logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00

DVPP na míru

obrazky-na-miru-dvpp-02.jpg

Pro Váš pedagogický sbor připravíme školení DVPP na míru.

  • Velký výběr seminářů a workshopů
  • Realizace na Vašem pracovišti nebo dle domluvy
  • Online, prezenční i kombinovaná forma
  • Možné hrazení některých školení ze Šablon OP JAK
  • Účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení DVPP
  • S výběrem školení Vám poradíme

Pokud máte zájem o kterékoli uvedené školení DVPP na míru pro celý Váš pedagogický sbor, kontaktujte nás a my Vám zašleme podrobnou anotaci školení nebo připravíme již konkrétní nabídku,

V rámci školení pro celý pedagogický sbor máme připravenou také nabídku v rámci tzv. Šablon.

Pokud chcete, abychom Vám sami vybrali školení pro Vás, dle Vašich požadavků, můžete vužít nezávazný poptávkový formulář.

Zde naleznete aktuální seznam všech našich školení akreditovaných MŠMT v systému DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků).

Kliknutím na název školení se otevře stručný popis.

Seznam všech akreditovaných školení


Název
Metodika a rozvoj jazykové výchovy v předškolním věku (webinář)
Číslo akreditace

28936/2022-4-1041

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Seminář zlepší orientaci účastníků v oblasti jazykové výchovy, smyslového a zrakového vnímání u předškolních dětí. Všechny tyto aspekty jsou důležité pro nácvik čtení a psaní a tvoří základ předčtenářské gramotnosti. Úroveň jejich rozvoje ovlivňuje úspěšnost dítěte, proto je cílem předškolního vzdělávání jejich každodenní rozvíjení a procvičování. Seminář poskytne účastníkům konkrétní metodické postupy v těchto oblastech, jež jsou výstupními standardy (kompetencemi) pro MŠ v rozvoji předškolního dítěte. Seminář zahrne následující z oblastí: Role a význam jazykové výchovy u předškolních dětí. Péče o správnou výslovnost. Metodika rozvoje slovní zásoby, gramatiky a slovního vyjadřování. Časová orientace. Postavení jazykové výchovy ve výchovně-vzdělávacím procesu MŠ. Rozvoj souvislého vyjadřování.

Možnosti využití dechových cvičení v prostředí mateřské školy
Číslo akreditace

28936/2022-4-1041

Krátká anotace

4 vyučovací hodiny

Hlavním cílem semináře je rozšíření kompetencí pedagogických pracovníků v otázce metodického vedení dětí předškolního věku v činnostech, které souvisí s nácvikem správného dýchání. Stimulace – edukace dětí v této oblasti je významným předpokladem pro prevenci vzniku nebo snahy zmírnění obtíží související s narušenou komunikační schopností u dětí. Dalším cílem je také naučit děti vnímat pocity při práci s vlastním tělem a dechem jako vhodnou formu relaxace a nabídnout tak vhodné možnosti při nácviku koncentrace pozornosti.

Právní rámec inkluze – aktuální předpisy (webinář)
Číslo akreditace

13874/2021-4-633

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Seminář přinese hlavní okruhy právních problémů, které jsou spojeny s poskytováním vzdělávání a služeb žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Představeny budou hlavní související předpisy a jejich novely a důraz bude kladen na praktické dotazy a problémy z denní praxe škol a školských zařízení. Speciální pozornost bude věnována asistentům pedagoga a jejich právním povinnostem. Zejména ředitelé škol získají informace o tom, které jejich postupy mohou být porušením právních předpisů.

Slohová část maturitní zkoušky z Českého jazyka v kostce
Číslo akreditace

28092/2021-4-972

Krátká anotace

6 vyučovacích hodin

Pedagogové českého jazyka budou podporováni v systematické výuce tvorby autorských textů jednotlivých studentů. Seminář jim nabídne analýzu slohové práce, díky kterým si vytyčí požadavky na maturitní slohové práce. Dále jim nabídne možnost, jak v hodnocení sladit kvalitu podoby i kvalitu obsahu textu. Vyučující českého jazyka budou schopni žákům nabídnout přípravu na slohovou práci průměrnou (vhodné pro cizince), ale také vést studenty k tomu, aby cíleně a systematicky vytvořili text nadprůměrný. Seminář neopomene vycházet z teoretických informací týkajících se slohových útvar, slohových postupů a funkčních stylů.

Zápis do prvních tříd ZŠ z různých úhlů pohledu – obsah, rozsah a forma (webinář)
Číslo akreditace

28936/2022-4-1041

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Seminář si klade za cíl nabídnout určitý konkrétní standart pro tvoření obsahové náplně zápisů do 1. tříd, který by měl jednoznačně vycházet a navazovat na z klíčové kompetence RVP pro MŠ. Pedagogové obdrží i písemné materiály s informacemi, ve kterých oblastech mohou samy rodiče svoje dítě lépe připravit na vstup do školy, tyto základní sepsané informace mohou poskytnout v den zápisů rodičům.

„Čtení, to nás baví!“ - čtenářské dílny a rozvoj čtenářství
Číslo akreditace

14516/2022-5-653

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Na základě předložených aktivit, metod a forem práce by měl účastník zvládnout prakticky použít , rozvinout a aplikovat průběžné motivační a aktivizační techniky podle podmínek školy, samostatně rozvinout výukové postupy a činnosti, které napomohou ,,vtáhnout“ děti do výuky českého jazyka, podat maximální výkon, odstranit nudu a výuku provádět pestrou a zajímavou formou tak, aby s vytvářel pozitivní vztah dětí k učení, dosahovalo se vzdělávací strategie rozvíjející kompetence žáků, realizovali a naplnili cíle učiva ŠVP a dosahovali očekávaných výstupů.

„Já vás slyším“, ale nevnímám
Číslo akreditace

8574/2021-4-402

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Školení nabídne pedagogům komplexní náhled na vlastní formu pedagogické komunikace, své zvyky a zlozvyky v pedagogické komunikace a na základě modelových situací a ověřených aktivit k tématům rozvinout jejich komunikační kompetence.

„Já vás slyším“, ale nevnímám (webinář)
Číslo akreditace

21178/2022-4-829

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Školení nabídne pedagogům komplexní náhled na vlastní formu pedagogické komunikace, své zvyky a zlozvyky v pedagogické komunikace a na základě modelových situací a ověřených aktivit k tématům rozvinout jejich komunikační kompetence.

„Spolupracujeme“ - náměty pro spolupráci s rodiči
Číslo akreditace

8574/2021-4-402

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Školení chce otevřít brainstorming nad rolemi pedagogů a rodičů ve výchovně vzdělávacím procesu a hledání společné cesty k pozitivnímu vztahu škola – rodič – pedagog. Najít platformy vzájemné spolupráce mezi rodiči a pedagogy. Využít sebereflexi vzájemného působení s rodiči.

„Spolupracujeme“ - náměty pro spolupráci s rodiči (webinář)
Číslo akreditace

21178/2022-4-829

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Školení chce otevřít brainstorming nad rolemi pedagogů a rodičů ve výchovně vzdělávacím procesu a hledání společné cesty k pozitivnímu vztahu škola – rodič – pedagog. Najít platformy vzájemné spolupráce mezi rodiči a pedagogy. Využít sebereflexi vzájemného působení s rodiči.

Aby učení nebylo mučení aneb Dejme každému šanci prožít úspěch
Číslo akreditace

1130/2023-4-223

Krátká anotace

6 vyučovacích hodin

V semináři se učitelé dozvědí, jak přimět žáka k převzetí zodpovědnosti za vlastní proces učení. Seminář poukáže na roli učitele v konstruktivní škole – podpůrná činnost při metakognitivních procesech žáka - při sebereflexi a sebehodnocení vlastních silných a slabých stránek. Seminář nabídne učitelům konkrétní metody a formy práce, učitelé budou mít možnost si vyzkoušet v nabídnutých aktivitách. Ty kladou důraz na učení s porozuměním a je možné je zařadit do jakékoli hodiny, případně budou nabídnuty alternativy jednotlivých metod pro další inspiraci učitelů.

Adaptace začínajícího učitele – co by měli vědět začínající učitel, uvádějící učitel i vedení školy
Číslo akreditace

875/2022-4-185

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Adaptační období a charakteristiky jeho fází, aktéři adaptačního procesu a jejich kompetence – začínající učitel, uvádějící učitel, vedení školy, další pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy, adaptační plán, podpora a hodnocení začínajícího učitele – návštěvy v hodinách, rozhovory, zpětná vazba od žáků, zákonných zástupců, kolegů, profesní portfolio začínajícího učitele, plán profesního rozvoje začínajícího učitele, další podpora mentoringem, koučinkem.

Adaptace začínajícího učitele – co by měli vědět začínající učitel, uvádějící učitel i vedení školy (webinář)
Číslo akreditace

875/2022-4-185

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Adaptační období a charakteristiky jeho fází, aktéři adaptačního procesu a jejich kompetence – začínající učitel, uvádějící učitel, vedení školy, další pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy, adaptační plán, podpora a hodnocení začínajícího učitele – návštěvy v hodinách, rozhovory, zpětná vazba od žáků, zákonných zástupců, kolegů, profesní portfolio začínajícího učitele, plán profesního rozvoje začínajícího učitele, další podpora mentoringem, koučinkem.

Adaptační kurz – příprava a realizace
Číslo akreditace

28092/2021-4-972

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Seminář poskytne pedagogům návod na realizaci adaptačního kurzu, který napomáhá lépe se adaptovat při přechodu ze základní školu na střední školu. Vytvoření husté sítě sociálních vazeb se díky aktivitám na kurzu děje přirozeně, bez nátlaku. Absolvování semináře vede pedagogy k tomu, aby získali přehled o všem, co obnáší realizace akce, aby jejich práce před kurzem byla efektivní a ulehčovala práci při konkrétním možných krizových situacích. Seminář poskytuje cennou inspiraci ke konkrétním aktivitám na adaptačním kurzu. Pedagog tedy bude schopen vést adaptační kurz a to jak po obsahové, tak i provozní stránce.

Adaptační kurz – příprava a realizace (webinář)
Číslo akreditace

28092/2021-4-972

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Webinář poskytne pedagogům návod na realizaci adaptačního kurzu, který napomáhá lépe se adaptovat při přechodu ze základní školu na střední školu. Vytvoření husté sítě sociálních vazeb se díky aktivitám na kurzu děje přirozeně, bez nátlaku. Absolvování semináře vede pedagogy k tomu, aby získali přehled o všem, co obnáší realizace akce, aby jejich práce před kurzem byla efektivní a ulehčovala práci při konkrétním možných krizových situacích. Webinář poskytuje cennou inspiraci ke konkrétním aktivitám na adaptačním kurzu. Pedagog tak tedy bude schopen vést adaptační kurz a to jak po obsahové, tak i provozní stránce.

Adaptační kurz v kostce
Číslo akreditace

28092/2021-4-972

Krátká anotace

6 vyučovacích hodin

Seminář poskytne pedagogům návod na realizaci adaptačního kurzu, který napomáhá lépe se adaptovat při přechodu ze základní školu na střední školu. Vytvoření husté sítě sociálních vazeb se díky aktivitám na kurzu děje přirozeně, bez nátlaku. Absolvování semináře vede pedagogy k tomu, aby získali přehled o všem, co obnáší realizace akce, aby jejich práce před kurzem byla efektivní a ulehčovala práci při konkrétním možných krizových situacích. Seminář poskytuje cennou inspiraci ke konkrétním aktivitám na adaptačním kurzu. Pedagog tedy bude schopen vést adaptační kurz a to jak po obsahové, tak i provozní stránce.

Adaptační kurz v kostce (webinář)
Číslo akreditace

28092/2021-4-972

Krátká anotace

6 vyučovacích hodin

Webinář poskytne pedagogům návod na realizaci adaptačního kurzu, který napomáhá lépe se adaptovat při přechodu ze základní školu na střední školu. Vytvoření husté sítě sociálních vazeb se díky aktivitám na kurzu děje přirozeně, bez nátlaku. Absolvování semináře vede pedagogy k tomu, aby získali přehled o všem, co obnáší realizace akce, aby jejich práce před kurzem byla efektivní a ulehčovala práci při konkrétním možných krizových situacích. Webinář poskytuje cennou inspiraci ke konkrétním aktivitám na adaptačním kurzu. Pedagog tak tedy bude schopen vést adaptační kurz a to jak po obsahové, tak i provozní stránce.

Adaptační obtíže a začlenění dítěte v MŠ, aneb aby se start podařil
Číslo akreditace

6873/2022-4-422

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Účastníci semináře budou seznámeni s typickými adaptačními obtížemi dětí, jejich možnými příčinami. Dále si seminář klade za cíl rozšířit kompetence učitelů v oblasti předcházení adaptačním obtížím – zvolení vhodné strategie, postupů, korekce nežádoucího chování. Cílem semináře je otázka nejvhodnějšího přístupu při uspokojování emocionálních i sociálních potřeb dítěte, potřebných pro proces rozvoje sociálního učení a sociálních dovedností.

Adaptační obtíže a začlenění dítěte v MŠ, aneb aby se start podařil (webinář)
Číslo akreditace

28936/2022-4-1041

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Účastníci semináře budou seznámeni s typickými adaptačními obtížemi dětí, jejich možnými příčinami. Dále si seminář klade za cíl rozšířit kompetence učitelů v oblasti předcházení adaptačním obtížím – zvolení vhodné strategie, postupů, korekce nežádoucího chování. Cílem semináře je otázka nejvhodnějšího přístupu při uspokojování emocionálních i sociálních potřeb dítěte, potřebných pro proces rozvoje sociálního učení a sociálních dovedností.

Agrese a šikana
Číslo akreditace

28936/2022-4-1041

Krátká anotace

5 vyučovacích hodin

Účastníci budou seznámeni s tématy souvisejícími s problematikou agrese a šikany: Co je agrese; Agrese – typy osobností, Jak na šikanu – jak zjistíme šikanu mezi dětmi; Psychologie dětské skupiny; Vyšetřování dětské skupiny, výchovný zásah a prevence; Co dělat aby se to neopakovalo; Kyberšikana; Domácí násilí.

Aktivity do hodin matematiky
Číslo akreditace

875/2022-4-185

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Aktivizační a inovativní školení pro učitele matematiky na 1. a 2. stupni základní školy. Obsahem vzdělávací akce je získání nových dovedností, které učitel využije ve své školní praxi. Vzdělávání bude zaměřené na rozvoj praktických dovedností při výuce - učitelům budou při školení prezentovány nové tipy a triky do výuky. Učitelé sami ihned vyhodnotí použitelnost pro svou praxi. Aktivní zapojení účastníků se realizuje v podobě modelových situací. Účastníci se mohou zapojit do modelových cvičení a ostatní aktéři jim mohou následně poskytnout zpětnou vazbu. Díky modelovým cvičením dochází k zafixování nové dovednosti již v průběhu školení.

Aktivity do hodin matematiky (webinář)
Číslo akreditace

875/2022-4-185

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Aktivizační a inovativní školení pro učitele matematiky na 1. a 2. stupni základní školy. Obsahem vzdělávací akce je získání nových dovedností, které učitel využije ve své školní praxi. Vzdělávání bude zaměřené na rozvoj praktických dovedností při výuce - učitelům budou při školení prezentovány nové tipy a triky do výuky. Učitelé sami ihned vyhodnotí použitelnost pro svou praxi. Aktivní zapojení účastníků se realizuje v podobě modelových situací. Účastníci se mohou zapojit do modelových cvičení a ostatní aktéři jim mohou následně poskytnout zpětnou vazbu. Díky modelovým cvičením dochází k zafixování nové dovednosti již v průběhu školení.

Aktivity do hodin matematiky v kostce
Číslo akreditace

875/2022-4-185

Krátká anotace

6 vyučovacích hodin

Aktivizační a inovativní školení pro učitele matematiky na 1. a 2. stupni základní školy. Obsahem vzdělávací akce je získání nových dovedností, které učitel využije ve své školní praxi. Vzdělávání bude zaměřené na rozvoj praktických dovedností při výuce - učitelům budou při školení prezentovány nové tipy a triky do výuky. Učitelé sami ihned vyhodnotí použitelnost pro svou praxi. Aktivní zapojení účastníků se realizuje v podobě modelových situací. Účastníci se mohou zapojit do modelových cvičení a ostatní aktéři jim mohou následně poskytnout zpětnou vazbu. Díky modelovým cvičením dochází k zafixování nové dovednosti již v průběhu školení.

Aktivity do hodin matematiky v kostce (webinář)
Číslo akreditace

875/2022-4-185

Krátká anotace

6 vyučovacích hodin

Aktivizační a inovativní školení pro učitele matematiky na 1. a 2. stupni základní školy. Obsahem vzdělávací akce je získání nových dovedností, které učitel využije ve své školní praxi. Vzdělávání bude zaměřené na rozvoj praktických dovedností při výuce - učitelům budou při školení prezentovány nové tipy a triky do výuky. Učitelé sami ihned vyhodnotí použitelnost pro svou praxi. Aktivní zapojení účastníků se realizuje v podobě modelových situací. Účastníci se mohou zapojit do modelových cvičení a ostatní aktéři jim mohou následně poskytnout zpětnou vazbu. Díky modelovým cvičením dochází k zafixování nové dovednosti již v průběhu školení.

Asertivita v životě pedagoga
Číslo akreditace

14516/2022-5-653

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Cílem vzdělávacího programu je posílit komunikační dovednosti pedagogických pracovníků využíváním asertivního jednání ve školním prostředí. Pedagogičtí pracovníci se v rámci vzdělávacího programu seznámí s podstatou asertivity, jejími výhodami, riziky a praktickými zásadami, zmapují a zvládnou zdokonalení svého vlastního asertivního stylu jednání, naučí se používat asertivní techniky v konkrétních situacích při své pedagogické praxi, osvojí si vhodné způsoby obrany proti pasivitě, agresi a manipulaci, zdokonalí schopnost lépe hájit a prosazovat své zájmy a dosahovat cílů přiměřeným a přijatelným způsobem.

Asertivita v životě pedagoga (webinář)
Číslo akreditace

14516/2022-5-653

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Cílem vzdělávacího programu je posílit komunikační dovednosti pedagogických pracovníků využíváním asertivního jednání ve školním prostředí. Pedagogičtí pracovníci se v rámci vzdělávacího programu seznámí s podstatou asertivity, jejími výhodami, riziky a praktickými zásadami, zmapují a zvládnou zdokonalení svého vlastního asertivního stylu jednání, naučí se používat asertivní techniky v konkrétních situacích při své pedagogické praxi, osvojí si vhodné způsoby obrany proti pasivitě, agresi a manipulaci, zdokonalí schopnost lépe hájit a prosazovat své zájmy a dosahovat cílů přiměřeným a přijatelným způsobem.

Asertivní a efektivní komunikace s rodiči (webinář)
Číslo akreditace

13874/2021-4-633

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Seminář se zaměřuje na prezentaci některých praktických asertivních a efektivních principů a způsobů komunikace ve školním prostředí s akcentem na zvládání náročných či vyhrocených komunikačních situací.

Asertivní řešení problémů
Číslo akreditace

28936/2022-4-1041

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

V tomto semináři si podrobně rozanalyzujeme naši denní komunikaci. Zaměříme se na důležitost řešení konfliktů pomocí asertivní komunikaci a asertivního přístupu k dané situaci. Budeme se věnovat komunikačním rovinám, významu a záměru slov, způsobu vyjadřování v rozličných situacích a používání neverbální a nonverbální komunikaci v praxi.

Asertivní řešení problémů (webinář)
Číslo akreditace

28936/2022-4-1041

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

V tomto semináři si podrobně rozanalyzujeme naši denní komunikaci. Zaměříme se na důležitost řešení konfliktů pomocí asertivní komunikaci a asertivního přístupu k dané situaci. Budeme se věnovat komunikačním rovinám, významu a záměru slov, způsobu vyjadřování v rozličných situacích a používání neverbální a nonverbální komunikaci v praxi.

Asistent pedagoga – pracovní náplň, účel funkce
Číslo akreditace

13874/2021-4-633

Krátká anotace

8 vyučovacích hodin

Ohledně fungování asistentů pedagoga stále panuje spousta otázek. Jaké jsou rozdíly mezi osobním asistentem a asistentem pedagogickým? Má asistent podávat léky? Kam až sahají jeho pravomoci? Musí postupovat dle pokynů učitele? Je asistentem pro žáka nebo pro učitele? Tyto a mnohé další zodpovíme na semináři. Obsáhneme základní právní úpravu související s asistenty, ale také aktuální otázky z praxe.

Sledujte další vzdělávání pedagogických pracovníků - DVPP
fb