Pro sociální služby na míru

Zřetel pro sociální služby na míru

Zde naleznete aktuální seznam všech našich školení a kurzů akreditovaných MPSV ČR pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a vedoucí pracovníky.

Pokud máte zájem o kterékoli uvedené školení pro celý Váš pracovní tým, kontaktujte nás a my Vám zašleme podrobnou anotaci školení nebo připravíme již konkrétní nabídku.

Pokud chcete, abychom Vám sami vybrali školení pro Vás, dle Vašich tematických požadavků, použijte nezávazný poptávkový formulář.

 

Kliknutím na název školení se otevře stručný popis.

Seznam všech akreditovaných školení


 • Úvod do práce s rodinou závislého
  Číslo akreditace

  A2021/0346-SP/PC/PP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Kurz se zaměřuje na možnosti řešení, poradenství a intervencí ze strany soc. pracovníka v rámci práce s rodinou jedince závislého na alkoholu či nealkoholových drogách. Představuje nejčastější způsoby vnímání situace ze strany rodiny v kontextu závislostního chování jejího člena a představuje také nejčastější mýty a fakta spojená se závislostí blízkého. Zaměřuje se také na komunikaci se závislým členem ze strany rodiny, pozici soc. pracovníka při práci s rodinou, některá komunikační úskalí v těchto situacích, možné manipulace ze strany závislého a možné reakce na ni. Zaměřuje se také na pozici rodinných příslušníků. Představuje možnosti a úskalí soužití se závislým členem či potenciální nástroje a hledání motivace pro aktivní řešení vlastní životní situace. V neposlední řadě otevírá téma člena rodiny, který není motivovaný ke změně a reakce blízkých na tuto situaci včetně ochrany rodiny a jejích členů a možnosti léčby závislosti.

 • Úvod do práce s těhotnými ženami a matkami – uživatelkami drog
  Číslo akreditace

  A2019/1250-SP/PC/PP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář se zaměřuje na specifika sociální práce s těhotnými ženami a matkami – uživatelkami alkoholových i nealkoholových drog. Seznamuje s nejčastěji zneužívanými drogami u matek, jejich účinky a dopady na současný i budoucí život matky a dítěte. Představuje základní systém služeb pro tuto cílovou skupinu. Součástí semináře je alternativní pohled na těhotnou ženu či matku – uživatelku drog v různých kontextech. Dále jsou představeny některé mýty týkající se těhotenství a mateřství ve vztahu k drogám a realita. Kurz představuje vybrané intervenční techniky při práci s těhotnými ženami, případně matkami - uživatelkami drog, které je možné uplatnit v různých kontextech.

 • Úvod do problematiky duševního onemocnění
  Číslo akreditace

  A2020/0441-SP/PC/PP/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Absolvent vzdělávací akce by měl získat dostatečné informace o nejčastějších skupinách duševního onemocnění, jejich pozitivních projevech a specifika komunikace s lidmi s daným onemocněním. Absolvent získá i znalosti z teorie zotavení a může lidi s duševním onemocněním provázet fázemi zotavení.

 • Úvod do problematiky nevhodného zacházení a jednání se seniory a jedinci s handicapem, syndrom EAN
  Číslo akreditace

  A2021/0507-SP/PC/PP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Cílem kurzu je předat absolventům informace o nevhodném zacházení se seniory a s handicapovanými jedinci. Účastníci kurzu se naučí lépe vnímat seniora v průběhu stáří v souvislosti s problematikou prevence EAN. Prohloubí si znalosti o asertivní komunikaci. Dále si také lépe uvědomí včasné a správné rozpoznání varovných příznaků násilí na seniorech a jedincích s postižením, které pomůže zabránit další eskalaci. Účastníci se seznámí s charakteristickými změnami u týraných jedinců, v jejich chování, emocích, kognitivních případně řečových funkcích. Uvědomí si lépe změny v sociálních vztazích u klientů sociálních služeb včetně problematiky druhu týrání, následků týrání a možnostmi sociálně právní ochrany týraných seniorů a handicapovaných osob. Naučí se pochopit příčiny selhání odpovědné, pečující osoby, seznámí se s dalšími pojmy.

 • Úvod do problematiky specifických potřeb seniorů
  Číslo akreditace

  A2022/0501-SP/PC/PP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Základní potřeby klientů - Fyziologické potřeby, bezpečí, uznání, seberealizace a kognitivní potřeby. Změny v seniorském věku - medicínské, sociální: Instabilita, poruchy hybnosti, pokles svalové síly, poruchy zraku aj. Potřeba bezpečného prostředí pro klienty. Specifické potřeby seniorů v kontextu fyziologických. Změna hierarchie potřeb seniorů. Péče podporující důstojnost člověka z hlediska potřeb seniorů. Možnosti a stimulace specifických vyšších potřeb seniorů. Pohybová a psychická aktivita seniorů z hlediska jejich potřeb.

 • Úvod do problematiky týrání a zneužívání v sociálních službách
  Číslo akreditace

  A2020/0670-SP/PC

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Násilí, týrání, zneužívání a zanedbávání péče u ohrožených skupin obyvatelstva s větším zaměřením na skupinu seniorů, jež žijí v domácím prostředí, nebo využívají pobytové sociální služby. Druhy a formy násilí, vhled do oblasti legislativy a konkrétní pomoci. Specifika možného zanedbávání péče v zařízeních sociálních služeb, jeho identifikace a příčiny. Náročnost výkonu pomáhající profese, prevence syndromu vyhoření a předcházení nevhodnému chování.

 • Uživatel drog jako klient sociální služby
  Číslo akreditace

  A2020/1156-SP/PC

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Kontakt sociálního pracovníka (či pracovníka soc. služby) a uživatele drog v různých kontextech. Nejčastěji zneužívané typy látek, možnosti léčby a následné péče o uživatele drog. Zkušenosti a náměty pro práci s touto cílovou skupinou, včetně jejích specifik a úskalí. Efektivní práce a práce na změně, komunikace, motivace a případné intervence.

 • Vedení podpůrného rozhovoru a efektivní komunikace v sociálních službách
  Číslo akreditace

  A2021/0579-SP/PC/PP/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář představuje způsoby, jak navyšovat emoční inteligenci a možnosti jak mapovat komunikační pole mezi klientem a pracovníkem. Účastníci získají základní orientaci v komunikačních strategiích, které mohou uplatnit ve své každodenní praxi a využít je v proaktivní komunikaci s klientem. Na modelových situacích si vyzkouší funkční rozhovor a seznámí se s podpůrným typem rozhovoru se zřetelem ke specifikům cílové skupiny v jejich praxi.

 • Výtvarné techniky při práci s klienty sociálních služeb
  Číslo akreditace

  A2021/0345-SP/PC/PP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřen na jednoduché a dostupné výtvarné techniky uplatnitelné v přímé práci s klientem sociálních služeb. Pro pracovníka je výtvarná činnost jedním ze způsobů, jak navázat s klientem spolupracující vztah a zapojit jej do sociálních vazeb ve svém okolí. Akcent je kladen na spojení relaxačních činností se znalostními, motorickými a zážitkovými. Účastníci budou také seznámeni se základy archivace a prezentace výtvarných prací tak, aby se získané zkušenosti z práce s klientem mohly stát dlouhodobým zdrojem informací a obrazového materiálu pro např. vzpomínkový kufřík, životní kroniku, nebo prezentace práce klientů veřejnosti.

 • Využití na řešení zaměřeného přístupu v práci sociálního pracovníka
  Číslo akreditace

  A2021/0347-SP/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Kurz se zaměřuje na možnosti využití na řešení zaměřeného přístupu v praxi sociálního pracovníka. Představuje základní rozdíly v tradičním chápání pojetí sociální práce a na řešením orientovaném přístupu. Na konkrétních, praktických příkladech představuje základní premisy a možnosti intervencí v rámci tohoto přístupu – zaměření na řešení, nikoliv na problém, „problem talk“ a „solution talk“, práce se zdroji, práce s výjimkami. Dále se pak zaměřuje na využití zázračné otázky při práci s klientem v různých fázích motivace a některé komunikační strategie – „tanec kolem problému“, cirkulární dotazování, dekonstrukce. Kurz představuje také některá možná úskalí využití tohoto přístupu při práci s klientem, zejména v kontextu tradičního chápání sociální práce.

 • Využití zahrady při práci s uživateli sociálních služeb
  Číslo akreditace

  A2022/0435-SP/PC/PP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Účastníci budou seznámeni s historickými kořeny zahradní terapie, což bude dáno do kontextu současných sociálních služeb v jejich individuálních podmínkách. Na zahradu je v rámci kurzu nahlíženo z několika hledisek – témata „zahradničení“, tedy rovina pracovní terapie, dále relaxační, aktivizační, smyslové podněty. Otevírají se otázky k čemu má zahrada sloužit, jaké máme zdroje, podmínky a co pro smysluplné využití zahrady můžeme jako pracovníci udělat. Hledání možností „jak dostat zahradu dovnitř“ a jak život z budovy sociální služby „dostat ven“.

 • Základy krizové intervence
  Číslo akreditace

  A2021/0761-SP/PC/PP/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Školení se zaměřuje na předání základních znalostí a dovedností pro práci s klienty v krizi. Definuje krizi v kontextu bio-psycho-sociálně-spirituálního modelu života a ozřejmuje hlavní možné spouštěče krize v kontextu různých věkových skupin. Formou (modelových situací) seznamuje s některými technikami, které je možné využít v krizových situacích a s eticky problémovými aspekty poskytování krizové intervence.

 • Základy specifického přístupu k lidem s mentálním postižením v sociálních službách
  Číslo akreditace

  A2021/0762-SP/PC/PP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Základní specifika osob s mentálním postižením, jejich psychologické zvláštnosti a jak tyto znalosti uplatnit v praxi. Účastníci posílí své odborné kompetence ve znalostech specifik bezprostředního, tedy smyslového a zprostředkovaného vnímání osob s mentálním postižením. Základní informace o alternativní a augmentativní komunikaci a bazální stimulaci. Seznámení s možností využití arte-, muziko-, drama- a biblioterapie s důrazem na jejich vzájemné propojení.

 • Základy vedení skupiny seniorů
  Číslo akreditace

  A2021/0166-SP/PC

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Základní informace o vedení skupiny, psychologické poznatky o malé sociální skupině a adekvátní možnosti reakce na potřeby jednotlivých klientů během skupinové práce. Základní specifika seniorské skupiny. Skupinová dynamika a procesy. Nejčastější problematické situace při vedení skupiny. Role vedoucího skupiny. Jak vhodně stanovit místo, čas, frekvenci i délku jednotlivých setkání. Jak vhodně vybírat konkrétní aktivitu pro skupinová setkání. Jak pracovat se skupinou klientů se specifickými potřebami (např. se syndromem demence).

 • Závadové chování dětí z pohledu kurátora pro děti a mládež
  Číslo akreditace

  A2021/1323-SP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seznámení s možnostmi těch, kdo vykonávají sociálně právní ochranu dětí. Základní právní normy. Metody práce s dětmi i rodinou. Vyhodnocení situace dítěte a rodiny. Individuální plánování sociálně právní ochrany dítěte. Plánování jednotlivých kroků v duchu SMART kritérií. Příklady dobré praxe.

 • Zážitkové techniky protidrogové prevence
  Číslo akreditace

  A2022/0675-SP/PC

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Stručné přestavení systému protidrogové prevence v České republice a představení jednotlivých typů prevence, včetně jejich hlavních cílů a poskytovatelů. Způsoby práce s jednotlivcem a se skupinou v rámci primární protidrogové prevence včetně specifických zásad, možných úskalí a problémových momentů. Kurz zážitkovou a interaktivní formou představuje jednotlivé techniky protidrogové prevence, včetně didaktických zásad a možných problémových momentů realizace jednotlivých technik.

 • Žena a pomáhající profese
  Číslo akreditace

  A2020/0865-SP/PC/PP/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Interaktivní seminář se věnuje mimo jiné vývoji postavení žen v naší společnosti a očekáváním, která jsou na ženy pracující v pomáhajících profesích kladena. Každý tematický blok je zahájen nebo ukončen praktickým cvičením k probíranému tématu a účastnice programu si v praxi vyzkoušejí několik technik, při kterých trénují práci v kolektivu i samy se sebou. Prostřednictvím aktivní diskuze s lektorkou i ostatními účastnicemi posílí své komunikační dovednosti a schopnost vyjádřit svůj názor před ostatními. Absolventka vzdělávacího programu si ujasní svoji vlastní roli v sociálních službách i ve svém soukromí, a v rámci prevence psychického přetížení se naučí tyto dvě role oddělovat. Seznámí se zátěžovými situacemi, které jsou pro práci v sociálních službách typické, a bude vědět, jak s nimi pracovat a lépe je zvládat. Bude chápat sebehodnocení jako možnost svobodného rozhodování a sebereflexi jako předpoklad odpovědnosti.

 • Zvládání stresu a stresové zátěže v oblasti sociálních služeb
  Číslo akreditace

  A2020/0671-SP/PC/PP/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář reaguje na potřebu pracovníků v sociálních službách a v dalších pomáhajících profesích vypořádávat se s každodenními stresovými situacemi. Informace o vzniku a vlivu stresu na jednotlivce. Postupy, jak stresu předcházet a jak již existující stresové situace efektivně řešit. Práce s negativními emocemi. Nástroje zvyšující odolnost vůči stresu a jeho prevence. Předcházení syndromu vyhoření. Účastníci si pomocí individuálních a skupinových cvičení budou analyzovat potenciální osobní stresory, zejména v rámci zaměstnání v sociálních službách, a stanovovat osobní plán přístupu ke stresorům a řešení pravidelně se opakujících stresových situací.

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

KURZ PRVNÍ POMOCI SE ZAMĚŘENÍM NA DĚTSKÝ VĚK

Pro pečující osoby v dětských skupinách, chůvy, pedagogy a personál MŠ a pro rodiče
 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář