č. akreditace MSMT: 11218/2016-2-411

 

Hodinová dotace:8 vyučovacích hodin

 

Cílová skupina:

učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU

 

Obsah školení:

Školení je určené pro pedagogy, kteří by rádi ve výuce matematiky efektivně využili potenciál programu Excel, který je běžnou součástí balíčku kancelářských aplikací.

Prezentovány budou konkrétní jednotlivé funkce programu a jejich možné využití při matematických operacích.

 

Školení zahrne tato témata:

  • seznámení se s programem Excel
  • operace s přirozenými, desetinnými a celými čísly
  • nejmenší společný násobek a největší společný dělitel
  • druhé mocniny a odmocniny
  • n-tá mocnina a odmocnina
  • Pythagorova věta
  • funkce a jejich grafy – využití při řešení rovnic, goniometrické funkce

 

Cíle školení:

Cílem školení je naučit pedagogy využívat program Excel při výuce matematiky. Smyslem semináře není pouze seznámení se s funkcemi programu a prohloubení dovedností při práci s výpočetní technikou, ale především využití technického a softwarového vybavení jako edukačního prostředku.