Pro sociální služby na míru

Zřetel pro sociální služby na míru

Zde naleznete aktuální seznam všech našich školení a kurzů akreditovaných MPSV ČR pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a vedoucí pracovníky.

Pokud máte zájem o kterékoli uvedené školení pro celý Váš pracovní tým, kontaktujte nás a my Vám zašleme podrobnou anotaci školení nebo připravíme již konkrétní nabídku.

Pokud chcete, abychom Vám sami vybrali školení pro Vás, dle Vašich tematických požadavků, použijte nezávazný poptávkový formulář.

 

Kliknutím na název školení se otevře stručný popis.

Seznam všech akreditovaných školení


 • Adaptace seniora při nástupu do instituce
  Číslo akreditace

  A2021/0167-SP/PC/PP/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Základní psychologické poznatky o lidské adaptabilitě a adekvátní reakce na potřeby klientů v průběhu adaptace v zařízení (fáze adaptace). Změny ve stáří a vymezení pojmu zátěž včetně jejích důsledků na lidský život (přirozené formy adaptační reakce). Pozornost bude věnována rozhodnutí k nástupu do domova, přípravě na nástup do zařízení, prvním dnům po nástupu a postupnému začleňování do instituce. Účastníci si osvojí praktické návody, jak v rámci sociálních služeb úspěšně zvládnout adaptaci klienta a zabránit možným projevům maladaptace. V navazující praktické části se účastníci na základě kazuistik naučí, jak sestavit efektivní a funkční individuální adaptační plán klienta.

 • Aktivizace seniorů a osob se zdravotním postižením v sociálních službách - tělesné a duševní aktivizační techniky využívané v praxi
  Číslo akreditace

  A2021/1421-SP/PC

  Krátká anotace

  16 vyučovacích hodin

  Účastník kurzu získá základní informace o aktivizaci, která je vnímána jako aktivizačně-stimulační funkce, jež napomáhá k udržování kvality života nejen stále činorodým jedincům, ale také těm méně aktivním osobám. Získá všeobecné znalosti o potřebách a specifikách seniorů, seniorů s demencí, osob se zdravotním postižením a na základě těchto znalostí bude schopen vytvořit aktivizaci s ohledem na individuální a specifické potřeby klienta. Účastník porozumí aktivizaci a pochopí její význam při práci s klienty. Osvojí si přípravu aktivizačních programů pro dané cílové skupiny. Nedílnou součástí jsou informace o jednotlivých metodách a technikách aktivizace jako je: smyslová aktivizace, reminiscenční terapie, trénink paměti, muzikoterapie, arteterapie, poetoterapie s ukázkou konkrétních příkladů, které lze využít v praxi.

 • Biblioterapie – aktivizace lidí s mentálním postižením pomocí práce s textem
  Číslo akreditace

  A2019/0541-PC/PP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Postavení biblioterapie v systému dalších terapeutických metod. Základní informace o možných formách, postupech, prostředcích a praktických cvičeních. Získání zkušenosti skrze vlastní prožitek – tvorba poetických hříček, hra se slovy, tvorba textu netradičními formami. Úprava aktivit pro klienty různých cílových skupin.

 • Cílování a škálování v sociálních službách
  Číslo akreditace

  A2019/1247-SP/PC/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Cíle klientů služeb v kontextu systemického přístupu sociální práce a tvorby adekvátně zaměřených cílů s využitím škál. Problematika individuální práce s klientem v kontextu povinností daných standardy kvality a zákonem o sociálních službách. Využití škál v rámci přístupu orientovaného na řešení („zázračné škály“); techniky a způsoby komunikace s klientem.

 • Domácí násilí
  Číslo akreditace

  A2019/1355-SP/PC/PP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Vzdělávací program na téma „ Domácí násilí“ se zaměřuje na problematiku domácího násilí, popisuje jeho znaky, cyklus a druhy, specifikuje osobnost oběti a násilné osoby, přibližuje příčiny a následky domácího násilí. Představuje Intervenční centra, činnost těchto center a další možnosti odborné pomoci osobám ohroženým domácím násilím. Součásti vzdělávacího programu jsou i kazuistiky a skutečné příběhy..

 • Dramaterapie – aktivizace lidí s mentálním postižením s využitím divadelních prvků
  Číslo akreditace

  A2019/0543-PC/PP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Postavení dramaterapie v kontextu expresivních terapií a ve srovnání s teatroterapií a psychodramatem. Tvorba dramaterapeutického projektu. Úprava aktivit pro klienty různých cílových skupin. Získání zkušenosti skrze vlastní prožitek – základní dovednost reflexe prožité zkušenosti, vnímání sebe sama, svých pocitů, svého těla.

 • Efektivní komunikace
  Číslo akreditace

  A2021/1419-SP/PC/PP/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Během semináře účastníci poznají jednotlivé složky komunikace, porozumí komunikačnímu procesu a naučí se rozpoznávat prvky, které komunikaci narušují. Budou mít možnost prakticky procvičit některé komunikační techniky - vstřícné naslouchání a já-sdělení, aktivní naslouchání, poskytování zpětné vazby pozitivní i negativní. Naučí se rozlišovat některé typy otázek a používat je v praxi, poznají, co jim v aktivním naslouchání brání. Dále poznají jednotlivé komunikační typy lidí a způsob, jak s nimi efektivně komunikovat.

 • Efektivní komunikace s obtížně zvládnutelnými typy klientů
  Číslo akreditace

  A2019/0552-SP/PC/PP/VP

  Krátká anotace

  16 vyučovacích hodin

  Typologie klientů (např. mlčenlivý klient; agresivní a nepřátelský klient; klient, který se snaží získat výhody; nedobrovolný klient atp.), motivy jejich jednání. Rozpoznávání vhodného stylu komunikace a jednání s daným klientem. Komunikační pravidla a možnosti jejich uplatnění; zvýšení odolnosti proti stresu. Reakce na osobní útoky a jak podávat negativní zpětnou vazbu obtížně zvládnutelnému typu klientů.

 • Emoční inteligence, pozornost a pozorování v sociální praxi
  Číslo akreditace

  A2021/0578-SP/PC/PP/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář nahlíží na emoční inteligenci jako na podstatnou pracovní kompetenci sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Navazuje na skutečnost, že právě emoční inteligence je kvalitativní rovina, díky níž je možné navázat proaktivní komunikaci s klientem vedoucí k žádoucím sociálním změnám. Skrze praktické ukázky budou přiblíženy pojmy emoce a prožívání, empatie, pozornost a všímavost při práci s klientem v praxi.

 • Etika v sociálních službách pohledem sociálního pracovníka
  Číslo akreditace

  A2021/1286-SP/PC

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Principy poskytování sociální služby v úzkém propojení s etickým chováním, morálkou, mravností a svědomím. Práva, oblast porušování práv klientů, střet zájmů. Práva a ochrana pečujících. Principy poskytování sociálních služeb (důstojnost, autonomie, partnerství). Praktické ukázky a zpracování konkrétních témat. Etika v praxi poskytovatele sociálních služeb s přihlédnutím ke specifikům konkrétního pracoviště, přihlédnutí ke konkrétním cílovým skupinám.

 • Expresivní techniky pro práci se skupinou osob s duševním onemocněním
  Číslo akreditace

  A2020/0442-SP/PC/PP/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Absolvent kurzu si upevní vědomosti o duševních onemocněních, zejména v oblasti komunikace, která se v odborné literatuře tolik neobjevuje. V rámci praktické části si odnese zásobník expresivních technik, které může zařadit do své běžné práce nebo může začít sám vést nějaké aktivity se zařazením expresivních technik u konkrétní klientely a bude obeznámen s riziky, která tyto techniky nesou.

 • Expresivní techniky pro práci se skupinou osob s mentálním postižením
  Číslo akreditace

  A2020/0443-SP/PC/PP/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Absolvent kurzu si upevní znalosti o mentálním postižení, zejména v oblasti komunikace, která se v odborné literatuře tolik neobjevuje. V rámci praktické části si odnese zásobník expresivních technik, které může zařadit do své běžné práce nebo může začít sám vést nějaké aktivity se zařazením expresivních technik u konkrétní klientely a bude obeznámen s riziky, které tyto techniky nesou.

 • Expresivní terapie – aktivizace lidí s mentálním postižením s využitím osobního prožitku
  Číslo akreditace

  A2019/0545-PC/PP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Postavením expresivních terapií v systému speciálně pedagogických terapií a jejich uplatněním při aktivizaci klientů s mentálním postižením. Seznámení s průběhem jednotlivých expresivních terapií skrze vlastní prožitek a seznámení s možnými uměleckými prostředky coby nástroji terapeutického procesu – možnosti propojení. Dovednost reflexe prožité zkušenosti, vnímání sebe sama, svých pocitů a svého těla.

 • Gerontooblek - simulace stáří
  Číslo akreditace

  A2021/0582-SP/PC/PP/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Zážitkový workshop GERONTOOBLEK – simulace stáří je určen všem, kteří pracují se seniory nebo s osobami se zdravotním postižením. Účastníci mají jedinečnou možnost seznámit se s pocity i pohybem seniorů či osob těžce nemocných, a to zážitkovou formou, kdy si vyzkouší speciální gerontooblek, který simuluje pohyb a pocity seniorů a zdravotně postižených. Účastníci si vyzkouší, jaké to je během několika minut zestárnout o několik desítek let – nohy ztěžknou, záda se ohnou, v rukou se ztratí cit, rozostří se zrak a budou hůře slyšet. Díky této zkušenosti se lépe vcítí do pocitů a potřeb starých a nemocných lidí. V obleku si vyzkouší běžné činnosti jako chůze do schodů, ze schodů, návštěva toalety, ulehnutí na lůžko, vstávání, dále soběstačnost při oblékání, obouvání, zapínání knoflíků, přijímání stravy a tekutin s dopomocí i bez ní. Díky speciálním rukavicím si vyzkouší třes rukou v různé intenzitě a pomocí speciálních brýlí různé oční vady a sluchátky různá sluchová postižení.

 • Gerontooblek v aktivizačních činnostech pro uživatele sociálních služeb
  Číslo akreditace

  A2021/0920-SP/PC/PP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář je určen všem pracovníkům, kteří v sociálních službách pracují s uživateli s různým tělesným handicapem. Interaktivní formou jim nabízí možnost vyzkoušet si, jak se různé smyslové či tělesné omezení promítá do možnosti uživatele zapojit se v co největší míře při aktivizačních činnostech. Důležitá a neopomenutelná je nutnost nastavení činnosti v takové náročnosti pro uživatele, aby citlivě a s důstojností k němu respektovala jeho limity. Právě osobní prožitek pomocí gerontoobleku, může být v tomto pracovníkovi velmi nápomocen. Aktivizační činnosti s gerontooblekem: - výtvarné a pracovní - zaměřené na podporu kognitivních funkcí - zaměřené na pohyb

 • Hodnocení kvality se zaměřením na kritérium 15a
  Číslo akreditace

  A2019/1246-SP/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Praktická příprava zaměstnanců poskytovatelů sociálních služeb na tvorbu a zpracování standardu kvality č. 15 se zaměřením na kritérium 15a (průběžná kontrola a hodnocení). Základní povinnosti vyplývající z tohoto standardu ve vztahu k hodnocení kvality sociální služby. Metody kvalitativního i kvantitativního výzkumu se zaměřením na tvorbu dotazníků. Tvorba vlastního dotazníku a identifikace výzkumných chyb.

 • Hranice práce s klientem z pohledu pracovníka
  Číslo akreditace

  A2021/0257-SP/PC/PP/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Školení je zaměřeno na vědomou schopnost nastavení a udržení hranic při práci s klientem. Vyjasňuje pojem profesionální vztah pomocí spojení teorie s příklady z praxe. Účastníci dostanou možnost hluboké reflexe svých očekávání a potřeb, které ve své práci nasycují. K tomu stejnému budou vedeni z pohledu klienta. Cílem je uvědomění odlišnosti potřeb, se kterými do procesu vstupuje klient a pracovník. Zřetel bude brán také na skutečné příčiny, proč pracovníci i klienti mohou chtít hranice překračovat a jak se vědomě rozhodovat v náročných případech. Zahrnuto bude téma profesní etiky, modelů pomáhání a principů profesionálního vztahu. Věnovat se budeme skutečnému napojení se na klienta, komunikačním zátarasům, které mohou bránit profesionálnímu vztahu, aktivizaci klienta a dotkneme se také schopnosti obrany proti manipulaci ze strany klienta.

 • Individuální plánování v praxi (nejen) pečovatelských služeb
  Číslo akreditace

  A2022/0242-SP/PC

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Získání základní dovednosti k tomu, aby absolvent byl schopen vytvořit smysluplný individuální plán pro uživatele i pro pracovníka. Pochopení, co jsou osobní cíle, jak je zjišťovat, jaká vazba existuje mezi nepříznivou sociální situací a osobními cíli, jak zjišťovat potřeby, schopnosti a možnosti uživatele a na základě těchto znalostí naplánuje s uživatelem průběh péče a vytvoří smysluplný individuální plán. Jaká specifika platí pří plánování u uživatelů s demencí, s dalším zdravotním postižením, jak plánovat u uživatelů omezených ve svéprávnosti.

 • Individuální přístup ke klientovi – práce se životním příběhem klienta (seniora)
  Číslo akreditace

  A2020/0173-SP/PC

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Práce se životním příběhem klienta – jeho hlavní přínosy a limity, praktické využití tohoto přístupu při vytváření individuálního plánu klienta. Důležitost potřeb v lidském životě a specifické způsoby identifikace a naplňování potřeb ve stáří. Praktické postupy a techniky, které lze využít při zjišťování potřeb u klientů, kteří nejsou schopni verbální komunikace. Koncept životního příběhu klienta – jak citlivě a efektivně komunikovat s klientem, s jeho rodinnými příslušníky a ostatními členy týmu při zjišťování jeho životního příběhu.

 • Intenzivní techniky psychohygieny pro ženy v pomáhajících profesích prakticky- relaxace, meditace, práce s dechem
  Číslo akreditace

  A2020/1154-SP/PC/PP/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Kurz je zaměřen velmi prakticky. Cílem kurzu je rozšířit dovednosti účastníků o schopnost kvalitně relaxovat, meditovat a pracovat s dechem ae nergií. Tyto techniky jsou velmi účinnou prevencí syndromu vyhoření a zvyšují vitalitu a spokojenost pracovníků v sociálních službách. Schopnost relaxovat a meditovat zvyšuje osobní spokojenost, zralost a zároveň i citlivost, empatii a všímavost vůči klientům. Součástí kurzu je teoretický základ o technikách psychohygieny, konkrétní návody, praktické ukázky, řízená relaxace, vedená meditace, příprava na domácí praxi. Účastníci budou seznámeni s významem intenzivní psychohygieny pro profesní i osobní spokojenost a zralost a budou moci praktikovat naučené dovednosti následně v běžném životě.

 • Jak porozumět uživateli s Alzheimerovou nemocí – úvod do problematiky
  Číslo akreditace

  A2020/0176-SP/PC

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Teoretický základ – co to je demence, jak se dělí, jaké jsou rizikové faktory vzniku, jaké jsou její fáze, jak se demence projevuje, s jakými poruchami chování se při demenci můžeme setkat a jak s nimi pracovat – konkrétní příklady z praxe. Specifika Alzheimerovy choroby. Specifika komunikace s osobou s Alzheimerovou chorobou v jednotlivých fázích – naplňování nevyslovených potřeb. Současné trendy v přístupu k osobám s demencí – přístup zaměřený na klienta, orientace realitou, programované a individualizované aktivity, validace, reminiscence, naučený postup, psychobiografický model.

 • Jak se orientovat ve financích - informace pro pracovníky v sociálních službách
  Číslo akreditace

  A2020/0444-SP/PC/PP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář si klade za cíl prostřednictvím předaných informací snížit rizika spojená s nízkou mírou finanční gramotnosti u ohrožených cílových skupin. Účastníci porozumí základním termínům z oblasti finančního trhu, jeho vybraným produktům a operacím. Aktivně se naučí pracovat s tématem osobního a rodinného hospodaření. V průběhu semináře získají z každého modulu jak teoretický, tak i praktický návod, jež budou schopni aplikovat v běžném životě a využít při práci s uživatelem sociálních služby. Vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti podporuje člověka k přijetí osobní odpovědnosti v oblasti životního zajištění.

 • Kognitivní rehabilitace a jiné aktivizační činnosti u osob s demencí
  Číslo akreditace

  A2022/0240-SP/PC/PP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář si klade za cíl podat účastníkům základní informace o onemocnění demence u uživatelů sociálních služeb a možnosti podpory kognitivních funkcí prostřednictvím kognitivní intervence v jednotlivých stádiích výše uvedeného onemocnění. A to v takové míře, aby byli schopni využívat jednotlivé techniky při aktivizaci uživatelů a podporovat tím jejich nejvyšší možnou míru soběstačnosti.  Prostřednictvím vysokého podílu praktických ukázek získají konkrétní nápady a návody k posilování kognitivních funkcí, podpoře smyslového vnímání a motoriky. Významným přínosem bude pro účastníky a jejich schopnost sebereflexe i závěrečné sdílení příkladů dobré praxe.

 • Komunikace napříč organizací jako cesta k rozvoji - integrita, zpětná vazba, konflikt a kritika nenásilně
  Číslo akreditace

  A2021/0259-SP/PC/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Kurz je zaměřen specificky na komunikaci v rámci organizace na úrovni horizontální i vertikální. Jedním z velmi častých důvodů pro nespokojenost v práci a následující vyhoření je nekvalitní týmová komunikace a frustrace z ní plynoucí. Kurz je nastaven tak, aby posunul každého účastníka směrem ke schopnosti autentického a srozumitelného vyjadřování svých potřeb směrem ke kolegům i vedení (příp. podřízeným) tak, aby nedocházelo ke vzniku frustrací. Zároveň posouvá schopnost aktivního naslouchání, hlubokého porozumění a opravdové empatie k ostatním členům týmu/vedení. Jedním z nosných témat školení je přijímání a dávání kritiky/zpětné vazby tak, aby sloužila k rozvoji osob a týmu. Obsahem kurzu je také zaměření se na konflikt, jeho příčiny, důvody a následky jeho odsouvání a praktické návody, jak zlepšit svou dovednost komunikace v konfliktní situaci.

 • Komunikace s klientem se specifickým chováním
  Číslo akreditace

  A2019/0905-SP/PC

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Vzdělávací program je určen pro pracovníky v celé sociální oblasti, kteří se v každodenní práci s uživateli sociálních služeb dostávají do složitých a stresových situací. Vzdělávací program je svým praktickým obsahem zaměřen na rozvoj konkrétních komunikačních dovedností při práci s uživateli sociálních služeb, kteří mají specifický ("problémový") způsob chování. Důraz je kladen na posílení praktického využívání komunikačních metod a nástrojů v problematických situacích při práci s klienty, zvýšení sebejistoty a zvládání zátěžových a stresových situací.

 • Krátké intervence při práci s nemotivovanými klienty sociálních služeb
  Číslo akreditace

  A2021/0580-SP/PC

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář se zaměřuje na jednoduché a efektivní intervenční a motivační techniky při práci s klientem v časové tísni nebo během časově omezené spolupráce. Cílem školení je nabídnout pracovníkům inspiraci a techniky pro práci s nemotivovanými klienty, kteří využívají služeb jednorázově či zřídka, případně přicházejícími bez konkrétní zakázky. Současně seminář představí možnosti práce s dlouhodobými klienty, kde často pracovníci rezignují, protože vyčerpali svůj repertoár intervencí. Prostřednictvím kazuistik a diskuse s účastníky jsou hledány možnosti využití technik ve specifických situacích z praxe.

 • Kreativita jako nástroj rozvoje kvality v sociálních službách
  Číslo akreditace

  A2019/0560-SP/PC

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Cílem kurzu je motivovat účastníka k ochotě přijímat nové cesty a způsoby řešení situací a problémů při poskytování služeb. Účastník si uvědomí nutnost učení se a zavádění nových věcí, metod, postupů práce, seznámí se s metodami práce, které mu pomohou odbourávat psychické bariéry v navrhování nových nezavedených přístupů, podnětů a nápadů, či zlepšování a zkvalitňování již zavedených. Naučí se aktivně se zapojovat do tvorby jednotlivých pracovních postupů a ovlivňovat tak kvalitu poskytovaných služeb.

 • Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
  Číslo akreditace

  A2020/1155-PK

  Krátká anotace

  150 vyučovacích hodin

  Kvalifikační kurz k získání kvalifikace Pracovník v sociálních službách (akreditovaný v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. a dle vyhlášky č. 505 / 2006 Sb., s přihlédnutím k návrhu metodického výkladu - podkladu pro úpravu této vyhlášky). Absolvent může vykonávat přímou obslužnou péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb, základní výchovnou nepedagogickou činnost, pečovatelskou činnost v domácnosti osoby a pod dohledem sociálního pracovníka i činnosti při základním sociálním poradenství, depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, činnosti při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, činnosti při poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 • Manipulace a jak s ní pracovat
  Číslo akreditace

  A2021/0352-SP/PC/PP/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Hlavním cílem kurzu je pochopení podstaty manipulace, získání schopnosti jejího rozpoznání a vědomé reakce na manipulativní situaci jak ve vztahu s klienty sociálních služeb, tak v rámci pracovního týmu. Kurz zahrnuje konkrétní a praktický popis jednotlivých druhů manipulace tak, aby je účastník byl schopen rozeznat. Součástí je rozbor dovedností a schopností nutných k úspěšné obraně proti manipulaci. V rámci sebereflektivního zkoumání dostanou účastníci možnost zjistit vlastní příčiny podléhání manipulaci a tím je změnit. V průběhu kurzu jsou definovány druhy i techniky manipulace a zásady jednání s manipulátorem. Součástí je diagnostický test osvětlující detailně, jak manipulaci rozpoznat. Kurz obsahuje techniky sebereflexe a praktické techniky tak, aby téma bylo hluboce prozkoumáno a změny byly přínosné pro praxi.

 • Metodické předpisy v praxi organizace a pracovní náplň pozice metodika
  Číslo akreditace

  A2019/0982-VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Pracovní náplň pozice metodika, tvorba a aktualizace metodických předpisů v souladu se standardy kvality sociálních služeb. Uvedení konkrétních příkladů a odpovědí na otázky týkající se kvality sociální služby v návaznosti na metodiky, udržování jejich aktuálnosti a souladu s platnými přepisy. Příklady z praxe a řešení organizačních komplikací s nedostatkem času nebo malým počtem personálu.

 • Moderní přístupy k lidem s duševním onemocněním
  Číslo akreditace

  A2022/0244-SP/PC/PP/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Kurz „Moderní přístupy k lidem s duševním onemocněním“ se zaměřuje na pojetí člověka s duševním onemocněním jako samostatného, zplnomocněného a zotaveného člověka, který si řídí svůj život. Zaměříme se na koncepty, které nám pomohou člověka vést a motivovat tímto směrem. Jedním z konceptů je cesta k zotavení. Dalším konceptem je seznámit účastníky kurzu se základními právními předpisy, které se přímo týkají osob s duševním onemocněním. Přiblížíme si některé články Listiny základních práv a svobod, co jsou omezovací prostředky používané v psychiatrii, dobrovolná/nedobrovolná hospitalizace, opatrovnictví, omezení/zbavení svéprávnosti a další.

 • Možnosti distančního poradenství
  Číslo akreditace

  A2019/0839-SP/PC/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Distanční formy poradenství prostřednictvím telefonu, VOIP, e-mailu, web based message systému, chatu a částečně také videokonference. Specifika těchto kontaktů a podmínky, za kterých lze tento typ poradenství vykonávat. Ukázky distančního poradenství a modelový rozhovor.

 • Možnosti podpory funkce ruky u uživatelů sociálních služeb
  Číslo akreditace

  A2019/0838-PC/PP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřen na problematiku podpory správného fungování ruky u uživatelů sociálních služeb – seniorů a osob se zdravotním postižením. V teoretické části získají účastníci základní informace o funkcích rukou a také o negativních dopadech v případě jejich postižení a handicapu. Praktická část semináře je zaměřena na seznámení účastníků s technikami s různorodým materiálem, jež využijí v přímé práci s uživatelem.

 • Možnosti prevence syndromu vyhoření pro pracovníky NZDM a terénních služeb při práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením
  Číslo akreditace

  A2019/0983-SP/PC/PP/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Program je zaměřen na včasnou prevenci syndromu vyhoření při práci s klienty nízkoprahových zařízení a terénních služeb s osobami ohroženými sociálním vyloučením. Základní témata, která budou v kurzu aktivně propracována, jsou: životní zdroje a možnosti zvyšování psychické odolnosti, syndrom vyhoření - identifikátory procesu vyhoření a jak je možné je na sobě nebo okolí poznat, test pro zjištění úrovně ne/vyhoření, faktory zvyšující riziko pro vyhoření, hranice a moc s klientem a jak s nimi pracovat tak, aby práce neodebírala energii, vnitřní nastavení, práce s emocemi, introspekce a reflexe jako důležitá součást prevence syndromu vyhoření a relaxační techniky pro uvolnění stresu.

 • Nenásilná komunikace - úvod do metody prakticky
  Číslo akreditace

  A2021/0343-SP/PC/PP/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Nenásilná komunikace jako koncept nabízí možnost vnímat komunikaci s kýmkoliv nikoliv jako boj, ale jako cestu k porozumění a rozvoji. Toto školení je zaměřeno na rozvoj schopnosti vcítění se do sebe i druhého člověka, nového pohledu na problémovou situaci a zároveň získání komunikačních dovedností nutných k citlivému vyjádření sebe sama společně s vnímáním druhého člověka. Ovládnutí základů této metody nám dává možnost předávat její myšlenku dál a podporovat tak naše klienty v sebevědomějším vystupování a větší citlivosti k sobě. Součástí kurzu je téma kapacity jednat nenásilně a tipů pro jejich zvyšování. Lektor se s účastníky zabývá tématem spolupráce s lidmi v problémových situacích i za předpokladu vzájemných nesympatií. Zabývá se tématem osobní odpovědnosti za emoce a potřeby, které máme.

 • Nezbytnost životních krizí jako součást práce v pomáhajících profesích aneb Jak tvoříme štěstí
  Číslo akreditace

  A2021/1151-SP/PC/PP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Součástí sociální práce je pravidelná zpětná vazba, jak ke klientům, tak ke kolegům či sobě samému. Jednou z příčin životní nepohody klienta může být také nepříznivé sociální resp. vztahové prostředí, nepodporující rodinné vzorce, nepřijetí či neporozumění životní situaci. V semináři si rozšíříme povědomí o tom, jak rodině, pečujícím či klientovi pomoci rozšířit úhel pohledu na jeho životní situaci. Seminář nabídne bližší pohled na výzkumy v oblasti vztahové vazby, jejího vzniku a podob, výzkumy z oblasti mozku a vědomí, spojíme pohled na biologické a psychologické v nás. Budeme se věnovat tématu různosti vnímání spirituálních potřeb, souvislostem s pocity životního naplnění a osobního štěstí, podíváme se, jak životními postoji a přesvědčeními utváříme životní příběh.

 • Obtížné situace při práci s klientem v NZDM a jak jim předcházet
  Číslo akreditace

  A2022/0110-SP/PC

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Zaměření na téma obtížných situací ve specifickém prostředí nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Specifičnost prostředí nízkoprahového zařízení - jaké konfliktní, příp. obtížné situace zde mohou vzniknout a jak jim právě za pomoci specifik tohoto zařízení co nejlépe předejít, případně je vyřešit. Návod na způsob vedení motivačního rozhovoru s nemotivovaným klientem. Praktické postupy jak s konfliktní situací/agresí pracovat.

 • Paliativní péče v sociálních službách
  Číslo akreditace

  A2019/1354-SP/PC/PP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seznámení s problematikou smrti a umírání. Možnosti komunikace a adekvátní reakce na potřeby umírajícího klienta a jeho rodiny. Uvědomění si svých vlastních pocitů a postojů ohledně umírání a smrti. Kulturní, historické a antropologické souvislostmi tématu. Konceptem paliativní péče u nás. Praktické příklady a modelové rozhovory s umírajícím klientem, s doprovázejícími osobami, s pozůstalými i s ostatními členy týmu.

 • Péče o paměť – trénování paměti pro seniory v zařízeních sociálních služeb
  Číslo akreditace

  A2021/1287-PC/PP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Základní informace o důvodech zhoršování kognitivních funkcí u seniorů. Přínos kognitivního tréningu a kognitivní rehabilitace. Schopnost vytváření cvičení s cílem posílit rozvoj jednotlivých druhů paměti. Zásady a principy přípravy práce ve skupině. Význam využití skupinové dynamiky při motivaci uživatele. Techniky k trénování paměti a konkrétní příklady využitelné v praxi.

 • Podpora klíčových pracovníků při individuální práci s klienty
  Číslo akreditace

  A2018/0584-SP/PC

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Procesy individuálních přístupů ke klientům, jejich smysl a umění praktického využití v sociálních službách. Problematika individuálních přístupů ke klientům. Standard kvality - individuální plánování.

 • Podpora změny a motivace u klientů
  Číslo akreditace

  A2019/0550-SP/PC/PP/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Práce s nemotivovanými klienty a s klienty, kteří odmítají změnu ve svém životě. Osvětlení principů procesu změny a motivace. Techniky a postupy, které vedou k podpoře vnitřní motivace klienta, ke změně chování či rozvoji jeho potenciálu. Možnosti plánování intervence vedoucí ke zvýšení motivace klienta.

 • Práce s emocemi v sociálních službách
  Číslo akreditace

  A2022/0502-SP/PC/PP/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Úvod do teoretických konceptů pojímaní emocí. Vymezení pojmu. Druhy emocí. Emoce a vztah. Sebereflexe „emočního ladění“ při práci s klienty organizací sociální péče. Využití emoční inteligence v práci s klienty sociální péče. Doporučení efektivního jednání pro udržení stability v pracovním vztahu klient-sociální pracovník. Kazuistická supervize. Individuální i týmové techniky duševní hygieny pro práci s vlastními emocemi jako prevence syndromu vyhoření.

 • Práce s rodinami osob s duševním onemocněním
  Číslo akreditace

  A2022/0793-SP/PC/PP

  Krátká anotace

  16 vyučovacích hodin

  Problematika potřeb rodin, ve kterých žije osoba s duševním onemocněním emocí. Komunikace a získávání potřebných informací od rodin. Metody a přístupy podle typů onemocnění a také podle věku postižených osob. Vytváření důvěry mezi pečujícími pracovníky a rodinami.

 • Praktická asertivita v sociálních službách
  Číslo akreditace

  A2019/0554-SP/PC/PP/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Cílem vzdělávacího programu je využití tréninkové metodiky, ve které si účastníci procvičí asertivní věty, fráze, obraty, asertivní rozhovory, přiměřený tón hlasu a to vše s pohledu profesní etiky a práv osobnosti. Cílem vzdělávacího programu je rozvoj znalostí konkrétních komunikačních dovedností, které mají přímý dopad na kvalitu práce a vytváření pozitivních vztahů napříč všemi účastníky v sociální oblasti.

 • Praktická krizová intervence pro pracovníky v pomáhajících profesích
  Číslo akreditace

  A2021/1308-SP/PC/PP/VP

  Krátká anotace

  48 vyučovacích hodin

  Seminář se zaměřuje na předání nejdůležitějších informací a nástrojů pro práci s lidmi v krizi v rámci pomáhajících profesí.

 • Pravidla a normy chování v pracovním kolektivu
  Číslo akreditace

  A2019/0556-SP/PC/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Cílem kurzu je rozvoj znalostí konkrétních norem a pravidel chování a vztahů v pracovním kolektivu, které jsou účinnou zárukou každodenního vytváření dobrých profesních vztahů a příjemné firemní kultury. Účastníci budou mít možnost prakticky prodiskutovat jednotlivá témata a společně s lektorem hledat možnosti a řešení pro konkrétní zlepšení v jejich pracovních kolektivech a také rozvinout znalosti na modelových příkladech. V praktické části budou účastníci konkrétní dovednosti prakticky aplikovat při hledání řešení reálných případů, které vzejdou z analýzy situace účastníků z jejich pracovního prostředí.

 • Prevence syndromu vyhoření pracovníků v sociálních službách
  Číslo akreditace

  A2020/0175-SP/PC/PP/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Rozpoznávání a adekvátní reakce na zátěžové situace v pracovním životě (uvědomění si pozitivních i rizikových stránek své profese). Průběh stresové reakce a s fungováním lidské psychiky v zátěžových situacích. Příčiny a příznaky syndromu vyhoření a jeho stádia (zmapování aktuální míry zátěže a velikosti ohrožení syndromem vyhoření). Péče o sebe sama a aktualizace hodnotového žebříčku. Základy relaxace a autogenního tréninku.

 • Příprava a realizace aktivit pro klienty v NZDM
  Číslo akreditace

  A2022/0241-SP/PC

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Účastníci se naučí, jak klienty motivovat k různým aktivitám, jaké způsoby motivace máme a jak je prakticky využít. Školení provede účastníky procesem stavby volnočasových aktivit. Ukázky konkrétních expresivních technik vhodných pro práci s klienty v NZDM.

 • Příprava poskytovatele sociálních služeb na inspekci kvality
  Číslo akreditace

  A2019/1245-SP/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Problematika inspekcí kvality sociálních služeb v celé její šíři a aktuálním zněním. Podpora motivace poskytovatelů k důkladné a kontinuální práci na standardech kvality v souladu se zákonnými předpisy a zmírnění jejich obav z inspekce. Základní informace o průběhu inspekcí a nejčastější chyby ve zpracování standardů a při plnění povinností poskytovatelů. Praktická ukázka provedení (meta) kontroly stavu standardů kvality v organizaci účastníků a upozornění na možná úskalí (na co si dát během příprav na inspekci pozor).

 • Proaktivní práce s emocemi a revitalizační strategie při práci s lidmi
  Číslo akreditace

  A2019/0841-SP/PC/PP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Kurz se věnuje otázce emocí při práci s lidmi. Účastníci společně hledají odpovědi na otázky typu: Jsou emoce náš nepřítel nebo spolupracovník? Jak se v nich vyznat a jak je využít pro rozvoj svých (nejen) pracovních kompetencí? Jak pěstovat dobrý vztah k druhým a sám k sobě? Jak poznat svoje dohody, které utvářejí moje vztahy?. Součástí semináře je sebezkušenostní nácvik pozornosti k tělu, řízená relaxace a seznámení s principy všímavosti. Seminář je veden neformálně formou workshopu, spojuje poznávací a relaxační prvky, je součástí psychohygieny v pomáhajících profesích, praktickou prevencí syndromu vyhoření.

 • Reminiscence – práce se vzpomínkami
  Číslo akreditace

  A2021/0168-SP/PC/PP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Hlavní přínosy a limity reminiscenční terapie a základní praktické dovednosti využitelné v každodenním přístupu k uživatelům sociální služby. Na základě vlastního prožitku si účastníci uvědomí důležitost vzpomínek v lidském životě a jejich využitelnost při práci se seniory. Budou vedeni k tomu, aby chápali reminiscenci jako techniku, která podporuje sebeúctu klientů a zvyšuje celkovou kvalitu jejich života. Techniky komunikace při vzpomínání s jednotlivcem i se skupinou, u klientů se specifickými potřebami a u lidí trpící syndromem demence. Představení konkrétních reminiscenčních aktivit (kniha vzpomínek, kufřík vzpomínek, reminiscenční výstava, reminiscenční místnost a další).

 • Řízení času s ohledem na osobní vizi
  Číslo akreditace

  A2021/1420-SP/PC/PP/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Absolvent kurzu bude schopen uvědomit si svoje životní priority a dle nich efektivně řídit svoje pracovní i osobní úkoly. K aktuální životní situaci bude přistupovat z nadhledem delšího časového horizontu a s ohledem na svoje pracovní a osobní cíle, kterých chce dosáhnout. Pozná základní principy týkající se práce s časem a naučí se používat některé nástroje k efektivnímu využívání času, které mu pomohou v plánování úkolů každého dne.

 • Sabotéři v naší hlavě. Čím nám kazí život a jak jim přestat věřit.
  Číslo akreditace

  A2021/1150-SP/PC/PP/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Účastník bude seznámen s koncepcí sabotérů. Porozumí jednotlivým sabotérům, jejich vzniku a tomu, jaký vliv mají konkrétně na jeho život, život jeho klientů, kolegů. Výsledkem bude zvýšení schopnosti empatie k sobě, získání životního nadhledu, intenzivní osobnostní růst. Efektem je vhled účastníků do jejich vlastních životních vzorců a jejich přerámování tak, aby sebe i druhé vnímali méně kriticky a tedy i méně emotivně. Dalším z dopadů je zvýšení schopnosti práce s vlastními emocemi v krizových situacích i dlouhodobá psychohygiena vedoucí k většímu psychickému zdraví pracovníků. Jednou z nabytých dovedností je schopnost inovace mozku, což vede k většímu množství nápadů při řešení situací, kreativitě, odstupu, flexibilitě a obecně schopnosti jít dopředu i v náročných situacích. Tato technika je velmi dobře přenositelná i na klienty a ostatní kolegy.

 • Sebemotivace, motivace, prokrastinace - jak překonat brzdy a umět posunout sebe i druhé
  Číslo akreditace

  A2021/0255-SP/PC/PP/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Školení je zaměřeno velmi introspektivně, jelikož nejlepší formou, jak se naučit motivovat druhé je pochopit motivační proces do hloubky, dotknout se jeho překážek a naučit se motivovat sám sebe. Součástí je seznámení s jednotlivými sférami vlivu, typy motivačních poloh, prolnutí pocitů a motivačního procesu a v neposlední řadě také se strachem a jeho rolí v našich rozhodnutích. S motivací se úzce prolíná i aktuální téma prokrastinace. Součástí školení je seznámení s tímto tématem a také funkčními postupy k překonání.

 • Slovní sebeobrana
  Číslo akreditace

  A2020/0172-SP/PC/PP/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Účastníci rozvinou a upevní své znalosti a dovednosti v oblasti komunikace, pochopí co to je slovní sebeobrana, získají další orientaci v oblasti využití slovní sebeobrany z pohledu profesní etiky a asertivních práv, posílí svoji sebejistotu a schopnost jak nové dovednosti v sociální práci citlivě používat, a to s ohledem na ostatní.

 • Snižování závislosti uživatelů na sociální službě
  Číslo akreditace

  A2021/0169-SP/PC

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seznámení s problematikou ochrany práv uživatelů služeb a přiblížení faktorů vzniku závislosti na sociální službě. Obeznámí se s teorií potřeb, metodami podporovaného rozhodování a prací s přijatelným rizikem při snižování podpory uživatelům. Metody plánování zaměřeného na konkrétního uživatele i možnosti řešení nepříznivé sociální situace cílové skupiny.

 • Sociálně-právní minimum
  Číslo akreditace

  A2022/0674-SP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Základní orientace v právních předpisech vztahujících se k právu sociálního zabezpečení. Základní znalosti potřebné k poskytování sociálně-právního poradenství klientům. Témata kurzu zahrnují oblast sociálních služeb, nemocenské a důchodové pojištění, zdravotní pojištění, systém státní sociální podpory, systém pomoci v hmotné nouzi, dávky a výhody pro osoby se zdravotním postižením a systém vyplácení sociálních dávek.

 • Sociální komunikace s dospělými klienty s autismem (PAS)
  Číslo akreditace

  A2022/0243-SP/PC/PP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seznámení pracovníků, kteří se při své práci setkávají s projevy autistického chování u dospělých klientů, s postupy, když běžné či doporučované prostředky komunikace nefungují. Představení obecných principů práce s lidmi s autismem. Osvojení dovednosti, jak najít příčiny selhání a jak navázat funkční vztah. Emoční deka. Jak se dlouhodobě vyrovnávat s obtížemi v sociální komunikaci s klientem s vysokým stupněm komunikačních abnormalit. Účastníci prakticky rozvinou svou dovednost porozumět druhému, orientovat se v emocích, navýšit své profesní kompetence, sociální inteligenci a komunikační jistotu.

 • Specifika komunikace s lidmi se syndromem demence
  Číslo akreditace

  A2019/1353-SP/PC/PP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seznámení s problematikou syndromu demence (příznaky a příčiny syndromu demence, jednotlivá stádia tohoto onemocnění). Potřeby klientů s demencí a jak je naplňovat v jednotlivých fázích . Problematické situace spojené s péčí o lidi s demencí. Komunikační dovednosti využitelné při péči o tyto uživatele, prvky nonverbální komunikace, práce se vzpomínkami a orientace v realitě.

 • Strukturované jednotky snoezelen – multisenzorické prostředí pro rozvoj smyslového vnímání a pozornosti
  Číslo akreditace

  A2021/0344-SP/PC/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Účastníci se seznámí s postupem, jak připravit multisenzorické prostředí snoezelen – nastavitelné a kontrolované prvky pro stimulaci zraku, sluchu, čichu, hmatu,… a jak s těmito prvky pracovat směrem k podpoře soustředění. Sestavení výukové hodiny, tzv. strukturované jednotky snoezelen, a jak lze tuto jednotku aplikovat i v prostředí poskytovatelů sociálních služeb. Součástí semináře je i prožitková část.

 • Syndrom vyhoření – jak mu předcházet a jak o sebe pečovat
  Číslo akreditace

  A2019/1249-SP/PC/PP/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář se zaměřuje na problematiku syndromu vyhoření v pomáhajících profesích jako takových a péčí pracovníků o sebe. Obsahem semináře budou praktické podněty a techniky pro předcházení, včasné rozpoznání a diagnostiku vznikajícího syndromu vyhoření, včetně podpůrných opatření v rámci pracovního prostředí i soukromého života. Cílem semináře je naučit účastníky rozpoznat potenciálně rizikové situace a faktory vzniku syndromu, včas je eliminovat a předcházet tak vyhoření. Přínosem semináře je vybavení účastníků technikami předcházení rozvoje syndromu vyhoření, jeho diagnostikou a řešením dalšího negativního vývoje a tím pádem zajištěním profesionálního a kvalitního výkonu profese sociálního pracovníka či pracovníka v sociálních službách.

 • Teorie a metody sociální práce
  Číslo akreditace

  A2020/0177-SP/PC/PP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Tématem kurzu je seznámit účastníka kurzu s tématy teorie a metod sociální práce. Budeme se zabývat historií i současností MSP. Sociální práce je zaměřena na pomoc a na dosahování rovnováhy mezi očekáváním sociálního prostředí, v němž lidé uspokojují svoje potřeby, a jejich schopností toto očekávání zvládat Sociální práce se opírá jednak o rámec společenské solidarity, jednak o ideál naplňování individuálního lidského potenciálu. Velmi důležitá je také role sociálního pracovníka, který stává se součástí klientova světa a ovlivňuje ho! Co k tomu potřebuje? Nebo- jaké by měly být jeho kompetence.

 • Terénní sociální práce v praxi
  Číslo akreditace

  A2021/0581-SP/PC/PP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Školení se zaměřuje na praktické aspekty výkonu terénní sociální práce v různých kontextech a s různými cílovými skupinami. Představeny budou efektivní způsoby a techniky kontaktování cílové skupiny a komunikace s klienty v terénu. Nastíněna jsou úskalí práce s klientem v jeho přirozeném prostředí, etika terénní sociální práce a nastavování a držení hranic při práci s klienty.

 • Tvorba multisenzorického prostředí (snoezelen) a pomůcky pro rozvoj smyslů
  Číslo akreditace

  A2019/0549-SP/PC/PP/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Vzdělávací program je úvodem do tvorby multisenzorického prostředí – místnosti či koutku. Cílem je seznámit účastníky s jeho základním vybavením a pomůckami a možnostmi, jak toto multisenzorické prostředí vytvořit. Představeny budou jednotlivé typy multisenzorických místností – bílá, černá, interaktivní místnost či venkovní snoezelen. Účastníci získají vhled do způsobů, jak lze využít pomůcky v běžném prostředí a jak lze vytvořit multisenzorické prostředí, aniž by bylo nezbytně nutné zařizovat novou místnost. Absolventi semináře tak budou moci aplikovat aktivity pro rozvoj smyslů ve svých zařízeních a budou mít rámcovou představu, jak lze vytvořit multisenzorické prostředí v základní variantě dle potřeb jejich klientů.

 • Úvod do efektivní komunikace s romskými klienty
  Číslo akreditace

  A2019/1352-SP/PC/PP/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Základní témata a způsoby komunikace s osobami romského etnika s důrazem na specifika komunikace mezi pracovníkem a uživatelem služby. Vymezení sociální komunikace s její verbální a neverbální složkou a vedení rozhovoru jako základního prostředku porozumění. Školení se bude rovněž zabývat komunikačními bariérami a možnostmi komunikace v rámci asertivního jednání a řešením možných konfliktů.

 • Úvod do motivačně intervenční práce s dospívajícími
  Číslo akreditace

  A2019/1251-SP/PC/PP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář představuje současná vývojová specifika mládeže, aktuální kontext dospívání a jejich význam pro práci s nimi. Představuje základní rámec nejčastějších problémů, se kterými se mladí lidé potkávají a jejich provázanost s přirozenými i intencionálními prostředími výchovy a masmédii. Seminář představuje některé techniky práce s motivací. Využití těchto technik cílí zejména na specifické výchovné situace a problémy v rámci rodiny, na intervence v rámci školských zařízení, ze strany úředníků (kurátoři pro mládež apod.), v ústavní výchově, v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež a v dalších zařízeních a institucích, které pracují s dospívajícími. Zdůrazňuje také kontext a pozici pracovníka při práci s mládeží.

 • Úvod do poradenství a psychosociální pomoci smrtelně nemocným, jejich blízkým a pozůstalým
  Číslo akreditace

  A2020/0174-SP/PC/PP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Vymezení pojmů spojených se smrtelnou nevyléčitelnou nemocí, s procesem umírání, prožíváním a potřebami nemocných a jejich blízkých. Etické souvislosti určující jednání pracovníků, zásady a průběh poradenského procesu. Možnosti a typy sociálních služeb určených cílové skupině uživatelů včetně forem hospicové péče. Péče o smrtelně nemocného v domácím prostředí a v zařízeních pobytových služeb. Základy doprovázení blízkých nemocného a pozůstalých (krizová intervence, emoční podpora, poradenství v praktických záležitostech), praktické otázky forem sociální pomoci, např. v rámci relevantního sociálního zabezpečení (otázky finanční podpory).

 • Úvod do práce s agresivním klientem
  Číslo akreditace

  A2021/0353-SP/PC/PP/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Základní vhled do tématu agrese, seznámení s reakcemi na agresivní chování v bezpečném prostředí (modelové situace), postupy, které fungují a které nefungují. Zvládání komunikace s agresivním klientem v oblasti sociálních služeb, možnosti reakcí na takové chování. Předcházení konfliktním situacím.

 • Úvod do práce s klienty v multisenzorickém prostředí (snoezelen)
  Číslo akreditace

  A2019/0547-SP/PC/PP/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Koncept multisenzorického prostředí snoezelen a jeho využití pro práci s různými cílovými skupinami klientů – od osob s postižením až po seniory. Podpůrný, nedirektivní a neinvazivní přístup ke klientovi. Přínosy tohoto konceptu pro klienty a možnostmi využití, videoukázky a zahraniční trendy v této oblasti (Velká Británie).

 • Úvod do práce s rodinou závislého
  Číslo akreditace

  A2021/0346-SP/PC/PP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Kurz se zaměřuje na možnosti řešení, poradenství a intervencí ze strany soc. pracovníka v rámci práce s rodinou jedince závislého na alkoholu či nealkoholových drogách. Představuje nejčastější způsoby vnímání situace ze strany rodiny v kontextu závislostního chování jejího člena a představuje také nejčastější mýty a fakta spojená se závislostí blízkého. Zaměřuje se také na komunikaci se závislým členem ze strany rodiny, pozici soc. pracovníka při práci s rodinou, některá komunikační úskalí v těchto situacích, možné manipulace ze strany závislého a možné reakce na ni. Zaměřuje se také na pozici rodinných příslušníků. Představuje možnosti a úskalí soužití se závislým členem či potenciální nástroje a hledání motivace pro aktivní řešení vlastní životní situace. V neposlední řadě otevírá téma člena rodiny, který není motivovaný ke změně a reakce blízkých na tuto situaci včetně ochrany rodiny a jejích členů a možnosti léčby závislosti.

 • Úvod do práce s těhotnými ženami a matkami – uživatelkami drog
  Číslo akreditace

  A2019/1250-SP/PC/PP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář se zaměřuje na specifika sociální práce s těhotnými ženami a matkami – uživatelkami alkoholových i nealkoholových drog. Seznamuje s nejčastěji zneužívanými drogami u matek, jejich účinky a dopady na současný i budoucí život matky a dítěte. Představuje základní systém služeb pro tuto cílovou skupinu. Součástí semináře je alternativní pohled na těhotnou ženu či matku – uživatelku drog v různých kontextech. Dále jsou představeny některé mýty týkající se těhotenství a mateřství ve vztahu k drogám a realita. Kurz představuje vybrané intervenční techniky při práci s těhotnými ženami, případně matkami - uživatelkami drog, které je možné uplatnit v různých kontextech.

 • Úvod do problematiky duševního onemocnění
  Číslo akreditace

  A2020/0441-SP/PC/PP/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Absolvent vzdělávací akce by měl získat dostatečné informace o nejčastějších skupinách duševního onemocnění, jejich pozitivních projevech a specifika komunikace s lidmi s daným onemocněním. Absolvent získá i znalosti z teorie zotavení a může lidi s duševním onemocněním provázet fázemi zotavení.

 • Úvod do problematiky nevhodného zacházení a jednání se seniory a jedinci s handicapem, syndrom EAN
  Číslo akreditace

  A2021/0507-SP/PC/PP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Cílem kurzu je předat absolventům informace o nevhodném zacházení se seniory a s handicapovanými jedinci. Účastníci kurzu se naučí lépe vnímat seniora v průběhu stáří v souvislosti s problematikou prevence EAN. Prohloubí si znalosti o asertivní komunikaci. Dále si také lépe uvědomí včasné a správné rozpoznání varovných příznaků násilí na seniorech a jedincích s postižením, které pomůže zabránit další eskalaci. Účastníci se seznámí s charakteristickými změnami u týraných jedinců, v jejich chování, emocích, kognitivních případně řečových funkcích. Uvědomí si lépe změny v sociálních vztazích u klientů sociálních služeb včetně problematiky druhu týrání, následků týrání a možnostmi sociálně právní ochrany týraných seniorů a handicapovaných osob. Naučí se pochopit příčiny selhání odpovědné, pečující osoby, seznámí se s dalšími pojmy.

 • Úvod do problematiky specifických potřeb seniorů
  Číslo akreditace

  A2022/0501-SP/PC/PP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Základní potřeby klientů - Fyziologické potřeby, bezpečí, uznání, seberealizace a kognitivní potřeby. Změny v seniorském věku - medicínské, sociální: Instabilita, poruchy hybnosti, pokles svalové síly, poruchy zraku aj. Potřeba bezpečného prostředí pro klienty. Specifické potřeby seniorů v kontextu fyziologických. Změna hierarchie potřeb seniorů. Péče podporující důstojnost člověka z hlediska potřeb seniorů. Možnosti a stimulace specifických vyšších potřeb seniorů. Pohybová a psychická aktivita seniorů z hlediska jejich potřeb.

 • Úvod do problematiky týrání a zneužívání v sociálních službách
  Číslo akreditace

  A2020/0670-SP/PC

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Násilí, týrání, zneužívání a zanedbávání péče u ohrožených skupin obyvatelstva s větším zaměřením na skupinu seniorů, jež žijí v domácím prostředí, nebo využívají pobytové sociální služby. Druhy a formy násilí, vhled do oblasti legislativy a konkrétní pomoci. Specifika možného zanedbávání péče v zařízeních sociálních služeb, jeho identifikace a příčiny. Náročnost výkonu pomáhající profese, prevence syndromu vyhoření a předcházení nevhodnému chování.

 • Uživatel drog jako klient sociální služby
  Číslo akreditace

  A2020/1156-SP/PC

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Kontakt sociálního pracovníka (či pracovníka soc. služby) a uživatele drog v různých kontextech. Nejčastěji zneužívané typy látek, možnosti léčby a následné péče o uživatele drog. Zkušenosti a náměty pro práci s touto cílovou skupinou, včetně jejích specifik a úskalí. Efektivní práce a práce na změně, komunikace, motivace a případné intervence.

 • Vedení podpůrného rozhovoru a efektivní komunikace v sociálních službách
  Číslo akreditace

  A2021/0579-SP/PC/PP/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář představuje způsoby, jak navyšovat emoční inteligenci a možnosti jak mapovat komunikační pole mezi klientem a pracovníkem. Účastníci získají základní orientaci v komunikačních strategiích, které mohou uplatnit ve své každodenní praxi a využít je v proaktivní komunikaci s klientem. Na modelových situacích si vyzkouší funkční rozhovor a seznámí se s podpůrným typem rozhovoru se zřetelem ke specifikům cílové skupiny v jejich praxi.

 • Výtvarné techniky při práci s klienty sociálních služeb
  Číslo akreditace

  A2021/0345-SP/PC/PP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřen na jednoduché a dostupné výtvarné techniky uplatnitelné v přímé práci s klientem sociálních služeb. Pro pracovníka je výtvarná činnost jedním ze způsobů, jak navázat s klientem spolupracující vztah a zapojit jej do sociálních vazeb ve svém okolí. Akcent je kladen na spojení relaxačních činností se znalostními, motorickými a zážitkovými. Účastníci budou také seznámeni se základy archivace a prezentace výtvarných prací tak, aby se získané zkušenosti z práce s klientem mohly stát dlouhodobým zdrojem informací a obrazového materiálu pro např. vzpomínkový kufřík, životní kroniku, nebo prezentace práce klientů veřejnosti.

 • Využití na řešení zaměřeného přístupu v práci sociálního pracovníka
  Číslo akreditace

  A2021/0347-SP/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Kurz se zaměřuje na možnosti využití na řešení zaměřeného přístupu v praxi sociálního pracovníka. Představuje základní rozdíly v tradičním chápání pojetí sociální práce a na řešením orientovaném přístupu. Na konkrétních, praktických příkladech představuje základní premisy a možnosti intervencí v rámci tohoto přístupu – zaměření na řešení, nikoliv na problém, „problem talk“ a „solution talk“, práce se zdroji, práce s výjimkami. Dále se pak zaměřuje na využití zázračné otázky při práci s klientem v různých fázích motivace a některé komunikační strategie – „tanec kolem problému“, cirkulární dotazování, dekonstrukce. Kurz představuje také některá možná úskalí využití tohoto přístupu při práci s klientem, zejména v kontextu tradičního chápání sociální práce.

 • Využití zahrady při práci s uživateli sociálních služeb
  Číslo akreditace

  A2022/0435-SP/PC/PP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Účastníci budou seznámeni s historickými kořeny zahradní terapie, což bude dáno do kontextu současných sociálních služeb v jejich individuálních podmínkách. Na zahradu je v rámci kurzu nahlíženo z několika hledisek – témata „zahradničení“, tedy rovina pracovní terapie, dále relaxační, aktivizační, smyslové podněty. Otevírají se otázky k čemu má zahrada sloužit, jaké máme zdroje, podmínky a co pro smysluplné využití zahrady můžeme jako pracovníci udělat. Hledání možností „jak dostat zahradu dovnitř“ a jak život z budovy sociální služby „dostat ven“.

 • Základy krizové intervence
  Číslo akreditace

  A2021/0761-SP/PC/PP/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Školení se zaměřuje na předání základních znalostí a dovedností pro práci s klienty v krizi. Definuje krizi v kontextu bio-psycho-sociálně-spirituálního modelu života a ozřejmuje hlavní možné spouštěče krize v kontextu různých věkových skupin. Formou (modelových situací) seznamuje s některými technikami, které je možné využít v krizových situacích a s eticky problémovými aspekty poskytování krizové intervence.

 • Základy specifického přístupu k lidem s mentálním postižením v sociálních službách
  Číslo akreditace

  A2021/0762-SP/PC/PP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Základní specifika osob s mentálním postižením, jejich psychologické zvláštnosti a jak tyto znalosti uplatnit v praxi. Účastníci posílí své odborné kompetence ve znalostech specifik bezprostředního, tedy smyslového a zprostředkovaného vnímání osob s mentálním postižením. Základní informace o alternativní a augmentativní komunikaci a bazální stimulaci. Seznámení s možností využití arte-, muziko-, drama- a biblioterapie s důrazem na jejich vzájemné propojení.

 • Základy vedení skupiny seniorů
  Číslo akreditace

  A2021/0166-SP/PC

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Základní informace o vedení skupiny, psychologické poznatky o malé sociální skupině a adekvátní možnosti reakce na potřeby jednotlivých klientů během skupinové práce. Základní specifika seniorské skupiny. Skupinová dynamika a procesy. Nejčastější problematické situace při vedení skupiny. Role vedoucího skupiny. Jak vhodně stanovit místo, čas, frekvenci i délku jednotlivých setkání. Jak vhodně vybírat konkrétní aktivitu pro skupinová setkání. Jak pracovat se skupinou klientů se specifickými potřebami (např. se syndromem demence).

 • Závadové chování dětí z pohledu kurátora pro děti a mládež
  Číslo akreditace

  A2021/1323-SP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seznámení s možnostmi těch, kdo vykonávají sociálně právní ochranu dětí. Základní právní normy. Metody práce s dětmi i rodinou. Vyhodnocení situace dítěte a rodiny. Individuální plánování sociálně právní ochrany dítěte. Plánování jednotlivých kroků v duchu SMART kritérií. Příklady dobré praxe.

 • Zážitkové techniky protidrogové prevence
  Číslo akreditace

  A2022/0675-SP/PC

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Stručné přestavení systému protidrogové prevence v České republice a představení jednotlivých typů prevence, včetně jejich hlavních cílů a poskytovatelů. Způsoby práce s jednotlivcem a se skupinou v rámci primární protidrogové prevence včetně specifických zásad, možných úskalí a problémových momentů. Kurz zážitkovou a interaktivní formou představuje jednotlivé techniky protidrogové prevence, včetně didaktických zásad a možných problémových momentů realizace jednotlivých technik.

 • Žena a pomáhající profese
  Číslo akreditace

  A2020/0865-SP/PC/PP/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Interaktivní seminář se věnuje mimo jiné vývoji postavení žen v naší společnosti a očekáváním, která jsou na ženy pracující v pomáhajících profesích kladena. Každý tematický blok je zahájen nebo ukončen praktickým cvičením k probíranému tématu a účastnice programu si v praxi vyzkoušejí několik technik, při kterých trénují práci v kolektivu i samy se sebou. Prostřednictvím aktivní diskuze s lektorkou i ostatními účastnicemi posílí své komunikační dovednosti a schopnost vyjádřit svůj názor před ostatními. Absolventka vzdělávacího programu si ujasní svoji vlastní roli v sociálních službách i ve svém soukromí, a v rámci prevence psychického přetížení se naučí tyto dvě role oddělovat. Seznámí se zátěžovými situacemi, které jsou pro práci v sociálních službách typické, a bude vědět, jak s nimi pracovat a lépe je zvládat. Bude chápat sebehodnocení jako možnost svobodného rozhodování a sebereflexi jako předpoklad odpovědnosti.

 • Zvládání stresu a stresové zátěže v oblasti sociálních služeb
  Číslo akreditace

  A2020/0671-SP/PC/PP/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář reaguje na potřebu pracovníků v sociálních službách a v dalších pomáhajících profesích vypořádávat se s každodenními stresovými situacemi. Informace o vzniku a vlivu stresu na jednotlivce. Postupy, jak stresu předcházet a jak již existující stresové situace efektivně řešit. Práce s negativními emocemi. Nástroje zvyšující odolnost vůči stresu a jeho prevence. Předcházení syndromu vyhoření. Účastníci si pomocí individuálních a skupinových cvičení budou analyzovat potenciální osobní stresory, zejména v rámci zaměstnání v sociálních službách, a stanovovat osobní plán přístupu ke stresorům a řešení pravidelně se opakujících stresových situací.

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

KURZY LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDINGU PRO UČITELE

Základní i doškolovací

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář