logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00


Zdravotník/Zdravotnice zotavovacích akcí


01. 09. 2024 - 30. 09. 2024

ONLINE - webinář + Modřice
Benešova 274, Modřice 664 42

41 vyučovacích hodin
19 vyuč. hodin teorie online + 22 hodin prezenční nácvikové lekce

MSMT-19098/2023-2

 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Veřejnost

4490 Kč / osoba
Přihláška

Výuka bude probíhat 2x "pátek, sobota a neděle" + 1x všední den. Součástí výuky je záchrana tonoucího v bazénu. Zkoušky pak proběhnou v jednom dni v sobotu (písemná část 45 minut, praktická část 60 minut). Rekvalifikační kurz Zdravotník/Zdravotnice zotavovacích akcí je nezbytným vzděláním pro ty, kteří chtějí splnit zákonné požadavky spojené s organizací zotavovacích akcí. Zákon stanoví, že každá taková akce musí mít přítomnu osobu odpovědnou za základní péči o zdraví, tedy kvalifikovaného zdravotníka/zdravotnici. Tento kurz je připraven tak, aby účastníkům poskytl komplexní přehled o základních principích první pomoci, péči o nemocné a nezbytných hygienických postupech, které jsou klíčové pro udržení zdraví a bezpečnosti účastníků zotavovacích akcí. 

Obsah výuky a kompetence absolventa jsou v souladu § 8 zákona č. 258/2000 Sb.o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a navazující vyhlášky č. 422/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů.

Kurz je určen všem zájemcům často pracujícími s dětmi, kteří by po absolvování mohli vykonávat funkci zdravotníka na nejrůznějších dětských akcích (pedagogové na škole v přírodě, vedoucí táborů, lektoři kroužků a kurzů, sportovní trenéři mládeže.

Absolvent se uplatní zejména jako zdravotník např. na táborech, školách v přírodě, lyžařských kurzech, školních výletech a jiných akcích pro děti a mládež. Může vykonávat zdravotní dozor na sportovních, kulturních a společenských akcích, výukových a výcvikových kurzech.

Kurz je veden lektory z řad zdravotnických záchranářů a zdravotníků. 


Účastníci se seznámí s právními a etickými aspekty role zdravotníka/zdravotnice v kontextu zotavovacích akcí, včetně důležitosti správného vedení zdravotnické dokumentace a efektivní komunikace s lékařskými profesionály. Program je zaměřen na praktickou aplikaci teoretických znalostí v různých situacích s cílem vybavit účastníky dovednostmi potřebnými pro rychlou a adekvátní reakci na rizikovou situaci.

 • První pomoc
 • Péče o nemocné
 • Práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí
 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • Základy stavby a funkce lidského těla
 • Základy zdravotnické dokumentace
 • Hygiena a epidemiologie
 • Záchrana tonoucího

Kurz vybaví uchazeče potřebnými znalostmi a dovednostmi pro výkon zdravotnického dozoru na zotavovacích akcích. Rozsah školení je stanoven výše uvedenou vyhláškou č. 422/2013 Sb.

Kurz je zakončen zkouškou (písemná a praktická část).


Absolvent/absolventka získá nezbytné znalosti a dovednosti pro efektivní zajištění zdravotní péče na zotavovacích a jiných skupinových akcích. Nabude kompetence v oblasti první pomoci a péče o nemocné, s důrazem na rychlou a správnou reakci v nouzových situacích. Zároveň se seznámí s právními aspekty a etickými zásadami, které jsou nezbytné pro zodpovědné vykonávání role zdravotníka, včetně zásad vedení zdravotnické dokumentace a komunikace s lékařskými profesionály. Kurz rovněž poskytne důležité informace o hygieně a prevenci infekcí, čímž připraví účastníky na vytvoření bezpečného a zdravého prostředí pro všechny účastníky akcí.

Absolvent je oprávněn vykonávat funkci zdravotníka na pobytových zotavovacích akcích pořádaných státními i nestátními subjekty (např. akce pro děti a mládež – letní tábory, zimní lyžařské kurzy), na školách v přírodě, při pořádání hromadných kulturních, společenských a sportovních akcích.


 • Dosažení věku 18 let
 • Plavecká zdatnost


4 490 Kč/osobu (osvobozeno od DPH)

Přihláška

Údaje o účastníkovi

Údaje o dalším účastníkovi

ve formátu dd.mm.rrrr (např. 29.02.1975)


Fakturační údaje