DVPP na míru

DVPP na míru

Zde naleznete aktuální seznam všech našich školení akreditovaných MŠMT v systému DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků).

Pokud máte zájem o kterékoli uvedené školení DVPP na míru pro celý Váš pedagogický sbor, kontaktujte nás a my Vám zašleme podrobnou anotaci školení nebo připravíme již konkrétní nabídku.

V rámci školení pro celý pedagog. sbor máme připravenou také nabídku v rámci tzv. Šablon.

Pokud chcete, abychom Vám sami vybrali školení pro Vás, dle Vašich tematických požadavků, můžete použít nezávazný poptávkový formulář.

 

Kliknutím na název školení se otevře stručný popis.

Seznam všech akreditovaných školení


 • Bezpečnost a ochrana zdraví dětí a žáků ve školách
  Číslo akreditace

  40286/2020-4-1065

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřen na bezpečnost a ochranu zdraví dětí a žáků v mateřských a základních školách. Školení je vhodné nejen pro učitele, ale i pro ředitele škol a všechny pedagogické pracovníky, kteří třeba jen vykonávají nad žáky dohled.

 • Budování týmové spolupráce v pedagogickém sboru
  Číslo akreditace

  21883/2020-4-662

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Porozumění psychologickým principům a procesům týmové spolupráce mezi pedagogy ve škole. Orientace v týmových rolích zastoupených v týmu i v jejich motivaci k týmové spolupráci. Osvojení principů účinné zpětné vazby a jejího využití v týmové komunikaci. Porozumění tématu klimatu a kultury organizace, na jehož utváření se podílí vedoucí i jednotlivý zaměstnanci školy. Posílení vnímavosti k emocím a kvalitě vztahů a dovednosti s napětím v týmu pracovat.

 • Carving – doškolovací kurz základního školního lyžování
  Číslo akreditace

  8574/2021-4-402

  Krátká anotace

  40 vyučovacích hodin

  Kurz má za cíl seznámit účastníky s metodikou carvingového lyžování, současnými trendy (funcarving, snowblades) a bezpečností a organizací lyžařských výcvikových kurzů pro žáky základních a středních škol. Kurz je koncipován jako doškolovací (rozšiřuje základní lyžařské dovednosti o techniku carvingového lyžování), proto chce být také inspirací, jak výuku co nejvíce zpestřit, používat rozličné pomůcky a jak děti citlivě motivovat ve výuce carvingového lyžování.

 • Celostní přístup v inkluzivní ZŠ a MŠ jako prevence poruch učení i chování z pohledu speciálního pedagoga
  Číslo akreditace

  21883/2020-4-662

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Absolventi semináře budou seznámeni s tím, jaké jsou potřeby současné generace „digitálních dětí“ - předškoláků a školáků v inkluzivní základní a mateřské škole z pohledu speciálního pedagoga logopeda s celostním přístupem. Témata: školní poradenské pracoviště, jak poznat děti s riziky poruch učení – včasná komplexní diagnostika a následná podpora v MŠ, senzorická integrace a vzdělávací pyramida, vliv cvičení, koordinace těla a vestibulárního ústrojí na správné učení, podpora žáků na ZŠ tak aby je to bavilo a mělo to vůbec smysl.

 • Celostní přístup v inkluzivní ZŠ a MŠ jako prevence poruch učení i chování z pohledu speciálního pedagoga (webinář)
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Cílem semináře je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků zdůrazněním celostního přístupu k poskytování podpory dětem a žákům mateřských a základních škol, nabídnout jim možnosti, jakým způsobem upravit podmínky výchovy a výuky v MŠ a ZŠ tak, aby se minimalizovala školní neúspěšnost dítěte s ohledem na výsledky jeho práce, práce celé třídy a vztahy v třídním kolektivu. Součástí semináře budou také kazuistiky jednotlivých dětí, ukázky vhodných speciálně – pedagogických pomůcek a novinky z přístupů ze zahraničí.

 • Český jazyk, literatura a estetická výchova (webinář)
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  4 vyučovací hodiny

  Seminář vychází z požadavků ŠVP na rozvoj estetické výchovy a podporu interdisciplinárních vztahů. Účastníci se seznámí s možnostmi, jak do hodin ČJL vhodně začlenit a využít hudbu a výtvarné umění. Texty písní se stanou východiskem pro rozbor po stránce literárně-teoretické, umělecké a jazykové. Učitelé se seznámí s možnostmi, jak netradičně využívat zhudebněnou poezii i originální písňové texty. Sami si prakticky vyzkoušejí, jak je možno prostřednictvím hudby a písní motivovat ke správnému porozumění uměleckému dílu, rozvíjet estetické cítění i jak vést žáky ke kreativitě.

 • Cestička do školy, aneb zítra budeme školáci
  Číslo akreditace

  14516/2022-5-653

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Učitelé získají ucelený soubor metod, her, námětů a postupů jak dítě co nejlépe připravit na vstup do školního života a jak kompetence dětí dále vést a rozvíjet, aby se u dětí v průběhu školní docházky vytvářel pozitivní vztah dětí k učení a dosahovalo se vzdělávací strategie rozvíjející kompetence žáků.

 • Činnosti předškolních dětí venku a v přírodě
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Seminář účastníkům nabízí aktivity k řízeným i spontánním činnostem venku zaměřené na environmentální vzdělávání předškolních dětí formou her, zkoumání a experimentování. Účastníci se seznámí s nabídkou činností a doporučení zaměřených na rozvoj schopností a dovedností dětí předškolního věku při pobytu venku. Vyzkouší si praktické aktivity a získají nové náměty pro svou práci. Prostor bude také věnován otázce bezpečnosti a možnostem úprav školní zahrady, tak aby se stala pro děti zdrojem inspirace.

 • Činnosti pro nadané děti
  Číslo akreditace

  8574/2021-4-402

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Cílem semináře je seznámit pedagogy s aktivitami pro rozvoj potenciálu nadaných dětí prostřednictvím vlastního prožitku s didaktikou a metodikou vedení těchto aktivit.

 • Co bude po distanční výuce – zamyšlení pedagoga
  Číslo akreditace

  8574/2021-4-402

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Téměř rok dlouhá distanční výuka si vyžádala mnoho změn ve školách a školských zařízeních. Osobní zkušenosti a odborný náhled pedagogů jsou v semináři východiskem pro znovunastartování prezenční výuky ve školách. Seminář nabízí pedagogům tuto platformu k evaluaci distanční výuky a hledání cest k nastartování sebe i žáků do prezenční výuky.

 • Čtenářská a matematická gramotnost v předškolním vzdělávání
  Číslo akreditace

  14516/2022-5-653

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Tento vzdělávací kurz je zaměřen na získání znalostí souvisejících s rozvojem funkční gramotnosti dětí. Orientuje se na (před)čtenářskou a (před)matematickou gramotnost, které jsou důležitým předpokladem pro úspěšný vstup dětí do základního vzdělávání. Teoretické vymezení pojmů; Funkční gramotnost a kompetence; Čtenářská gramotnost; Matematická gramotnost; Čtenářská a matematická gramotnost a cíle RVP PV; Čtenářská a matematická gramotnost a výstupy RVP PV; Diskuse.

 • Čtenářská gramotnost +
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  4 vyučovací hodiny

  Cílem kurzu je představení metod rozvíjejících čtenářskou gramotnost a seznámit pedagogy s postupy, jimiž se dá čtení a rozvoj čtenářství ovlivnit. Absolventi kurzu získají osobní zkušenost s prací s konkrétními výukovými metodami a výchovnými strategiemi na podporu čtení a čtenářské gramotnosti. Zvýší svou odbornou informovanost o procesech čtení, rozvoji čtenářství a přístupům k učení z textu.

 • Čtenářská gramotnost + (webinář)
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  4 vyučovací hodiny

  Cílem kurzu je představení metod rozvíjejících čtenářskou gramotnost a seznámit pedagogy s postupy, jimiž se dá čtení a rozvoj čtenářství ovlivnit. Absolventi kurzu získají osobní zkušenost s prací s konkrétními výukovými metodami a výchovnými strategiemi na podporu čtení a čtenářské gramotnosti. Zvýší svou odbornou informovanost o procesech čtení, rozvoji čtenářství a přístupům k učení z textu.

 • Čtenářská gramotnost v kostce
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Absolventi kurzu získají osobní zkušenost s prací s konkrétními výukovými metodami a výchovnými strategiemi na podporu čtení a čtenářské gramotnosti. Zvýší svou odbornou informovanost o procesech čtení, rozvoji čtenářství a přístupům k učení z textu.

 • Čtenářská gramotnost v kostce (webinář)
  Číslo akreditace

  28092/2021-4-972

  Krátká anotace

  6 vyučovacích hodin

  Absolventi kurzu získají osobní zkušenost s prací s konkrétními výukovými metodami a výchovnými strategiemi na podporu čtení a čtenářské gramotnosti. Zvýší svou odbornou informovanost o procesech čtení, rozvoji čtenářství a přístupům k učení z textu.

 • Čtenářská gramotnost ve volnočasových aktivitách
  Číslo akreditace

  424/2020-4-193

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Volnočasové aktivity jakéhokoli druhu a odvětví skýtají velmi kvalitní kreativní prostředí pro rozvoj tzv. funkčních gramotností. Nejzákladnější se jeví čtenářská gramotnost, bez které jen stěží lze rozvíjet jiné gramotnosti. Nejefektivnějším prostředkem pro učení dětí je hra. Kurz vychází z této přirozené vlastnosti dětí a nabízí náměty her k rozvoji čtenářské gramotnosti ve volnočasových aktivitách.

 • Čtenářská gramotnost ve volnočasových aktivitách (webinář)
  Číslo akreditace

  31336/2020-4-874

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Volnočasové aktivity jakéhokoli druhu a odvětví skýtají velmi kvalitní kreativní prostředí pro rozvoj tzv. funkčních gramotností. Nejzákladnější se jeví čtenářská gramotnost, bez které jen stěží lze rozvíjet jiné gramotnosti. Nejefektivnějším prostředkem pro učení dětí je hra. Kurz vychází z této přirozené vlastnosti dětí a nabízí náměty her k rozvoji čtenářské gramotnosti ve volnočasových aktivitách.

 • Čtenářská pregramotnost
  Číslo akreditace

  875/2022-4-185

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřen na seznámení s efektivními vyučovacími metodami, které podporují stimulování všech percepčních, kognitivních a motorických funkcí přímo ovlivňujících budoucí čtenářské schopnosti. Účastníci získají podněty pro činnosti a shlédnou ukázky materiálů, které posilují podporu nejen oslabených funkcí s přihlédnutím na včasnou prevenci dyslexie, dysgrafie a dysortografie. Téma semináře bude podpořeno zkušeností z praxe lektorky a ukázkou vhodných programů, pomůcek a pracovních listů pro pedagogy.

 • Čtenářská pregramotnost - úloha knihy v mateřské škole
  Číslo akreditace

  424/2020-4-193

  Krátká anotace

  16 vyučovacích hodin

  Cílem semináře je představení důležitosti a nenahraditelnosti knihy v mateřské škole, práce s knihami obohacuje děti v mnoha směrech, ať už se jedná o způsob myšlení, slovní zásobu, pohled na svět nebo emoční život. Kontakt s tím, kdo pracuje s knihou, je nenahraditelný a intenzivní. Snahou bude nejen apel na důležitost knihy v prostředí mateřské školy, ale i samotné ukázky toho, jak s knihou, psaným či čteným textem pracovat. Budou představovány aktivity, které přímo či nepřímo podporují předčtenářské dovednosti.

 • Čtenářská pregramotnost - úloha knihy v MŠ
  Číslo akreditace

  424/2020-4-193

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Cílem semináře je představení důležitosti a nenahraditelnosti knihy v mateřské škole, práce s knihami obohacuje děti v mnoha směrech, ať už se jedná o způsob myšlení, slovní zásobu, pohled na svět nebo emoční život. Kontakt s tím, kdo pracuje s knihou, je nenahraditelný a intenzivní. Snahou bude nejen apel na důležitost knihy v prostředí mateřské školy, ale i samotné ukázky toho, jak s knihou, psaným či čteným textem pracovat. Budou představovány aktivity, které přímo či nepřímo podporují předčtenářské dovednosti. Dále si seminář klade za cíl vzájemné obohacování posluchači, přenos zkušeností napříč skupinou, budou používány aktivizační metody a formy práce tak, aby byly nabyté znalosti přenositelné (nejen) do prostředí mateřských škol.

 • Čtenářská pregramotnost (webinář)
  Číslo akreditace

  31336/2020-4-874

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřen na seznámení s efektivními vyučovacími metodami, které podporují stimulování všech percepčních, kognitivních a motorických funkcí přímo ovlivňujících budoucí čtenářské schopnosti. Účastníci získají podněty pro činnosti a shlédnou ukázky materiálů, které posilují podporu nejen oslabených funkcí s přihlédnutím na včasnou prevenci dyslexie, dysgrafie a dysortografie. Téma semináře bude podpořeno zkušeností z praxe lektorky a ukázkou vhodných programů, pomůcek a pracovních listů pro pedagogy.

 • Čtenářská pregramotnost v MŠ
  Číslo akreditace

  34598/2019-2-1180

  Krátká anotace

  16 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřen na seznámení s efektivními vyučovacími metodami, které podporují stimulování všech percepčních, kognitivních a motorických funkcí přímo ovlivňujících budoucí čtenářské schopnosti. Účastníci získají podněty pro činnosti a shlédnou ukázky materiálů, které posilují podporu nejen oslabených funkcí s přihlédnutím na včasnou prevenci dyslexie, dysgrafie a dysortografie. Téma semináře bude podpořeno zkušeností z praxe lektorky a ukázkou vhodných programů, pomůcek a pracovních listů pro pedagogy.

 • Čtenářské strategie
  Číslo akreditace

  875/2022-4-185

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Vzdělávací program pedagogy seznámí s efektivními strategiemi, které rozvíjejí čtenářskou gramotnost, napomáhají žákům s porozuměním textu, rozvíjejí další čtenářské dovednosti a kompetence k učení prostřednictvím práce s beletristickými a naučnými texty. Vyzkoušíme si čtenářské strategie na podkladě vlastního prožitku čtení a osvojíme si databázi čtenářských strategií, které napomáhají porozumění textu. Na modelových lekcích si vyzkoušíte efektivní práci s texty.

 • Čtenářské strategie (webinář)
  Číslo akreditace

  875/2022-4-185

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Vzdělávací program pedagogy seznámí s efektivními strategiemi, které rozvíjejí čtenářskou gramotnost, napomáhají žákům s porozuměním textu, rozvíjejí další čtenářské dovednosti a kompetence k učení prostřednictvím práce s beletristickými a naučnými texty. Vyzkoušíme si čtenářské strategie na podkladě vlastního prožitku čtení a osvojíme si databázi čtenářských strategií, které napomáhají porozumění textu. Na modelových lekcích si vyzkoušíte efektivní práci s texty.

 • Dejme každému šanci prožít úspěch – motivace a aktivizace žáků
  Číslo akreditace

  11691/2020-4-432

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Jak přimět studenty k převzetí zodpovědnosti za vlastní proces učení? Účastníci budou seznámeni s pojmem kompetence k učení , metodami a formami práce podporující motivaci a aktivizaci s důrazem na učení s porozuměním a heuristický přístup k výuce. Učitelé budou mít možnost si metody práce vyzkoušet v nabídnutých aktivitách. Seminář poukáže také na možnosti jak ve studentech vybudit motivaci – chuť něco se dozvědět, pro něco se nadchnout a dotáhnout do konce. Podmínky pro lepší učení vycházející z integrované tematické výuky S. Kovalikové a Brain Gym a výuku podle učebních stylů. Zmíněn bude také význam sebereflexe a sebehodnocení studentů a základní principy jejich podpory ze strany učitele.

 • Dejme každému šanci prožít úspěch – motivace a aktivizace žáků (1. st. ZŠ)
  Číslo akreditace

  875/2022-4-185

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  V semináři se učitelé dozvědí, jak přimět žáka k převzetí zodpovědnosti za vlastní proces učení. Seminář poukáže na roli učitele v konstruktivní škole – podpůrná činnost při metakognitivních procesech - při sebereflexi a sebehodnocení vlastních silných a slabých stránek. Seminář nabídne učitelům konkrétní metody a formy práce, učitelé budou mít možnost si vyzkoušet v nabídnutých aktivitách. Ty kladou důraz na učení s porozuměním a je možné je zařadit do jakékoli hodiny, případně budou nabídnuty alternativy jednotlivých metod pro další inspiraci učitelů.

 • Dejme každému šanci prožít úspěch – motivace a aktivizace žáků na 2. stupni ZŠ
  Číslo akreditace

  34598/2019-2-1180

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  V semináři se učitelé dozvědí, jak přimět žáka k převzetí zodpovědnosti za vlastní proces učení. Seminář nabídne učitelům konkrétní metody a formy práce, učitelé budou mít možnost si vyzkoušet v nabídnutých aktivitách. Ty kladou důraz na učení s porozuměním a je možné je zařadit do jakékoli hodiny, případně budou nabídnuty alternativy jednotlivých metod pro další inspiraci učitelů.

 • Dítě s ADHD, ADD – workshop pro asistenty pedagoga v MŠ a 1. stupni ZŠ
  Číslo akreditace

  40286/2020-4-1065

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Dílna, určená asistentům pedagoga v MŠ a 1. stupni ZŠ, je zaměřena na prohloubenípoznatků a získání a sdílení zkušeností s péčí o děti a žáky s poruchou ADHD, ADD. Účastníci budou formou workshopu seznámeni s vhodnými aktivitami pro všední den a strategiemi, které jim v praxi pomohou zvládat emočně a sociálně náročné situace. Cílem workshopu je asistentům poskytnout návod na hledání různých strategií v péči o konkrétní dítě. Seminář nabízí na základě dotazů účastníků praktické rady vycházející z dlouhodobé praxe.

 • Dítě s ADHD, ADD – workshop pro pedagogy MŠ a 1. stupně ZŠ
  Číslo akreditace

  40286/2020-4-1065

  Krátká anotace

  5 vyučovacích hodin

  Dílna prohlubuje a navazuje na poznatky ze školení „Neklidné dítě – problematika ADHD, ADD“. Zúčastněným pedagogům bude nabídnut prostor pro otázky a odpovědi týkající se péče o děti a žáky s poruchou ADHD a ADD a možnost sdílení zkušeností z praxe. Skrze vlastní prožitek se seznámí s vhodnými relaxačními technikami, aktivitami pro všední den a ujasní si strategie, které jim v praxi pomohou zvládat emočně a sociálně náročné situace. Seminář zahrne tato témata: Teoretický rámec problematiky. Aktivity podporující psychomotorický vývoj dítěte. Předcházení a řešení konfliktních situací. Relaxační, terapeutické aktivity vhodné pro děti ADHD – popis, terminologické vymezení.

 • Dítě s nadprůměrným intelektem v MŠ a na 1. stupni ZŠ
  Číslo akreditace

  13874/2021-4-633

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Účastníci semináře se seznámí s vymezením pojmu nadané dítě a dalšími souvisejícími pojmy, některými metodami identifikace nadaných a zvláštnostmi, kterými se nadané děti mohou projevovat a tím na své nadání upozornit i případnými obtížemi, které tento jev často doprovází. Vše bude demonstrováno na konkrétních případech dlouhodobě sledovaných dětí z praxe. Seznámí se také s některými organizacemi a institucemi, které se nadaným dětem předškolního věku věnují. Školení svým obsahem reflektuje požadavky na společné (inkluzivní) vzdělávání a podporuje práci s různorodou skupinou žáků.

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář