DVPP na míru

DVPP na míru

Zde naleznete aktuální seznam všech našich školení akreditovaných MŠMT v systému DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků).

Pokud máte zájem o kterékoli uvedené školení DVPP na míru pro celý Váš pedagogický sbor, kontaktujte nás a my Vám zašleme podrobnou anotaci školení nebo připravíme již konkrétní nabídku.

V rámci školení pro celý pedagog. sbor máme připravenou také nabídku v rámci tzv. Šablon.

Pokud chcete, abychom Vám sami vybrali školení pro Vás, dle Vašich tematických požadavků, můžete použít nezávazný poptávkový formulář.

 

Kliknutím na název školení se otevře stručný popis.

Seznam všech akreditovaných školení


 • Dítě s nadprůměrným intelektem v MŠ a na 1. stupni ZŠ (webinář)
  Číslo akreditace

  21055/2021-4-788

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Účastníci semináře se seznámí s vymezením pojmu nadané dítě a dalšími souvisejícími pojmy, některými metodami identifikace nadaných a zvláštnostmi, kterými se nadané děti mohou projevovat a tím na své nadání upozornit i případnými obtížemi, které tento jev často doprovází. Vše bude demonstrováno na konkrétních případech dlouhodobě sledovaných dětí z praxe. Seznámí se také s některými organizacemi a institucemi, které se nadaným dětem předškolního věku věnují.

 • Dítě s odlišným mateřským jazykem v MŠ
  Číslo akreditace

  6873/2022-4-422

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Jakým způsobem s žáky pracovat a jak postupovat, abychom hodili dětem záchranný kruh spočívající ve správně zvoleném pedagogickém postupu a abychom je nenechali utopit se v prostředí, kde jsou odlišný jazyk a jiná kultura faktory způsobující znevýhodnění a překážky? Na to vše by vám měla dát odpověď právě tento seminář.

 • Dítě s odlišným mateřským jazykem v MŠ (webinář)
  Číslo akreditace

  6873/2022-4-422

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Jakým způsobem s žáky pracovat a jak postupovat, abychom hodili dětem záchranný kruh spočívající ve správně zvoleném pedagogickém postupu a abychom je nenechali utopit se v prostředí, kde jsou odlišný jazyk a jiná kultura faktory způsobující znevýhodnění a překážky? Na to vše by vám měla dát odpověď právě tento seminář.

 • Doškolovací kurz základního školního lyžování
  Číslo akreditace

  14516/2022-5-653

  Krátká anotace

  25 vyučovacích hodin

  Náměty pro zpestření výuky lyžování dětí na lyžařských výcvikových kurzech. Využití škály pomůcek při výuce lyžování dětí. Současné trendy ve sjezdovém lyžování. Prohlubování a zdokonalování lyžování účastníků. Účastníci v menších skupinách projdou postupné metodické řady, bude využit videozáznam jízd účastníků a následný rozbor a jednotlivá cvičení budou obohacena herními prvky vhodnými pro zpestření výuky a motivaci dětí k lyžování.

 • Doškolovací kurz základního školního snowboardingu
  Číslo akreditace

  14516/2022-5-653

  Krátká anotace

  25 vyučovacích hodin

  Náměty pro zpestření výuky snowboardingu dětí na lyžařských výcvikových kurzech; Využití škály pomůcek při výuce snowboardingu dětí; Současné trendy v metodice výuky snowboardingu; Zásady organizace výcvikových kurzů a zapojování snowboardových družstev; Zdokonalování jízdy účastníků. Účastníci v menších skupinách projdou postupné metodické řady, bude využit videozáznam jízd účastníků a následný rozbor a jednotlivá cvičení budou obohacena herními prvky vhodnými pro zpestření výuky a motivaci dětí k snowboardingu.

 • Drobné hry pro děti mladšího školního věku
  Číslo akreditace

  875/2022-4-185

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Obsahem programu jsou možnosti a využití dětských her k rozvíjení nejrůznějších schopností a dovedností dětí. Náměty tvoří soubor her a činností, které můžeme nabídnout dětem během pobytu v mateřské škole, odpoledne ve školní družině v rámci přípravy na vyučování, během zájmových činností nebo jako aktivity ke zpestření výuky. Cílem školení je rozvíjet a prohlubovat individuální schopnosti, motivovat k pestré a námětově bohaté činnosti, podněcovat k organizování a plánování práce, vlastního učení, zábavy či hry a zaměřovat se na odpovědnost za kvalitu vlastní práce. Icebreakery a kontaktní hry. Hry s padákem. Hry bez materiálové náročnosti a bez náročné přípravy. Hry do místnosti, budovy.

 • Drobné hry pro děti mladšího školního věku II.
  Číslo akreditace

  424/2020-4-193

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Obsahem vzdělávacího programu je představení využití dětských her k rozvíjení nejrůznějších schopností a dovedností dětí. Náměty tvoří soubor her a činností, které můžeme nabídnout dětem během pobytu v mateřské škole, odpoledne ve školní družině v rámci přípravy na vyučování, během zájmových činností nebo jako aktivity ke zpestření výuky ve škole: Seznamovací a kontaktní hry; Hry s lany, provázky a šátky; Hry do místnosti bez materiálové náročnosti a bez náročnosti přípravy; Energizery; Hry uvolňující atmosféru.

 • Drogy ve škole
  Číslo akreditace

  1108/2021-4-180

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář představuje systém protidrogové prevence v České republice a zaměřuje se na nejčastěji zneužívané drogy, včetně příčin, projevů, účinků a důsledků užívání jednotlivých typů látek a také to, jak a zda je možné diagnostikovat potenciální intoxikaci ve školním prostředí či v jiných výchovných institucích, ať už laicky či testově. Ozřejmuje také legislativu, která souvisí s drogovou problematikou. Nabízí základní orientaci v řešení situací souvisejících s drogami ve školním prostředí a různé pohledy na ně, ať už v rámci preventivních aktivit či případných intervencí ze strany školy.

 • Drogy ve škole (webinář)
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář představuje systém protidrogové prevence v České republice a zaměřuje se na nejčastěji zneužívané drogy, včetně příčin, projevů, účinků a důsledků užívání jednotlivých typů látek a také to, jak a zda je možné diagnostikovat potenciální intoxikaci ve školním prostředí či v jiných výchovných institucích, ať už laicky či testově. Ozřejmuje také legislativu, která souvisí s drogovou problematikou. Nabízí základní orientaci v řešení situací souvisejících s drogami ve školním prostředí a různé pohledy na ně, ať už v rámci preventivních aktivit či případných intervencí ze strany školy.

 • Dysgrafie – specifická vývojová porucha učení – psaní
  Číslo akreditace

  40286/2020-4-1065

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřený na problematiku specifické poruchy postihující oblast psaní - dysgrafii. Účastníci se podrobně seznámí s danou problematikou, s příčinami vzniku této poruchy a specifiky přístupu k práci s takto znevýhodněnými dětmi. Kromě teoretických informací budou prezentovány také poznatky z praxe a doporučení pro práci ve výuce i mimo ni.

 • Dyskalkulie - reedukace
  Číslo akreditace

  21883/2020-4-662

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář poskytne pedagogům kromě základního vhledu do problematiky dyskalkulie také praktické příklady námětů, jak dyskalkulii zohledňovat ve výuce a jak vhodně postupovat při její reedukaci. V praktických ukázkách si učitelé vyzkouší pracovat s kompenzačními a reedukačními pomůckami. Vzájemně si vymění zkušenosti z práce s těmito dětmi a budou jim předány náměty na individuální i skupinové reedukační hodiny.

 • Dyslexie – specifická vývojová porucha učení – čtení
  Číslo akreditace

  40286/2020-4-1065

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřený na problematiku specifické poruchy postihující oblast čtení - dyslexii. Účastníci se podrobně seznámí s danou problematikou, s příčinami vzniku této poruchy a specifiky přístupu k práci s takto znevýhodněnými dětmi. Kromě teoretických informací budou prezentovány také poznatky z praxe a doporučení pro práci ve výuce i mimo ni.

 • Dyslexie a dysortografie prakticky pro 1. stupeň ZŠ
  Číslo akreditace

  14516/2022-5-653

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Vzdělávacím cílem je seznámit pedagogy, s tím, co konkrétního se skrývá pod pojmy dyslexie a dysortografie a která oslabení psychických a poznávacích funkcí se podílejí na těchto poruchách. Cílem je podívat se nejenom na dané obtíže, ale také na dítě a na možné důsledky, pokud nejsou tato oslabení akceptována a neprobíhá vhodná náprava a dobrá znalost zmiňovaných obtíží ze strany učitele.

 • Dyslexie, dysortografie a dyspraxie na 1. stupni ZŠ
  Číslo akreditace

  14516/2022-5-653

  Krátká anotace

  16 vyučovacích hodin

  Účastníci se seznámí s obecnou charakteristikou poruch učení – dyslexie, dysortografie a dyspraxie a pochopí vzájemné souvislostí mezi rozvojem zrakového a sluchového vnímání, řečí, pozorností, motorikou a úspěšností ve čtení a psaní. Příčiny vzniku těchto obtíží a začlenění žáků s těmito poruchami učení do výuky realizované v duchu inkluze. Praktické zaměření na dyslexii – na reedukaci čtení, práci s textem, souvislost se zrakovým vnímáním a očními pohyby, na dysortografii – grafickou stránku písemného projevu, uplatňování gramatických pravidel, samostatný písemný projev a na dyspraxii – jak se projevuje v předškolním a školním věku. Hodnocení a klasifikaci těchto žáků. Vhodné pomůcky, počítačové programy a vhodná úprava učebních materiálů. Vedení reedukačních hodin v souladu s IVP.

 • Dysortografie – specifická vývojová porucha učení – porozumění gramatice
  Číslo akreditace

  40286/2020-4-1065

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřený na problematiku dysortografie – specifickou poruchu učení postihující oblast porozumění gramatickým pravidlům, tvarosloví a syntaxu. Účastníci se podrobně seznámí s danou problematikou, s příčinami vzniku této poruchy a získají náhled na specifika přístupu k práci s takto znevýhodněnými dětmi. Kromě teoretických informací budou prezentovány také poznatky z praxe a doporučení pro práci ve výuce i mimo ni. Přehled témat: Pojem dysortografie; Charakteristika jednotlivých projevů (obtíží); Sluchová diferenciace; Sluchová analýza a syntéza; Měkčení; Kvantita; Slabý jazykový cit; Hranice slov v písmu; Záměny; Zohlednění a přístup v běžné vyučovací hodině.

 • Dyspraxie a další poruchy motoriky
  Číslo akreditace

  14516/2022-5-653

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Cílem semináře je poskytnout podporu učitelům, kteří se dostávají do styku s dětmi trpícími koordinačními potížemi, jež mohou být projevem dyspraxie. Účastníci se budou schopni základního rozpoznání obtíží souvisejících s dyspraxií.

 • Efektivní komunikace pedagogů
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Cílem vzdělávacího programu je poskytnout pedagogickým pracovníkům metodické postupy v oblasti identifikování a analýzy stereotypů a bariér v komunikaci, změny v komunikaci na základě procvičení a sebereflexe. Program bude zaměřen na osobnost žáků, rozvoj jejich efektivní komunikace, sebevědomí a respektu.

 • Efektivní komunikace pedagogů (webinář)
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Cílem vzdělávacího programu je poskytnout pedagogickým pracovníkům metodické postupy v oblasti identifikování a analýzy stereotypů a bariér v komunikaci, změny v komunikaci na základě procvičení a sebereflexe. Program bude zaměřen na osobnost žáků, rozvoj jejich efektivní komunikace, sebevědomí a respektu.

 • Efektivní komunikace u pedagogů
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Cílem vzdělávacího programu je poskytnout pedagogickým pracovníkům metodické postupy v oblasti identifikování a analýzy stereotypů a bariér v komunikaci, změny v komunikaci na základě procvičení a sebereflexe. Program bude zaměřen na osobnost žáků, rozvoj jejich efektivní komunikace, sebevědomí a respektu.

 • Efektivní komunikace u pedagogů (webinář)
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Cílem vzdělávacího programu je poskytnout pedagogickým pracovníkům metodické postupy v oblasti identifikování a analýzy stereotypů a bariér v komunikaci, změny v komunikaci na základě procvičení a sebereflexe. Program bude zaměřen na osobnost žáků, rozvoj jejich efektivní komunikace, sebevědomí a respektu.

 • Efektivní návyky pro úspěšné a spokojené žáky
  Číslo akreditace

  34598/2019-2-1180

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřen na problematiku vyvážení učení/studia, volnočasových aktivit a odpočinku. Účastníci budou seznámeni s typy práce s časem ve škole i v domácím prostředí. Představeny budou možnosti práce s akutním i dlouhodobým stresem ve školním prostředí v návaznosti na odlišnosti v preferencích kognitivních kanálů a stylů učení dle modelu VARK, 7 efektivních návyků pro úspěšné a spokojené žáky (S. Covey) a relaxační techniky a dechová cvičení.

 • Efektivní postupy v řešení šikany
  Číslo akreditace

  21883/2020-4-662

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Získání teoretických i praktických znalostí o výskytu a řešení šikany na školách. Osvojení dovedností jak šikaně porozumět v kontextu fungování třídního kolektivu, jak postupovat při jejím řešení, a jak výskytu šikany na školách účinně preventivně předcházet.

 • Efektivní postupy v řešení šikany (webinář)
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Získání teoretických i praktických znalostí o výskytu a řešení šikany na školách. Osvojení dovedností jak šikaně porozumět v kontextu fungování třídního kolektivu, jak postupovat při jejím řešení, a jak výskytu šikany na školách účinně preventivně předcházet.

 • Efektivní řešení konfliktů v jednání s rodiči žáků
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Na semináři bude kombinováno prezentování teoretických konceptů komunikace a řešení konfliktů, řízená diskuse mezi učiteli a lektorem, samostatná práce nad tématy komunikace a konfliktů ve skupinách i praktické nácviky komunikačních technik ve dvojicích. Obsahem semináře je i souhrn doporučení efektivního jednání v konfliktu s rodiči, komunikace v konfliktu a manipulace, shrnutí efektivních komunikačních technik k řešení konfliktu, doporučení k prohloubení sebejistoty a duševní stability při zvládání náročných konfliktních situací s rodiči.

 • Efektivní řešení konfliktů v jednání s rodiči žáků (webinář)
  Číslo akreditace

  31336/2020-4-874

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Na semináři bude kombinováno prezentování teoretických konceptů komunikace a řešení konfliktů, řízená diskuse mezi učiteli a lektorem, samostatná práce nad tématy komunikace a konfliktů ve skupinách i praktické nácviky komunikačních technik ve dvojicích. Obsahem semináře je i souhrn doporučení efektivního jednání v konfliktu s rodiči, komunikace v konfliktu a manipulace, shrnutí efektivních komunikačních technik k řešení konfliktu, doporučení k prohloubení sebejistoty a duševní stability při zvládání náročných konfliktních situací s rodiči.

 • Efektivní spolupráce a komunikace asistenta pedagoga s rodinami dětí se zdravotním postižením
  Číslo akreditace

  875/2022-4-185

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Seminář pro asistenty pedagoga v MŠ a ZŠ vychází z myšlenky, že péče o dítě se zdravotním postižením není snadná a v různých životních obdobích může přinášet i různě velkou zátěž pro rodiče i celou rodinu. Z tohoto pohledu je velice důležité seznámit i asistenty pedagoga s problematikou života rodiny pečující o dítě se zdravotním postižením. Budeme hovořit o výchovných přístupech – postojích rodin k dítěti se zdravotním postižením. Probrána bude i otázka jednotlivých fází vyrovnávání se s handicapem dítěte v rodině.

 • Efektivní spolupráce a komunikace pedagoga s rodinami dětí se zdravotním postižením
  Číslo akreditace

  875/2022-4-185

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Seminář pro pedagogické pracovníky v MŠ a ZŠ vychází z myšlenky, že péče o dítě se zdravotním postižením není snadná a v různých životních obdobích může přinášet i různě velkou zátěž pro rodiče i celou rodinu. Z tohoto pohledu je velice důležité seznámit pedagoga s problematikou života rodiny dítěte se zdravotním postižením. Zamyslíme se nad různými způsoby zvládání zátěže. Budeme hovořit o výchovných přístupech – postojích rodin k dítěti se zdravotním postižením. Probrána bude i otázka jednotlivých fází vyrovnávání se s handicapem dítěte v rodině.

 • Emoce v dětském věku – učte děti odmalička rozumět sobě i druhým
  Číslo akreditace

  424/2020-4-193

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Cílem semináře je pomoci pedagogům lépe se orientovat v problematice emocí, emoční inteligenci, prosociálních aktivitách, pochopení sebe sama. Budou představeny postupy, jak emoce vyjadřovat, jak s tím pomoci dětem, jak o emocích komunikovat s dětmi, jak je učit rozpoznávat, přijímat je, nepotlačovat, a tím posilovat jejich emoční inteligenci a prosociální dovednosti, a to praktickými ukázkami, návody a situacemi.

 • Emoce v dětském věku – učte děti odmalička rozumět sobě i druhým (rozvoj emoční inteligence)
  Číslo akreditace

  424/2020-4-193

  Krátká anotace

  16 vyučovacích hodin

  Cílem semináře je pomoci pedagogům lépe se orientovat v problematice emocí, emoční inteligenci, prosociálních aktivitách, pochopení sebe sama. Budou představeny postupy, jak emoce vyjadřovat, jak s tím pomoci dětem, jak o emocích komunikovat s dětmi, jak je učit rozpoznávat, přijímat je, nepotlačovat, a tím posilovat jejich emoční inteligenci a prosociální dovednosti, a to praktickými ukázkami, návody a situacemi.

 • Emoce v příběhu, knize
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Cílem semináře je pomoci pedagogům (nejen jim) lépe se orientovat v problematice emocí, emoční inteligenci, prosociálních aktivitách, pochopení sebe sama, tím i druhých. Budou představeny knihy a konkrétní příběhy, díky nimž lze učit, jak emoce vyjadřovat, jak s tím pomoci dětem, jak o emocích komunikovat s dětmi, jak je učit rozpoznávat, přijímat je, nepotlačovat, a tím posilovat jejich emoční inteligenci a prosociální dovednosti, a to praktickými ukázkami, návody a situacemi. Bude názorně a zřetelně ukazováno, jak s takovými texty pracovat, čím jsou specifické, jak mohou obohacovat děti, žáky, skupiny.

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář