Pro sociální služby na míru

Zřetel pro sociální služby na míru

Zde naleznete aktuální seznam všech našich školení a kurzů akreditovaných MPSV ČR pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a vedoucí pracovníky.

Pokud máte zájem o kterékoli uvedené školení pro celý Váš pracovní tým, kontaktujte nás a my Vám zašleme podrobnou anotaci školení nebo připravíme již konkrétní nabídku.

Pokud chcete, abychom Vám sami vybrali školení pro Vás, dle Vašich tematických požadavků, použijte nezávazný poptávkový formulář.

 

Kliknutím na název školení se otevře stručný popis.

Seznam všech akreditovaných školení


 • Moderní přístupy k lidem s duševním onemocněním
  Číslo akreditace

  A2022/0244-SP/PC/PP/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Kurz „Moderní přístupy k lidem s duševním onemocněním“ se zaměřuje na pojetí člověka s duševním onemocněním jako samostatného, zplnomocněného a zotaveného člověka, který si řídí svůj život. Zaměříme se na koncepty, které nám pomohou člověka vést a motivovat tímto směrem. Jedním z konceptů je cesta k zotavení. Dalším konceptem je seznámit účastníky kurzu se základními právními předpisy, které se přímo týkají osob s duševním onemocněním. Přiblížíme si některé články Listiny základních práv a svobod, co jsou omezovací prostředky používané v psychiatrii, dobrovolná/nedobrovolná hospitalizace, opatrovnictví, omezení/zbavení svéprávnosti a další.

 • Možnosti distančního poradenství
  Číslo akreditace

  A2019/0839-SP/PC/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Distanční formy poradenství prostřednictvím telefonu, VOIP, e-mailu, web based message systému, chatu a částečně také videokonference. Specifika těchto kontaktů a podmínky, za kterých lze tento typ poradenství vykonávat. Ukázky distančního poradenství a modelový rozhovor.

 • Možnosti podpory funkce ruky u uživatelů sociálních služeb
  Číslo akreditace

  A2019/0838-PC/PP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář je zaměřen na problematiku podpory správného fungování ruky u uživatelů sociálních služeb – seniorů a osob se zdravotním postižením. V teoretické části získají účastníci základní informace o funkcích rukou a také o negativních dopadech v případě jejich postižení a handicapu. Praktická část semináře je zaměřena na seznámení účastníků s technikami s různorodým materiálem, jež využijí v přímé práci s uživatelem.

 • Možnosti prevence syndromu vyhoření pro pracovníky NZDM a terénních služeb při práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením
  Číslo akreditace

  A2019/0983-SP/PC/PP/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Program je zaměřen na včasnou prevenci syndromu vyhoření při práci s klienty nízkoprahových zařízení a terénních služeb s osobami ohroženými sociálním vyloučením. Základní témata, která budou v kurzu aktivně propracována, jsou: životní zdroje a možnosti zvyšování psychické odolnosti, syndrom vyhoření - identifikátory procesu vyhoření a jak je možné je na sobě nebo okolí poznat, test pro zjištění úrovně ne/vyhoření, faktory zvyšující riziko pro vyhoření, hranice a moc s klientem a jak s nimi pracovat tak, aby práce neodebírala energii, vnitřní nastavení, práce s emocemi, introspekce a reflexe jako důležitá součást prevence syndromu vyhoření a relaxační techniky pro uvolnění stresu.

 • Nenásilná komunikace - úvod do metody prakticky
  Číslo akreditace

  A2021/0343-SP/PC/PP/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Nenásilná komunikace jako koncept nabízí možnost vnímat komunikaci s kýmkoliv nikoliv jako boj, ale jako cestu k porozumění a rozvoji. Toto školení je zaměřeno na rozvoj schopnosti vcítění se do sebe i druhého člověka, nového pohledu na problémovou situaci a zároveň získání komunikačních dovedností nutných k citlivému vyjádření sebe sama společně s vnímáním druhého člověka. Ovládnutí základů této metody nám dává možnost předávat její myšlenku dál a podporovat tak naše klienty v sebevědomějším vystupování a větší citlivosti k sobě. Součástí kurzu je téma kapacity jednat nenásilně a tipů pro jejich zvyšování. Lektor se s účastníky zabývá tématem spolupráce s lidmi v problémových situacích i za předpokladu vzájemných nesympatií. Zabývá se tématem osobní odpovědnosti za emoce a potřeby, které máme.

 • Nezbytnost životních krizí jako součást práce v pomáhajících profesích aneb Jak tvoříme štěstí
  Číslo akreditace

  A2021/1151-SP/PC/PP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Součástí sociální práce je pravidelná zpětná vazba, jak ke klientům, tak ke kolegům či sobě samému. Jednou z příčin životní nepohody klienta může být také nepříznivé sociální resp. vztahové prostředí, nepodporující rodinné vzorce, nepřijetí či neporozumění životní situaci. V semináři si rozšíříme povědomí o tom, jak rodině, pečujícím či klientovi pomoci rozšířit úhel pohledu na jeho životní situaci. Seminář nabídne bližší pohled na výzkumy v oblasti vztahové vazby, jejího vzniku a podob, výzkumy z oblasti mozku a vědomí, spojíme pohled na biologické a psychologické v nás. Budeme se věnovat tématu různosti vnímání spirituálních potřeb, souvislostem s pocity životního naplnění a osobního štěstí, podíváme se, jak životními postoji a přesvědčeními utváříme životní příběh.

 • Obtížné situace při práci s klientem v NZDM a jak jim předcházet
  Číslo akreditace

  A2022/0110-SP/PC

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Zaměření na téma obtížných situací ve specifickém prostředí nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Specifičnost prostředí nízkoprahového zařízení - jaké konfliktní, příp. obtížné situace zde mohou vzniknout a jak jim právě za pomoci specifik tohoto zařízení co nejlépe předejít, případně je vyřešit. Návod na způsob vedení motivačního rozhovoru s nemotivovaným klientem. Praktické postupy jak s konfliktní situací/agresí pracovat.

 • Paliativní péče v sociálních službách
  Číslo akreditace

  A2019/1354-SP/PC/PP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seznámení s problematikou smrti a umírání. Možnosti komunikace a adekvátní reakce na potřeby umírajícího klienta a jeho rodiny. Uvědomění si svých vlastních pocitů a postojů ohledně umírání a smrti. Kulturní, historické a antropologické souvislostmi tématu. Konceptem paliativní péče u nás. Praktické příklady a modelové rozhovory s umírajícím klientem, s doprovázejícími osobami, s pozůstalými i s ostatními členy týmu.

 • Péče o paměť – trénování paměti pro seniory v zařízeních sociálních služeb
  Číslo akreditace

  A2021/1287-PC/PP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Základní informace o důvodech zhoršování kognitivních funkcí u seniorů. Přínos kognitivního tréningu a kognitivní rehabilitace. Schopnost vytváření cvičení s cílem posílit rozvoj jednotlivých druhů paměti. Zásady a principy přípravy práce ve skupině. Význam využití skupinové dynamiky při motivaci uživatele. Techniky k trénování paměti a konkrétní příklady využitelné v praxi.

 • Podpora klíčových pracovníků při individuální práci s klienty
  Číslo akreditace

  A2022/1111-SP/PC

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Procesy individuálních přístupů ke klientům, jejich smysl a umění praktického využití v sociálních službách. Problematika individuálních přístupů ke klientům. Standard kvality - individuální plánování.

 • Podpora změny a motivace u klientů
  Číslo akreditace

  A2019/0550-SP/PC/PP/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Práce s nemotivovanými klienty a s klienty, kteří odmítají změnu ve svém životě. Osvětlení principů procesu změny a motivace. Techniky a postupy, které vedou k podpoře vnitřní motivace klienta, ke změně chování či rozvoji jeho potenciálu. Možnosti plánování intervence vedoucí ke zvýšení motivace klienta.

 • Práce s emocemi v sociálních službách
  Číslo akreditace

  A2022/0502-SP/PC/PP/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Úvod do teoretických konceptů pojímaní emocí. Vymezení pojmu. Druhy emocí. Emoce a vztah. Sebereflexe „emočního ladění“ při práci s klienty organizací sociální péče. Využití emoční inteligence v práci s klienty sociální péče. Doporučení efektivního jednání pro udržení stability v pracovním vztahu klient-sociální pracovník. Kazuistická supervize. Individuální i týmové techniky duševní hygieny pro práci s vlastními emocemi jako prevence syndromu vyhoření.

 • Práce s rodinami osob s duševním onemocněním
  Číslo akreditace

  A2022/0793-SP/PC/PP

  Krátká anotace

  16 vyučovacích hodin

  Problematika potřeb rodin, ve kterých žije osoba s duševním onemocněním emocí. Komunikace a získávání potřebných informací od rodin. Metody a přístupy podle typů onemocnění a také podle věku postižených osob. Vytváření důvěry mezi pečujícími pracovníky a rodinami.

 • Praktická asertivita v sociálních službách
  Číslo akreditace

  A2019/0554-SP/PC/PP/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Cílem vzdělávacího programu je využití tréninkové metodiky, ve které si účastníci procvičí asertivní věty, fráze, obraty, asertivní rozhovory, přiměřený tón hlasu a to vše s pohledu profesní etiky a práv osobnosti. Cílem vzdělávacího programu je rozvoj znalostí konkrétních komunikačních dovedností, které mají přímý dopad na kvalitu práce a vytváření pozitivních vztahů napříč všemi účastníky v sociální oblasti.

 • Praktická krizová intervence pro pracovníky v pomáhajících profesích
  Číslo akreditace

  A2021/1308-SP/PC/PP/VP

  Krátká anotace

  48 vyučovacích hodin

  Seminář se zaměřuje na předání nejdůležitějších informací a nástrojů pro práci s lidmi v krizi v rámci pomáhajících profesí.

 • Pravidla a normy chování v pracovním kolektivu
  Číslo akreditace

  A2019/0556-SP/PC/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Cílem kurzu je rozvoj znalostí konkrétních norem a pravidel chování a vztahů v pracovním kolektivu, které jsou účinnou zárukou každodenního vytváření dobrých profesních vztahů a příjemné firemní kultury. Účastníci budou mít možnost prakticky prodiskutovat jednotlivá témata a společně s lektorem hledat možnosti a řešení pro konkrétní zlepšení v jejich pracovních kolektivech a také rozvinout znalosti na modelových příkladech. V praktické části budou účastníci konkrétní dovednosti prakticky aplikovat při hledání řešení reálných případů, které vzejdou z analýzy situace účastníků z jejich pracovního prostředí.

 • Prevence syndromu vyhoření pracovníků v sociálních službách
  Číslo akreditace

  A2020/0175-SP/PC/PP/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Rozpoznávání a adekvátní reakce na zátěžové situace v pracovním životě (uvědomění si pozitivních i rizikových stránek své profese). Průběh stresové reakce a s fungováním lidské psychiky v zátěžových situacích. Příčiny a příznaky syndromu vyhoření a jeho stádia (zmapování aktuální míry zátěže a velikosti ohrožení syndromem vyhoření). Péče o sebe sama a aktualizace hodnotového žebříčku. Základy relaxace a autogenního tréninku.

 • Příprava a realizace aktivit pro klienty v NZDM
  Číslo akreditace

  A2022/0241-SP/PC

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Účastníci se naučí, jak klienty motivovat k různým aktivitám, jaké způsoby motivace máme a jak je prakticky využít. Školení provede účastníky procesem stavby volnočasových aktivit. Ukázky konkrétních expresivních technik vhodných pro práci s klienty v NZDM.

 • Příprava poskytovatele sociálních služeb na inspekci kvality
  Číslo akreditace

  A2019/1245-SP/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Problematika inspekcí kvality sociálních služeb v celé její šíři a aktuálním zněním. Podpora motivace poskytovatelů k důkladné a kontinuální práci na standardech kvality v souladu se zákonnými předpisy a zmírnění jejich obav z inspekce. Základní informace o průběhu inspekcí a nejčastější chyby ve zpracování standardů a při plnění povinností poskytovatelů. Praktická ukázka provedení (meta) kontroly stavu standardů kvality v organizaci účastníků a upozornění na možná úskalí (na co si dát během příprav na inspekci pozor).

 • Proaktivní práce s emocemi a revitalizační strategie při práci s lidmi
  Číslo akreditace

  A2019/0841-SP/PC/PP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Kurz se věnuje otázce emocí při práci s lidmi. Účastníci společně hledají odpovědi na otázky typu: Jsou emoce náš nepřítel nebo spolupracovník? Jak se v nich vyznat a jak je využít pro rozvoj svých (nejen) pracovních kompetencí? Jak pěstovat dobrý vztah k druhým a sám k sobě? Jak poznat svoje dohody, které utvářejí moje vztahy?. Součástí semináře je sebezkušenostní nácvik pozornosti k tělu, řízená relaxace a seznámení s principy všímavosti. Seminář je veden neformálně formou workshopu, spojuje poznávací a relaxační prvky, je součástí psychohygieny v pomáhajících profesích, praktickou prevencí syndromu vyhoření.

 • Reminiscence – práce se vzpomínkami
  Číslo akreditace

  A2021/0168-SP/PC/PP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Hlavní přínosy a limity reminiscenční terapie a základní praktické dovednosti využitelné v každodenním přístupu k uživatelům sociální služby. Na základě vlastního prožitku si účastníci uvědomí důležitost vzpomínek v lidském životě a jejich využitelnost při práci se seniory. Budou vedeni k tomu, aby chápali reminiscenci jako techniku, která podporuje sebeúctu klientů a zvyšuje celkovou kvalitu jejich života. Techniky komunikace při vzpomínání s jednotlivcem i se skupinou, u klientů se specifickými potřebami a u lidí trpící syndromem demence. Představení konkrétních reminiscenčních aktivit (kniha vzpomínek, kufřík vzpomínek, reminiscenční výstava, reminiscenční místnost a další).

 • Řízení času s ohledem na osobní vizi
  Číslo akreditace

  A2021/1420-SP/PC/PP/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Absolvent kurzu bude schopen uvědomit si svoje životní priority a dle nich efektivně řídit svoje pracovní i osobní úkoly. K aktuální životní situaci bude přistupovat z nadhledem delšího časového horizontu a s ohledem na svoje pracovní a osobní cíle, kterých chce dosáhnout. Pozná základní principy týkající se práce s časem a naučí se používat některé nástroje k efektivnímu využívání času, které mu pomohou v plánování úkolů každého dne.

 • Sabotéři v naší hlavě. Čím nám kazí život a jak jim přestat věřit.
  Číslo akreditace

  A2021/1150-SP/PC/PP/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Účastník bude seznámen s koncepcí sabotérů. Porozumí jednotlivým sabotérům, jejich vzniku a tomu, jaký vliv mají konkrétně na jeho život, život jeho klientů, kolegů. Výsledkem bude zvýšení schopnosti empatie k sobě, získání životního nadhledu, intenzivní osobnostní růst. Efektem je vhled účastníků do jejich vlastních životních vzorců a jejich přerámování tak, aby sebe i druhé vnímali méně kriticky a tedy i méně emotivně. Dalším z dopadů je zvýšení schopnosti práce s vlastními emocemi v krizových situacích i dlouhodobá psychohygiena vedoucí k většímu psychickému zdraví pracovníků. Jednou z nabytých dovedností je schopnost inovace mozku, což vede k většímu množství nápadů při řešení situací, kreativitě, odstupu, flexibilitě a obecně schopnosti jít dopředu i v náročných situacích. Tato technika je velmi dobře přenositelná i na klienty a ostatní kolegy.

 • Sebemotivace, motivace, prokrastinace - jak překonat brzdy a umět posunout sebe i druhé
  Číslo akreditace

  A2021/0255-SP/PC/PP/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Školení je zaměřeno velmi introspektivně, jelikož nejlepší formou, jak se naučit motivovat druhé je pochopit motivační proces do hloubky, dotknout se jeho překážek a naučit se motivovat sám sebe. Součástí je seznámení s jednotlivými sférami vlivu, typy motivačních poloh, prolnutí pocitů a motivačního procesu a v neposlední řadě také se strachem a jeho rolí v našich rozhodnutích. S motivací se úzce prolíná i aktuální téma prokrastinace. Součástí školení je seznámení s tímto tématem a také funkčními postupy k překonání.

 • Slovní sebeobrana
  Číslo akreditace

  A2020/0172-SP/PC/PP/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Účastníci rozvinou a upevní své znalosti a dovednosti v oblasti komunikace, pochopí co to je slovní sebeobrana, získají další orientaci v oblasti využití slovní sebeobrany z pohledu profesní etiky a asertivních práv, posílí svoji sebejistotu a schopnost jak nové dovednosti v sociální práci citlivě používat, a to s ohledem na ostatní.

 • Snižování závislosti uživatelů na sociální službě
  Číslo akreditace

  A2021/0169-SP/PC

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seznámení s problematikou ochrany práv uživatelů služeb a přiblížení faktorů vzniku závislosti na sociální službě. Obeznámí se s teorií potřeb, metodami podporovaného rozhodování a prací s přijatelným rizikem při snižování podpory uživatelům. Metody plánování zaměřeného na konkrétního uživatele i možnosti řešení nepříznivé sociální situace cílové skupiny.

 • Sociálně-právní minimum
  Číslo akreditace

  A2022/0674-SP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Základní orientace v právních předpisech vztahujících se k právu sociálního zabezpečení. Základní znalosti potřebné k poskytování sociálně-právního poradenství klientům. Témata kurzu zahrnují oblast sociálních služeb, nemocenské a důchodové pojištění, zdravotní pojištění, systém státní sociální podpory, systém pomoci v hmotné nouzi, dávky a výhody pro osoby se zdravotním postižením a systém vyplácení sociálních dávek.

 • Sociální komunikace s dospělými klienty s autismem (PAS)
  Číslo akreditace

  A2022/0243-SP/PC/PP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seznámení pracovníků, kteří se při své práci setkávají s projevy autistického chování u dospělých klientů, s postupy, když běžné či doporučované prostředky komunikace nefungují. Představení obecných principů práce s lidmi s autismem. Osvojení dovednosti, jak najít příčiny selhání a jak navázat funkční vztah. Emoční deka. Jak se dlouhodobě vyrovnávat s obtížemi v sociální komunikaci s klientem s vysokým stupněm komunikačních abnormalit. Účastníci prakticky rozvinou svou dovednost porozumět druhému, orientovat se v emocích, navýšit své profesní kompetence, sociální inteligenci a komunikační jistotu.

 • Specifika komunikace s lidmi se syndromem demence
  Číslo akreditace

  A2019/1353-SP/PC/PP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seznámení s problematikou syndromu demence (příznaky a příčiny syndromu demence, jednotlivá stádia tohoto onemocnění). Potřeby klientů s demencí a jak je naplňovat v jednotlivých fázích . Problematické situace spojené s péčí o lidi s demencí. Komunikační dovednosti využitelné při péči o tyto uživatele, prvky nonverbální komunikace, práce se vzpomínkami a orientace v realitě.

 • Strukturované jednotky snoezelen – multisenzorické prostředí pro rozvoj smyslového vnímání a pozornosti
  Číslo akreditace

  A2021/0344-SP/PC/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Účastníci se seznámí s postupem, jak připravit multisenzorické prostředí snoezelen – nastavitelné a kontrolované prvky pro stimulaci zraku, sluchu, čichu, hmatu,… a jak s těmito prvky pracovat směrem k podpoře soustředění. Sestavení výukové hodiny, tzv. strukturované jednotky snoezelen, a jak lze tuto jednotku aplikovat i v prostředí poskytovatelů sociálních služeb. Součástí semináře je i prožitková část.

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář