logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00

Pro sociální služby na míru

obrazky-na-miru-socialni-02.jpg

Pro Váš pracovní tým připravíme školení na míru.

  • Rozsáhlý výběr témat
  • Akreditace MPSV
  • Realizace na Vašem pracovišti nebo dle domluvy
  • Online, prezenční i kombinovaná forma
  • Účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení
  • S výběrem školení Vám poradíme

Pokud máte zájem o kterékoli uvedené školení pro celý Váš pracovní tým, kontaktujte nás a my Vám zašleme podrobnou anotaci školení nebo připravíme již konkrétní nabídku.

Pokud chcete, abychom Vám sami vybrali školení pro Vás, dle Vašich tematických požadavků, můžete využít nezávazný poptávkový formulář.

Zde naleznete aktuální seznam všech našich školení a kurzů akreditovaných MPSV ČR pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a vedoucí pracovníky.

Kliknutím na název školení se otevře stručný popis.

Seznam všech akreditovaných školení


Název
Adaptace seniora při nástupu do instituce
Číslo akreditace

A2021/0167-SP/PC/PP/VP

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Základní psychologické poznatky o lidské adaptabilitě a adekvátní reakce na potřeby klientů v průběhu adaptace v zařízení (fáze adaptace). Změny ve stáří a vymezení pojmu zátěž včetně jejích důsledků na lidský život (přirozené formy adaptační reakce). Pozornost bude věnována rozhodnutí k nástupu do domova, přípravě na nástup do zařízení, prvním dnům po nástupu a postupnému začleňování do instituce. Účastníci si osvojí praktické návody, jak v rámci sociálních služeb úspěšně zvládnout adaptaci klienta a zabránit možným projevům maladaptace. V navazující praktické části se účastníci na základě kazuistik naučí, jak sestavit efektivní a funkční individuální adaptační plán klienta.

Aktivizace seniorů a osob se zdravotním postižením v sociálních službách - tělesné a duševní aktivizační techniky využívané v praxi
Číslo akreditace

A2021/1421-SP/PC

Krátká anotace

16 vyučovacích hodin

Účastník kurzu získá základní informace o aktivizaci, která je vnímána jako aktivizačně-stimulační funkce, jež napomáhá k udržování kvality života nejen stále činorodým jedincům, ale také těm méně aktivním osobám. Získá všeobecné znalosti o potřebách a specifikách seniorů, seniorů s demencí, osob se zdravotním postižením a na základě těchto znalostí bude schopen vytvořit aktivizaci s ohledem na individuální a specifické potřeby klienta. Účastník porozumí aktivizaci a pochopí její význam při práci s klienty. Osvojí si přípravu aktivizačních programů pro dané cílové skupiny. Nedílnou součástí jsou informace o jednotlivých metodách a technikách aktivizace jako je: smyslová aktivizace, reminiscenční terapie, trénink paměti, muzikoterapie, arteterapie, poetoterapie s ukázkou konkrétních příkladů, které lze využít v praxi.

Biblioterapie – aktivizace lidí s mentálním postižením pomocí práce s textem
Číslo akreditace

A2023/0352-SP/PC/PP/VP

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Účastníci kurzu se seznámí s postavením biblioterapie v systému dalších terapeutických metod, získají základní povědomí o možných formách, postupech, prostředcích a praktických cvičeních. V jednotlivých lekcích získají díky vlastnímu prožitku osobní zkušenost s tvorbou poetických hříček, s hrou se slovy, slabikami, s tvorbou textu netradičními formami, a to ve společném sdílení s dalšími účastníky kurzu. Vyzkouší si také spojení biblioterie s arteterapií. Tyto zkušenosti budou mít účastníci rozšířeny o teoretické poznatky, jak je možné jednotlivá cvičení upravit pro klienty různých cílových skupin. Nedílnou součástí kurzu je také získání základní dovednosi reflexe prožité zkušenosti. Kurz může posloužit také jako vstupní informace k problematice expresivních terapií a k jejich vzájemnému propojování.

Cílování a škálování v sociálních službách
Číslo akreditace

A2023/1332-SP/PC/VP

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Cíle klientů služeb v kontextu systemického přístupu sociální práce a tvorby adekvátně zaměřených cílů s využitím škál. Problematika individuální práce s klientem v kontextu povinností daných standardy kvality a zákonem o sociálních službách. Využití škál v rámci přístupu orientovaného na řešení („zázračné škály“); techniky a způsoby komunikace s klientem.

Dítě s traumatem a jeho socializace
Číslo akreditace

A2023/0863-SP/PC/PP

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Kurz Dítě s traumatem a jeho socializace se zaměřuje na problematiku výchovy dětí, jak v rodinách, tak v ústavní péči. Dále se zaměřuje na náhradní rodinnou péči. Chtěné či nechtěné dítě? Prvorozené děti a jejich sourozenci, to vše hraje velkou roli v životě dítěte. To vše může vést k traumatizaci dítěte a to po celý jeho život. Dále začlenění do dalšího kolektivu, školky, škola, kroužky, tam všude tzv. "číhají" na děti různé nástrahy. Začlenění do kolektivu ovlivňuje další vývoj dítěte a také to - zda si najde kamarády. Zažitá traumata z dětství dítě ovlivňuje po celý život. Kurz je doplněn videi k danému tématu, příklady z praxe.

Dluhová problematika v praxi: základní průvodce pro pracovníky v sociálních službách
Číslo akreditace

A2024/0137-SP/PC/PP

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Vzdělávací program je zaměřen na poskytnutí základních informací a nástrojů pracovníkům v sociálních službách pro řešení dluhové problematiky jejich klientů. Účastníci získají základní přehled v dluhové terminologií a přehled možných závazků. Naučí se zorientovat v klientově situaci a rozvíjet praktické dovednosti, které přispějí k efektivnímu poradenství. Školení také zahrnuje etické a právní aspekty práce s dluhy. Nabízíme účastníkům příležitost zdokonalit své dovednosti v této klíčové oblasti sociální práce.

Domácí násilí
Číslo akreditace

A2023/1324-SP/PC/PP

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Vzdělávací program na téma „ Domácí násilí“ se zaměřuje na problematiku domácího násilí, popisuje jeho znaky, cyklus a druhy, specifikuje osobnost oběti a násilné osoby, přibližuje příčiny a následky domácího násilí. Představuje Intervenční centra, činnost těchto center a další možnosti odborné pomoci osobám ohroženým domácím násilím. Součásti vzdělávacího programu jsou i kazuistiky a skutečné příběhy..

Efektivní komunikace
Číslo akreditace

A2021/1419-SP/PC/PP/VP

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Během semináře účastníci poznají jednotlivé složky komunikace, porozumí komunikačnímu procesu a naučí se rozpoznávat prvky, které komunikaci narušují. Budou mít možnost prakticky procvičit některé komunikační techniky - vstřícné naslouchání a já-sdělení, aktivní naslouchání, poskytování zpětné vazby pozitivní i negativní. Naučí se rozlišovat některé typy otázek a používat je v praxi, poznají, co jim v aktivním naslouchání brání. Dále poznají jednotlivé komunikační typy lidí a způsob, jak s nimi efektivně komunikovat.

Efektivní komunikace s obtížně zvládnutelnými typy klientů
Číslo akreditace

A2023/0380-SP/PC/PP/VP

Krátká anotace

16 vyučovacích hodin

Typologie klientů (např. mlčenlivý klient; agresivní a nepřátelský klient; klient, který se snaží získat výhody; nedobrovolný klient atp.), motivy jejich jednání. Rozpoznávání vhodného stylu komunikace a jednání s daným klientem. Komunikační pravidla a možnosti jejich uplatnění; zvýšení odolnosti proti stresu. Reakce na osobní útoky a jak podávat negativní zpětnou vazbu obtížně zvládnutelnému typu klientů.

Emoční inteligence, pozornost a pozorování v sociální praxi
Číslo akreditace

A2021/0578-SP/PC/PP/VP

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Seminář nahlíží na emoční inteligenci jako na podstatnou pracovní kompetenci sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Navazuje na skutečnost, že právě emoční inteligence je kvalitativní rovina, díky níž je možné navázat proaktivní komunikaci s klientem vedoucí k žádoucím sociálním změnám. Skrze praktické ukázky budou přiblíženy pojmy emoce a prožívání, empatie, pozornost a všímavost při práci s klientem v praxi.

Etika v sociálních službách pohledem sociálního pracovníka
Číslo akreditace

A2021/1286-SP/PC

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Principy poskytování sociální služby v úzkém propojení s etickým chováním, morálkou, mravností a svědomím. Práva, oblast porušování práv klientů, střet zájmů. Práva a ochrana pečujících. Principy poskytování sociálních služeb (důstojnost, autonomie, partnerství). Praktické ukázky a zpracování konkrétních témat. Etika v praxi poskytovatele sociálních služeb s přihlédnutím ke specifikům konkrétního pracoviště, přihlédnutí ke konkrétním cílovým skupinám.

Expresivní techniky pro práci se skupinou osob s duševním onemocněním
Číslo akreditace

A2024/0138-SP/PC/PP/VP

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Absolvent kurzu si upevní vědomosti o duševních onemocněních, zejména v oblasti komunikace, která se v odborné literatuře tolik neobjevuje. V rámci praktické části si odnese zásobník expresivních technik, které může zařadit do své běžné práce nebo může začít sám vést nějaké aktivity se zařazením expresivních technik u konkrétní klientely a bude obeznámen s riziky, která tyto techniky nesou.

Expresivní techniky pro práci se skupinou osob s mentálním postižením
Číslo akreditace

A2024/0145-SP/PC/PP/VP

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Absolvent kurzu si upevní znalosti o mentálním postižení, zejména v oblasti komunikace, která se v odborné literatuře tolik neobjevuje. V rámci praktické části si odnese zásobník expresivních technik, které může zařadit do své běžné práce nebo může začít sám vést nějaké aktivity se zařazením expresivních technik u konkrétní klientely a bude obeznámen s riziky, které tyto techniky nesou.

Expresivní terapie – aktivizace lidí s mentálním postižením s využitím osobního prožitku
Číslo akreditace

A2023/0351-SP/PC/PP/VP

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Účastníci kurzu se seznámí s postavením expresivních terapií v systému speciálně pedagogickcýh terapií a s jejich bazálními prostředky. Ve strukturovaných blocích získají díky vlastnímu prožitku osobní zkušenost s průběhem jednotlivých expresivních teapií a seznámí se možnými uměleckými prostředky coby nástroji terapeutického procesu. Dále získají základní dovednost, jak v průběhu aktivizačního procesu propojovat jednotlivé expresivní terapie, resp. jejich prvky. Tuto zkušenost budou mít rozšířenou o nezbytné teoretické poznatky. Nedílnou součástí kurzu je také získání základní dovednosti reflexe prožité zkušenosti, vnímání sebe sama, svých pocitů, svého těla.

Financování a finanční řízení neziskové organizace pro nefinanční manažery
Číslo akreditace

A2024/0132-SP/VP

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Kurz je určen manažerům sociálních služeb, kteří se potřebují orientovat ve financování nestátní neziskové organizace. Účastníci kurzu budou seznámeni se základními pojmy finančního světa, tvorbou rozpočtu a sledováním jeho čerpání, fundraisingem a dotačními systémy. Budou provedeni dotačním rokem neziskové organizace. Seznámí se s riziky udržitelnosti provozu NNO a možnostmi, jak předcházet finančně náročným situacím. Finanční řízení je součástí řízení organizace a navazuje nejen na každodenní život manažera, ale i na strategické plánování (viz kurz Strategické plánování v organizaci).

Gerontooblek - simulace stáří
Číslo akreditace

A2021/0582-SP/PC/PP/VP

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Zážitkový workshop GERONTOOBLEK – simulace stáří je určen všem, kteří pracují se seniory nebo s osobami se zdravotním postižením. Účastníci mají jedinečnou možnost seznámit se s pocity i pohybem seniorů či osob těžce nemocných, a to zážitkovou formou, kdy si vyzkouší speciální gerontooblek, který simuluje pohyb a pocity seniorů a zdravotně postižených. Účastníci si vyzkouší, jaké to je během několika minut zestárnout o několik desítek let – nohy ztěžknou, záda se ohnou, v rukou se ztratí cit, rozostří se zrak a budou hůře slyšet. Díky této zkušenosti se lépe vcítí do pocitů a potřeb starých a nemocných lidí. V obleku si vyzkouší běžné činnosti jako chůze do schodů, ze schodů, návštěva toalety, ulehnutí na lůžko, vstávání, dále soběstačnost při oblékání, obouvání, zapínání knoflíků, přijímání stravy a tekutin s dopomocí i bez ní. Díky speciálním rukavicím si vyzkouší třes rukou v různé intenzitě a pomocí speciálních brýlí různé oční vady a sluchátky různá sluchová postižení.

Gerontooblek v aktivizačních činnostech pro uživatele sociálních služeb
Číslo akreditace

A2021/0920-SP/PC/PP

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Seminář je určen všem pracovníkům, kteří v sociálních službách pracují s uživateli s různým tělesným handicapem. Interaktivní formou jim nabízí možnost vyzkoušet si, jak se různé smyslové či tělesné omezení promítá do možnosti uživatele zapojit se v co největší míře při aktivizačních činnostech. Důležitá a neopomenutelná je nutnost nastavení činnosti v takové náročnosti pro uživatele, aby citlivě a s důstojností k němu respektovala jeho limity. Právě osobní prožitek pomocí gerontoobleku, může být v tomto pracovníkovi velmi nápomocen. Aktivizační činnosti s gerontooblekem: - výtvarné a pracovní - zaměřené na podporu kognitivních funkcí - zaměřené na pohyb

Hodnocení kvality se zaměřením na kritérium 15a
Číslo akreditace

A2023/1328-SP/VP

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Praktická příprava zaměstnanců poskytovatelů sociálních služeb na tvorbu a zpracování standardu kvality č. 15 se zaměřením na kritérium 15a (průběžná kontrola a hodnocení). Základní povinnosti vyplývající z tohoto standardu ve vztahu k hodnocení kvality sociální služby. Metody kvalitativního i kvantitativního výzkumu se zaměřením na tvorbu dotazníků. Tvorba vlastního dotazníku a identifikace výzkumných chyb.

Hranice práce s klientem z pohledu pracovníka
Číslo akreditace

A2021/0257-SP/PC/PP/VP

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Školení je zaměřeno na vědomou schopnost nastavení a udržení hranic při práci s klientem. Vyjasňuje pojem profesionální vztah pomocí spojení teorie s příklady z praxe. Účastníci dostanou možnost hluboké reflexe svých očekávání a potřeb, které ve své práci nasycují. K tomu stejnému budou vedeni z pohledu klienta. Cílem je uvědomění odlišnosti potřeb, se kterými do procesu vstupuje klient a pracovník. Zřetel bude brán také na skutečné příčiny, proč pracovníci i klienti mohou chtít hranice překračovat a jak se vědomě rozhodovat v náročných případech. Zahrnuto bude téma profesní etiky, modelů pomáhání a principů profesionálního vztahu. Věnovat se budeme skutečnému napojení se na klienta, komunikačním zátarasům, které mohou bránit profesionálnímu vztahu, aktivizaci klienta a dotkneme se také schopnosti obrany proti manipulaci ze strany klienta.

Individuální plánování v praxi (nejen) pečovatelských služeb
Číslo akreditace

A2022/0242-SP/PC

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Získání základní dovednosti k tomu, aby absolvent byl schopen vytvořit smysluplný individuální plán pro uživatele i pro pracovníka. Pochopení, co jsou osobní cíle, jak je zjišťovat, jaká vazba existuje mezi nepříznivou sociální situací a osobními cíli, jak zjišťovat potřeby, schopnosti a možnosti uživatele a na základě těchto znalostí naplánuje s uživatelem průběh péče a vytvoří smysluplný individuální plán. Jaká specifika platí pří plánování u uživatelů s demencí, s dalším zdravotním postižením, jak plánovat u uživatelů omezených ve svéprávnosti.

Individuální přístup ke klientovi – práce se životním příběhem klienta (seniora)
Číslo akreditace

A2023/1676-SP/PC/PP

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Práce se životním příběhem klienta – jeho hlavní přínosy a limity, praktické využití tohoto přístupu při vytváření individuálního plánu klienta. Důležitost potřeb v lidském životě a specifické způsoby identifikace a naplňování potřeb ve stáří. Praktické postupy a techniky, které lze využít při zjišťování potřeb u klientů, kteří nejsou schopni verbální komunikace. Koncept životního příběhu klienta – jak citlivě a efektivně komunikovat s klientem, s jeho rodinnými příslušníky a ostatními členy týmu při zjišťování jeho životního příběhu.

Intenzivní techniky psychohygieny pro ženy v pomáhajících profesích prakticky- relaxace, meditace, práce s dechem
Číslo akreditace

A2020/1154-SP/PC/PP/VP

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Kurz je zaměřen velmi prakticky. Cílem kurzu je rozšířit dovednosti účastníků o schopnost kvalitně relaxovat, meditovat a pracovat s dechem ae nergií. Tyto techniky jsou velmi účinnou prevencí syndromu vyhoření a zvyšují vitalitu a spokojenost pracovníků v sociálních službách. Schopnost relaxovat a meditovat zvyšuje osobní spokojenost, zralost a zároveň i citlivost, empatii a všímavost vůči klientům. Součástí kurzu je teoretický základ o technikách psychohygieny, konkrétní návody, praktické ukázky, řízená relaxace, vedená meditace, příprava na domácí praxi. Účastníci budou seznámeni s významem intenzivní psychohygieny pro profesní i osobní spokojenost a zralost a budou moci praktikovat naučené dovednosti následně v běžném životě.

Jak napsat kvalitní smlouvu o poskytnutí sociální služby
Číslo akreditace

A2023/1322-SP/VP

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Účastníci semináře budou seznámeni s příklady smluvních ujednání, která mají oporu zejména v občanském zákoníku. Cílem semináře je dosažení pochopení obsahu Smlouvy o poskytnutí soc. služby. Na základě pochopení obsahu jednotlivých náležitostí uvedené Smlouvy lze pak tvořit reálné a funkční smlouvy pro potřeby konkrétní soc. služby a konkrétního klienta. Tento seminář není zaměřen na soc. služby pobytové formy. Výklad a uváděné praktické příklady, budou přínosem pro sociální služby terénní a ambulantní formy.

Jak porozumět uživateli s Alzheimerovou nemocí – úvod do problematiky
Číslo akreditace

A2023/1679-SP/PC/PP

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Teoretický základ – co to je demence, jak se dělí, jaké jsou rizikové faktory vzniku, jaké jsou její fáze, jak se demence projevuje, s jakými poruchami chování se při demenci můžeme setkat a jak s nimi pracovat – konkrétní příklady z praxe. Specifika Alzheimerovy choroby. Specifika komunikace s osobou s Alzheimerovou chorobou v jednotlivých fázích – naplňování nevyslovených potřeb. Současné trendy v přístupu k osobám s demencí – přístup zaměřený na klienta, orientace realitou, programované a individualizované aktivity, validace, reminiscence, naučený postup, psychobiografický model.

Jak založit sociální podnik
Číslo akreditace

A2024/0129-SP/PC/VP

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Cílem kurzu je vybavit účastníka vědomostmi a dovednostmi potřebnými k založení sociálního podniku, subjektu vytvářejícího a nabízejícího jak pracovní uplatnění osobám znevýhodněným na trhu práce, tak subjektu zohledňujícího potřebnou environmentální prospěšnost, za současného dosahování ekonomické prosperity.

Kognitivní rehabilitace a jiné aktivizační činnosti u osob s demencí
Číslo akreditace

A2022/0240-SP/PC/PP

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Seminář si klade za cíl podat účastníkům základní informace o onemocnění demence u uživatelů sociálních služeb a možnosti podpory kognitivních funkcí prostřednictvím kognitivní intervence v jednotlivých stádiích výše uvedeného onemocnění. A to v takové míře, aby byli schopni využívat jednotlivé techniky při aktivizaci uživatelů a podporovat tím jejich nejvyšší možnou míru soběstačnosti.  Prostřednictvím vysokého podílu praktických ukázek získají konkrétní nápady a návody k posilování kognitivních funkcí, podpoře smyslového vnímání a motoriky. Významným přínosem bude pro účastníky a jejich schopnost sebereflexe i závěrečné sdílení příkladů dobré praxe.

Kompetence opatrovanců a opatrovníků při poskytování sociální služby
Číslo akreditace

A2023/1135-SP/VP

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Klienty soc. služeb jsou fyzické osoby plně svéprávné a také osoby, které mají omezeno právní jednání v určitých oblastech sociálního života. Klade-li právní jednání požadavky přesahující jeho způsobilost, je třeba nejen takovou osobu, ale i další účastníky právního styku chránit před možnými následky narušeného jednání. Účastníci semináře budou seznámeni s hmotněprávními podmínkami, které musí být naplněny pro omezení právního jednání člověka a pro ustanovení opatrovníka. Opatrovanci, kterým byl soudem ustanoven opatrovník, mnohdy potřebují poskytnutí soc. služby. Při poskytování služeb vznikají právní vztahy i vztahy běžné (neprávní povahy). Účastníkům bude objasněna podstata rozhodovacích kompetencí klientů soc. služeb, kterým byl ustanoven opatrovník. Občanský zákoník vymezuje opatrovníkovi povinnost dbát o naplňování práv opatrovance a jednat v jeho zájmu. Poskytovatelé soc. služeb poskytují klientům podporu a pomoc klientům při hájení jejich práv a oprávněných zájmů. V této oblasti může docházet ke kolizi mezi činnostmi soc. služeb a plněním zákonných povinností opatrovníků. Práva a povinnosti poskytovatelů soc. služeb a opatrovníků jsou vymezena odlišnými právními předpisy. Mnoho činností právní povahy provádí poskytovatelé soc. služeb, ačkoliv nemají. Proto je třeba vymezit rozhodovací kompetence mezi poskytovateli soc. služeb a opatrovníky. Opatrovníci i poskytovatelé soc. služeb se často potkávají při výkonu svých pracovních činností, a proto je třeba znát rozsah vzájemných kompetencí.

Komunikace napříč organizací jako cesta k rozvoji - integrita, zpětná vazba, konflikt a kritika nenásilně
Číslo akreditace

A2021/0259-SP/PC/VP

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Kurz je zaměřen specificky na komunikaci v rámci organizace na úrovni horizontální i vertikální. Jedním z velmi častých důvodů pro nespokojenost v práci a následující vyhoření je nekvalitní týmová komunikace a frustrace z ní plynoucí. Kurz je nastaven tak, aby posunul každého účastníka směrem ke schopnosti autentického a srozumitelného vyjadřování svých potřeb směrem ke kolegům i vedení (příp. podřízeným) tak, aby nedocházelo ke vzniku frustrací. Zároveň posouvá schopnost aktivního naslouchání, hlubokého porozumění a opravdové empatie k ostatním členům týmu/vedení. Jedním z nosných témat školení je přijímání a dávání kritiky/zpětné vazby tak, aby sloužila k rozvoji osob a týmu. Obsahem kurzu je také zaměření se na konflikt, jeho příčiny, důvody a následky jeho odsouvání a praktické návody, jak zlepšit svou dovednost komunikace v konfliktní situaci.

Komunikace s klientem se specifickým chováním
Číslo akreditace

A2023/0866-SP/PC/VP

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Vzdělávací program je určen pro pracovníky v celé sociální oblasti, kteří se v každodenní práci s uživateli sociálních služeb dostávají do složitých a stresových situací. Vzdělávací program je svým praktickým obsahem zaměřen na rozvoj konkrétních komunikačních dovedností při práci s uživateli sociálních služeb, kteří mají specifický ("problémový") způsob chování. Důraz je kladen na posílení praktického využívání komunikačních metod a nástrojů v problematických situacích při práci s klienty, zvýšení sebejistoty a zvládání zátěžových a stresových situací.

Komunikace s rodinou klienta - Předávání informací, vyjednávání a sdělování špatných zpráv
Číslo akreditace

A2023/1681-SP/PC/PP/VP

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Kurz se věnuje tématu komunikace, konkrétně je zaměřen na specifika komunikace mezi sociální službou a rodinami klientů v nepříjemných situacích. Zabývá se oblastmi střetů zájmů, oprávněných požadavků ze strany služby a sdělování nepříjemných zpráv. Klade si za cíl posílit sebejistotu a dovednosti zejména sociálních pracovníků, ale i dalších zaměstnanců služeb, kteří přicházejí do styku s rodinami klientů. Součástí kurzu je i seznámení u jednotlivých pracovních pozic, jaké jsou jejich pravomoci a kompetence v rámci sociální služby, aby nedocházelo k přesahování těchto kompetencí. Současně jde o posílení dovedností, jak informace sdělit. Neopomenutelný je etický aspekt sdělování takových zpráv a adekvátní příprava.

Sledujte vzdělávání pro sociální služby
fb