Pro sociální služby na míru

Zřetel pro sociální služby na míru

Zde naleznete aktuální seznam všech našich školení a kurzů akreditovaných MPSV ČR pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a vedoucí pracovníky.

Pokud máte zájem o kterékoli uvedené školení pro celý Váš pracovní tým, kontaktujte nás a my Vám zašleme podrobnou anotaci školení nebo připravíme již konkrétní nabídku.

Pokud chcete, abychom Vám sami vybrali školení pro Vás, dle Vašich tematických požadavků, použijte nezávazný poptávkový formulář.

 

Kliknutím na název školení se otevře stručný popis.

Seznam všech akreditovaných školení


 • Adaptace seniora při nástupu do instituce
  Číslo akreditace

  A2021/0167-SP/PC/PP/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Základní psychologické poznatky o lidské adaptabilitě a adekvátní reakce na potřeby klientů v průběhu adaptace v zařízení (fáze adaptace). Změny ve stáří a vymezení pojmu zátěž včetně jejích důsledků na lidský život (přirozené formy adaptační reakce). Pozornost bude věnována rozhodnutí k nástupu do domova, přípravě na nástup do zařízení, prvním dnům po nástupu a postupnému začleňování do instituce. Účastníci si osvojí praktické návody, jak v rámci sociálních služeb úspěšně zvládnout adaptaci klienta a zabránit možným projevům maladaptace. V navazující praktické části se účastníci na základě kazuistik naučí, jak sestavit efektivní a funkční individuální adaptační plán klienta.

 • Aktivizace seniorů a osob se zdravotním postižením v sociálních službách - tělesné a duševní aktivizační techniky využívané v praxi
  Číslo akreditace

  A2021/1421-SP/PC

  Krátká anotace

  16 vyučovacích hodin

  Účastník kurzu získá základní informace o aktivizaci, která je vnímána jako aktivizačně-stimulační funkce, jež napomáhá k udržování kvality života nejen stále činorodým jedincům, ale také těm méně aktivním osobám. Získá všeobecné znalosti o potřebách a specifikách seniorů, seniorů s demencí, osob se zdravotním postižením a na základě těchto znalostí bude schopen vytvořit aktivizaci s ohledem na individuální a specifické potřeby klienta. Účastník porozumí aktivizaci a pochopí její význam při práci s klienty. Osvojí si přípravu aktivizačních programů pro dané cílové skupiny. Nedílnou součástí jsou informace o jednotlivých metodách a technikách aktivizace jako je: smyslová aktivizace, reminiscenční terapie, trénink paměti, muzikoterapie, arteterapie, poetoterapie s ukázkou konkrétních příkladů, které lze využít v praxi.

 • Biblioterapie – aktivizace lidí s mentálním postižením pomocí práce s textem
  Číslo akreditace

  A2023/0352-SP/PC/PP/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Účastníci kurzu se seznámí s postavením biblioterapie v systému dalších terapeutických metod, získají základní povědomí o možných formách, postupech, prostředcích a praktických cvičeních. V jednotlivých lekcích získají díky vlastnímu prožitku osobní zkušenost s tvorbou poetických hříček, s hrou se slovy, slabikami, s tvorbou textu netradičními formami, a to ve společném sdílení s dalšími účastníky kurzu. Vyzkouší si také spojení biblioterie s arteterapií. Tyto zkušenosti budou mít účastníci rozšířeny o teoretické poznatky, jak je možné jednotlivá cvičení upravit pro klienty různých cílových skupin. Nedílnou součástí kurzu je také získání základní dovednosi reflexe prožité zkušenosti. Kurz může posloužit také jako vstupní informace k problematice expresivních terapií a k jejich vzájemnému propojování.

 • Cílování a škálování v sociálních službách
  Číslo akreditace

  A2019/1247-SP/PC/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Cíle klientů služeb v kontextu systemického přístupu sociální práce a tvorby adekvátně zaměřených cílů s využitím škál. Problematika individuální práce s klientem v kontextu povinností daných standardy kvality a zákonem o sociálních službách. Využití škál v rámci přístupu orientovaného na řešení („zázračné škály“); techniky a způsoby komunikace s klientem.

 • Dítě s traumatem a jeho socializace
  Číslo akreditace

  A2023/0863-SP/PC/PP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Kurz Dítě s traumatem a jeho socializace se zaměřuje na problematiku výchovy dětí, jak v rodinách, tak v ústavní péči. Dále se zaměřuje na náhradní rodinnou péči. Chtěné či nechtěné dítě? Prvorozené děti a jejich sourozenci, to vše hraje velkou roli v životě dítěte. To vše může vést k traumatizaci dítěte a to po celý jeho život. Dále začlenění do dalšího kolektivu, školky, škola, kroužky, tam všude tzv. "číhají" na děti různé nástrahy. Začlenění do kolektivu ovlivňuje další vývoj dítěte a také to - zda si najde kamarády. Zažitá traumata z dětství dítě ovlivňuje po celý život. Kurz je doplněn videi k danému tématu, příklady z praxe.

 • Domácí násilí
  Číslo akreditace

  A2019/1355-SP/PC/PP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Vzdělávací program na téma „ Domácí násilí“ se zaměřuje na problematiku domácího násilí, popisuje jeho znaky, cyklus a druhy, specifikuje osobnost oběti a násilné osoby, přibližuje příčiny a následky domácího násilí. Představuje Intervenční centra, činnost těchto center a další možnosti odborné pomoci osobám ohroženým domácím násilím. Součásti vzdělávacího programu jsou i kazuistiky a skutečné příběhy..

 • Efektivní komunikace
  Číslo akreditace

  A2021/1419-SP/PC/PP/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Během semináře účastníci poznají jednotlivé složky komunikace, porozumí komunikačnímu procesu a naučí se rozpoznávat prvky, které komunikaci narušují. Budou mít možnost prakticky procvičit některé komunikační techniky - vstřícné naslouchání a já-sdělení, aktivní naslouchání, poskytování zpětné vazby pozitivní i negativní. Naučí se rozlišovat některé typy otázek a používat je v praxi, poznají, co jim v aktivním naslouchání brání. Dále poznají jednotlivé komunikační typy lidí a způsob, jak s nimi efektivně komunikovat.

 • Efektivní komunikace s obtížně zvládnutelnými typy klientů
  Číslo akreditace

  A2023/0380-SP/PC/PP/VP

  Krátká anotace

  16 vyučovacích hodin

  Typologie klientů (např. mlčenlivý klient; agresivní a nepřátelský klient; klient, který se snaží získat výhody; nedobrovolný klient atp.), motivy jejich jednání. Rozpoznávání vhodného stylu komunikace a jednání s daným klientem. Komunikační pravidla a možnosti jejich uplatnění; zvýšení odolnosti proti stresu. Reakce na osobní útoky a jak podávat negativní zpětnou vazbu obtížně zvládnutelnému typu klientů.

 • Emoční inteligence, pozornost a pozorování v sociální praxi
  Číslo akreditace

  A2021/0578-SP/PC/PP/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář nahlíží na emoční inteligenci jako na podstatnou pracovní kompetenci sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Navazuje na skutečnost, že právě emoční inteligence je kvalitativní rovina, díky níž je možné navázat proaktivní komunikaci s klientem vedoucí k žádoucím sociálním změnám. Skrze praktické ukázky budou přiblíženy pojmy emoce a prožívání, empatie, pozornost a všímavost při práci s klientem v praxi.

 • Etika v sociálních službách pohledem sociálního pracovníka
  Číslo akreditace

  A2021/1286-SP/PC

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Principy poskytování sociální služby v úzkém propojení s etickým chováním, morálkou, mravností a svědomím. Práva, oblast porušování práv klientů, střet zájmů. Práva a ochrana pečujících. Principy poskytování sociálních služeb (důstojnost, autonomie, partnerství). Praktické ukázky a zpracování konkrétních témat. Etika v praxi poskytovatele sociálních služeb s přihlédnutím ke specifikům konkrétního pracoviště, přihlédnutí ke konkrétním cílovým skupinám.

 • Expresivní techniky pro práci se skupinou osob s duševním onemocněním
  Číslo akreditace

  A2020/0442-SP/PC/PP/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Absolvent kurzu si upevní vědomosti o duševních onemocněních, zejména v oblasti komunikace, která se v odborné literatuře tolik neobjevuje. V rámci praktické části si odnese zásobník expresivních technik, které může zařadit do své běžné práce nebo může začít sám vést nějaké aktivity se zařazením expresivních technik u konkrétní klientely a bude obeznámen s riziky, která tyto techniky nesou.

 • Expresivní techniky pro práci se skupinou osob s mentálním postižením
  Číslo akreditace

  A2020/0443-SP/PC/PP/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Absolvent kurzu si upevní znalosti o mentálním postižení, zejména v oblasti komunikace, která se v odborné literatuře tolik neobjevuje. V rámci praktické části si odnese zásobník expresivních technik, které může zařadit do své běžné práce nebo může začít sám vést nějaké aktivity se zařazením expresivních technik u konkrétní klientely a bude obeznámen s riziky, které tyto techniky nesou.

 • Expresivní terapie – aktivizace lidí s mentálním postižením s využitím osobního prožitku
  Číslo akreditace

  A2023/0351-SP/PC/PP/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Účastníci kurzu se seznámí s postavením expresivních terapií v systému speciálně pedagogickcýh terapií a s jejich bazálními prostředky. Ve strukturovaných blocích získají díky vlastnímu prožitku osobní zkušenost s průběhem jednotlivých expresivních teapií a seznámí se možnými uměleckými prostředky coby nástroji terapeutického procesu. Dále získají základní dovednost, jak v průběhu aktivizačního procesu propojovat jednotlivé expresivní terapie, resp. jejich prvky. Tuto zkušenost budou mít rozšířenou o nezbytné teoretické poznatky. Nedílnou součástí kurzu je také získání základní dovednosti reflexe prožité zkušenosti, vnímání sebe sama, svých pocitů, svého těla.

 • Gerontooblek - simulace stáří
  Číslo akreditace

  A2021/0582-SP/PC/PP/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Zážitkový workshop GERONTOOBLEK – simulace stáří je určen všem, kteří pracují se seniory nebo s osobami se zdravotním postižením. Účastníci mají jedinečnou možnost seznámit se s pocity i pohybem seniorů či osob těžce nemocných, a to zážitkovou formou, kdy si vyzkouší speciální gerontooblek, který simuluje pohyb a pocity seniorů a zdravotně postižených. Účastníci si vyzkouší, jaké to je během několika minut zestárnout o několik desítek let – nohy ztěžknou, záda se ohnou, v rukou se ztratí cit, rozostří se zrak a budou hůře slyšet. Díky této zkušenosti se lépe vcítí do pocitů a potřeb starých a nemocných lidí. V obleku si vyzkouší běžné činnosti jako chůze do schodů, ze schodů, návštěva toalety, ulehnutí na lůžko, vstávání, dále soběstačnost při oblékání, obouvání, zapínání knoflíků, přijímání stravy a tekutin s dopomocí i bez ní. Díky speciálním rukavicím si vyzkouší třes rukou v různé intenzitě a pomocí speciálních brýlí různé oční vady a sluchátky různá sluchová postižení.

 • Gerontooblek v aktivizačních činnostech pro uživatele sociálních služeb
  Číslo akreditace

  A2021/0920-SP/PC/PP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář je určen všem pracovníkům, kteří v sociálních službách pracují s uživateli s různým tělesným handicapem. Interaktivní formou jim nabízí možnost vyzkoušet si, jak se různé smyslové či tělesné omezení promítá do možnosti uživatele zapojit se v co největší míře při aktivizačních činnostech. Důležitá a neopomenutelná je nutnost nastavení činnosti v takové náročnosti pro uživatele, aby citlivě a s důstojností k němu respektovala jeho limity. Právě osobní prožitek pomocí gerontoobleku, může být v tomto pracovníkovi velmi nápomocen. Aktivizační činnosti s gerontooblekem: - výtvarné a pracovní - zaměřené na podporu kognitivních funkcí - zaměřené na pohyb

 • Hodnocení kvality se zaměřením na kritérium 15a
  Číslo akreditace

  A2019/1246-SP/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Praktická příprava zaměstnanců poskytovatelů sociálních služeb na tvorbu a zpracování standardu kvality č. 15 se zaměřením na kritérium 15a (průběžná kontrola a hodnocení). Základní povinnosti vyplývající z tohoto standardu ve vztahu k hodnocení kvality sociální služby. Metody kvalitativního i kvantitativního výzkumu se zaměřením na tvorbu dotazníků. Tvorba vlastního dotazníku a identifikace výzkumných chyb.

 • Hranice práce s klientem z pohledu pracovníka
  Číslo akreditace

  A2021/0257-SP/PC/PP/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Školení je zaměřeno na vědomou schopnost nastavení a udržení hranic při práci s klientem. Vyjasňuje pojem profesionální vztah pomocí spojení teorie s příklady z praxe. Účastníci dostanou možnost hluboké reflexe svých očekávání a potřeb, které ve své práci nasycují. K tomu stejnému budou vedeni z pohledu klienta. Cílem je uvědomění odlišnosti potřeb, se kterými do procesu vstupuje klient a pracovník. Zřetel bude brán také na skutečné příčiny, proč pracovníci i klienti mohou chtít hranice překračovat a jak se vědomě rozhodovat v náročných případech. Zahrnuto bude téma profesní etiky, modelů pomáhání a principů profesionálního vztahu. Věnovat se budeme skutečnému napojení se na klienta, komunikačním zátarasům, které mohou bránit profesionálnímu vztahu, aktivizaci klienta a dotkneme se také schopnosti obrany proti manipulaci ze strany klienta.

 • Individuální plánování v praxi (nejen) pečovatelských služeb
  Číslo akreditace

  A2022/0242-SP/PC

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Získání základní dovednosti k tomu, aby absolvent byl schopen vytvořit smysluplný individuální plán pro uživatele i pro pracovníka. Pochopení, co jsou osobní cíle, jak je zjišťovat, jaká vazba existuje mezi nepříznivou sociální situací a osobními cíli, jak zjišťovat potřeby, schopnosti a možnosti uživatele a na základě těchto znalostí naplánuje s uživatelem průběh péče a vytvoří smysluplný individuální plán. Jaká specifika platí pří plánování u uživatelů s demencí, s dalším zdravotním postižením, jak plánovat u uživatelů omezených ve svéprávnosti.

 • Individuální přístup ke klientovi – práce se životním příběhem klienta (seniora)
  Číslo akreditace

  A2020/0173-SP/PC

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Práce se životním příběhem klienta – jeho hlavní přínosy a limity, praktické využití tohoto přístupu při vytváření individuálního plánu klienta. Důležitost potřeb v lidském životě a specifické způsoby identifikace a naplňování potřeb ve stáří. Praktické postupy a techniky, které lze využít při zjišťování potřeb u klientů, kteří nejsou schopni verbální komunikace. Koncept životního příběhu klienta – jak citlivě a efektivně komunikovat s klientem, s jeho rodinnými příslušníky a ostatními členy týmu při zjišťování jeho životního příběhu.

 • Intenzivní techniky psychohygieny pro ženy v pomáhajících profesích prakticky- relaxace, meditace, práce s dechem
  Číslo akreditace

  A2020/1154-SP/PC/PP/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Kurz je zaměřen velmi prakticky. Cílem kurzu je rozšířit dovednosti účastníků o schopnost kvalitně relaxovat, meditovat a pracovat s dechem ae nergií. Tyto techniky jsou velmi účinnou prevencí syndromu vyhoření a zvyšují vitalitu a spokojenost pracovníků v sociálních službách. Schopnost relaxovat a meditovat zvyšuje osobní spokojenost, zralost a zároveň i citlivost, empatii a všímavost vůči klientům. Součástí kurzu je teoretický základ o technikách psychohygieny, konkrétní návody, praktické ukázky, řízená relaxace, vedená meditace, příprava na domácí praxi. Účastníci budou seznámeni s významem intenzivní psychohygieny pro profesní i osobní spokojenost a zralost a budou moci praktikovat naučené dovednosti následně v běžném životě.

 • Jak porozumět uživateli s Alzheimerovou nemocí – úvod do problematiky
  Číslo akreditace

  A2020/0176-SP/PC

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Teoretický základ – co to je demence, jak se dělí, jaké jsou rizikové faktory vzniku, jaké jsou její fáze, jak se demence projevuje, s jakými poruchami chování se při demenci můžeme setkat a jak s nimi pracovat – konkrétní příklady z praxe. Specifika Alzheimerovy choroby. Specifika komunikace s osobou s Alzheimerovou chorobou v jednotlivých fázích – naplňování nevyslovených potřeb. Současné trendy v přístupu k osobám s demencí – přístup zaměřený na klienta, orientace realitou, programované a individualizované aktivity, validace, reminiscence, naučený postup, psychobiografický model.

 • Jak se orientovat ve financích - informace pro pracovníky v sociálních službách
  Číslo akreditace

  A2020/0444-SP/PC/PP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář si klade za cíl prostřednictvím předaných informací snížit rizika spojená s nízkou mírou finanční gramotnosti u ohrožených cílových skupin. Účastníci porozumí základním termínům z oblasti finančního trhu, jeho vybraným produktům a operacím. Aktivně se naučí pracovat s tématem osobního a rodinného hospodaření. V průběhu semináře získají z každého modulu jak teoretický, tak i praktický návod, jež budou schopni aplikovat v běžném životě a využít při práci s uživatelem sociálních služby. Vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti podporuje člověka k přijetí osobní odpovědnosti v oblasti životního zajištění.

 • Kognitivní rehabilitace a jiné aktivizační činnosti u osob s demencí
  Číslo akreditace

  A2022/0240-SP/PC/PP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář si klade za cíl podat účastníkům základní informace o onemocnění demence u uživatelů sociálních služeb a možnosti podpory kognitivních funkcí prostřednictvím kognitivní intervence v jednotlivých stádiích výše uvedeného onemocnění. A to v takové míře, aby byli schopni využívat jednotlivé techniky při aktivizaci uživatelů a podporovat tím jejich nejvyšší možnou míru soběstačnosti.  Prostřednictvím vysokého podílu praktických ukázek získají konkrétní nápady a návody k posilování kognitivních funkcí, podpoře smyslového vnímání a motoriky. Významným přínosem bude pro účastníky a jejich schopnost sebereflexe i závěrečné sdílení příkladů dobré praxe.

 • Kompetence opatrovanců a opatrovníků při poskytování sociální služby
  Číslo akreditace

  A2023/1135-SP/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Klienty soc. služeb jsou fyzické osoby plně svéprávné a také osoby, které mají omezeno právní jednání v určitých oblastech sociálního života. Klade-li právní jednání požadavky přesahující jeho způsobilost, je třeba nejen takovou osobu, ale i další účastníky právního styku chránit před možnými následky narušeného jednání. Účastníci semináře budou seznámeni s hmotněprávními podmínkami, které musí být naplněny pro omezení právního jednání člověka a pro ustanovení opatrovníka. Opatrovanci, kterým byl soudem ustanoven opatrovník, mnohdy potřebují poskytnutí soc. služby. Při poskytování služeb vznikají právní vztahy i vztahy běžné (neprávní povahy). Účastníkům bude objasněna podstata rozhodovacích kompetencí klientů soc. služeb, kterým byl ustanoven opatrovník. Občanský zákoník vymezuje opatrovníkovi povinnost dbát o naplňování práv opatrovance a jednat v jeho zájmu. Poskytovatelé soc. služeb poskytují klientům podporu a pomoc klientům při hájení jejich práv a oprávněných zájmů. V této oblasti může docházet ke kolizi mezi činnostmi soc. služeb a plněním zákonných povinností opatrovníků. Práva a povinnosti poskytovatelů soc. služeb a opatrovníků jsou vymezena odlišnými právními předpisy. Mnoho činností právní povahy provádí poskytovatelé soc. služeb, ačkoliv nemají. Proto je třeba vymezit rozhodovací kompetence mezi poskytovateli soc. služeb a opatrovníky. Opatrovníci i poskytovatelé soc. služeb se často potkávají při výkonu svých pracovních činností, a proto je třeba znát rozsah vzájemných kompetencí.

 • Komunikace napříč organizací jako cesta k rozvoji - integrita, zpětná vazba, konflikt a kritika nenásilně
  Číslo akreditace

  A2021/0259-SP/PC/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Kurz je zaměřen specificky na komunikaci v rámci organizace na úrovni horizontální i vertikální. Jedním z velmi častých důvodů pro nespokojenost v práci a následující vyhoření je nekvalitní týmová komunikace a frustrace z ní plynoucí. Kurz je nastaven tak, aby posunul každého účastníka směrem ke schopnosti autentického a srozumitelného vyjadřování svých potřeb směrem ke kolegům i vedení (příp. podřízeným) tak, aby nedocházelo ke vzniku frustrací. Zároveň posouvá schopnost aktivního naslouchání, hlubokého porozumění a opravdové empatie k ostatním členům týmu/vedení. Jedním z nosných témat školení je přijímání a dávání kritiky/zpětné vazby tak, aby sloužila k rozvoji osob a týmu. Obsahem kurzu je také zaměření se na konflikt, jeho příčiny, důvody a následky jeho odsouvání a praktické návody, jak zlepšit svou dovednost komunikace v konfliktní situaci.

 • Komunikace s klientem se specifickým chováním
  Číslo akreditace

  A2023/0866-SP/PC/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Vzdělávací program je určen pro pracovníky v celé sociální oblasti, kteří se v každodenní práci s uživateli sociálních služeb dostávají do složitých a stresových situací. Vzdělávací program je svým praktickým obsahem zaměřen na rozvoj konkrétních komunikačních dovedností při práci s uživateli sociálních služeb, kteří mají specifický ("problémový") způsob chování. Důraz je kladen na posílení praktického využívání komunikačních metod a nástrojů v problematických situacích při práci s klienty, zvýšení sebejistoty a zvládání zátěžových a stresových situací.

 • Krátké intervence při práci s nemotivovanými klienty sociálních služeb
  Číslo akreditace

  A2021/0580-SP/PC

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Seminář se zaměřuje na jednoduché a efektivní intervenční a motivační techniky při práci s klientem v časové tísni nebo během časově omezené spolupráce. Cílem školení je nabídnout pracovníkům inspiraci a techniky pro práci s nemotivovanými klienty, kteří využívají služeb jednorázově či zřídka, případně přicházejícími bez konkrétní zakázky. Současně seminář představí možnosti práce s dlouhodobými klienty, kde často pracovníci rezignují, protože vyčerpali svůj repertoár intervencí. Prostřednictvím kazuistik a diskuse s účastníky jsou hledány možnosti využití technik ve specifických situacích z praxe.

 • Kreativní myšlení v praxi
  Číslo akreditace

  A2023/0306-SP/PC/PP/VP

  Krátká anotace

  8 vyučovacích hodin

  Absolvent semináře si uvědomí existenci stereotypního myšlení a jeho přínos i případná rizika převažujícího používání. Současně získá potenciál k využívání kreativity, která se uplatní nejen při řešení zásadních úkolů, ale také i v případě vykonávání rutinních činností. Právě díky získané kompetenci rozpozná účastník kreativní myšlenky malého rozsahu – nápady, postřehy – které mohou v praxi pomoci k vhodnějšímu řešení nastalé situace. Absolvent semináře je seznámen s praktickými ukázkami cvičení, jež mu pomohou schopnost tvořivosti rozvíjet a umocňovat. Pochopí zákonitosti procesu kreativního myšlení a uvědomí si bariéry, jež mohou kreativitě bránit. V praxi umí využít představené skupinové techniky pro hledání optimálního řešení problémových situací.

 • Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
  Číslo akreditace

  A2020/1155-PK

  Krátká anotace

  150 vyučovacích hodin

  Kvalifikační kurz k získání kvalifikace Pracovník v sociálních službách (akreditovaný v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. a dle vyhlášky č. 505 / 2006 Sb., s přihlédnutím k návrhu metodického výkladu - podkladu pro úpravu této vyhlášky). Absolvent může vykonávat přímou obslužnou péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb, základní výchovnou nepedagogickou činnost, pečovatelskou činnost v domácnosti osoby a pod dohledem sociálního pracovníka i činnosti při základním sociálním poradenství, depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, činnosti při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, činnosti při poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 • Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
  Číslo akreditace

  A2022/1332-PK

  Krátká anotace

  150 vyučovacích hodin

  Kvalifikační kurz k získání kvalifikace Pracovník v sociálních službách (akreditovaný v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. a dle vyhlášky č. 505 / 2006 Sb., s přihlédnutím k návrhu metodického výkladu - podkladu pro úpravu této vyhlášky). Absolvent může vykonávat přímou obslužnou péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb, základní výchovnou nepedagogickou činnost, pečovatelskou činnost v domácnosti osoby a pod dohledem sociálního pracovníka i činnosti při základním sociálním poradenství, depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, činnosti při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, činnosti při poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

KURZ PRVNÍ POMOCI SE ZAMĚŘENÍM NA DĚTSKÝ VĚK

Pro pečující osoby v dětských skupinách, chůvy, pedagogy a personál MŠ a pro rodiče
 
 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář