Rozsah: 6 hodin (2 x 3 hodiny 17h – 20:15h)

Úvodem kurz seznamuje s genealogií jako pomocnou historickou vědou, krátce seznámí posluchače s rolí genealogie zejména u šlechty. V občanské genealogii jde zejména o tvorbu rodokmenů a získávání životopisných údajů o rodinných příslušnících – tyto dva aspekty jsou těžištěm kurzu. Účastník získá informace o typech rodokmenů (rozrod, vývod), jejich grafickém znázornění včetně použití vybraných PC programů a webových stránek, bude seznámen s postupem při vytváření vlastního rodokmenu od náčrtků na základě vlastních znalostí po graficky sofistikované zobrazení údajů získaných bádáním.

Obsah školení:

·       Genealogie jako pomocná věda historická

·       Základní pojmy

·       Rodokmeny – typy a tvorba

·       Získávání údajů – matriky, archivy, internet, další dokumenty, pamětníci

·        Praktická část – čtení v matrikách, struktura zápisu v matrikách a jejich změna s dobou, užitý jazyk, příčiny úmrtí, povolání, čísla popisná (využití mapových podkladů katastrálních map)

 

Problematika získávání údajů (datamining) je pojata jak v teoretické rovině (čím začít, kde najít matriku, jak se v ní orientovat, co z ní lze získat, jak nakládat s údaji na webu), tak v rovině praktické, která tvoří druhou část kurzu. V ní budou účastníci číst vybrané zápisy z matrik (narození, oddaní, úmrtí), seznámí se s užívanými pojmy (v různých jazycích), bude pojednáno o číslech popisných a o mapách stabilního katastru. Závěrem budou upozorněni na některá úskalí bádání (problém uvíznutí v mrtvém bodě, nebezpečí snahy „dojít co nejdál“, atd.).

 

Cena: 750,- Kč /osobu