuistikách se seznámí s prací s žákem s poruchami chování v konkrétních situacích.

 • Poruchy chování pro asistenty pedagoga (webinář)
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Účastníci se seznámí se základními teoretickými východisky problematiky poruch chování, jaké jsou rozdíly mezi poruchami chování a problémy v chování, jaké jsou jejich příčiny, co je obsaženo při jejich diagnostice, jak se poruchy chování klasifikují. Na předložených kazuistikách se seznámí s prací s žákem s poruchami chování v konkrétních situacích.

 • Posílám to dál aneb co by mohl potřebovat učitel, aby byl učitelem
  Číslo akreditace

  21055/2021-4-788

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Obsahem semináře je pohled na práci učitele z mnoha úhlů pohledu - učitelova osobnost, učitel a výuka, učitel a psychohygiena, učitel jako součást kolektivu ostatních učitelů, učitel jako součást komunity a učitel jako soukromá osoba. Nedílnou součástí semináře je předání praktických zkušeností, rad a nápadů nabytých z dlouholeté praxe zaměřených na učitele, na spolupráci se třídou, s rodiči, s dětmi se SPUCH, na efektivní nastavení práce v hodinách, na využívání různých výukových metod, na způsoby hodnocení práce žáků, právní oporu učitele v legislativě atd..

 • Posílám to dál aneb co by mohl potřebovat učitel, aby byl učitelem (webinář)
  Číslo akreditace

  21055/2021-4-788

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Obsahem semináře je pohled na práci učitele z mnoha úhlů pohledu - učitelova osobnost, učitel a výuka, učitel a psychohygiena, učitel jako součást kolektivu ostatních učitelů, učitel jako součást komunity a učitel jako soukromá osoba. Nedílnou součástí semináře je předání praktických zkušeností, rad a nápadů nabytých z dlouholeté praxe zaměřených na učitele, na spolupráci se třídou, s rodiči, s dětmi se SPUCH, na efektivní nastavení práce v hodinách, na využívání různých výukových metod, na způsoby hodnocení práce žáků, právní oporu učitele v legislativě atd..

 • Poznávání sebe a druhých – podpora společného vzdělávání
  Číslo akreditace

  11691/2020-4-432

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář bude věnován oblasti poznávání sebe a druhých prostřednictvím aktivit a technik osobnostní a sociální výchovy. Zasadíme si tato témata do struktury vyučovacího předmětu osobnostně sociální výchova a nastíníme si jejich souvislost se společným (inkluzivním) vzděláváním. Účastníci se seznámí s konkrétními v jejich praxi dále využitelnými aktivitami, zkusí si naformulovat cíle zaměřené na sebepoznání či poznávání druhých a tyto cíle po aktivitě zreflektovat. Věnovat se budeme také tématu sebepoznání a sebepojetí, zpětných vazeb a teorii Johariho okénka.

 • Poznávání sebe a druhých – podpora společného vzdělávání na 2. stupni ZŠ
  Číslo akreditace

  26332/2019-2-959

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář bude věnován oblasti poznávání sebe a druhých prostřednictvím aktivit a technik osobnostní a sociální výchovy. Zasadíme si tato témata do struktury zmíněného vyučovacího předmětu a nastíníme jejich souvislost se společným (inkluzivním) vzděláváním. Účastníci se seznámí s konkrétními v jejich praxi dále využitelnými aktivitami, zkusí si naformulovat cíle zaměřené na sebepoznání či poznávání druhých a tyto cíle po aktivitě zreflektovat. Věnovat se budeme také tématu sebepoznání a sebepojetí, zpětných vazeb a teorii Johariho okénka.

 • Poznávání sebe a druhých v rámci osobnostní a sociální výchovy
  Číslo akreditace

  8574/2021-4-402

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Seminář bude věnován oblasti poznávání sebe a druhých prostřednictvím aktivit a technik osobnostní a sociální výchovy. Zasadíme si tato témata do struktury zmíněného vyučovacího předmětu a nastíníme jejich prolínání napříč celou výukou OSV. Účastníci se seznámí s konkrétními v jejich praxi dále využitelnými aktivitami, zkusí si naformulovat cíle zaměřené na sebepoznání či poznávání druhých a tyto cíle po aktivitě zreflektovat. Věnovat se budeme také tématu sebepoznání a sebepojetí, zpětných vazeb a teorii Johariho okénka.

 • Práce s chybou ve vyučování matematiky (webinář)
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  4 vyučovací hodiny

  Cílem semináře je ukázat na konkrétních případech rozdíly ve vlivu různých typů chyb a překážek a objasnění jejich příčin. Představeny budou také různé možnosti práce s nimi, jejichž cílem je využití chyb ke zvyšování znalostí a dovedností různých věkových kategorií žáků.

 • Praktická rétorika a prezentace pro pedagogy
  Číslo akreditace

  31336/2020-4-874

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Hlavním cílem školení je přivést pedagogy k uvědomění si významu komunikace z hlediska, jak samotné výuky, tak toho, že je hlasovým profesionálem, který by měl jít žákům příkladem a zvládat, jak obsah, tak formu svého výkladu.

 • Praktický přístup k žákům s SPU v rámci podpůrných opatření realizovaných ZŠ – nápravná - reedukační péče.
  Číslo akreditace

  8574/2021-4-402

  Krátká anotace

  30 vyučovacích hodin

  Cílem semináře je prohloubení znalostí pedagogů v problematice v problematice SPU a v její praktické části – nápravě - reedukaci specifických obtíží (efektivní práce s metodickými materiály a pomůckami, vhodnými k zařazení při nápravě SPU - materiály budou účastníkům prezentovány).

 • Praktikum literární výchovy
  Číslo akreditace

  424/2020-4-193

  Krátká anotace

  16 vyučovacích hodin

  Cílem semináře je seznámení s možnými metodami vzdělávání v literární výchově. Posluchači zjistí, jak lze originálně pracovat s čítankami, učebnicemi. Bude představeno, jak lze pracovat s literárními texty dětské literatury tak, aby byla literární výchova brána jako tvořivě pojatá nauka. Bude kladen důraz na čtení u žáků a rozvíjení dovedností, které umožňují žákům literární texty dětské četby nejen chápat, ale i prožívat.

 • Praktikum literární výchovy - základ
  Číslo akreditace

  424/2020-4-193

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Cílem semináře je seznámení s možnými metodami vzdělávání v literární výchově. Posluchači zjistí, jak lze originálně pracovat s čítankami, učebnicemi. Bude představeno, jak lze pracovat s literárními texty dětské literatury, tak, aby byla literární výchova brána jako tvořivě pojatá nauka. Bude kladen důraz na čtení u žáků a rozvíjení dovedností, které umožňují žákům literární texty dětské četby nejen chápat, ale i prožívat.

 • Právní odpovědnost ve školství
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  4 vyučovací hodiny

  V praxi velmi často vznikají pochybnosti, kdo odpovídá za škodu vzniklou během výuky, ve školách. Seminář se zaměří na vymezení právní odpovědnosti ředitelů školských právnických osob, pedagogů a dalších zaměstnanců školy. Pozornost bude věnována pracovněprávní, přestupkové i trestní odpovědnosti a přiblíženy budou základy civilněprávní odpovědnosti, včetně odpovědnosti za škodu.

 • Právní odpovědnost ve školství (webinář)
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  4 vyučovací hodiny

  V praxi velmi často vznikají pochybnosti, kdo odpovídá za škodu vzniklou během výuky, ve školách. Seminář se zaměří na vymezení právní odpovědnosti ředitelů školských právnických osob, pedagogů a dalších zaměstnanců školy. Pozornost bude věnována pracovněprávní, přestupkové i trestní odpovědnosti a přiblíženy budou základy civilněprávní odpovědnosti, včetně odpovědnosti za škodu.

 • Právní rámec inkluze – aktuální předpisy
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář přinese hlavní okruhy právních problémů, které jsou spojeny s poskytováním vzdělávání a služeb žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Představeny budou hlavní související předpisy a jejich novely a důraz bude kladen na praktické dotazy a problémy z denní praxe škol a školských zařízení. Speciální pozornost bude věnována asistentům pedagoga a jejich právním povinnostem. Zejména ředitelé škol získají informace o tom, které jejich postupy mohou být porušením právních předpisů.

 • Předadaptační proces v mateřské škole (webinář)
  Číslo akreditace

  21055/2021-4-788

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Účastníci semináře se seznámí s méně obvyklou formou, jak připravit dítě na vstup do mateřské školy a jak zvládnout adaptaci na mateřskou školu s minimem obtíží. Na příkladech z praxe porovnají, zda a v čem je tato forma spolupráce s rodinou přínosná. Dozví se, jak mohou podobná setkání připravit a čemu se mohou věnovat tak, aby společně strávený čas byl maximálním přínosem pro obě strany.

 • Prevence poruch učení i chování z pohledu speciálního pedagoga-logopeda
  Číslo akreditace

  6873/2022-4-422

  Krátká anotace

  4 vyučovací hodiny

  Absolventi semináře budou seznámeni s tím, jaké jsou potřeby současné generace „digitálních dětí“ - předškoláků a školáků v inkluzivní základní a mateřské škole z pohledu speciálního pedagoga logopeda s celostním přístupem. Témata: vzdělávací pyramida, cvičení pro správné učení, hrubá a jemná motorika, metody dobré praxe.

 • Prevence poruch učení i chování z pohledu speciálního pedagoga-logopeda (webinář)
  Číslo akreditace

  6873/2022-4-422

  Krátká anotace

  4 vyučovací hodiny

  Absolventi semináře budou seznámeni s tím, jaké jsou potřeby současné generace „digitálních dětí“ - předškoláků a školáků v inkluzivní základní a mateřské škole z pohledu speciálního pedagoga logopeda s celostním přístupem. Témata: vzdělávací pyramida, cvičení pro správné učení, hrubá a jemná motorika, metody dobré praxe.

 • Prevence stresu a syndromu vyhoření koučovací metodou Inner Game
  Číslo akreditace

  21055/2021-4-788

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Účastník kurzu si zvýší odolnost proti stresovým situacím. Zmapuje si vnitřní dialogy, které oslabují nebo posilují jeho stabilitu. Naučí se rozpoznávat hladinu stresu, pozná svou typickou reakci na stres. Dokáže najít své zdroje i faktory, které ohrožují jeho stabilitu. Posílí svou sebedůvěru a sebevědomí pomocí pozitivního postoje k sobě. Naučí se, jak zvládat odmítnutí i jak získat odstup od kritiky druhých. Seznámí se s hlavními praktickými nástroji Vnitřní hry, dokáže je využít ve svém pracovním i osobním životě. Po absolvování kurzu účastník zvýší akceptaci k sobě i druhým, převezme zodpovědnost za své reakce, dokáže získat nadhled a změní své dosavadní neefektivní reakce na stresující situace.

 • Prevence stresu a syndromu vyhoření koučovací metodou Inner Game (webinář)
  Číslo akreditace

  21055/2021-4-788

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Účastník kurzu si zvýší odolnost proti stresovým situacím. Zmapuje si vnitřní dialogy, které oslabují nebo posilují jeho stabilitu. Naučí se rozpoznávat hladinu stresu, pozná svou typickou reakci na stres. Dokáže najít své zdroje i faktory, které ohrožují jeho stabilitu. Posílí svou sebedůvěru a sebevědomí pomocí pozitivního postoje k sobě. Naučí se, jak zvládat odmítnutí i jak získat odstup od kritiky druhých. Seznámí se s hlavními praktickými nástroji Vnitřní hry, dokáže je využít ve svém pracovním i osobním životě. Po absolvování kurzu účastník zvýší akceptaci k sobě i druhým, převezme zodpovědnost za své reakce, dokáže získat nadhled a změní své dosavadní neefektivní reakce na stresující situace.

 • Prevence syndromu vyhoření
  Číslo akreditace

  1108/2021-4-180

  Krátká anotace

  4 vyučovací hodiny

  Syndrom vyhoření (burnout syndrom), neboli pocit pracovního vyčerpání, se odráží v psychické, fyzické i duševní nepohodě. Tato obtíž postihuje především lidi pracující v pomáhajících profesích – učitelé jsou tedy v tomto směru ohroženou skupinou. Seminář se pokusí objasnit, jaké jsou fáze syndromu vyhoření, čeho si všímat a co by nás mělo varovat. Řekneme si také, jaké důsledky může syndrom vyhoření mít. Poté se zaměříme na to, jak se tomuto syndromu bránit a prakticky si vyzkoušíme několik technik pro lepší duševní hygienu a pro lepší zvládání stresových situací.

 • Prezentační dovednosti pedagoga
  Číslo akreditace

  424/2020-4-193

  Krátká anotace

  16 vyučovacích hodin

  Cílem kurzu je vybavit pedagogy znalostmi a dovednostmi v oblasti prezentačních dovedností a umožnit jim tak získat nové prostředky, metody, formy a techniky pro prezentaci učební látky v rámci vzdělávacího procesu. Nabídnout jim možnost rozšíření efektivních metod práce v pravidelné i příležitostné činnosti.

 • Prezentační nástroje jako podpora výuky
  Číslo akreditace

  31336/2020-4-874

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář se zaměřuje na možnosti podpory projevu pedagoga a jeho prezentačních dovedností pomocí prezentačních nástrojů. Důraz je kladen na jednoduché využití dostupné školní techniky pro výuku a zvýšení zájmu žáků o učivo. Významná část semináře je věnována práci s působivými prezentacemi v PowerPointu a Prezi, dále pak natáčení a zpracovávání videa a audia, jeho možnosti samostatného užití nebo propojení s PPT prezentací. Účastníci získají základní povědomí o tom, jak pracovat s prezentací, aby nenahrazovala výtahy z knih a učebnic, ale byla motivující, inspirující a pomáhala prohloubit interakci se žáky.Představeny budou také ukázky realizovaných projektů.

 • Příklady dobré praxe ve vyučování matematiky (webinář)
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  4 vyučovací hodiny

  Cílem semináře je ukázat na konkrétních příkladech možnosti, které typy aktivit přinášejí zpestření do vyučování matematiky, a na příkladech ukázat jejich možnosti užití pro různé věkové kategorie žáků.

 • Příprava předškoláka v MŠ na vstup do základní školy
  Číslo akreditace

  6873/2022-4-422

  Krátká anotace

  18 vyučovacích hodin

  Rizikové faktory pozdější školní neúspěšnosti; Neurózy, děti s poruchami chování, hyperaktivita a méně nadané děti, přístup a pedagogické vedení. Rozvoj a stimulace percepčně-motorických schopností a dovedností dětí potřebných pro úspěšný nástup do ZŠ. Grafomotorika, systematický rozvoj grafomotorických dovedností a odstranění možných obtíží. Matematické představy a prostorová orientace předškoláků - základní pojmy, praktický rozvoj a zvládnutí. Rozšíření kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti stimulace smyslového vnímání, i jako možná prevence specifických poruch učení. Náměty na zábavná cvičení a hry na rozvoj percepce – metodické vedení rodičů a jejich dětí. Příklady z praxe, ukázkami pomůcek a kazuistikami z prostředí pedagogicko-psychologické poradny.

 • Příprava školy na inspekční činnost
  Číslo akreditace

  40286/2020-4-1065

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář nabídne účastníkům návod, jak se připravit a následně projit inspekcí. Účastníci se seznámí s : - právní rámec - působnost ČŠI - kritéria kvalitní školy - kritéria hodnocení vzdělávání a výsledků - nástroje rozvoje klíčových gramotností - hospitační záznamy - nejčastější nedostatky zjištěné při veřejnosprávních kontrolách

 • Profesní start – vstup do světa práce
  Číslo akreditace

  31336/2020-4-874

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář je určen pedagogům SŠ, SOU a gymnázií, kteří poradensky pracují s žáky závěrečných ročníků za účelem jejich zorientování se a zvýšení sebepodpory při vstupu na pracovní trh. Program je strukturován do třech základních oblastí, modulů: - Sebepoznání (osobní historie, silné stránky, rezervy, osobní preference) - Svět práce (jak hledat práci, jak o sobě dát vědět, praktické informace) - Akce (nácvik sebeprezentace, simulace výběrového řízení aj.)

 • Projektová výuka
  Číslo akreditace

  26332/2019-2-959

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Účastníci budou seznámeni s metodou projektové výuky. Představeny budou následující bloky: - Co je projektová výuka - Předpoklady pro realizaci projektové výuky - Fáze projektové výuky - Vhodné metody pro realizaci projektu - Strategie vedení projektu - Výběr tématu a zpracování projektu - Workshop k vytvořeným návrhům projektů

 • Projektová výuka (webinář)
  Číslo akreditace

  31336/2020-4-874

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Účastníci budou seznámeni s metodou projektové výuky. Představeny budou následující bloky: - Co je projektová výuka - Předpoklady pro realizaci projektové výuky - Fáze projektové výuky - Vhodné metody pro realizaci projektu - Strategie vedení projektu - Výběr tématu a zpracování projektu - Workshop k vytvořeným návrhům projektů

 • Projektová výuka II.
  Číslo akreditace

  8574/2021-4-402

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Školení umožní pedagogům tvorbu vlastního projektu s využitím šablony, seznámit se s podpůrnými činnostmi pedagoga pro aktivizaci žáků v průběhu realizace projektu. Naučí se vyhledat vhodná témata ve svém předmětu, zájmovém útvaru apod. a vhodně načasovat projektovou metodu v rámci svého ŠVP.

 • Projektová výuka II. (webinář)
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Školení umožní pedagogům tvorbu vlastního projektu s využitím šablony, seznámit se s podpůrnými činnostmi pedagoga pro aktivizaci žáků v průběhu realizace projektu. Naučí se vyhledat vhodná témata ve svém předmětu, zájmovém útvaru apod. a vhodně načasovat projektovou metodu v rámci svého ŠVP.

 • Projektové vyučování a integrovaná tematická výuka
  Číslo akreditace

  875/2022-4-185

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Přínos projektového vyučování a integrované tematické výuky, kooperace ve vyučování, integrace vyučovacích předmětů, reflexe podaných informací a vlastních názorů (zkušeností) učitelů. Praktické ukázky metod, projektů, reflexí, prezentace projektů, hodnocení, návrhy vylepšení, možná příprava na vlastní realizaci s žáky, popřípadě reflexe zkušeností po uskutečnění jednotlivých projektů na školách (ukázky výsledků práce žáků). Znovunastolení (rozvíjení diskuse) o kvalitativních proměnách vyučování i chodu celé školy, zdůraznění hlavních úskalí některých metod, vedení dokumentace, doporučená literatura a odkazy na internetové stránky.

 • Projektové vyučování na ZŠ
  Číslo akreditace

  26332/2019-2-959

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Účastníci se seznámí s kritérii projektového vyučování v kooperativních skupinách a se strukturou tvorby školního projektu. Získají portfolio metod a aktivit pro projektové vyučování a seznámí se se způsobem výuky a její praktickou realizací, ke které má dospět školská reforma.

 • Psychohygiena pedagoga jako prevence syndromu vyhoření
  Číslo akreditace

  26332/2019-2-959

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Cílem vzdělávacího programu je rozvoj pedagogických pracovníků v oblasti duševní hygieny a prevence vyhoření, protože jejich profese představuje typickou skupinu ohroženou burn-out syndromem. Pedagogičtí pracovníci se v rámci vzdělávacího programu seznámí s riziky a projevy syndromu vyhoření, jeho vztahem ke stresu, zanalyzují své vlastní zdroje, kterými disponují, aby se syndromu vyhoření vyhnuli nebo měli sílu svou situaci změnit. Dále si osvojí chování a prožívání, které je prevencí syndromu vyhoření, naučí se eliminovat vliv únavy a vyčerpanosti na jejich pedagogickou práci a sociální vztahy obecně. Po absolvování vzdělávacího programu budou pedagogičtí pracovníci schopni zvládat zátěžové, obtížné a chronické situace (profesní i osobní), které je vyčerpávají a mohou v dlouhodobém horizontu vést k pocitům vyhoření.

 • Psychomotorický vývoj dítěte ve dvou letech a jeho zákonitosti - specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ (webinář)
  Číslo akreditace

  1108/2021-4-180

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Webinář si klade za cíl rozšířit kompetence učitelů z pohledu vývojové a pedagogické psychologii dítěte ve věku dvou let- bude podrobně probrána otázka přirozeného rozvoje dítěte, snaha o respektování zákonitosti psychického vývoje ve všech jeho aspektech. Odborně i z pohledu kazuistického budou zmíněny možné adaptační obtíže dvouletých dětí při nástupu do MŠ – strategie adaptace, komunikace s rodiči, otázka vhodného přístupu, jako možnost předcházení adaptačním obtížím z pohledu pedagoga.

 • Psychomotorický vývoj dvouletého dítěte a jeho zákonitosti
  Číslo akreditace

  424/2020-4-193

  Krátká anotace

  9 vyučovacích hodin

  Seminář si klade za cíl rozšířit kompetence učitelů z pohledu vývojové a pedagogické psychologie dvouletých dětí. Bude podrobně probrána otázka přirozeného rozvoje dítěte a snaha o respektování zákonitostí jeho psychického vývoje ve všech jeho aspektech. Odborně i z pohledu kazuistického budou zmíněny možné adaptační obtíže dvouletých dětí při nástupu do MŠ – strategie adaptace, komunikace s rodiči, otázka vhodného přístupu, jako možnost předcházení adaptačním obtížím z pohledu pedagoga.

 • Reedukace dyskalkulie
  Číslo akreditace

  6873/2022-4-422

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Cílem semináře je účastníkům zprostředkovat problematiku dyskalkulie po stránce nápravných cvičení a opatření, která mohou pedagogové využít ve své praxi ve výuce. Téma semináře budou dokreslovat zkušenosti z praxe lektora.

 • Reedukace specifických poruch učení – příklady z praxe
  Číslo akreditace

  875/2022-4-185

  Krátká anotace

  18 vyučovacích hodin

  Seminář je zacílen na otázky týkající se problematiky reedukace (kompenzace) specifických poruch učení. Školení je zaměřeno především na posílení pedagogických kompetencí při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami s přihlédnutím k požadavkům 1. a 2. stupně ZŠ. Prezentovány budou konkrétní reedukační postupy, které vedou ke zmírňování, popř. kompenzaci specifických výukových obtíží. Seminář se dále klade za cíl zvýšit kompetenční vybavenosti učitelů při řešení problémů v procesu inkluze, což přímo vede i k osobnostně profesnímu rozvoji pedagogů. Probrány budou i extrakurikulární aktivity, které vedou ke zmírnění SPU – budou prezentovány konkrétní reedukační přístupy k dětem s SPU - metody práce v běžné hodině, dále reedukační péče v rámci předmětu speciálně pedagogické péče, kompetence škol v souvislosti s pedagogickou intervencí.

 • Reedukační skupiny pro děti s SPU na ZŠ
  Číslo akreditace

  21883/2020-4-662

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář uvede účastníky do problematiky reedukací SPU na základní škole vzhledem k výuce dítěte a tvorbě IVP. Zmíněna bude důležitost spolupráce kmenového vyučujícího a pedagoga reedukace, tvorba reedukačního plánu (včetně vedení dokumentace a tvorby reedukačních zpráv) a motivačních bodů. Prostor bude věnován jak frontální, tak individuální formě reedukace vycházející vždy z potřeb dítěte a reakcí na výuku ve třídě. Představena budou také specifika reedukace SPU na prvním stupni ZŠ. Školení nabídne ukázku pracovních materiálů uplatnitelných v pedagogické praxi účastníků.

 • Reedukační skupiny pro děti s SPU na ZŠ (6 hodin)
  Číslo akreditace

  6873/2022-4-422

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Seminář uvede účastníky do problematiky reedukací SPU na základní škole vzhledem k výuce dítěte a tvorbě IVP. Zmíněna bude důležitost spolupráce kmenového vyučujícího a pedagoga reedukace, tvorba reedukačního plánu (včetně vedení dokumentace a tvorby reedukačních zpráv) a motivačních bodů. Prostor bude věnován jak frontální, tak individuální formě reedukace vycházející vždy z potřeb dítěte a reakcí na výuku ve třídě. Představena budou také specifika reedukace SPU na prvním stupni ZŠ. Školení nabídne ukázku pracovních materiálů uplatnitelných v pedagogické praxi účastníků.

 • Řešení konfliktů ve školním prostředí
  Číslo akreditace

  8574/2021-4-402

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Cílem kurzu je připravit účastníky na zvládání konfliktů ve skupině (žáků, mladých lidí, apod.). Konkrétně: • uvědomit si co je konflikt, jaké jsou časté příčiny jeho vzniku a jaký je jeho význam ve skupině • osvojit si techniky prevence a řešení konfliktů • sdílet příklady z vlastní praxe, vzájemně se inspirovat

 • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti v rámci osobnostní a sociální výchovy
  Číslo akreditace

  8574/2021-4-402

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměř na jedno z témat osobnostní a sociální výchovy a jeho využití ve školním prostředí. Na začátku školení si vymezíme pojem „problém“ a jeho dva základní druhy – problém, u kterého řešení neznáme a problém, u kterého známe řešení spoustu. Součástí semináře bude téma rozhodování a příklady strategií, jak se rozhodnout sám za sebe, či v rámci celé skupiny. Celým školením se budou prolínat aktivity, které trénují rozvoj kreativních řešení, jejich vyhodnocení a výběr toho nejvhodnějšího, a které budou pro účastníky dále využitelné ve školním prostředí. V závěru se seminář zaměří také na reflektování aktivit s ohledem na přenos získaných zkušeností do běžného života žáků.

 • Rovný přístup ke vzdělání: nejčastější problémy diskriminace ve školství
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Cílem semináře je přiblížení základních institutů antidiskriminačního práva a popis nejčastějších forem diskriminace v přístupu ke vzdělání. Představeny budou nejčastější příklady diskriminace v přístupu ke vzdělání a při poskytování vzdělávání a diskutována budou možná řešení.

 • Rovný přístup ke vzdělání: nejčastější problémy diskriminace ve školství (webinář)
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Cílem semináře je přiblížení základních institutů antidiskriminačního práva a popis nejčastějších forem diskriminace v přístupu ke vzdělání. Představeny budou nejčastější příklady diskriminace v přístupu ke vzdělání a při poskytování vzdělávání a diskutována budou možná řešení.

 • Rozvoj čtenářské gramotnosti komplexně pro učitele 1. stupně ZŠ
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  32 vyučovacích hodin

  Absolventi kurzu získají osobní zkušenost s prací s konkrétními výukovými metodami a výchovnými strategiemi na podporu čtení a čtenářské gramotnosti. Zvýší svou odbornou informovanost o procesech čtení, rozvoji čtenářství a přístupům k učení z textu.

 • Rozvoj čtenářské gramotnosti komplexně pro učitele 2. stupně ZŠ
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  32 vyučovacích hodin

  Absolventi kurzu získají osobní zkušenost s prací s konkrétními výukovými metodami a výchovnými strategiemi na podporu čtení a čtenářské gramotnosti. Zvýší svou odbornou informovanost o procesech čtení, rozvoji čtenářství a přístupům k učení z textu.

 • Rozvoj čtenářské gramotnosti pro učitele 1. stupně ZŠ
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  16 vyučovacích hodin

  Absolventi kurzu získají osobní zkušenost s prací s konkrétními výukovými metodami a výchovnými strategiemi na podporu čtení a čtenářské gramotnosti. Zvýší svou odbornou informovanost o procesech čtení, rozvoji čtenářství a přístupům k učení z textu.

 • Rozvoj čtenářské gramotnosti pro učitele 2. stupně ZŠ
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  16 vyučovacích hodin

  Absolventi kurzu získají osobní zkušenost s prací s konkrétními výukovými metodami a výchovnými strategiemi na podporu čtení a čtenářské gramotnosti. Zvýší svou odbornou informovanost o procesech čtení, rozvoji čtenářství a přístupům k učení z textu.

 • Rozvoj čtenářské gramotnosti v komunikační a slohové výchově
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  4 vyučovací hodiny

  Cílem kurzu je představení metod rozvíjejících čtenářskou gramotnost a seznámit pedagogy s postupy, jimiž se dá čtení a rozvoj čtenářství ovlivnit. Absolventi kurzu získají osobní zkušenost s prací s konkrétními výukovými metodami a výchovnými strategiemi na podporu čtení a čtenářské gramotnosti. Zvýší svou odbornou informovanost o procesech rozvoje čtenářství, komunikaci a rozvoje slohové výchovy.

 • Rozvoj čtenářské gramotnosti v komunikační a slohové výchově (webinář)
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  4 vyučovací hodiny

  Cílem kurzu je představení metod rozvíjejících čtenářskou gramotnost a seznámit pedagogy s postupy, jimiž se dá čtení a rozvoj čtenářství ovlivnit. Absolventi kurzu získají osobní zkušenost s prací s konkrétními výukovými metodami a výchovnými strategiemi na podporu čtení a čtenářské gramotnosti. Zvýší svou odbornou informovanost o procesech rozvoje čtenářství, komunikaci a rozvoje slohové výchovy.

 • Rozvoj čtenářské gramotnosti v kostce pro učitele 1. stupně ZŠ
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Na semináři budou představeny konkrétní výukové metody a výchovné strategie na podporu čtení a čtenářské gramotnosti. Pedagogové budou seznámeni s postupy, jimiž se dá čtení a rozvoj čtenářství ovlivnit a sami si konkrétní představované aktivity vyzkouší. Součástí semináře budou následující témata: Základní aspekty čtenářské gramotnosti. Počáteční čtenářská gramotnost; Etapy rozvoje funkční gramotnosti u žáků na ZŠ; Příčiny funkční negramotnosti; Čtenářská gramotnost ve vztahu k ostatním složkám funkční gramotnosti; Vztah ke čtenářství; Čtení s porozuměním. Práce s textem; Rozvoj kritického myšlení.

 • Rozvoj čtenářské gramotnosti v kostce pro učitele 1. stupně ZŠ (webinář)
  Číslo akreditace

  31336/2020-4-874

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Na semináři budou představeny konkrétní výukové metody a výchovné strategie na podporu čtení a čtenářské gramotnosti. Pedagogové budou seznámeni s postupy, jimiž se dá čtení a rozvoj čtenářství ovlivnit a sami si konkrétní představované aktivity vyzkouší. Součástí semináře budou následující témata: Základní aspekty čtenářské gramotnosti. Počáteční čtenářská gramotnost; Etapy rozvoje funkční gramotnosti u žáků na ZŠ; Příčiny funkční negramotnosti; Čtenářská gramotnost ve vztahu k ostatním složkám funkční gramotnosti; Vztah ke čtenářství; Čtení s porozuměním. Práce s textem; Rozvoj kritického myšlení.

 • Rozvoj čtenářské gramotnosti v kostce pro učitele 2. stupně ZŠ
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Na semináři budou představeny konkrétní výukové metody a výchovné strategie na podporu čtení a čtenářské gramotnosti. Pedagogové budou seznámeni s postupy, jimiž se dá čtení a rozvoj čtenářství ovlivnit a sami si konkrétní představované aktivity vyzkouší. Součástí semináře budou následující témata: Základní aspekty čtenářské gramotnosti. Počáteční čtenářská gramotnost; Etapy rozvoje funkční gramotnosti u žáků na ZŠ; Příčiny funkční negramotnosti; Čtenářská gramotnost ve vztahu k ostatním složkám funkční gramotnosti; Vztah ke čtenářství; Čtení s porozuměním. Práce s textem; Rozvoj kritického myšlení.

 • Rozvoj čtenářské gramotnosti v kostce pro učitele 2. stupně ZŠ (webinář)
  Číslo akreditace

  31336/2020-4-874

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Na semináři budou představeny konkrétní výukové metody a výchovné strategie na podporu čtení a čtenářské gramotnosti. Pedagogové budou seznámeni s postupy, jimiž se dá čtení a rozvoj čtenářství ovlivnit a sami si konkrétní představované aktivity vyzkouší. Součástí semináře budou následující témata: Základní aspekty čtenářské gramotnosti. Počáteční čtenářská gramotnost; Etapy rozvoje funkční gramotnosti u žáků na ZŠ; Příčiny funkční negramotnosti; Čtenářská gramotnost ve vztahu k ostatním složkám funkční gramotnosti; Vztah ke čtenářství; Čtení s porozuměním. Práce s textem; Rozvoj kritického myšlení.

 • Rozvoj grafomotorických dovedností a odstranění grafomotorických obtíží
  Číslo akreditace

  21883/2020-4-662

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Seminář se zaměří na otázku prevence grafomotorických obtíží v předškolním věku. Objasněna bude problematika metodického vedení předškoláků v oblasti rozvoje grafomotoriky. Budou prezentovány praktické ukázky rozvoje hrubé a jemné motoriky. V další části semináře budou účastníci semináře informováni o otázce diagnostických kritérií dysgrafie, možných příčin vzniku, projevů a reedukace.

 • Rozvoj kreativity a kreativního myšlení pedagoga
  Číslo akreditace

  26332/2019-2-959

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Pedagogičtí pracovníci se v rámci vzdělávacího programu seznámí nejen s důvody, proč rozvíjet kreativitu, ale i způsoby, jak kreativní myšlení rozvíjet. Naučí se podněcovat žáky k tvořivému myšlení, inspirovat je k obhajobě jejich vlastních řešení, návrhů a postupů při nezavrhování jiných. Osvojí si kreativní techniky pro rozvoj kreativity a zlepšení paměti, i schopnost odstraňovat největšího nepřítele kreativity – strach z chyb. Po absolvování vzdělávacího programu budou pedagogičtí pracovníci vědět, jaké podmínky je třeba při práci ve třídě dodržet, aby byli žáci/studenti co nejvíce kreativní. Budou znát podpůrné nástroje kreativního myšlení žáků/studentů, budou umět tyto nástroje využívat a prosazovat, a tím podporovat osobnost žáka/studenta.

 • Rozvoj matematické gramotnosti pro učitele 1. st. ZŠ (16 hodin)
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  16 vyučovacích hodin

  Absolventi kurzu získají osobní zkušenost a inspiraci pro přípravu podnětných vzdělávacích situací, které rozvíjejí matematickou gramotnost žáků, prakticky si vyzkouší úlohy a matematické hry, které rozvíjejí odborné znalosti a dovednosti žáků a přispívají k aktivnímu a kooperativnímu vyučování. Seznámí se s tím, jak mohou vypadat matematické úlohy s mezioborovým přesahem, jak začlenit prvky finanční matematiky do výuky. Příklady jsou voleny z oblastí běžného života, jako např. hospodaření domácnosti, příjmy, výdaje, finanční produkty. Do obsahu kurzu jsou zařazeny ukázky projektů vhodných pro úspěšné prohlubování finanční gramotnosti žáků. Důraz je kladem na vztah osvojených poznatků ke každodenní praxi a také konstruktivistický přístup k vyučování.

 • Rozvoj matematické gramotnosti pro učitele 1. stupně ZŠ (32 hodin)
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  32 vyučovacích hodin

  Absolventi kurzu získají osobní zkušenost a inspiraci pro přípravu podnětných vzdělávacích situací, které rozvíjejí matematickou gramotnost žáků, prakticky si vyzkouší úlohy a matematické hry, které rozvíjejí odborné znalosti a dovednosti žáků a přispívají k aktivnímu a kooperativnímu vyučování. Seznámí se s tím, jak mohou vypadat matematické úlohy s mezioborovým přesahem, jak začlenit prvky finanční matematiky do výuky. Příklady jsou voleny z oblastí běžného života, jako např. hospodaření domácnosti, příjmy, výdaje, finanční produkty. Do obsahu kurzu jsou zařazeny ukázky projektů vhodných pro úspěšné prohlubování finanční gramotnosti žáků. Důraz je kladem na vztah osvojených poznatků ke každodenní praxi a také konstruktivistický přístup k vyučování.

 • Rozvoj matematické gramotnosti pro učitele 2. st. ZŠ (16 hodin)
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  16 vyučovacích hodin

  Absolventi kurzu získají osobní zkušenost a inspiraci pro přípravu podnětných vzdělávacích situací, které rozvíjejí matematickou gramotnost žáků, prakticky si vyzkouší úlohy a matematické hry, které rozvíjejí odborné znalosti a dovednosti žáků a přispívají k aktivnímu a kooperativnímu vyučování. Seznámí se s tím, jak mohou vypadat matematické úlohy s mezioborovým přesahem, jak začlenit prvky finanční matematiky do výuky. Příklady jsou voleny z oblastí běžného života, jako např. hospodaření domácnosti, příjmy, výdaje, finanční produkty. Do obsahu kurzu jsou zařazeny ukázky projektů vhodných pro úspěšné prohlubování finanční gramotnosti žáků. Důraz je kladem na vztah osvojených poznatků ke každodenní praxi a také konstruktivistický přístup k vyučování.

 • Rozvoj matematické gramotnosti pro učitele 2. stupně ZŠ (32 hodin)
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  32 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřen na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v daných tématech a na využívání efektivních vyučovacích metod v oblasti matematické gramotnosti na ZŠ. Cílem kurzu je ukázat význam matematiky při rozvíjení schopnosti zpracovávat různé typy informací, na konkrétních materiálech ilustrovat vhodné možnosti a představit metody rozvíjející matematickou gramotnost v ZŠ.

 • Rozvoj matematické gramotnosti v kostce
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Absolventi kurzu získají osobní zkušenost s prací s konkrétními výukovými metodami a výchovnými strategiemi na podporu matematické gramotnosti. Zvýší svou odbornou informovanost o aktivitách v matematice a také v oblasti hodnocení.

 • Rozvoj matematické gramotnosti v kostce (webinář)
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Absolventi kurzu získají osobní zkušenost s prací s konkrétními výukovými metodami a výchovnými strategiemi na podporu matematické gramotnosti. Zvýší svou odbornou informovanost o aktivitách v matematice a také v oblasti hodnocení.

 • Rozvoj percepčně motorických schopností a dovedností v MŠ
  Číslo akreditace

  31336/2020-4-874

  Krátká anotace

  18 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřen na rozšíření kompetencí pedagogů v oblasti pedagogické diagnostiky dětí předškolního věku – zvolení vhodného postupu vzhledem k vývojové úrovni dítěte v dané sledované oblasti. Cílem školení je poskytnout účastníkům konkrétní metodické postupy v oblastech grafomotorických dovedností a schopností, smyslového vnímání a matematických představ, jejichž základy jsou velmi důležité pro úspěšný start do 1. třídy ZŠ a jež jsou výstupními standardy pro MŠ v rozvoji předškolního dítěte.

 • Rozvoj schopností a dovedností potřebných pro vstup do 1. třídy – „Předškolička“
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Účastníci semináře se seznámí se základní legislativou náležející k předškolnímu období, na jaké oblasti by měl být před vstupem do školy kladen důraz, jak pracovat s předškoláky a spolupracovat s rodiči a také se mohou inspirovat, jak lze vést přípravu předškoláků přímo v základní škole již před zahájením první třídy.

 • Rozvoj schopností a dovedností potřebných pro vstup do 1. třídy – „Předškolička“ (webinář)
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Účastníci semináře se seznámí se základní legislativou náležející k předškolnímu období, na jaké oblasti by měl být před vstupem do školy kladen důraz, jak pracovat s předškoláky a spolupracovat s rodiči a také se mohou inspirovat, jak lze vést přípravu předškoláků přímo v základní škole již před zahájením první třídy.

 • Rozvoj smyslového vnímání u dětí předškolního věku
  Číslo akreditace

  34598/2019-2-1180

  Krátká anotace

  9 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřen na rozšíření kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti stimulace smyslového vnímání, jehož rozvoj je významným předpokladem pro úspěšné zvládání školního učiva. Podstatné je zvolení vhodného postupu vzhledem k vývojové úrovni dítěte v dané sledované oblasti. Dále si seminář klade za cíl zprostředkovat účastníkům řadu konkrétních námětů pro rozvíjení zrakového a sluchového vnímání, které jsou nedílnou součástí vzdělávaní předškolních dětí a jež jsou výstupními standardy pro MŠ v rozvoji předškolního dítěte a působí i jako prevence SPU.

 • RVP a změny úprav ŠVP v rámci inkluzivního vzdělávání
  Číslo akreditace

  40286/2020-4-1065

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Obsah semináře je zaměřen na práci s žáky s různými stupni podpůrných opatření a práci s žáky s odlišnými kulturními a životními podmínkami. Reflektovány jsou způsoby úprav ŠVP v rámci podpůrných opatření.Program se zabývá změnami v ŠVP podle vyhlášky č. 27/2016 Sb. a na základě novely Školského zákona a s tím související změnou RVP ZV. Vychází z priorit MŠMT k systémové podpoře společného vzdělávání žáků. Seminář zahrne následující z oblastí: Změny vyvolané úpravou RVP; ŠVP a nová strategie vzdělávání; Metodika.

 • Sborovna – vztahový labyrint z pohledu pedagoga
  Číslo akreditace

  8574/2021-4-402

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář otevře palčivá témata většiny sboroven. Na modelových situacích a příkladech účastníků vytvoříme myšlenkovou mapu vztahů mezi pedagogy. Zaměříme se na konstruktivní hledání metod a prostředků k vytvoření zdravého klimatu školy postaveného na principu vlastní zodpovědnosti.

 • Sebepoškozování u dětí
  Číslo akreditace

  6873/2022-4-422

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Cílem vzdělávacího programu je seznámit pedagogické pracovníky s problematikou sebepoškozování. Účastníci se dozvědí o možných příčinách sebepoškozování i o formách sebepoškozování. Dále se naučí, jak rozpoznat sebepoškozování i jak komunikovat s dítětem, které se sebepoškozuje a jak mu poskytnout základní krizovou intervenci.

 • Sebepoznání jako východisko pro práci učitele – možnost ovlivnění přístupu žáka
  Číslo akreditace

  6873/2022-4-422

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Cílem školení je pomoci pedagogům odhalit nebo potvrdit znalost vlastního potenciálu a nabídnout vhodné cesty jeho uplatnění ve vlastní pedagogické praxi. Dále pak také objevování možností vlastního vkladu a přínosu pro efektivní výuku při respektování zásad psychohygieny učitele. Připomenuty budou i základní psychosociální parametry pro pozitivní přístup žáků či studentů k učení.

 • Sexuální výchova v mateřské škole (webinář)
  Číslo akreditace

  875/2022-4-185

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Seminář bude zaměřen na témata související s problematikou přirozeného začlenění prvků sexuální výchovy do výuky předškolních dětí: Charakteristika předškolního období; Sexuální výchova a dítě předškolního věku; Okruhy sexuální výchovy; Metodika sexuální výchovy v mateřské škole; Praktická ukázka projektu do integrovaného učení hrou – návrh témat; Evaluace tematických částí.

 • Šikana a její řešení
  Číslo akreditace

  1108/2021-4-180

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Hlavním cílem semináře je seznámit pedagogické pracovníky s pojmem šikana, odhalit její příčiny, zajistit praktickou formou nápravu, pomoc obětem šikany i zaměřit se na prevenci tohoto jevu.

 • Šikana jako důsledek narušení vztahů v dětské skupině
  Číslo akreditace

  40286/2020-4-1065

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Obsahem semináře je teoreticky vymezit pojmy šikana, teasing, apod. a především seznámit účastníky se stádii šikany a naučit je jednotlivá stádia rozpoznat. Účastníci se obeznámí s projevy šikanujícího chování – typy obětí, typy agresorů, s varovnými signály šikany. Seminář nastíní účastníkům vhodné strategie při vyšetřování šikany (tak, aby se vyvarovali základních chyb) a dále jednotlivé metody řešení šikany – metoda usmíření a metoda vnějšího nátlaku. Účastníci získají základní dovednosti při práci se skupinou s projevy šikany.

 • Škola a distanční výuka – práva, povinnosti a možnosti
  Číslo akreditace

  875/2022-4-185

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  České školství není na distanční formu vzdělávání zvyklé. Proto se při jejím zavedení objevila řada problémů. Vznikají interpretační otázky ohledně nových školských předpisů, změny s sebou nesou i spory s rodiči vzdělávaných žáků. Pokud se také potýkáte se souvisejícími otázkami, můžete je na semináři sdílet a vyslechnout si stanovisko k právním otázkám. Co zákon chápe jako distanční vzdělávání? Existuje rozdíl mezi distanční a online formou vzdělávání? Jak vzdělávat žáky, kteří jsou „offline“? Jaké kompetence mají ředitelé ve vztahu k distanční výuce? Jaké jsou povinnosti rodičů a žáků? Lze si výuku nahrávat? Na tyto a mnohé další otázky odpoví náš seminář, neboť během podzimního uzavření škol se ukázala celá řada problémů, na které školský zákon nepřináší výslovnou odpověď. Probereme také, jak řešit spory se zákonnými zástupci odmítajícími distanční výuku či aktuálně platné nařízení MŠMT ČR.

 • Škola a distanční výuka – práva, povinnosti a možnosti (webinář)
  Číslo akreditace

  875/2022-4-185

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  České školství není na distanční formu vzdělávání zvyklé. Proto se při jejím zavedení objevila řada problémů. Vznikají interpretační otázky ohledně nových školských předpisů, změny s sebou nesou i spory s rodiči vzdělávaných žáků. Pokud se také potýkáte se souvisejícími otázkami, můžete je na webináři sdílet a vyslechnout si stanovisko k právním otázkám. Co zákon chápe jako distanční vzdělávání? Existuje rozdíl mezi distanční a online formou vzdělávání? Jak vzdělávat žáky, kteří jsou „offline“? Jaké kompetence mají ředitelé ve vztahu k distanční výuce? Jaké jsou povinnosti rodičů a žáků? Lze si výuku nahrávat? Na tyto a mnohé další otázky odpoví náš webinář, neboť během podzimního uzavření škol se ukázala celá řada problémů, na které školský zákon nepřináší výslovnou odpověď. Probereme také, jak řešit spory se zákonnými zástupci odmítajícími distanční výuku či aktuálně platné nařízení MŠMT ČR.

 • Škola? V pohodě!
  Číslo akreditace

  26332/2019-2-959

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřen na metody, hry a formy práce, pro dosažení realizace učiva, očekávaných výstupů, klíčových kompetencí a průřezových témat na ZŠ s důrazem na čtenářskou a matematickou gramotnost. Učitelé ZŠ získají ucelený soubor metod, her, námětů a postupů jak rozvíjet, aktivizovat a dále vést tak, aby se u dětí v průběhu školní docházky vytvářel pozitivní vztah k učení a dosahovalo se vzdělávací strategie rozvíjející kompetence dětí - žáků .

 • Školní neprospěch a poruchy učení – prevence, příčiny a náprava
  Číslo akreditace

  34598/2019-2-1180

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřen na problematiku školního neúspěchu a jeho možných příčin a prevence. Účastníci budou seznámeni s typy školního neúspěchu, faktory ovlivňujícími školní neprospěch (intelektové, mimointelektové), poruchami učení, teorií „tří mozků“. Představen bude model péče o žáky s SVP a systém podpůrných opatření pro jednotlivé stupně podpory. Zaměříme se na přípravu plánu pedagogické podpory a individuálního vzdělávacího plánu. Seminář se dotkne také oblasti inkluze, integrace a práce školního poradenského pracoviště.

 • Školská poradenská zařízení a jejich činnost při podpoře inkluzivního vzdělávání ve spolupráci s MŠ a ZŠ
  Číslo akreditace

  26332/2019-2-959

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Cílem semináře je poskytnout pedagogům informace o činnosti ŠPZ a možnostech jak ŠPZ využít při podpoře inkluzivního vzdělávání ve spolupráci s MŠ a ZŠ.

 • Slohová část maturitní zkoušky z Českého jazyka – příprava žáků, hodnocení
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Pedagogové českého jazyka budou podporováni v systematické výuce tvorby autorských textů jednotlivých studentů. Seminář jim nabídne analýzu slohové práce, díky kterým si vytyčí požadavky na maturitní slohové práce. Dále jim nabídne možnost, jak v hodnocení sladit kvalitu podoby i kvalitu obsahu textu. Vyučující českého jazyka budou schopni žákům nabídnout přípravu na slohovou práci průměrnou (vhodné pro cizince), ale také vést studenty k tomu, aby cíleně a systematicky vytvořili text nadprůměrný. Seminář neopomene vycházet z teoretických informací týkajících se slohových útvar, slohových postupů a funkčních stylů.

 • Slohová část maturitní zkoušky z Českého jazyka – příprava žáků, hodnocení (webinář)
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Pedagogové českého jazyka budou podporováni v systematické výuce tvorby autorských textů jednotlivých studentů. Seminář jim nabídne analýzu slohové práce, díky kterým si vytyčí požadavky na maturitní slohové práce. Dále jim nabídne možnost, jak v hodnocení sladit kvalitu podoby i kvalitu obsahu textu. Vyučující českého jazyka budou schopni žákům nabídnout přípravu na slohovou práci průměrnou (vhodné pro cizince), ale také vést studenty k tomu, aby cíleně a systematicky vytvořili text nadprůměrný. Seminář neopomene vycházet z teoretických informací týkajících se slohových útvar, slohových postupů a funkčních stylů.

 • Slohová část maturitní zkoušky z Českého jazyka v kostce (webinář)
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Pedagogové českého jazyka budou podporováni v systematické výuce tvorby autorských textů jednotlivých studentů. Seminář jim nabídne analýzu slohové práce, díky kterým si vytyčí požadavky na maturitní slohové práce. Dále jim nabídne možnost, jak v hodnocení sladit kvalitu podoby i kvalitu obsahu textu. Vyučující českého jazyka budou schopni žákům nabídnout přípravu na slohovou práci průměrnou (vhodné pro cizince), ale také vést studenty k tomu, aby cíleně a systematicky vytvořili text nadprůměrný. Seminář neopomene vycházet z teoretických informací týkajících se slohových útvar, slohových postupů a funkčních stylů.

 • Slovní hodnocení
  Číslo akreditace

  875/2022-4-185

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Zajímá vás, jak žáky hodnotit slovně, a to nejen sumativně na konci určitého časového úseku? Pracovali byste rádi se slovní zpětnou vazbou průběžně, aby žákům pomáhala při dalším učení a s vaší pomocí se posouval každý dle svých maximálních možností? Praktický webinář se zaměří na různé formy a metody hodnocení žáků a jejich pozitivní dopad na práci žáků, především na jejich motivaci.

 • Slovní hodnocení (webinář)
  Číslo akreditace

  875/2022-4-185

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Zajímá vás, jak žáky hodnotit slovně, a to nejen sumativně na konci určitého časového úseku? Pracovali byste rádi se slovní zpětnou vazbou průběžně, aby žákům pomáhala při dalším učení a s vaší pomocí se posouval každý dle svých maximálních možností? Praktický webinář se zaměří na různé formy a metody hodnocení žáků a jejich pozitivní dopad na práci žáků, především na jejich motivaci.

 • Smysluplnost, spokojenost a radost v pedagogické profesi
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Vzdělávací program je zaměřený na rozvoj vnímání smysluplnosti, spokojenosti a radosti v pedagogické profesi. Přispívá ke zlepšení senzitivity, soustředění, snížení stresu a posílení všímavosti v každodenní pedagogické realitě a rozvíjí dovednosti, které zvyšují osobní spokojenost a radost v pracovním i osobním životě.

 • Smysluplnost, spokojenost a radost v pedagogické profesi (webinář)
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Vzdělávací program je zaměřený na rozvoj vnímání smysluplnosti, spokojenosti a radosti v pedagogické profesi. Přispívá ke zlepšení senzitivity, soustředění, snížení stresu a posílení všímavosti v každodenní pedagogické realitě a rozvíjí dovednosti, které zvyšují osobní spokojenost a radost v pracovním i osobním životě.

 • Sociálně emoční učení
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Vzdělávací program je zaměřený na rozvoj sociálně emočního učení, které přispívá k zvýšení školní úspěšnosti žáků, jejich kreativity, osobní spokojenosti, zlepšení chování, výsledků ve škole, zvýšení sebehodnoty, rozvoji sebevědomí, sociálních dovedností, redukce stresu, problémů s chováním a agresivitou. Sociálně emoční (nekognitivní) schopnosti zahrnují např. sebedůvěru, vnitřní motivaci, sebekontrolu a vytrvalost. K jejich rozvoji výrazně připívají moderní výukové metody, kterým se budeme v rámci kurzu věnovat.

 • Sociálně emoční učení (webinář)
  Číslo akreditace

  21055/2021-4-788

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Vzdělávací program je zaměřený na rozvoj sociálně emočního učení, které přispívá k zvýšení školní úspěšnosti žáků, jejich kreativity, osobní spokojenosti, zlepšení chování, výsledků ve škole, zvýšení sebehodnoty, rozvoji sebevědomí, sociálních dovedností, redukce stresu, problémů s chováním a agresivitou. Sociálně emoční (nekognitivní) schopnosti zahrnují např. sebedůvěru, vnitřní motivaci, sebekontrolu a vytrvalost. K jejich rozvoji výrazně připívají moderní výukové metody, kterým se budeme v rámci kurzu věnovat.

 • Sociálně emoční učení v kostce
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Vzdělávací program je zaměřený na rozvoj sociálně emočního učení, které přispívá k zvýšení školní úspěšnosti žáků, jejich kreativity, osobní spokojenosti, zlepšení chování, výsledků ve škole, zvýšení sebehodnoty, rozvoji sebevědomí, sociálních dovedností, redukce stresu, problémů s chováním a agresivitou.

 • Sociálně emoční učení v kostce (webinář)
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Vzdělávací program je zaměřený na rozvoj sociálně emočního učení, které přispívá k zvýšení školní úspěšnosti žáků, jejich kreativity, osobní spokojenosti, zlepšení chování, výsledků ve škole, zvýšení sebehodnoty, rozvoji sebevědomí, sociálních dovedností, redukce stresu, problémů s chováním a agresivitou.

 • Specifické poruchy učení – jak nejlépe porozumět dítěti s SPU
  Číslo akreditace

  875/2022-4-185

  Krátká anotace

  18 vyučovacích hodin

  Cílem kurzu je účastníky seznámit dopodrobna s problematikou SPU – dysgrafie, dyslexie a dysortografie. Seminář si klade za cíl rozšířit kompetence pedagogů v základní diagnostice SPU – jak rozpoznat projevy, jak je správně vyhodnotit…Dále si klade za cíl rozšířit kompetence učitelů o nejvhodnější přístupy k dětem s SPU v běžných hodinách a třídách. Probrány budou formy práce a možnosti hodnocení těchto dětí.

 • Specifické poruchy učení – jak nejlépe porozumět dítěti s SPU (Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na rozvoj kompetencí pedagogů v oblasti inkluze - 8 hodin (webinář) )
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Cílem webináře je pomoci pedagogickým pracovníkům lépe se orientovat v problematice specifických poruch učení. Účastníci webináře budou seznámeni s jednotlivými dys – poruchami - jejich charakteristikou, jednotlivými formami, příčinami vzniku, projevy. Součástí kurzu budou také kasuistiky dětí s SPU. Probrána bude otázka nejvhodnějšího přístupu k dětem s SPU, zásady práce s těmito dětmi z pozice pedagogického pracovníka.

 • Specifické poruchy učení pro asistenty pedagoga
  Číslo akreditace

  40286/2020-4-1065

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Účastníci se seznámí se základními teoretickými východisky problematiky specifických poruch učení, jejich příčinami. Zjistí, jak a v jakých oblastech mohou dle svých kompetencí s těmito dětmi pracovat. Seznámí se s plánem pedagogické podpory a individuálním vzdělávacím plánem a participací asistenta pedagoga v jejich naplňování. Důraz bude kladem na roli asistenta pedagoga v péči o žáky se specifickými poruchami učení. V rámci řízené diskuze bude docházet k předávání příkladů dobré praxe a odpovědím na konkrétní dotazy.

 • Specifické poruchy učení pro asistenty pedagoga (webinář)
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Účastníci se seznámí se základními teoretickými východisky problematiky specifických poruch učení, jejich příčinami. Zjistí, jak a v jakých oblastech mohou dle svých kompetencí s těmito dětmi pracovat. Seznámí se s plánem pedagogické podpory a individuálním vzdělávacím plánem a participací asistenta pedagoga v jejich naplňování. Důraz bude kladem na roli asistenta pedagoga v péči o žáky se specifickými poruchami učení. V rámci řízené diskuze bude docházet k předávání příkladů dobré praxe a odpovědím na konkrétní dotazy.

 • Specifické poruchy učení v hodinách cizího jazyka
  Číslo akreditace

  6873/2022-4-422

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Seminář je určený pro pedagogické pracovníky, kteří se podílí na výuce cizího jazyka a zajímají se o možnosti práce se žáky se specifickými poruchami učení, které by mohli aplikovat ve své praxi. Děti s SPU vyžadují odlišný přístup nejen v hodinách českého jazyka, ale i v cizím jazyce. Významná část semináře bude věnována námětům pro zvládnutí jednotlivých dovedností (slovní zásoba, gramatika, čtení). Téma semináře budou dokreslovat kazuistiky z praxe lektora. Školení nabídne mimo jiné tato témata: Otázka vhodného výběru cizího jazyka a správného „načasování“; Obecné principy pro výuku cizího jazyka s ohledem na děti s SPU; Doporučení pro výuku a procvičování; Reedukace SPU při výuce cizího jazyka; Role žáka a rodiny při překonávání handicapu SPU ve výuce cizího jazyka

 • Specifické poruchy učení v hodinách matematiky
  Číslo akreditace

  6873/2022-4-422

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Cílem kurzu je účastníkům zprostředkovat problematiku SPU v návaznosti na výuku v hodinách matematiky na ZŠ. Důraz bude kladen na poruchu specifickou poruchu schopnosti počítat – dyskalkulii. Seminář seznámí pedagogy se způsoby zohlednění dyskalkulie a možnostmi její reedukace.

 • Specifické poruchy učení v hodinách matematiky na 1. stupni ZŠ
  Číslo akreditace

  26332/2019-2-959

  Krátká anotace

  16 vyučovacích hodin

  Cílem kurzu je účastníkům zprostředkovat problematiku SPU v návaznosti na výuku v hodinách matematiky na 1. stupni ZŠ. Důraz bude kladen na specifickou poruchu schopnosti počítat – dyskalkulii. Seminář seznámí pedagogy se způsoby zohlednění dyskalkulie a možnostmi její reedukace. Prezentována budou nápravná cvičení a opatření dyskalkulie, která mohou pedagogové využít ve své praxi ve výuce.

 • Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
  Číslo akreditace

  34598/2019-2-1180

  Krátká anotace

  24 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřen na problematiku zařazování dvouletých dětí do MŠ a všech oblastí, které s tím souvisí. Téma školení navazuje na dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací soustavy a nutnost posílit nabídku a kompetence pedagogů MŠ v oblasti vzdělávání a péče o děti do tří let. Účastníci společně s lektorkou zhodnotí přínosy a rizika spojená se zařazováním dvouletých dětí do MŠ a budou obeznámeni s kritérii pro přijetí a nástup dvouletého dítěte do MŠ z pohledu legislativy platné v ČR. Dále se zaměří na specifické požadavky vzhledem k vývojovým a věkových zvláštnostem, které je nutné akceptovat a na oblasti spojené s organizací chodu MŠ – přizpůsobení prostoru, personální zajištění, spolupráce s rodinou, nabídka vhodných aktivit apod. Seminář zahrne také ukázky aktivit pro dvouleté děti.

 • Specifika práce se žáky se sociálním znevýhodněním
  Číslo akreditace

  40286/2020-4-1065

  Krátká anotace

  4 vyučovací hodiny

  Cílem kurzu je popsat projevy a vysvětlit příčiny specifických rysů chování žáků se sociálním znevýhodněním a problémovým chováním. Seminář má za cíl poskytnout účastníkům inspiraci pro práci se třídou, komunikaci se skupinou žáků, s rodiči a okolím.

 • Specifika SPU na 2. stupni ZŠ
  Číslo akreditace

  21883/2020-4-662

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Cílem semináře je rozšířit účastníkům pedagogické kompetence v oblasti péče o žáky s SPU na 2. stupni ZŠ. Důraz bude kladen nejen na základní seznámení s problematikou SPU, ale také na možnosti reedukace a zohlednění projevů. V neposlední řadě školení také nabídne přesah ke specifikům výuky na 2. stupni ZŠ – vztah k výuce předmětů, kariérové poradenství a budoucí uplatnění na trhu práce.

 • Specifika SPU na 2. stupni ZŠ - 6 hodin
  Číslo akreditace

  6873/2022-4-422

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Seminář je určen pedagogům, kteří se při své práci na 2. stupni základních škol setkávají s dětmi se specifickými poruchami učení. Školení se zaměří na seznámení se specifiky SPU vzhledem k vývojové fázi jedince (střední a starší školní věk) a vzhledem k osnovám předmětů na 2. stupni ZŠ (výuka jazyků, matematika, fyzika, chemie, zeměpis, občanská nauka, dějepis, tělesná a pracovní výchova). Významná část semináře bude věnována možnostem reedukace a zohlednění jednotlivých projevů SPU (dysgrafie, dyslexie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie). Součástí obsahu bude také sekundární problematika SPU a modelové způsoby řešení s ohledem na možnosti učitele. V závěru budou představeny možnosti kariérového poradenství u dětí s SPU, studijní předpoklady a jejich uplatnění na trhu práce.

 • Specifika týmové spolupráce ve školním prostředí
  Číslo akreditace

  1108/2021-4-180

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář představí základní charakteristiku a význam pojmů „tým“ (skupina x tým) a „týmová spolupráce“ (její znaky a přínos) a její synergický efekt. Školení bude probíhat formou kombinace teoretických vstupů s praktickými příklady, řešení modelových situací se zpětnou vazbou. Zmíněny budou role v pracovních skupinách zaměřené na úkol, budování a udržování skupiny. Důraz bude kladen na specifika týmové spolupráce ve školním prostředí, postup zavedení tohoto systému spolupráce ve třídě, nastavení hierarchie odpovědnosti a další. Součástí semináře jsou příklady aktivit podporujících týmovou spolupráci, které mohou účastníci zařadit do své praxe.

 • Společně – aneb jak na inkluzi v MŠ
  Číslo akreditace

  40286/2020-4-1065

  Krátká anotace

  16 vyučovacích hodin

  Dvoudenní školení nabídne vhled do problematiky inkluze v prostředí mateřské školy. Ve všech blocích bude účastníkům podáno aktuální vysvětlení dané problematiky. Budou předloženy příklady plánů a programů z praxe, které učitelé budou zkoušet vyhodnotit a také si sami vyzkouší sestavit vlastní materiály. Součástí semináře je diskuze k jednotlivým otázkám s předáváním zkušeností mezi pedagogy. Seminář zahrne následující tematické okruhy: Trendy a tendence současné pedagogiky; Aktuální legislativa; Dopad legislativních změn na úpravu školních dokumentů; Nadané děti v MŠ.

 • Společné vzdělávání – aktuální školská legislativa
  Číslo akreditace

  40286/2020-4-1065

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Obsahem semináře je právní úprava vzdělávání dětí, žáků a studentů v intencích legislativního rámce, podle novely Školského zákona a vyhlášky č.27/2016 v základním vzdělávání. Dále se seminář zaměřuje na způsob poskytování poradenských služeb ve školách z pohledu legislativního rámce platného od 1. 9. 2016. Důraz je kladen na povinnost škol v kontextu sociálně právní ochrany dětí a mládeže, spolupráci rodiči, na jejich práva a povinnosti, na spolupráci s odbornými pracovišti. V neposlední řadě bude prostor věnován také úpravám v RVP. Seminář je veden formou přednášky s využitím prezentace, rozborem jednotlivých kazuistik, zodpovídáním modelových otázek a diskuze s účastníky.

 • Spolupráce učitele a asistenta pedagoga
  Číslo akreditace

  875/2022-4-185

  Krátká anotace

  16 vyučovacích hodin

  Účastník se seznámí s kompetencemi asistenta pedagoga dle zákona o pedagogických pracovnících a pracovní náplni AP, naučí se aplikovat nové poznatky do prostředí školního kolektivu, rozlišovat motivaci a manipulaci a zacházení s nimi, práci s reflexí a sebereflexí a osvojí si principy verbální a neverbální komunikace aschopnost asertivního jednání.

 • Spolupráce učitele s asistentem pedagoga ve třídě – zřízení pozice asistenta pedagoga, náplň práce.
  Číslo akreditace

  8574/2021-4-402

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Seminář si klade za cíl zaměřit se především na oblast kompetencí a pracovní náplně asistenta pedagoga a na jeho metodické vedení (kdo má metodické vedení poskytovat, jak má být metodické vedení zajišťováno a co má být jeho obsahem). Zodpovězeny budou nejčastější dotazy na možnosti a postup při zajištění asistentů pedagoga - základní informace k zajišťování asistenta pedagoga do třídy, v níž je vzděláván žák nebo žáci se zdravotním postižením.

 • Správní řád v rozhodování ředitele školy
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Jste ředitelem školy a potýkáte se s otázkou, jak přistupovat ke stanovení kritérií pro přijímání žáků? Cílem semináře je přiblížení hlavních zásad a institutů zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a dále školského zákona, s důrazem na problematiku přijímání (a přestupy) žáků ke vzdělávání. Popsán bude vztah správního řádu a školského zákona, účastník kursu dostane základní povědomí o zásadách správního rozhodování. Bude vysvětlena oprávněnost nejčastěji používaných kritérií. Následovat bude diskuse o nejčastěji používaných kritériích přijímání dětí a žáků ke vzdělávání.

 • Správní řád v rozhodování ředitele školy (webinář)
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Jste ředitelem školy a potýkáte se s otázkou, jak přistupovat ke stanovení kritérií pro přijímání žáků? Cílem semináře je přiblížení hlavních zásad a institutů zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a dále školského zákona, s důrazem na problematiku přijímání (a přestupy) žáků ke vzdělávání. Popsán bude vztah správního řádu a školského zákona, účastník kursu dostane základní povědomí o zásadách správního rozhodování. Bude vysvětlena oprávněnost nejčastěji používaných kritérií. Následovat bude diskuse o nejčastěji používaných kritériích přijímání dětí a žáků ke vzdělávání.

 • Strategie pro zvýšení zájmu rodičů o vybranou školu
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  16 vyučovacích hodin

  Kurz je určen pro vedoucí pedagogické pracovníky škol a školských a představuje jim metody, jak docílit zvýšení zájmu rodičů o jejich školu. Lektor se bude zabývat následujícími oblastmi: Strategický management; Klima školy; Efektivní marketing školy; Zvýšení prestiže školy

 • Strukturované jednotky snoezelen – multisenzorické prostředí pro rozvoj smyslového vnímání a pozornosti
  Číslo akreditace

  34598/2019-2-1180

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář poskytne účastníkům seznámení se způsoby vytvoření a možnostmi zařazení strukturované jednotky snoezelen a práce v multisenzorickém prostředí (snoezelen) do provozu škol. Účastníci se seznámí s postupem, jak připravit multisenzorické prostředí snoezelen – nastavitelné a kontrolované prvky pro stimulaci zraku, sluchu, čichu, hmatu,… – a jak s těmito prvky pracovat směrem k podpoře soustředění. Účastníci se dozvědí, jak sestavit výukovou hodinu, tzv. strukturovanou jednotku snoezelen, a jak lze tuto jednotku aplikovat i v prostředí poskytovatelů sociální péče.

 • Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
  Číslo akreditace

  40286/2020-4-1065

  Krátká anotace

  250 vyučovacích hodin

  Studium je určeno učitelům, kteří chtějí působit (nebo již působí) na pozici školního metodika prevence ve škole. Akreditovaný vzdělávací program Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů prohloubí a rozšíří vědomosti a dovednosti učitelů pro práci se žáky s rizikem vzniku sociálně nežádoucího chování a to jak s jednotlivcem, tak se skupinou (třídou). Připraví školní metodiky prevence tak, aby dokázali sami vyhledávat tyto žáky, doporučovat pro žáky i třídy odborné intervence, spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními a institucemi specializovanými na práci s rizikovou mládeží.

 • Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů - kombinované
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  250 vyučovacích hodin

  Studium je určeno učitelům, kteří chtějí působit (nebo již působí) na pozici školního metodika prevence ve škole. Akreditovaný vzdělávací program Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů prohloubí a rozšíří vědomosti a dovednosti učitelů pro práci se žáky s rizikem vzniku sociálně nežádoucího chování a to jak s jednotlivcem, tak se skupinou (třídou). Připraví školní metodiky prevence tak, aby dokázali sami vyhledávat tyto žáky, doporučovat pro žáky i třídy odborné intervence, spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními a institucemi specializovanými na práci s rizikovou mládeží.

 • Syndrom vyhoření – jak mu předcházet a jak o sebe pečovat
  Číslo akreditace

  26332/2019-2-959

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář se zaměřuje na problematiku syndromu vyhoření v učitelských profesích jako takových a péčí pracovníků o sebe.Obsahem semináře budou praktické podněty a techniky pro předcházení, včasné rozpoznání a diagnostiku vznikajícího syndromu vyhoření, včetně podpůrných opatření v rámci pracovního prostředí i soukromého života. Cílem semináře je naučit účastníky rozpoznat potenciálně rizikové situace a faktory vzniku syndromu, včas je eliminovat a předcházet tak vyhoření.

 • Syndrom vyhoření – jak mu předcházet a jak o sebe pečovat (webinář)
  Číslo akreditace

  31336/2020-4-874

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář se zaměřuje na problematiku syndromu vyhoření v učitelských profesích jako takových a péčí pracovníků o sebe. Obsahem semináře budou praktické podněty a techniky pro předcházení, včasné rozpoznání a diagnostiku vznikajícího syndromu vyhoření, včetně podpůrných opatření v rámci pracovního prostředí i soukromého života. Cílem semináře je naučit účastníky rozpoznat potenciálně rizikové situace a faktory vzniku syndromu, včas je eliminovat a předcházet tak vyhoření.

 • Syndrom vyhoření a demotivace u pedagogických pracovníků
  Číslo akreditace

  6873/2022-4-422

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Cílem semináře je objasnit principy vzniku osobnosti z hlediska pedagogických potřeb, utváření identity jako východiska k vysvětlení existence a významu krizí v životě pedagoga. Naučit se, jak rozpoznat syndrom vyhoření sebe sama, jako pedagoga a jak si mohu pomoci. Nalézt odpovědi na otázky, vzniklých při příznacích vyhoření.

 • Tandemová (párová) výuka
  Číslo akreditace

  21055/2021-4-788

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář je podrobně zaměřený na tandemovou (párovou) výuku, konkrétně na její přínos pro efektivní vedení výchovně vzdělávacího procesu, na přínos této výuky pro žáky, pro učitele, na úskalí a pozitiva této výuky, na metody vhodné pro tento způsob výuky, na postup zavádění této výuky do školy, na druhy tandemové výuky jako na různé formy podpory či spolupráce pedagogů. Součástí semináře je příprava hodiny podle modelu 3S od plánování až po reflexi této hodiny. Účastníci si prakticky vyzkouší připravit hodinu pro tandemovou (párovou) výuku.

 • Tandemová (párová) výuka (webinář)
  Číslo akreditace

  21055/2021-4-788

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář je podrobně zaměřený na tandemovou (párovou) výuku, konkrétně na její přínos pro efektivní vedení výchovně vzdělávacího procesu, na přínos této výuky pro žáky, pro učitele, na úskalí a pozitiva této výuky, na metody vhodné pro tento způsob výuky, na postup zavádění této výuky do školy, na druhy tandemové výuky jako na různé formy podpory či spolupráce pedagogů. Součástí semináře je příprava hodiny podle modelu 3S od plánování až po reflexi této hodiny. Účastníci si prakticky vyzkouší připravit hodinu pro tandemovou (párovou) výuku.

 • Tělo, gesto, hlas II. – Psychofyzická zdatnost
  Číslo akreditace

  31336/2020-4-874

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Cílem semináře je dovést účastníky k uvědomění si podstaty komunikace. Zvědomit jim jejich vlastní tělesné zkušenosti a procesy v komunikaci. Zdokonalit jejich schopnost vědomé práce s těmito zkušenostmi a procesy. Naučit frekventanty ovládat tělo, gesto, hlas. Poskytnout účastníkům základní schopnosti a dovednosti, které jim pomohou v jejich následném celoživotním procesu kultivace vlastní komunikace.

 • Time management aneb efektivní hospodaření s časem
  Číslo akreditace

  1108/2021-4-180

  Krátká anotace

  4 vyučovací hodiny

  Školení účastníkům přiblíží, co je to time management a proč bychom se jím vůbec měli zabývat. Po tomto úvodu, bude následovat individuální zhodnocení situace každého z účastníků. Následně budou představeny způsoby, jak si rozvrhnout čas efektivněji, stanovit priority, získat kontrolu nad vlastním časem a vyzrát nad tzv. „zloději času“.

 • Třídní pravidla na 1. stupni ZŠ
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Cílem semináře je předat účastníkům informace a též zprostředkovat praktické zkušenosti, aby dokázali následně ve své praxi efektivně pracovat s třídními pravidly, připravit se na případná úskalí a možnosti jejich řešení. Představeny budou též konfliktní situace, které mohou při vyžadování třídních pravidel nastat.

 • Třídní pravidla na 2. stupni ZŠ
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Cílem semináře je předat účastníkům informace a též zprostředkovat praktické zkušenosti, aby dokázali následně ve své praxi efektivně pracovat s třídními pravidly, připravit se na případná úskalí a možnosti jejich řešení. Představeny budou též konfliktní situace, které mohou při vyžadování třídních pravidel nastat.

 • Třídní učitel, nejlepší znalec třídy
  Číslo akreditace

  424/2020-4-193

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Účastníci se seznámí s tím, jakým způsobem je možné rozvíjet dovednosti a kompetence, které vedou k efektivní výuce, k tvorbě pozitivního klimatu ve třídě a ve škole a k prevenci negativních jevů ve školním prostředí. Budou jim představeny nástroje pro pozitivní ovlivňování žáka a třídního kolektivu, seznámí se s různými styly vedení a různými typy autorit a jejich vlivu na třídní klima.

 • Třídní učitel, nejlepší znalec třídy (webinář)
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Účastníci se seznámí s tím, jakým způsobem je možné rozvíjet dovednosti a kompetence, které vedou k efektivní výuce, k tvorbě pozitivního klimatu ve třídě a ve škole a k prevenci negativních jevů ve školním prostředí. Budou jim představeny nástroje pro pozitivní ovlivňování žáka a třídního kolektivu, seznámí se s různými styly vedení a různými typy autorit a jejich vlivu na třídní klima.

 • Tvorba individuálního vzdělávacího plánu a podpůrných opatření školy
  Číslo akreditace

  40286/2020-4-1065

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Seminář se zaměří na uvedení účastníků do problematiky žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a tvorbou jejich individuálního vzdělávacího plánu. Přiblíženy budou možnosti podpůrných opatření ze strany školy a způsoby komunikace s rodinou žáka i žákem samotným. Diskutována bude také psychologická a speciálně pedagogická podpora žáka. Představena budou tato témata: základy péče o znevýhodněné děti, individuální přístup, základní principy a cíle podpůrných opatření. Možnosti školy a druhy podpůrných opatření, IVP a jeho tvorba, plán rozvoje žáka, smlouva mezi rodiči, žákem a školou, psychologická a speciálně pedagogická podpora žáka.

 • Tvorba IVP žáka ZŠ v rámci přiznaného podpůrného opatření
  Číslo akreditace

  875/2022-4-185

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Účastníci: -seznámí se s principy podpůrných opatření 1. – 5. st.; -porozumí obsahu Doporučení ŠPZ; -seznámí se s formulářem IVP a práce s ním; -osvojí si zapracování obsahu doporučeného podpůrného opatření do IVP; -naučí se vypracovávat IVP a využívat jej v praxi.

 • Tvorba multisenzorického prostředí (snoezelen) a pomůcky pro rozvoj smyslů
  Číslo akreditace

  34598/2019-2-1180

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Vzdělávací program je úvodem do tvorby multisenzorického prostředí – místnosti či koutku. Cílem je seznámit účastníky s jeho základním vybavením a pomůckami a možnostmi, jak toto multisenzorické prostředí vytvořit. Představeny budou jednotlivé typy multisenzorických místností – bílá, černá, interaktivní místnost či venkovní snoezelen. Účastníci získají vhled do způsobů, jak lze využít pomůcky v běžném prostředí a jak lze vytvořit multisenzorické prostředí, aniž by bylo nezbytně nutné zařizovat novou místnost. Absolventi semináře tak budou moci aplikovat aktivity pro rozvoj smyslů ve svých zařízeních a budou mít rámcovou představu, jak lze vytvořit multisenzorické prostředí v základní variantě dle potřeb jejich klientů.

 • Tvorba PLPP v rámci podpůrného opatření prvního stupně v ZŠ
  Číslo akreditace

  875/2022-4-185

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Účastníci: -seznámí se s principy podpůrného opatření prvního stupně; -porozumí využití metod pedagogické diagnostiky ke zjištění/rozhodnutí, že je nutné vypracovat plán pedagogické podpory (PLPP) žáka; -naučí se vytvářet PLPP a využívat jej v praxi.

 • Týmy ve školním prostředí a úloha vedoucího týmu
  Číslo akreditace

  6873/2022-4-422

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Cílem semináře je upozornit a naučit účastníky rozeznávat rozdíl mezi skupinou a týmem a vyhodnotit situaci, kdy která varianta využití lidského potenciálu je lepší, seznámit se se zásadami tvorby týmu ve školním prostředí. Účastníci se seznámí s efektivními způsoby řízení týmu, vyvarování se nejčastějším chybám při vedení lidí, volbě vhodných motivačních a hodnotících technik.

 • Učíme se učit
  Číslo akreditace

  21883/2020-4-662

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřen seznámení pedagogů s procesem učení (studia), funkcemi mozku, učebními strategiemi, technikami a pomůckami. Účastníci budou také seznámeni se způsoby, jak tyto nabité informace využít ve výuce a jak usnadnit svým žákům osvojování nových znalostí.

 • Učitel jako spolutvůrce klimatu třídy
  Číslo akreditace

  21883/2020-4-662

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Účastníci se seznámí s tím, jakým způsobem je možné rozvíjet dovednosti a kompetence, které vedou k efektivní výuce, k tvorbě pozitivního klimatu ve třídě a ve škole a k prevenci negativních jevů ve školním prostředí. Budou jim představeny nástroje pro pozitivní ovlivňování žáka a třídního kolektivu, seznámí se s různými styly vedení a různými typy autorit a jejich vlivu na třídní klima.

 • Učitel jako spolutvůrce klimatu třídy - 5h.
  Číslo akreditace

  424/2020-4-193

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Účastníci se seznámí s tím, jakým způsobem je možné rozvíjet dovednosti a kompetence, které vedou k efektivní výuce, k tvorbě pozitivního klimatu ve třídě a ve škole a k prevenci negativních jevů ve školním prostředí. Budou jim představeny nástroje pro pozitivní ovlivňování žáka a třídního kolektivu, seznámí se s různými styly vedení a různými typy autorit a jejich vlivu na třídní klima.

 • Úloha školního speciálního pedagoga ve školním poradenském pracovišti
  Číslo akreditace

  11691/2020-4-432

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Vzdělávacím cílem je seznámit speciální pedagogy a ostatní pedagogické pracovníky, co vše mohou SP ve škole nabídnout, pestrost jejich působení ve škole. Co je hlavním cílem poradenského pracoviště a jejich pevné místo v něm. Jak by měla vypadat funkční spolupráce mezi jednotlivými členy ŠVP, pedagogy, rodiči děti s PPP, SPC. Také je nutné se zmínit o spolupráci speciálního pedagoga a asistenta pedagoga. Jak vést předmět speciálně pedagogické péče, přiblížit práci jak skupinovou, tak individuální.

 • Umělcem v předškolním a mladším školním věku
  Číslo akreditace

  8574/2021-4-402

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Vzdělávací program obeznámí zájemce z řad pedagogů s úspěšnou motivací, technikami přizpůsobenými věku dětí/žáků, správnými postupy kresby a malby a doporučí, jakým způsobem probudit u dětí uměleckého ducha. Výklad vzdělávacího programu bude doplňován fotografiemi a videonahrávkami.

 • Umělcem v předškolním a mladším školním věku (webinář)
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Cílem školní je naučit pedagogy, jak probudit a rozvíjet u dětí/žáků kreativitu, jak přiblížit dětem výtvarný obor jako hru s barvami a činnosti plné rozmanitostí. Absolventi školení se naučí, jak umožnit dětem zažít pocit úspěšnosti a příjemného prožitku z tvorby díky seznámení se správným používáním výtvarného materiálu a užití jednotlivých technik.

 • Umění učit (pro pedagogy 1. stupně ZŠ)
  Číslo akreditace

  11691/2020-4-432

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Cílem semináře je skrze prožitkové aktivity vést účastníky k zamyšlení nad úlohou učitele v dnešní době, vyvození závěrů, sdílení zkušeností, nabídka možných aktivit s dětmi v praxi. Vytvoření bezpečného prostoru pro možný vznik nových náhledů na učení, výchovu, průvodcovství. Předání osobních zkušeností a nápadů do výuky.

 • Úřední korespondence pro pedagogy
  Číslo akreditace

  31336/2020-4-874

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Cílem semináře je především posílení schopností pedagogů adekvátně profesionálně zpracovat úřední korespondenci, jak ve výuce příslušných odborných předmětů, tak v běžné každodenní praxi.

 • Úvod do motivačně intervenční práce s dospívajícími
  Číslo akreditace

  26332/2019-2-959

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář představuje současná vývojová specifika mládeže, aktuální kontext dospívání a jejich význam pro práci s nimi. Představuje základní rámec nejčastějších problémů, se kterými se mladí lidé potkávají a jejich provázanost s přirozenými i intencionálními prostředími výchovy a masmédii. Seminář představuje některé techniky práce s motivací. Využití těchto technik cílí zejména na specifické výchovné situace a problémy.

 • Úvod do motivačně intervenční práce s dospívajícími (webinář)
  Číslo akreditace

  31336/2020-4-874

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář představuje současná vývojová specifika mládeže, aktuální kontext dospívání a jejich význam pro práci s nimi. Představuje základní rámec nejčastějších problémů, se kterými se mladí lidé potkávají a jejich provázanost s přirozenými i intencionálními prostředími výchovy a masmédii. Seminář představuje některé techniky práce s motivací. Využití těchto technik cílí zejména na specifické výchovné situace a problémy.

 • Úvod do osobnostní a sociální výchovy
  Číslo akreditace

  8574/2021-4-402

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Účastníci semináře se seznámí se základními principy osobnostní a sociální výchovy a z každé ze tří oblastí OSV si vyzkouší alespoň jednu aktivitu použitelnou dále v jejich školním prostředí. Seznámí se se způsobem stanovování cílů a jejich reflektování a vyzkouší si různé druhy reflektivních technik. Seznámí se s pravidly psychické bezpečnosti a jejich aplikací ve školní třídě.

 • Úvod do práce s žáky v multisenzorickém prostředí (snoezelen)
  Číslo akreditace

  34598/2019-2-1180

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář poskytne účastníkům seznámení s možnostmi práce v multsenzorickém prostředí (snoezelen) uplatnitelné pro žáky 1. stupně základních škol a školních družin. Účastníci získají náhled na klady tohoto podnětného a relaxačního prostředí a seznámí se se základy a filosofií konceptu snoezelen. Představeny budou také pomůcky pro rozvoj smyslů, jako jsou hmatové panely, hmatový box, aromatické sáčky, čichové pexeso, světelná pera ad. (včetně metodiky práce s nimi) využitelné také v běžném prostředí ZŠ. Součástí semináře bude rovněž zážitkový vstup – ukázka snoezelen jako pedagogicko podpůrného přístupu v běžné škole –, během něhož si účastníci prakticky ověří vybrané techniky a principy multisenzorického přístupu.

 • Vedení třídnických hodin
  Číslo akreditace

  8574/2021-4-402

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Obsahem semináře je seznámení se základními způsoby vedení třídnické hodiny, tvorbou třídních pravidel a se základy přiměřené reflexe aktivit. Účastníci se dozvědí, jak by měla třídnická hodina vypadat a jaká témata by měla obsahovat a následně si sami prakticky vyzkouší několik aktivit vedoucích k sebepoznání či k rozvoji spolupráce a komunikace, které lze v rámci třídnických hodin využít.

 • Vědí děti, které učíme, jak se učit?
  Číslo akreditace

  8574/2021-4-402

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář nabídne pedagogům uvědomit si, že se výrazně mění úloha poznatků a motivace žáků při jejich získávání. Pouhé znalosti již nejsou kvůli své bezbřehosti, snadné dostupnosti a také pomíjivosti hlavním cílem vyučování, což ovšem neznamená, že by na ně při výuce měl učitel rezignovat. Vhodně zvolený učební styl umožní všem aktérům výchovně vzdělávacího procesu uspokojit své vzdělávací potřeby.

 • Vnímání smysluplnosti, spokojenosti a radosti v pedagogické profesi
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Vzdělávací program je zaměřený na rozvoj vnímání smysluplnosti, spokojenosti a radosti v pedagogické profesi. Přispívá ke zlepšení senzitivity, soustředění, snížení stresu a posílení všímavosti v každodenní pedagogické realitě a rozvíjí dovednosti, které zvyšují osobní spokojenost a radost v pracovním i osobním životě. Pedagogové si vyzkouší jednoduché relaxační metody prostřednictvím pohádek, příběhů, symbolů, metafor a cvičení. Budou se učit rozvíjet dovednosti a aktivity, které budou moci uplatnit při práci se žáky.

 • Vnímání smysluplnosti, spokojenosti a radosti v pedagogické profesi (webinář)
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Vzdělávací program je zaměřený na rozvoj vnímání smysluplnosti, spokojenosti a radosti v pedagogické profesi. Přispívá ke zlepšení senzitivity, soustředění, snížení stresu a posílení všímavosti v každodenní pedagogické realitě a rozvíjí dovednosti, které zvyšují osobní spokojenost a radost v pracovním i osobním životě. Pedagogové si vyzkouší jednoduché relaxační metody prostřednictvím pohádek, příběhů, symbolů, metafor a cvičení. Budou se učit rozvíjet dovednosti a aktivity, které budou moci uplatnit při práci se žáky.

 • Voskují se nejen lyže
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  4 vyučovací hodiny

  Tématem tvořivé dílny je práce s textilními voskovkami, práce s nimi spolu se šablonami, gelovými fixami. Zjistíme, jak lze voskovky míchat a doplňovat jinými technikami určenými pro textil. Jak barvy fixovat, prát apod. Kde a jak používat české voskovky. Ukážeme si několik koláží, frotáží a jednoduchou enkaustiku.

 • Všímavost– o přístupu mindfulness v životě pedagoga
  Číslo akreditace

  21055/2021-4-788

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Účastník kurzu dokáže redukovat svůj stres a napětí. Naučí se techniky, které povedou k jeho celkovému zklidnění a k posílení jeho pozornosti. Rozliší myšlenkové modely, které jsou zdrojem stresu a napětí. Vyzkouší si otevřený nehodnotící postoj a posílí svou psychickou odolnost a spokojenost. Dokáže vnést principy mindfulness do vztahu s žáky – kultivuje svou otevřenost, laskavost a přístupnost a podpoří tyto aspekty i u nich. Zvýší svou vyrovnanost a posílí své charisma.

 • Vytváření vztahu s přírodou – prvky environmentální výchovy na 1. stupni ZŠ
  Číslo akreditace

  11691/2020-4-432

  Krátká anotace

  4 vyučovací hodiny

  Cílem semináře je skrze prožitkové aktivity vést účastníky k novým pohledům na vytváření vztahu žáků s přírodou. Školení poskytne prostor pro vzájemné sdílení zkušeností a námětů z praxe pro přímou práci s dětmi.

 • Výtvarná výchova v nestandardním pojetí pro MŠ a 1. stupeň ZŠ
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Účastníci semináře se seznámí se základními principy artefiletiky a možnostmi propojováním s dalšími obory i předměty. Prostřednictvím vlastní tvorby si vyzkouší přínos využití netradičních metod a forem pro osobnostní rozvoj i spojení s vyučovacími předměty. Cílem je naučit se vytvářet výtvarné řady s přesahem do dalších oblastí pro děti předškolního a mladšího školního věku a umět je využít v praxi.

 • Výtvarné činnosti pro děti do tří let
  Číslo akreditace

  40286/2020-4-1065

  Krátká anotace

  4 vyučovací hodiny

  S přijetím dětí mladších tří let do mateřské školy si musí pedagog osvojit nové náměty a obsahovou stránku vzdělávání. Pedagog musí pochopit potřeby dětí, střežit jejich bezpečnost a odlišit zvláštnosti ve věkově heterogenní třídě. Seminář rozvine výtvarné (pracovní) aktivity uzpůsobené dětem mladších tří let po stránce námětové, obsahové i motivační. Dále nabídne ukázku vhodných materiálů (přírodniny, látky, ovoce, tkaničky, různé druhy papírů, kamínky, aj.) a pomůcek, které si pedagogové vyzkouší (modelování, foukání, několik variant nanášení barvy, kresba, lepení, vytváření otisků). Na základě seznámení s informacemi si pedagogové vytvoří vlastní portfolio činností.

 • Vyučovací hodiny s využitím techniky – jednoduše a zábavně
  Číslo akreditace

  875/2022-4-185

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář představí jednoduché a základní využití ICT (tablet, telefon, notebook, PC) ve vyučování. V průběhu semináře si ukážeme možnosti jaké on-line nástroje zapojit do výuky. Ukážeme si jaké programy/aplikace využít na PC/notebooku a tipy na využití tabletu/telefonu ve výuce.

 • Vyučovací hodiny s využitím techniky – jednoduše a zábavně (webinář)
  Číslo akreditace

  875/2022-4-185

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář představí jednoduché a základní využití ICT (tablet, telefon, notebook, PC) ve vyučování. V průběhu semináře si ukážeme možnosti jaké on-line nástroje zapojit do výuky. Ukážeme si jaké programy/aplikace využít na PC/notebooku a tipy na využití tabletu/telefonu ve výuce.

 • Vyučovací hodiny s využitím techniky v kostce
  Číslo akreditace

  875/2022-4-185

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Seminář představí jednoduché a základní využití ICT (tablet, telefon, notebook, PC) ve vyučování. V průběhu semináře si ukážeme možnosti jaké on-line nástroje zapojit do výuky. Ukážeme si jaké programy/aplikace využít na PC/notebooku a tipy na využití tabletu/telefonu ve výuce.

 • Vyučovací hodiny s využitím techniky v kostce (webinář)
  Číslo akreditace

  875/2022-4-185

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Seminář představí jednoduché a základní využití ICT (tablet, telefon, notebook, PC) ve vyučování. V průběhu semináře si ukážeme možnosti jaké on-line nástroje zapojit do výuky. Ukážeme si jaké programy/aplikace využít na PC/notebooku a tipy na využití tabletu/telefonu ve výuce.

 • Výuka mimo školní prostředí, aneb učíme se v přírodě
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Cílem semináře je poskytnout pedagogickým pracovníkům jiný pohled na výuku, získání teoretických znalostí i praktických zkušeností, jak co nejvíce využít venkovní prostředí a přírodní zákony ve výuce jednotlivých předmětů.

 • Výuka mimo školní prostředí, aneb učíme se v přírodě (webinář)
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Cílem semináře je poskytnout pedagogickým pracovníkům jiný pohled na výuku, získání teoretických znalostí i praktických zkušeností, jak co nejvíce využít venkovní prostředí a přírodní zákony ve výuce jednotlivých předmětů.

 • Výuka podle učebních stylů žáka
  Číslo akreditace

  21055/2021-4-788

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřený na vnímání individuality žáků (každého z nás) z pohledu příjímání informací, jejich zpracování a jejich uchování. Věnuje se učebním stylům žáků, jejich vlivu na vzdělávání žáků versus vyučovací styl pedagoga, přehlednému pohledu na různé učební styly, které úzce souvisí s percepčními oblastmi, které jsou u nás dominantní, s tím jaké máme sociální potřeby, emoční potřeby a fyziologické potřeby, jaké preferujeme prostředí pro výuku Věnuje se stavbě hodiny, ve které by se zohledňovaly učební styly žáků. Součástí semináře jsou konkrétní aktivity pro efektivní výuku z pohledů učebních stylů žáků.

 • Výuka podle učebních stylů žáka (webinář)
  Číslo akreditace

  21055/2021-4-788

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřený na vnímání individuality žáků (každého z nás) z pohledu příjímání informací, jejich zpracování a jejich uchování. Věnuje se učebním stylům žáků, jejich vlivu na vzdělávání žáků versus vyučovací styl pedagoga, přehlednému pohledu na různé učební styly, které úzce souvisí s percepčními oblastmi, které jsou u nás dominantní, s tím jaké máme sociální potřeby, emoční potřeby a fyziologické potřeby, jaké preferujeme prostředí pro výuku Věnuje se stavbě hodiny, ve které by se zohledňovaly učební styly žáků. Součástí semináře jsou konkrétní aktivity pro efektivní výuku z pohledů učebních stylů žáků.

 • Výuka v exteriérech – příprava a realizace akce
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář s mírou apeluje motivuje vyučující k tomu, aby v rámci své výuky realizovali výuku v exteriérech. Ideálně aby využívali možnosti svého okolí. Snaží se je vést k tomu, aby využili zajímavosti regionu a propojili informace se vzdělávacím obsahem ve svém předmětu. Snaží se představit výuku, která nemusí být finančně náročné, přesto však efektivní. V neposlední řadě pak ukazuje výuku v exteriérech jako prostředek k posilování afektivních hodnot jednotlivců a sociálních vazeb nejen mezi žáky navzájem, ale také mezi žáky a pedagogy. Seminář také připomíná aktraktivitu akce a možnosti její prezentace jako dobré akce školy.

 • Výuka v exteriérech – příprava a realizace akce (webinář)
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář s mírou apeluje motivuje vyučující k tomu, aby v rámci své výuky realizovali výuku v exteriérech. Ideálně aby využívali možnosti svého okolí. Snaží se je vést k tomu, aby využili zajímavosti regionu a propojili informace se vzdělávacím obsahem ve svém předmětu. Snaží se představit výuku, která nemusí být finančně náročné, přesto však efektivní. V neposlední řadě pak ukazuje výuku v exteriérech jako prostředek k posilování afektivních hodnot jednotlivců a sociálních vazeb nejen mezi žáky navzájem, ale také mezi žáky a pedagogy. Seminář také připomíná aktraktivitu akce a možnosti její prezentace jako dobré akce školy.

 • Výuka v exteriérech v kostce
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Seminář s mírou apeluje motivuje vyučující k tomu, aby v rámci své výuky realizovali výuku v exteriérech. Ideálně aby využívali možnosti svého okolí. Snaží se je vést k tomu, aby využili zajímavosti regionu a propojili informace se vzdělávacím obsahem ve svém předmětu. Snaží se představit výuku, která nemusí být finančně náročné, přesto však efektivní. V neposlední řadě pak ukazuje výuku v exteriérech jako prostředek k posilování afektivních hodnot jednotlivců a sociálních vazeb nejen mezi žáky navzájem, ale také mezi žáky a pedagogy. Seminář také připomíná aktraktivitu akce a možnosti její prezentace jako dobré akce školy.

 • Výuka v exteriérech v kostce (webinář)
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Seminář s mírou apeluje motivuje vyučující k tomu, aby v rámci své výuky realizovali výuku v exteriérech. Ideálně aby využívali možnosti svého okolí. Snaží se je vést k tomu, aby využili zajímavosti regionu a propojili informace se vzdělávacím obsahem ve svém předmětu. Snaží se představit výuku, která nemusí být finančně náročné, přesto však efektivní. V neposlední řadě pak ukazuje výuku v exteriérech jako prostředek k posilování afektivních hodnot jednotlivců a sociálních vazeb nejen mezi žáky navzájem, ale také mezi žáky a pedagogy. Seminář také připomíná aktraktivitu akce a možnosti její prezentace jako dobré akce školy.

 • Výuka žáků s ADHD, ADD
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Kurz je určen pedagogům na běžných školách, kteří mají ve třídách žáky se specifickými vývojovými poruchami a poruchami učení. Během semináře se zaměříme jak na teoretické vysvětlení základních pojmů týkajících se ADHD a ADD, tak i na praktické metody, které v praxi fungují.

 • Výuka žáků s ADHD, ADD (webinář)
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Kurz je určen pedagogům na běžných školách, kteří mají ve třídách žáky se specifickými vývojovými poruchami a poruchami učení. Během semináře se zaměříme jak na teoretické vysvětlení základních pojmů týkajících se ADHD a ADD, tak i na praktické metody, které v praxi fungují.

 • Využití nových informačních technologií ve výuce - pro učitele, jejichž aprobace není ICT
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Pedagogové se na semináři seznámí s několika vybranými programy, které mohou ve výuce využívat. Pozornost bude věnována programům na tvorbu prezentací, střih videa, tvorbu interaktivních testů, soutěží, map, křížovek, časových os, galerií apod. Dle zájmu účastníků se můžeme podívat i na výhody a nevýhody využívání sociálních sítí pro kontakt se žáky

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na rozvoj kompetencí pedagogů v oblasti inkluze - 6 hodin
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Cílem aktivity je podpořit zavádění inkluzivního vzdělávání do výuky a rozvinout u pedagogů proinkluzivní kompetence. Kurz poskytne účastníkům základní a potřebné vstupní informace k problematice osob s SVP. U integrace neočekáváme, že se ve vztahu k jedinci s handicapem nějak zvlášť přizpůsobí třída a též neočekáváme, že se nějak zvlášť přizpůsobí učitel. Naproti tomu inkluzívní vzdělávání uplatňuje pohled očima žáka.

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na rozvoj kompetencí pedagogů v oblasti inkluze - 6 hodin (webinář)
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Cílem aktivity je podpořit zavádění inkluzivního vzdělávání do výuky a rozvinout u pedagogů proinkluzivní kompetence. Kurz poskytne účastníkům základní a potřebné vstupní informace k problematice osob s SVP. U integrace neočekáváme, že se ve vztahu k jedinci s handicapem nějak zvlášť přizpůsobí třída a též neočekáváme, že se nějak zvlášť přizpůsobí učitel. Naproti tomu inkluzívní vzdělávání uplatňuje pohled očima žáka.

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na rozvoj kompetencí pedagogů v oblasti inkluze - 8 hodin
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Cílem je prohloubit informace učitelů o této problematice z oblasti teoretických základů speciální pedagogiky, definovat problematiku implementace inkluzivního typu vzdělávání do českého vzdělávacího systému, vytvořit paralelní aktivity, které jsou typické pro diverzifikované prostředí školních tříd.

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na rozvoj kompetencí pedagogů v oblasti inkluze - 8 hodin (webinář)
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Cílem aktivity je podpořit zavádění inkluzivního vzdělávání do výuky a rozvinout u pedagogů proinkluzivní kompetence. Kurz poskytne účastníkům základní a potřebné vstupní informace k problematice osob s SVP. U integrace neočekáváme, že se ve vztahu k jedinci s handicapem nějak zvlášť přizpůsobí třída a též neočekáváme, že se nějak zvlášť přizpůsobí učitel. Naproti tomu inkluzívní vzdělávání uplatňuje pohled očima žáka.

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na rozvoj kompetencí pedagogů v oblasti inkluze – 16 hodin
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  16 vyučovacích hodin

  Cílem je prohloubit informace učitelů o této problematice z oblasti teoretických základů speciální pedagogiky, definovat problematiku implementace inkluzivního typu vzdělávání do českého vzdělávacího systému, vytvořit paralelní aktivity, které jsou typické pro diverzifikované prostředí školních tříd.

 • Vzrůstající agresivita u předškolních dětí a dětí mladšího školního věku
  Číslo akreditace

  31336/2020-4-874

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřen na otázky týkající se vzrůstající agresivity mezi dětmi mateřských škol a nižších ročníků ZŠ. Účastníci budou seznámeni s možnými příčinami vzniku, spouštěcími mechanismy agrese. Probrána bude otázka výchovných stylů v rodinách - vztah rodič x dítě, fenomén dnešní doby - volná výchova. Diskuze bude vedena na téma vymezování hranic chování dětí rodičem i učitelem. Další část bude zaměřena na agresivní chování přecházející v šikaně. Popsán bude profil agresora i oběti. Cílem semináře je zvýšit kompetence pedagogických pracovníků v otázce volby vhodné korekce nežádoucího chování.

 • Work-life balance aneb rovnováha v pracovním i osobním životě učitele
  Číslo akreditace

  31336/2020-4-874

  Krátká anotace

  7 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřen na problematiku vyvážení pracovního a osobního života pedagogů, práci s časem ve školním prostředí, práci se stresem, prevenci syndromu vyhoření a osvojení si relaxačních technik.

 • Žáci s mentálním postižením, Downovým syndromem a autismem - didaktické principy vzdělávání
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou vzdělávání dětí s mentálním postižením, Downovým syndromem a autismem. Pedagogové získají základní informace jak v rovině charakteristiky typů postižení, tak v rovině způsobů, jak přistupovat v pedagogickém procesu k daným dětem, resp. jaké možnosti pedagog má.

 • Začínající asistent pedagoga – co by měli asistent pedagoga i škola vědět
  Číslo akreditace

  875/2022-4-185

  Krátká anotace

  4 vyučovací hodiny

  Adaptační období a charakteristiky jeho fází, aktéři adaptačního procesu a jejich kompetence – začínající asistent pedagoga, uvádějící pedagog, vedení školy, další pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy, adaptační plán, podpora a hodnocení začínajícího asistenta pedagoga – návštěvy v hodinách, rozhovory, zpětná vazba od žáků, zákonných zástupců, kolegů, profesní portfolio začínajícího asistenta pedagoga, plán profesního rozvoje začínajícího asistenta pedagoga.

 • Začínající asistent pedagoga – co by měli asistent pedagoga i škola vědět (webinář)
  Číslo akreditace

  875/2022-4-185

  Krátká anotace

  4 vyučovací hodiny

  Adaptační období a charakteristiky jeho fází, aktéři adaptačního procesu a jejich kompetence – začínající asistent pedagoga, uvádějící pedagog, vedení školy, další pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy, adaptační plán, podpora a hodnocení začínajícího asistenta pedagoga – návštěvy v hodinách, rozhovory, zpětná vazba od žáků, zákonných zástupců, kolegů, profesní portfolio začínajícího asistenta pedagoga, plán profesního rozvoje začínajícího asistenta pedagoga.

 • Začínáme v MŠ
  Číslo akreditace

  6873/2022-4-422

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Kurz přináší základní orientaci v rámci předškolního vzdělávaní z pohledu začínajícího pedagogického pracovníka tak, aby posluchači byli schopni orientovat se v základní legislativě a odborných termínech. Neodmyslitelnou součástí je poté i předávaní praktických námětů a zkušeností pro přímou práci tak, aby vytvořila základ pro získávání praxe v dané oblasti.

 • Začínáme v MŠ (webinář)
  Číslo akreditace

  6873/2022-4-422

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Kurz přináší základní orientaci v rámci předškolního vzdělávaní z pohledu začínajícího pedagogického pracovníka tak, aby posluchači byli schopni orientovat se v základní legislativě a odborných termínech. Neodmyslitelnou součástí je poté i předávaní praktických námětů a zkušeností pro přímou práci tak, aby vytvořila základ pro získávání praxe v dané oblasti.

 • Začlenění dítěte do prostředí mateřské školy, aneb aby se start podařil
  Číslo akreditace

  34598/2019-2-1180

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Účastníci semináře budou seznámeni s typickými adaptačními obtížemi dětí, jejich možnými příčinami. Dále si seminář klade za cíl rozšířit kompetence učitelů v oblasti předcházení adaptačním obtížím – zvolení vhodné strategie, postupů, korekce nežádoucího chování. Cílem semináře je otázka nejvhodnějšího přístupu při uspokojování emocionálních i sociálních potřeb dítěte, potřebných pro proces rozvoje sociálního učení a sociálních dovedností.

 • Začni otázkou
  Číslo akreditace

  21055/2021-4-788

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřený na rozšíření a obohacení výukových metod učitele. Téma se soustředí na přirozenou potřebu zvídavosti každého z nás. Rozvoj zvídavosti je důležitým krokem k potřebě získávat nové informace a učit se přirozeným způsobem. Součástí tématu je seznámení se s druhy otázek, jejich tvořením, jejich vhodným zapojením do výuky, objevení a připomenutí vyzkoušených metod založených na kladení otázek s praktickými ukázkami začlenění do výuky různých vyučovaných předmětů a na různých tématech a se zapojením účastníků do vzájemných interakcí.

 • Začni otázkou (webinář)
  Číslo akreditace

  21055/2021-4-788

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřený na rozšíření a obohacení výukových metod učitele. Téma se soustředí na přirozenou potřebu zvídavosti každého z nás. Rozvoj zvídavosti je důležitým krokem k potřebě získávat nové informace a učit se přirozeným způsobem. Součástí tématu je seznámení se s druhy otázek, jejich tvořením, jejich vhodným zapojením do výuky, objevení a připomenutí vyzkoušených metod založených na kladení otázek s praktickými ukázkami začlenění do výuky různých vyučovaných předmětů a na různých tématech a se zapojením účastníků do vzájemných interakcí.

 • Základy koučovacího přístupu pro pedagogy
  Číslo akreditace

  21883/2020-4-662

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Hlavním cílem školení je seznámení účastníků s principy koučování/sebekoučování a možnostmi, jak jej využít v pedagogické profesi. Seminář je veden prakticky tak, aby měli absolventi konkrétní využitelné výstupy, se kterými pak mohou následně dále pracovat.

 • Základy kreativních záznamů pro pedagogy
  Číslo akreditace

  31336/2020-4-874

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Hlavním cílem školení je seznámení pedagogů s originálními způsoby záznamů myšlenek formou tvorby myšlenkových map, které mohou být zajímavým a praktickým nástrojem v rámci prezentací, výuky i řešení problémů.

 • Základy stress managementu pro pedagogy
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Hlavním cílem kurzu je seznámit s možnostmi prevence a řešení profesní krize pomáhajícího povolání. Absolventi kurzu budou schopni jasně vydefinovat, co je u nich spouštěcím momentem psychické zátěže a stresu. Budou mít k dispozici návrhy k řešení a práce se stresem. Součástí kurzu jsou také interaktivní techniky využitelné v průběhu vyučování k vytvoření pozitivní atmosféry a minimalizaci stresu žáků.

 • Zápis do prvních tříd ZŠ z různých úhlů pohledu – obsah, rozsah a forma
  Číslo akreditace

  6873/2022-4-422

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář si klade za cíl nabídnout určitý konkrétní standart pro tvoření obsahové náplně zápisů do 1. tříd, který by měl jednoznačně vycházet a navazovat na z klíčové kompetence RVP pro MŠ. Pedagogové obdrží i písemné materiály s informacemi, ve kterých oblastech mohou samy rodiče svoje dítě lépe připravit na vstup do školy, tyto základní sepsané informace mohou poskytnout v den zápisů rodičům.

 • Záškoláctví a absence
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  4 vyučovací hodiny

  Záškoláctví a téma absencí řeší většina škol. Jaká jsou související platná právní pravidla? Je možné absencím předcházet? Jaká je úprava omluvených a neomluvených absencí, a co k formě omlouvání uvádí předpisy? Tyto otázky zodpovíme na semináři. Přiblížíme také právní kontext omlouvání žáků v době pandemie.

 • Záškoláctví a absence (webinář)
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  4 vyučovací hodiny

  Záškoláctví a téma absencí řeší většina škol. Jaká jsou související platná právní pravidla? Je možné absencím předcházet? Jaká je úprava omluvených a neomluvených absencí, a co k formě omlouvání uvádí předpisy? Tyto otázky zodpovíme na semináři. Přiblížíme také právní kontext omlouvání žáků v době pandemie.

 • Závadové chování dětí – mezioborová spolupráce školy a kurátora pro děti a mládež
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  7 vyučovacích hodin

  Školení má za cíl seznámit pracovníky, kteří se při své práci  setkávají s projevy závadového chování dětí a mladistvých s možnostmi těch, kdo vykonávají sociálně právní ochranu dětí. V průběhu kurzu budou frekventanti seznámeni se základními právními normami v této oblasti, s metodami práce s dětmi i rodinou. Pozornost je věnována zejména vyhodnocení situace dítěte a rodiny, individuálnímu plánování sociálně právní ochrany dítěte a plánování jednotlivých kroků v duchu SMART kritérií. Formou kazuistik bude poukázáno na příklady dobré praxe. Prostor je věnován i řízené diskusi a zodpovídání dotazů z dané oblasti.

 • Závadové chování dětí a mladistvých
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Kurz má za cíl seznámit pracovníky, kteří se při své práci setkávají s projevy závadového chování dětí a mladistvých s možnostmi těch, kdo vykonávají sociálně právní ochranu dětí.

 • Závadové chování dětí a mladistvých (webinář)
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Kurz má za cíl seznámit pracovníky, kteří se při své práci setkávají s projevy závadového chování dětí a mladistvých s možnostmi těch, kdo vykonávají sociálně právní ochranu dětí.

 • Zavedení systému hodnocení a tvorba objektivně měřitelných ukazatelů pro jednotlivé pracovní pozice v ZŠ
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Účastníci získají know-how, jak efektivně provázat hodnocení s odměňováním a rozvojem tak, aby motivovali zaměstnance k výkonnosti, osobnímu rozvoji a žádoucí zaměstnance i ke stabilitě.

 • Zavedení systému hodnocení a tvorba objektivně měřitelných ukazatelů pro jednotlivé pracovní pozice v ZŠ – školení sborovny
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  16 vyučovacích hodin

  Účastníci se seznámí s jednotlivými etapami tvorby systému hodnocení od výběru metod hodnocení přes nastavování měřitelných ukazatelů pro jednotlivé pracovní pozice až po trénink hodnotitelů ve vedení hodnotících pohovorů.

 • Zážitkové techniky protidrogové prevence
  Číslo akreditace

  8574/2021-4-402

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář stručně přestavuje systém protidrogové prevence v České republice a představuje jednotlivé typy prevence, včetně jejich hlavních cílů a poskytovatelů. Dále se pak podrobněji zaměřuje na způsoby práce s jednotlivcem a se skupinou v rámci primární protidrogové prevence včetně specifických zásad, možných úskalí a problémových momentů. Stěžejní část kurzu zážitkovou a interaktivní formou představuje jednotlivé techniky protidrogové prevence: Z deníku náctileté, Diagram, Karty, Váhy, včetně didaktických zásad a možných problémových momentů realizace jednotlivých technik.

 • Zdravotní tělesná výchova a její využití ve výuce
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  4 vyučovací hodiny

  Školení seznámí zúčastněné pedagogy s prvky zdravotní tělesné výchovy na 1. st. ZŠ. Představeny budou činnosti a náměty pro rozvoj tělesné zdatnosti, cvičení s overbalem, cvičení s thera-bandem, cvičení na gymbalech a cvičení s pružným lanem (prevence skoliózy).

 • Zdravotní tělesná výchova v mateřské škole
  Číslo akreditace

  21883/2020-4-662

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Seminář se zaměří na problematiku tělesné zdatnosti u předškolních dětí. Důraz bude kladen na naplnění cílů v pěti vzdělávacích oblastech RVP PV. Účastníkům budou přiblíženy metodické postupy a poskytnuty náměty pro pohybové činnosti. Seminář bude zaměřen na následující témata: činnosti a náměty pro rozvoj tělesné zdatnosti dětí, naplňování dílčích cílů všech pěti vzdělávacích oblastí pomocí pohybových činností, metodické postupy, tvorba třídního vzdělávacího programu z hlediska realizace pohybových činností, výchova v MŠ a tělesná výchova.

 • Zdravotní tělesná výchova v mateřské škole (webinář)
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Seminář se zaměří na problematiku tělesné zdatnosti u předškolních dětí. Důraz bude kladen na naplnění cílů v pěti vzdělávacích oblastech RVP PV. Účastníkům budou přiblíženy metodické postupy a poskytnuty náměty pro pohybové činnosti. Seminář bude zaměřen na následující témata: činnosti a náměty pro rozvoj tělesné zdatnosti dětí, naplňování dílčích cílů všech pěti vzdělávacích oblastí pomocí pohybových činností, metodické postupy, tvorba třídního vzdělávacího programu z hlediska realizace pohybových činností, výchova v MŠ a tělesná výchova.

 • Zvládání stresu při práci s nejmenšími dětmi aneb jak předcházet syndromu vyhoření
  Číslo akreditace

  21055/2021-4-788

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Účastník semináře dokáže včas rozeznávat potencionální stresové situace a jejich spouštěče. Naučí se mapovat své pocity i jejich základní tělesné prožívání. Seznámí se s technikami vhodnými pro zvládnutí akutního stresu a vypjatých emocí, dále i s relaxačními metodami pro práci se stresem dlouhodobým – vyzkouší si Jacobsonovu progresivní relaxaci a imaginační techniky. Seznámí se s otevřenou komunikaci dle principu nenásilné komunikace a dokáže si určit hranice a pravidla, která zefektivní práci s dětmi.

 • Zvládání stresu při práci s nejmenšími dětmi aneb jak předcházet syndromu vyhoření (webinář)
  Číslo akreditace

  21055/2021-4-788

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Účastník semináře dokáže včas rozeznávat potencionální stresové situace a jejich spouštěče. Naučí se mapovat své pocity i jejich základní tělesné prožívání. Seznámí se s technikami vhodnými pro zvládnutí akutního stresu a vypjatých emocí, dále i s relaxačními metodami pro práci se stresem dlouhodobým – vyzkouší si Jacobsonovu progresivní relaxaci a imaginační techniky. Seznámí se s otevřenou komunikaci dle principu nenásilné komunikace a dokáže si určit hranice a pravidla, která zefektivní práci s dětmi.

 • Zvládání stresu pro pedagogické pracovníky
  Číslo akreditace

  26332/2019-2-959

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Cílem vzdělávacího programu je posílit psychickou odolnost pedagogů a jejich schopnost zvládat náročné situace v práci s žáky/studenty. V rámci jednodenního kurzu se naučí lépe zvládat a kontrolovat stres v profesi pedagoga a různými metodami stresovým situacím předcházet.

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

KURZY LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDINGU PRO UČITELE

Základní i doškolovací

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář