č. akreditace MSMT: 1435/2019-2-203

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Vzdělávací program je zaměřen na různé metody a formy výuky na základní a střední škole, na rozvoj a naplňování klíčových kompetencí, především však na aktivizující formy výuky. Obsahem semináře je seznámení se základními metodami, formami práce a jejich dělením.
Účastníci si dále vyzkouší aplikaci jednotlivých základních metod ve výuce, principy a různé způsoby využití (brainstorming, myšlenková mapa, práce s textem, škálování, další aktivizující metody a formy výuky).

 

Cíle školení:

Vzdělávací program je zaměřen na rozvoj a naplňování klíčových kompetencí pedagogů ZŠ a klíčových kompetencí v odborných i všeobecně-vzdělávacích předmětech u pedagogů na SŠ s využíváním nových výukových metod. Důraz je kladen především na ty metody, které podporují u žáků sebevzdělávání, učení se navzájem, týmovou spolupráci a na motivační metody. Seminář je svým obsahem zaměřen na podporu inkluzivního vzdělávání a podporu aktivit směřujících ke zlepšení vzájemné komunikace a spolupráce v heterogenní skupině žáků.

 

Cílová skupina:

asistenti pedagoga, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, vychovatelé školských zařízení, učitelé 1. stupně ZŠ; učitelé 2. stupně ZŠ; učitelé gymnázií; učitelé SOŠ a SOU

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.