logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00

DVPP na míru

obrazky-na-miru-dvpp-02.jpg

Pro Váš pedagogický sbor připravíme školení DVPP na míru.

  • Velký výběr seminářů a workshopů
  • Realizace na Vašem pracovišti nebo dle domluvy
  • Online, prezenční i kombinovaná forma
  • Možné hrazení některých školení ze Šablon OP JAK
  • Účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení DVPP
  • S výběrem školení Vám poradíme

Pokud máte zájem o kterékoli uvedené školení DVPP na míru pro celý Váš pedagogický sbor, kontaktujte nás a my Vám zašleme podrobnou anotaci školení nebo připravíme již konkrétní nabídku,

V rámci školení pro celý pedagogický sbor máme připravenou také nabídku v rámci tzv. Šablon.

Pokud chcete, abychom Vám sami vybrali školení pro Vás, dle Vašich požadavků, můžete vužít nezávazný poptávkový formulář.

Zde naleznete aktuální seznam všech našich školení akreditovaných MŠMT v systému DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků).

Kliknutím na název školení se otevře stručný popis.

Seznam všech akreditovaných školení


Název
Asistent pedagoga – pracovní náplň, účel funkce (webinář)
Číslo akreditace

13874/2021-4-633

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Ohledně fungování asistentů pedagoga stále panuje spousta otázek. Jaké jsou rozdíly mezi osobním asistentem a asistentem pedagogickým? Má asistent podávat léky? Kam až sahají jeho pravomoci? Musí postupovat dle pokynů učitele? Je asistentem pro žáka nebo pro učitele? Tyto a mnohé další zodpovíme na semináři. Obsáhneme základní právní úpravu související s asistenty, ale také aktuální otázky z praxe.

Asistent pedagoga jako součást pedagogického týmu a jeho role v pedagogickém procesu (webinář)
Číslo akreditace

13874/2021-4-633

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Účastníci se seznámí s legislativním ukotvením výkonu funkce asistentka pedagoga (školský zákon a zákon o pedagogických pracovnících, příslušné vyhlášky), dozví se, jaké jsou rozdíly mezi asistentem pedagoga, školním asistentem, osobním asistentem a chůvou, dozví se vhodné formy spolupráce asistenta pedagoga s dalšími pedagogy školy, s dítětem, které má v péči, jeho zákonnými zástupci a externími subjekty (např. orgán péče o dítě, policie apod.), dozví se, jaké jsou kompetence asistenta pedagoga, jeho postavení v rámci školy a třídy, kde působí, na konkrétních typech podpůrných opatření se naučí možnosti práce s žákem, naučí se reagovat v obtížných situacích díky využití modelových situací. V rámci řízené diskuze bude docházet k předávání příkladů dobré praxe a odpovědím na konkrétní dotazy.

Badatelsky organizovaná výuka
Číslo akreditace

28092/2021-4-972

Krátká anotace

6 vyučovacích hodin

Seminář představí pedagogům praktické náměty a badatelské aktivity, které mohou realizovat ve výuce různých předmětů. Plánované aktivity jsou zaměřeny na formativní hodnocení, povedou žáky k sebehodnocení, vrstevnickému hodnocení a k tvorbě žákovských portfolií.

Badatelsky organizovaná výuka (webinář)
Číslo akreditace

28092/2021-4-972

Krátká anotace

6 vyučovacích hodin

Seminář představí pedagogům praktické náměty a badatelské aktivity, které mohou realizovat ve výuce různých předmětů. Plánované aktivity jsou zaměřeny na formativní hodnocení, povedou žáky k sebehodnocení, vrstevnickému hodnocení a k tvorbě žákovských portfolií.

Budování týmové spolupráce v pedagogickém sboru
Číslo akreditace

8942/2023-5-472

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Porozumění psychologickým principům a procesům týmové spolupráce mezi pedagogy ve škole. Orientace v týmových rolích zastoupených v týmu i v jejich motivaci k týmové spolupráci. Osvojení principů účinné zpětné vazby a jejího využití v týmové komunikaci. Porozumění tématu klimatu a kultury organizace, na jehož utváření se podílí vedoucí i jednotliví zaměstnanci školy. Posílení vnímavosti k emocím a kvalitě vztahů a dovednosti s napětím v týmu pracovat.

Carving – doškolovací kurz základního školního lyžování
Číslo akreditace

8574/2021-4-402

Krátká anotace

40 vyučovacích hodin

Kurz má za cíl seznámit účastníky s metodikou carvingového lyžování, současnými trendy (funcarving, snowblades) a bezpečností a organizací lyžařských výcvikových kurzů pro žáky základních a středních škol. Kurz je koncipován jako doškolovací (rozšiřuje základní lyžařské dovednosti o techniku carvingového lyžování), proto chce být také inspirací, jak výuku co nejvíce zpestřit, používat rozličné pomůcky a jak děti citlivě motivovat ve výuce carvingového lyžování.

Celostní přístup v inkluzivní ZŠ a MŠ jako prevence poruch učení i chování z pohledu speciálního pedagoga
Číslo akreditace

8942/2023-5-472

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Absolventi semináře budou seznámeni s tím, jaké jsou potřeby současné generace „digitálních dětí“ - předškoláků a školáků v inkluzivní základní a mateřské škole z pohledu speciálního pedagoga logopeda s celostním přístupem. Témata: školní poradenské pracoviště, jak poznat děti s riziky poruch učení – včasná komplexní diagnostika a následná podpora v MŠ, senzorická integrace a vzdělávací pyramida, vliv cvičení, koordinace těla a vestibulárního ústrojí na správné učení, podpora žáků na ZŠ tak aby je to bavilo a mělo to vůbec smysl.

Celostní přístup v inkluzivní ZŠ a MŠ jako prevence poruch učení i chování z pohledu speciálního pedagoga (webinář)
Číslo akreditace

13874/2021-4-633

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Cílem semináře je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků zdůrazněním celostního přístupu k poskytování podpory dětem a žákům mateřských a základních škol, nabídnout jim možnosti, jakým způsobem upravit podmínky výchovy a výuky v MŠ a ZŠ tak, aby se minimalizovala školní neúspěšnost dítěte s ohledem na výsledky jeho práce, práce celé třídy a vztahy v třídním kolektivu. Součástí semináře budou také kazuistiky jednotlivých dětí, ukázky vhodných speciálně – pedagogických pomůcek a novinky z přístupů ze zahraničí.

Český jazyk, literatura a estetická výchova (webinář)
Číslo akreditace

28092/2021-4-972

Krátká anotace

4 vyučovací hodiny

Seminář vychází z požadavků ŠVP na rozvoj estetické výchovy a podporu interdisciplinárních vztahů. Účastníci se seznámí s možnostmi, jak do hodin ČJL vhodně začlenit a využít hudbu a výtvarné umění. Texty písní se stanou východiskem pro rozbor po stránce literárně-teoretické, umělecké a jazykové. Učitelé se seznámí s možnostmi, jak netradičně využívat zhudebněnou poezii i originální písňové texty. Sami si prakticky vyzkoušejí, jak je možno prostřednictvím hudby a písní motivovat ke správnému porozumění uměleckému dílu, rozvíjet estetické cítění i jak vést žáky ke kreativitě.

Cestička do školy, aneb zítra budeme školáci
Číslo akreditace

14516/2022-5-653

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Učitelé získají ucelený soubor metod, her, námětů a postupů jak dítě co nejlépe připravit na vstup do školního života a jak kompetence dětí dále vést a rozvíjet, aby se u dětí v průběhu školní docházky vytvářel pozitivní vztah dětí k učení a dosahovalo se vzdělávací strategie rozvíjející kompetence žáků.

Činnosti předškolních dětí venku a v přírodě
Číslo akreditace

13874/2021-4-633

Krátká anotace

6 vyučovacích hodin

Seminář účastníkům nabízí aktivity k řízeným i spontánním činnostem venku zaměřené na environmentální vzdělávání předškolních dětí formou her, zkoumání a experimentování. Účastníci se seznámí s nabídkou činností a doporučení zaměřených na rozvoj schopností a dovedností dětí předškolního věku při pobytu venku. Vyzkouší si praktické aktivity a získají nové náměty pro svou práci. Prostor bude také věnován otázce bezpečnosti a možnostem úprav školní zahrady, tak aby se stala pro děti zdrojem inspirace.

Činnosti pro nadané děti
Číslo akreditace

8574/2021-4-402

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Cílem semináře je seznámit pedagogy s aktivitami pro rozvoj potenciálu nadaných dětí prostřednictvím vlastního prožitku s didaktikou a metodikou vedení těchto aktivit.

Činnosti pro nadané děti (webinář)
Číslo akreditace

21178/2022-4-829

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Cílem semináře je seznámit pedagogy s aktivitami pro rozvoj potenciálu nadaných dětí prostřednictvím vlastního prožitku s didaktikou a metodikou vedení těchto aktivit.

Co bude po distanční výuce – zamyšlení pedagoga
Číslo akreditace

8574/2021-4-402

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Téměř rok dlouhá distanční výuka si vyžádala mnoho změn ve školách a školských zařízeních. Osobní zkušenosti a odborný náhled pedagogů jsou v semináři východiskem pro znovunastartování prezenční výuky ve školách. Seminář nabízí pedagogům tuto platformu k evaluaci distanční výuky a hledání cest k nastartování sebe i žáků do prezenční výuky.

Čtenářská a matematická gramotnost v předškolním vzdělávání
Číslo akreditace

14516/2022-5-653

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Tento vzdělávací kurz je zaměřen na získání znalostí souvisejících s rozvojem funkční gramotnosti dětí. Orientuje se na (před)čtenářskou a (před)matematickou gramotnost, které jsou důležitým předpokladem pro úspěšný vstup dětí do základního vzdělávání. Teoretické vymezení pojmů; Funkční gramotnost a kompetence; Čtenářská gramotnost; Matematická gramotnost; Čtenářská a matematická gramotnost a cíle RVP PV; Čtenářská a matematická gramotnost a výstupy RVP PV; Diskuse.

Čtenářská gramotnost +
Číslo akreditace

28092/2021-4-972

Krátká anotace

4 vyučovací hodiny

Cílem kurzu je představení metod rozvíjejících čtenářskou gramotnost a seznámit pedagogy s postupy, jimiž se dá čtení a rozvoj čtenářství ovlivnit. Absolventi kurzu získají osobní zkušenost s prací s konkrétními výukovými metodami a výchovnými strategiemi na podporu čtení a čtenářské gramotnosti. Zvýší svou odbornou informovanost o procesech čtení, rozvoji čtenářství a přístupům k učení z textu.

Čtenářská gramotnost + (webinář)
Číslo akreditace

28092/2021-4-972

Krátká anotace

4 vyučovací hodiny

Cílem kurzu je představení metod rozvíjejících čtenářskou gramotnost a seznámit pedagogy s postupy, jimiž se dá čtení a rozvoj čtenářství ovlivnit. Absolventi kurzu získají osobní zkušenost s prací s konkrétními výukovými metodami a výchovnými strategiemi na podporu čtení a čtenářské gramotnosti. Zvýší svou odbornou informovanost o procesech čtení, rozvoji čtenářství a přístupům k učení z textu.

Čtenářská gramotnost v kostce
Číslo akreditace

28092/2021-4-972

Krátká anotace

6 vyučovacích hodin

Absolventi kurzu získají osobní zkušenost s prací s konkrétními výukovými metodami a výchovnými strategiemi na podporu čtení a čtenářské gramotnosti. Zvýší svou odbornou informovanost o procesech čtení, rozvoji čtenářství a přístupům k učení z textu.

Čtenářská gramotnost v kostce (webinář)
Číslo akreditace

28092/2021-4-972

Krátká anotace

6 vyučovacích hodin

Absolventi kurzu získají osobní zkušenost s prací s konkrétními výukovými metodami a výchovnými strategiemi na podporu čtení a čtenářské gramotnosti. Zvýší svou odbornou informovanost o procesech čtení, rozvoji čtenářství a přístupům k učení z textu.

Čtenářská gramotnost ve volnočasových aktivitách
Číslo akreditace

1130/2023-4-223

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Volnočasové aktivity jakéhokoli druhu a odvětví skýtají velmi kvalitní kreativní prostředí pro rozvoj tzv. funkčních gramotností. Nejzákladnější se jeví čtenářská gramotnost, bez které jen stěží lze rozvíjet jiné gramotnosti. Nejefektivnějším prostředkem pro učení dětí je hra. Kurz vychází z této přirozené vlastnosti dětí a nabízí náměty her k rozvoji čtenářské gramotnosti ve volnočasových aktivitách.

Čtenářská pregramotnost
Číslo akreditace

875/2022-4-185

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Seminář je zaměřen na seznámení s efektivními vyučovacími metodami, které podporují stimulování všech percepčních, kognitivních a motorických funkcí přímo ovlivňujících budoucí čtenářské schopnosti. Účastníci získají podněty pro činnosti a shlédnou ukázky materiálů, které posilují podporu nejen oslabených funkcí s přihlédnutím na včasnou prevenci dyslexie, dysgrafie a dysortografie. Téma semináře bude podpořeno zkušeností z praxe lektorky a ukázkou vhodných programů, pomůcek a pracovních listů pro pedagogy.

Čtenářská pregramotnost - úloha knihy v mateřské škole
Číslo akreditace

1130/2023-4-223

Krátká anotace

16 vyučovacích hodin

Cílem semináře je představení důležitosti a nenahraditelnosti knihy v mateřské škole, práce s knihami obohacuje děti v mnoha směrech, ať už se jedná o způsob myšlení, slovní zásobu, pohled na svět nebo emoční život. Kontakt s tím, kdo pracuje s knihou, je nenahraditelný a intenzivní. Snahou bude nejen apel na důležitost knihy v prostředí mateřské školy, ale i samotné ukázky toho, jak s knihou, psaným či čteným textem pracovat. Budou představovány aktivity, které přímo či nepřímo podporují předčtenářské dovednosti.

Čtenářská pregramotnost - úloha knihy v MŠ
Číslo akreditace

1130/2023-4-223

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Cílem semináře je představení důležitosti a nenahraditelnosti knihy v mateřské škole, práce s knihami obohacuje děti v mnoha směrech, ať už se jedná o způsob myšlení, slovní zásobu, pohled na svět nebo emoční život. Kontakt s tím, kdo pracuje s knihou, je nenahraditelný a intenzivní. Snahou bude nejen apel na důležitost knihy v prostředí mateřské školy, ale i samotné ukázky toho, jak s knihou, psaným či čteným textem pracovat. Budou představovány aktivity, které přímo či nepřímo podporují předčtenářské dovednosti. Dále si seminář klade za cíl vzájemné obohacování posluchači, přenos zkušeností napříč skupinou, budou používány aktivizační metody a formy práce tak, aby byly nabyté znalosti přenositelné (nejen) do prostředí mateřských škol.

Čtenářská pregramotnost v MŠ
Číslo akreditace

28936/2022-4-1041

Krátká anotace

16 vyučovacích hodin

Seminář je zaměřen na seznámení s efektivními vyučovacími metodami, které podporují stimulování všech percepčních, kognitivních a motorických funkcí přímo ovlivňujících budoucí čtenářské schopnosti. Účastníci získají podněty pro činnosti a shlédnou ukázky materiálů, které posilují podporu nejen oslabených funkcí s přihlédnutím na včasnou prevenci dyslexie, dysgrafie a dysortografie. Téma semináře bude podpořeno zkušeností z praxe lektorky a ukázkou vhodných programů, pomůcek a pracovních listů pro pedagogy.

Čtenářské strategie
Číslo akreditace

875/2022-4-185

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Vzdělávací program pedagogy seznámí s efektivními strategiemi, které rozvíjejí čtenářskou gramotnost, napomáhají žákům s porozuměním textu, rozvíjejí další čtenářské dovednosti a kompetence k učení prostřednictvím práce s beletristickými a naučnými texty. Vyzkoušíme si čtenářské strategie na podkladě vlastního prožitku čtení a osvojíme si databázi čtenářských strategií, které napomáhají porozumění textu. Na modelových lekcích si vyzkoušíte efektivní práci s texty.

Čtenářské strategie (webinář)
Číslo akreditace

875/2022-4-185

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Vzdělávací program pedagogy seznámí s efektivními strategiemi, které rozvíjejí čtenářskou gramotnost, napomáhají žákům s porozuměním textu, rozvíjejí další čtenářské dovednosti a kompetence k učení prostřednictvím práce s beletristickými a naučnými texty. Vyzkoušíme si čtenářské strategie na podkladě vlastního prožitku čtení a osvojíme si databázi čtenářských strategií, které napomáhají porozumění textu. Na modelových lekcích si vyzkoušíte efektivní práci s texty.

Dejme každému šanci prožít úspěch – motivace a aktivizace žáků
Číslo akreditace

1130/2023-4-223

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Jak přimět studenty k převzetí zodpovědnosti za vlastní proces učení? Účastníci budou seznámeni s pojmem kompetence k učení , metodami a formami práce podporující motivaci a aktivizaci s důrazem na učení s porozuměním a heuristický přístup k výuce. Učitelé budou mít možnost si metody práce vyzkoušet v nabídnutých aktivitách. Seminář poukáže také na možnosti jak ve studentech vybudit motivaci – chuť něco se dozvědět, pro něco se nadchnout a dotáhnout do konce. Podmínky pro lepší učení vycházející z integrované tematické výuky S. Kovalikové a Brain Gym a výuku podle učebních stylů. Zmíněn bude také význam sebereflexe a sebehodnocení studentů a základní principy jejich podpory ze strany učitele.

Dejme každému šanci prožít úspěch – motivace a aktivizace žáků (1. st. ZŠ)
Číslo akreditace

875/2022-4-185

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

V semináři se učitelé dozvědí, jak přimět žáka k převzetí zodpovědnosti za vlastní proces učení. Seminář poukáže na roli učitele v konstruktivní škole – podpůrná činnost při metakognitivních procesech - při sebereflexi a sebehodnocení vlastních silných a slabých stránek. Seminář nabídne učitelům konkrétní metody a formy práce, učitelé budou mít možnost si vyzkoušet v nabídnutých aktivitách. Ty kladou důraz na učení s porozuměním a je možné je zařadit do jakékoli hodiny, případně budou nabídnuty alternativy jednotlivých metod pro další inspiraci učitelů.

Dejme každému šanci prožít úspěch – motivace a aktivizace žáků (webinář)
Číslo akreditace

21178/2022-4-829

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Jak přimět studenty k převzetí zodpovědnosti za vlastní proces učení? Účastníci budou seznámeni s pojmem kompetence k učení , metodami a formami práce podporující motivaci a aktivizaci s důrazem na učení s porozuměním a heuristický přístup k výuce. Učitelé budou mít možnost si metody práce vyzkoušet v nabídnutých aktivitách. Seminář poukáže také na možnosti jak ve studentech vybudit motivaci – chuť něco se dozvědět, pro něco se nadchnout a dotáhnout do konce. Podmínky pro lepší učení vycházející z integrované tematické výuky S. Kovalikové a Brain Gym a výuku podle učebních stylů. Zmíněn bude také význam sebereflexe a sebehodnocení studentů a základní principy jejich podpory ze strany učitele.

Dejme každému šanci prožít úspěch – motivace a aktivizace žáků na 2. stupni ZŠ
Číslo akreditace

28936/2022-4-1041

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

V semináři se učitelé dozvědí, jak přimět žáka k převzetí zodpovědnosti za vlastní proces učení. Seminář nabídne učitelům konkrétní metody a formy práce, učitelé budou mít možnost si vyzkoušet v nabídnutých aktivitách. Ty kladou důraz na učení s porozuměním a je možné je zařadit do jakékoli hodiny, případně budou nabídnuty alternativy jednotlivých metod pro další inspiraci učitelů.

Sledujte další vzdělávání pedagogických pracovníků - DVPP
fb