Pro sociální služby na míru

Zřetel pro sociální služby na míru

Zde naleznete aktuální seznam všech našich školení a kurzů akreditovaných MPSV ČR pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a vedoucí pracovníky.

Pokud máte zájem o kterékoli uvedené školení pro celý Váš pracovní tým, kontaktujte nás a my Vám zašleme podrobnou anotaci školení nebo připravíme již konkrétní nabídku.

Pokud chcete, abychom Vám sami vybrali školení pro Vás, dle Vašich tematických požadavků, použijte nezávazný poptávkový formulář.

 

Kliknutím na název školení se otevře stručný popis.

Seznam všech akreditovaných školení


 • Adaptace seniora při nástupu do instituce
  Číslo akreditace

  A2021/0167-SP/PC/PP/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Základní psychologické poznatky o lidské adaptabilitě a adekvátní reakce na potřeby klientů v průběhu adaptace v zařízení (fáze adaptace). Změny ve stáří a vymezení pojmu zátěž včetně jejích důsledků na lidský život (přirozené formy adaptační reakce). Pozornost bude věnována rozhodnutí k nástupu do domova, přípravě na nástup do zařízení, prvním dnům po nástupu a postupnému začleňování do instituce. Účastníci si osvojí praktické návody, jak v rámci sociálních služeb úspěšně zvládnout adaptaci klienta a zabránit možným projevům maladaptace. V navazující praktické části se účastníci na základě kazuistik naučí, jak sestavit efektivní a funkční individuální adaptační plán klienta.

 • Aktivizace seniorů a osob se zdravotním postižením v sociálních službách - tělesné a duševní aktivizační techniky využívané v praxi
  Číslo akreditace

  A2021/1421-SP/PC

  Krátká anotace

  16 vyučovacích hodin

  Účastník kurzu získá základní informace o aktivizaci, která je vnímána jako aktivizačně-stimulační funkce, jež napomáhá k udržování kvality života nejen stále činorodým jedincům, ale také těm méně aktivním osobám. Získá všeobecné znalosti o potřebách a specifikách seniorů, seniorů s demencí, osob se zdravotním postižením a na základě těchto znalostí bude schopen vytvořit aktivizaci s ohledem na individuální a specifické potřeby klienta. Účastník porozumí aktivizaci a pochopí její význam při práci s klienty. Osvojí si přípravu aktivizačních programů pro dané cílové skupiny. Nedílnou součástí jsou informace o jednotlivých metodách a technikách aktivizace jako je: smyslová aktivizace, reminiscenční terapie, trénink paměti, muzikoterapie, arteterapie, poetoterapie s ukázkou konkrétních příkladů, které lze využít v praxi.

 • Cílování a škálování v sociálních službách
  Číslo akreditace

  A2019/1247-SP/PC/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Cíle klientů služeb v kontextu systemického přístupu sociální práce a tvorby adekvátně zaměřených cílů s využitím škál. Problematika individuální práce s klientem v kontextu povinností daných standardy kvality a zákonem o sociálních službách. Využití škál v rámci přístupu orientovaného na řešení („zázračné škály“); techniky a způsoby komunikace s klientem.

 • Domácí násilí
  Číslo akreditace

  A2019/1355-SP/PC/PP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Vzdělávací program na téma „ Domácí násilí“ se zaměřuje na problematiku domácího násilí, popisuje jeho znaky, cyklus a druhy, specifikuje osobnost oběti a násilné osoby, přibližuje příčiny a následky domácího násilí. Představuje Intervenční centra, činnost těchto center a další možnosti odborné pomoci osobám ohroženým domácím násilím. Součásti vzdělávacího programu jsou i kazuistiky a skutečné příběhy..

 • Efektivní komunikace
  Číslo akreditace

  A2021/1419-SP/PC/PP/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Během semináře účastníci poznají jednotlivé složky komunikace, porozumí komunikačnímu procesu a naučí se rozpoznávat prvky, které komunikaci narušují. Budou mít možnost prakticky procvičit některé komunikační techniky - vstřícné naslouchání a já-sdělení, aktivní naslouchání, poskytování zpětné vazby pozitivní i negativní. Naučí se rozlišovat některé typy otázek a používat je v praxi, poznají, co jim v aktivním naslouchání brání. Dále poznají jednotlivé komunikační typy lidí a způsob, jak s nimi efektivně komunikovat.

 • Emoční inteligence, pozornost a pozorování v sociální praxi
  Číslo akreditace

  A2021/0578-SP/PC/PP/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář nahlíží na emoční inteligenci jako na podstatnou pracovní kompetenci sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Navazuje na skutečnost, že právě emoční inteligence je kvalitativní rovina, díky níž je možné navázat proaktivní komunikaci s klientem vedoucí k žádoucím sociálním změnám. Skrze praktické ukázky budou přiblíženy pojmy emoce a prožívání, empatie, pozornost a všímavost při práci s klientem v praxi.

 • Etika v sociálních službách pohledem sociálního pracovníka
  Číslo akreditace

  A2021/1286-SP/PC

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Principy poskytování sociální služby v úzkém propojení s etickým chováním, morálkou, mravností a svědomím. Práva, oblast porušování práv klientů, střet zájmů. Práva a ochrana pečujících. Principy poskytování sociálních služeb (důstojnost, autonomie, partnerství). Praktické ukázky a zpracování konkrétních témat. Etika v praxi poskytovatele sociálních služeb s přihlédnutím ke specifikům konkrétního pracoviště, přihlédnutí ke konkrétním cílovým skupinám.

 • Expresivní techniky pro práci se skupinou osob s duševním onemocněním
  Číslo akreditace

  A2020/0442-SP/PC/PP/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Absolvent kurzu si upevní vědomosti o duševních onemocněních, zejména v oblasti komunikace, která se v odborné literatuře tolik neobjevuje. V rámci praktické části si odnese zásobník expresivních technik, které může zařadit do své běžné práce nebo může začít sám vést nějaké aktivity se zařazením expresivních technik u konkrétní klientely a bude obeznámen s riziky, která tyto techniky nesou.

 • Expresivní techniky pro práci se skupinou osob s mentálním postižením
  Číslo akreditace

  A2020/0443-SP/PC/PP/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Absolvent kurzu si upevní znalosti o mentálním postižení, zejména v oblasti komunikace, která se v odborné literatuře tolik neobjevuje. V rámci praktické části si odnese zásobník expresivních technik, které může zařadit do své běžné práce nebo může začít sám vést nějaké aktivity se zařazením expresivních technik u konkrétní klientely a bude obeznámen s riziky, které tyto techniky nesou.

 • Gerontooblek - simulace stáří
  Číslo akreditace

  A2021/0582-SP/PC/PP/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Zážitkový workshop GERONTOOBLEK – simulace stáří je určen všem, kteří pracují se seniory nebo s osobami se zdravotním postižením. Účastníci mají jedinečnou možnost seznámit se s pocity i pohybem seniorů či osob těžce nemocných, a to zážitkovou formou, kdy si vyzkouší speciální gerontooblek, který simuluje pohyb a pocity seniorů a zdravotně postižených. Účastníci si vyzkouší, jaké to je během několika minut zestárnout o několik desítek let – nohy ztěžknou, záda se ohnou, v rukou se ztratí cit, rozostří se zrak a budou hůře slyšet. Díky této zkušenosti se lépe vcítí do pocitů a potřeb starých a nemocných lidí. V obleku si vyzkouší běžné činnosti jako chůze do schodů, ze schodů, návštěva toalety, ulehnutí na lůžko, vstávání, dále soběstačnost při oblékání, obouvání, zapínání knoflíků, přijímání stravy a tekutin s dopomocí i bez ní. Díky speciálním rukavicím si vyzkouší třes rukou v různé intenzitě a pomocí speciálních brýlí různé oční vady a sluchátky různá sluchová postižení.

 • Gerontooblek v aktivizačních činnostech pro uživatele sociálních služeb
  Číslo akreditace

  A2021/0920-SP/PC/PP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář je určen všem pracovníkům, kteří v sociálních službách pracují s uživateli s různým tělesným handicapem. Interaktivní formou jim nabízí možnost vyzkoušet si, jak se různé smyslové či tělesné omezení promítá do možnosti uživatele zapojit se v co největší míře při aktivizačních činnostech. Důležitá a neopomenutelná je nutnost nastavení činnosti v takové náročnosti pro uživatele, aby citlivě a s důstojností k němu respektovala jeho limity. Právě osobní prožitek pomocí gerontoobleku, může být v tomto pracovníkovi velmi nápomocen. Aktivizační činnosti s gerontooblekem: - výtvarné a pracovní - zaměřené na podporu kognitivních funkcí - zaměřené na pohyb

 • Hodnocení kvality se zaměřením na kritérium 15a
  Číslo akreditace

  A2019/1246-SP/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Praktická příprava zaměstnanců poskytovatelů sociálních služeb na tvorbu a zpracování standardu kvality č. 15 se zaměřením na kritérium 15a (průběžná kontrola a hodnocení). Základní povinnosti vyplývající z tohoto standardu ve vztahu k hodnocení kvality sociální služby. Metody kvalitativního i kvantitativního výzkumu se zaměřením na tvorbu dotazníků. Tvorba vlastního dotazníku a identifikace výzkumných chyb.

 • Hranice práce s klientem z pohledu pracovníka
  Číslo akreditace

  A2021/0257-SP/PC/PP/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Školení je zaměřeno na vědomou schopnost nastavení a udržení hranic při práci s klientem. Vyjasňuje pojem profesionální vztah pomocí spojení teorie s příklady z praxe. Účastníci dostanou možnost hluboké reflexe svých očekávání a potřeb, které ve své práci nasycují. K tomu stejnému budou vedeni z pohledu klienta. Cílem je uvědomění odlišnosti potřeb, se kterými do procesu vstupuje klient a pracovník. Zřetel bude brán také na skutečné příčiny, proč pracovníci i klienti mohou chtít hranice překračovat a jak se vědomě rozhodovat v náročných případech. Zahrnuto bude téma profesní etiky, modelů pomáhání a principů profesionálního vztahu. Věnovat se budeme skutečnému napojení se na klienta, komunikačním zátarasům, které mohou bránit profesionálnímu vztahu, aktivizaci klienta a dotkneme se také schopnosti obrany proti manipulaci ze strany klienta.

 • Individuální plánování v praxi (nejen) pečovatelských služeb
  Číslo akreditace

  A2022/0242-SP/PC

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Získání základní dovednosti k tomu, aby absolvent byl schopen vytvořit smysluplný individuální plán pro uživatele i pro pracovníka. Pochopení, co jsou osobní cíle, jak je zjišťovat, jaká vazba existuje mezi nepříznivou sociální situací a osobními cíli, jak zjišťovat potřeby, schopnosti a možnosti uživatele a na základě těchto znalostí naplánuje s uživatelem průběh péče a vytvoří smysluplný individuální plán. Jaká specifika platí pří plánování u uživatelů s demencí, s dalším zdravotním postižením, jak plánovat u uživatelů omezených ve svéprávnosti.

 • Individuální přístup ke klientovi – práce se životním příběhem klienta (seniora)
  Číslo akreditace

  A2020/0173-SP/PC

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Práce se životním příběhem klienta – jeho hlavní přínosy a limity, praktické využití tohoto přístupu při vytváření individuálního plánu klienta. Důležitost potřeb v lidském životě a specifické způsoby identifikace a naplňování potřeb ve stáří. Praktické postupy a techniky, které lze využít při zjišťování potřeb u klientů, kteří nejsou schopni verbální komunikace. Koncept životního příběhu klienta – jak citlivě a efektivně komunikovat s klientem, s jeho rodinnými příslušníky a ostatními členy týmu při zjišťování jeho životního příběhu.

 • Intenzivní techniky psychohygieny pro ženy v pomáhajících profesích prakticky- relaxace, meditace, práce s dechem
  Číslo akreditace

  A2020/1154-SP/PC/PP/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Kurz je zaměřen velmi prakticky. Cílem kurzu je rozšířit dovednosti účastníků o schopnost kvalitně relaxovat, meditovat a pracovat s dechem ae nergií. Tyto techniky jsou velmi účinnou prevencí syndromu vyhoření a zvyšují vitalitu a spokojenost pracovníků v sociálních službách. Schopnost relaxovat a meditovat zvyšuje osobní spokojenost, zralost a zároveň i citlivost, empatii a všímavost vůči klientům. Součástí kurzu je teoretický základ o technikách psychohygieny, konkrétní návody, praktické ukázky, řízená relaxace, vedená meditace, příprava na domácí praxi. Účastníci budou seznámeni s významem intenzivní psychohygieny pro profesní i osobní spokojenost a zralost a budou moci praktikovat naučené dovednosti následně v běžném životě.

 • Jak porozumět uživateli s Alzheimerovou nemocí – úvod do problematiky
  Číslo akreditace

  A2020/0176-SP/PC

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Teoretický základ – co to je demence, jak se dělí, jaké jsou rizikové faktory vzniku, jaké jsou její fáze, jak se demence projevuje, s jakými poruchami chování se při demenci můžeme setkat a jak s nimi pracovat – konkrétní příklady z praxe. Specifika Alzheimerovy choroby. Specifika komunikace s osobou s Alzheimerovou chorobou v jednotlivých fázích – naplňování nevyslovených potřeb. Současné trendy v přístupu k osobám s demencí – přístup zaměřený na klienta, orientace realitou, programované a individualizované aktivity, validace, reminiscence, naučený postup, psychobiografický model.

 • Jak se orientovat ve financích - informace pro pracovníky v sociálních službách
  Číslo akreditace

  A2020/0444-SP/PC/PP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář si klade za cíl prostřednictvím předaných informací snížit rizika spojená s nízkou mírou finanční gramotnosti u ohrožených cílových skupin. Účastníci porozumí základním termínům z oblasti finančního trhu, jeho vybraným produktům a operacím. Aktivně se naučí pracovat s tématem osobního a rodinného hospodaření. V průběhu semináře získají z každého modulu jak teoretický, tak i praktický návod, jež budou schopni aplikovat v běžném životě a využít při práci s uživatelem sociálních služby. Vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti podporuje člověka k přijetí osobní odpovědnosti v oblasti životního zajištění.

 • Kognitivní rehabilitace a jiné aktivizační činnosti u osob s demencí
  Číslo akreditace

  A2022/0240-SP/PC/PP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář si klade za cíl podat účastníkům základní informace o onemocnění demence u uživatelů sociálních služeb a možnosti podpory kognitivních funkcí prostřednictvím kognitivní intervence v jednotlivých stádiích výše uvedeného onemocnění. A to v takové míře, aby byli schopni využívat jednotlivé techniky při aktivizaci uživatelů a podporovat tím jejich nejvyšší možnou míru soběstačnosti.  Prostřednictvím vysokého podílu praktických ukázek získají konkrétní nápady a návody k posilování kognitivních funkcí, podpoře smyslového vnímání a motoriky. Významným přínosem bude pro účastníky a jejich schopnost sebereflexe i závěrečné sdílení příkladů dobré praxe.

 • Komunikace napříč organizací jako cesta k rozvoji - integrita, zpětná vazba, konflikt a kritika nenásilně
  Číslo akreditace

  A2021/0259-SP/PC/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Kurz je zaměřen specificky na komunikaci v rámci organizace na úrovni horizontální i vertikální. Jedním z velmi častých důvodů pro nespokojenost v práci a následující vyhoření je nekvalitní týmová komunikace a frustrace z ní plynoucí. Kurz je nastaven tak, aby posunul každého účastníka směrem ke schopnosti autentického a srozumitelného vyjadřování svých potřeb směrem ke kolegům i vedení (příp. podřízeným) tak, aby nedocházelo ke vzniku frustrací. Zároveň posouvá schopnost aktivního naslouchání, hlubokého porozumění a opravdové empatie k ostatním členům týmu/vedení. Jedním z nosných témat školení je přijímání a dávání kritiky/zpětné vazby tak, aby sloužila k rozvoji osob a týmu. Obsahem kurzu je také zaměření se na konflikt, jeho příčiny, důvody a následky jeho odsouvání a praktické návody, jak zlepšit svou dovednost komunikace v konfliktní situaci.

 • Komunikace s klientem se specifickým chováním
  Číslo akreditace

  A2019/0905-SP/PC

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Vzdělávací program je určen pro pracovníky v celé sociální oblasti, kteří se v každodenní práci s uživateli sociálních služeb dostávají do složitých a stresových situací. Vzdělávací program je svým praktickým obsahem zaměřen na rozvoj konkrétních komunikačních dovedností při práci s uživateli sociálních služeb, kteří mají specifický ("problémový") způsob chování. Důraz je kladen na posílení praktického využívání komunikačních metod a nástrojů v problematických situacích při práci s klienty, zvýšení sebejistoty a zvládání zátěžových a stresových situací.

 • Krátké intervence při práci s nemotivovanými klienty sociálních služeb
  Číslo akreditace

  A2021/0580-SP/PC

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář se zaměřuje na jednoduché a efektivní intervenční a motivační techniky při práci s klientem v časové tísni nebo během časově omezené spolupráce. Cílem školení je nabídnout pracovníkům inspiraci a techniky pro práci s nemotivovanými klienty, kteří využívají služeb jednorázově či zřídka, případně přicházejícími bez konkrétní zakázky. Současně seminář představí možnosti práce s dlouhodobými klienty, kde často pracovníci rezignují, protože vyčerpali svůj repertoár intervencí. Prostřednictvím kazuistik a diskuse s účastníky jsou hledány možnosti využití technik ve specifických situacích z praxe.

 • Kreativita jako nástroj rozvoje kvality v sociálních službách
  Číslo akreditace

  A2019/0560-SP/PC

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Cílem kurzu je motivovat účastníka k ochotě přijímat nové cesty a způsoby řešení situací a problémů při poskytování služeb. Účastník si uvědomí nutnost učení se a zavádění nových věcí, metod, postupů práce, seznámí se s metodami práce, které mu pomohou odbourávat psychické bariéry v navrhování nových nezavedených přístupů, podnětů a nápadů, či zlepšování a zkvalitňování již zavedených. Naučí se aktivně se zapojovat do tvorby jednotlivých pracovních postupů a ovlivňovat tak kvalitu poskytovaných služeb.

 • Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
  Číslo akreditace

  A2020/1155-PK

  Krátká anotace

  150 vyučovacích hodin

  Kvalifikační kurz k získání kvalifikace Pracovník v sociálních službách (akreditovaný v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. a dle vyhlášky č. 505 / 2006 Sb., s přihlédnutím k návrhu metodického výkladu - podkladu pro úpravu této vyhlášky). Absolvent může vykonávat přímou obslužnou péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb, základní výchovnou nepedagogickou činnost, pečovatelskou činnost v domácnosti osoby a pod dohledem sociálního pracovníka i činnosti při základním sociálním poradenství, depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, činnosti při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, činnosti při poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 • Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
  Číslo akreditace

  A2022/1332-PK

  Krátká anotace

  150 vyučovacích hodin

  Kvalifikační kurz k získání kvalifikace Pracovník v sociálních službách (akreditovaný v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. a dle vyhlášky č. 505 / 2006 Sb., s přihlédnutím k návrhu metodického výkladu - podkladu pro úpravu této vyhlášky). Absolvent může vykonávat přímou obslužnou péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb, základní výchovnou nepedagogickou činnost, pečovatelskou činnost v domácnosti osoby a pod dohledem sociálního pracovníka i činnosti při základním sociálním poradenství, depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, činnosti při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, činnosti při poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 • Manipulace a jak s ní pracovat
  Číslo akreditace

  A2021/0352-SP/PC/PP/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Hlavním cílem kurzu je pochopení podstaty manipulace, získání schopnosti jejího rozpoznání a vědomé reakce na manipulativní situaci jak ve vztahu s klienty sociálních služeb, tak v rámci pracovního týmu. Kurz zahrnuje konkrétní a praktický popis jednotlivých druhů manipulace tak, aby je účastník byl schopen rozeznat. Součástí je rozbor dovedností a schopností nutných k úspěšné obraně proti manipulaci. V rámci sebereflektivního zkoumání dostanou účastníci možnost zjistit vlastní příčiny podléhání manipulaci a tím je změnit. V průběhu kurzu jsou definovány druhy i techniky manipulace a zásady jednání s manipulátorem. Součástí je diagnostický test osvětlující detailně, jak manipulaci rozpoznat. Kurz obsahuje techniky sebereflexe a praktické techniky tak, aby téma bylo hluboce prozkoumáno a změny byly přínosné pro praxi.

 • Metodické předpisy v praxi organizace a pracovní náplň pozice metodika
  Číslo akreditace

  A2019/0982-VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Pracovní náplň pozice metodika, tvorba a aktualizace metodických předpisů v souladu se standardy kvality sociálních služeb. Uvedení konkrétních příkladů a odpovědí na otázky týkající se kvality sociální služby v návaznosti na metodiky, udržování jejich aktuálnosti a souladu s platnými přepisy. Příklady z praxe a řešení organizačních komplikací s nedostatkem času nebo malým počtem personálu.

 • Moderní přístupy k lidem s duševním onemocněním
  Číslo akreditace

  A2022/0244-SP/PC/PP/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Kurz „Moderní přístupy k lidem s duševním onemocněním“ se zaměřuje na pojetí člověka s duševním onemocněním jako samostatného, zplnomocněného a zotaveného člověka, který si řídí svůj život. Zaměříme se na koncepty, které nám pomohou člověka vést a motivovat tímto směrem. Jedním z konceptů je cesta k zotavení. Dalším konceptem je seznámit účastníky kurzu se základními právními předpisy, které se přímo týkají osob s duševním onemocněním. Přiblížíme si některé články Listiny základních práv a svobod, co jsou omezovací prostředky používané v psychiatrii, dobrovolná/nedobrovolná hospitalizace, opatrovnictví, omezení/zbavení svéprávnosti a další.

 • Možnosti podpory funkce ruky u uživatelů sociálních služeb
  Číslo akreditace

  A2019/0838-PC/PP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřen na problematiku podpory správného fungování ruky u uživatelů sociálních služeb – seniorů a osob se zdravotním postižením. V teoretické části získají účastníci základní informace o funkcích rukou a také o negativních dopadech v případě jejich postižení a handicapu. Praktická část semináře je zaměřena na seznámení účastníků s technikami s různorodým materiálem, jež využijí v přímé práci s uživatelem.

 • Možnosti prevence syndromu vyhoření pro pracovníky NZDM a terénních služeb při práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením
  Číslo akreditace

  A2019/0983-SP/PC/PP/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Program je zaměřen na včasnou prevenci syndromu vyhoření při práci s klienty nízkoprahových zařízení a terénních služeb s osobami ohroženými sociálním vyloučením. Základní témata, která budou v kurzu aktivně propracována, jsou: životní zdroje a možnosti zvyšování psychické odolnosti, syndrom vyhoření - identifikátory procesu vyhoření a jak je možné je na sobě nebo okolí poznat, test pro zjištění úrovně ne/vyhoření, faktory zvyšující riziko pro vyhoření, hranice a moc s klientem a jak s nimi pracovat tak, aby práce neodebírala energii, vnitřní nastavení, práce s emocemi, introspekce a reflexe jako důležitá součást prevence syndromu vyhoření a relaxační techniky pro uvolnění stresu.

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

KURZ PRVNÍ POMOCI SE ZAMĚŘENÍM NA DĚTSKÝ VĚK

Pro pečující osoby v dětských skupinách, chůvy, pedagogy a personál MŠ a pro rodiče
 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář