č. akreditace MSMT – 25040/2016-1

 

Hodinová dotace: 16 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Seminář poukazuje na skutečnost, že práce s různorodou skupinou žáků vyžaduje zřetel k potřebám jednotlivců se specifickými poruchami učení, a to nejen v hodinách českého nebo cizího jazyka, ale i v matematice. Školení účastníkům objasní vliv dyslexie, dysgrafie, dysortografie a hlavně dyskalkulie na úspěšnost žáků v matematice z pohledu inkluzivního vzdělávání. Významná část semináře bude věnována dyskalkulii a jejím projevům.

Seminář poskytne pedagogům kromě základního vhledu do problematiky dyskalkulie také praktické příklady námětů, jak dyskalkulii zohledňovat ve výuce a jak vhodně postupovat při její reedukaci v rámci speciálně pedagogické péče školy.

V praktických ukázkách si učitelé vyzkouší pracovat s kompenzačními a reedukačními pomůckami. Vzájemně si vymění zkušenosti z práce s těmito dětmi a budou jim předány náměty na individuální i skupinové reedukační hodiny. Témata semináře budou dokreslovat kazuistiky z praxe lektorky.

 

Školení zahrne následující moduly:

  1. Specifické poruchy učení v hodinách matematiky
  • Stručná charakteristika specifických poruch učení a chování
  • Úpravy vyučovacího procesu v předmětu matematika u dětí s dysgrafií, dysortografií, dyslexií (formy práce, zohlednění, hodnocení, prověřování znalostí, …)
  • Dyskalkulie (obecně, projevy, rozdělení, podpora a zohlednění, …)

 

  1. Reedukace dyskalkulie
  • Sestavení reedukačního plánu, pedagogická diagnostika, …
  • Ukázky reedukace dyskalkulických obtíží (předčíselné dovednosti, představy čísla, logický úsudek, matematické operace, …)
  • Práce s kompenzačními pomůckami, kazuistiky, …

 

Cíle školení:

Cílem semináře je zprostředkovat účastníkům problematiku inkluze SPU v návaznosti na výuku v hodinách matematiky na 1. stupni ZŠ. Důraz bude kladen na specifickou poruchu schopnosti počítat – dyskalkulii. Seminář seznámí pedagogy se způsoby zohlednění dyskalkulie v běžné výuce matematiky a prezentována budou nápravná cvičení a opatření, která mohou pedagogové využít ve své praxi ve výuce. Téma semináře budou dokreslovat zkušenosti z praxe lektora v souvislostech s inkluzivním vzděláváním těchto dětí.

 

Cílová skupina:

učitelé 1. stupně ZŠ

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

Konkrétní termíny školení naleznete v přehledu naší nabídky aktuálně vypsaných seminářů.