č. akreditace MSMT: 11218/2016-2-411

 

Hodinová dotace: 18 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Seminář pro pedagogické pracovník je zaměřený na problematiku specifických poruch učení, která je v mnoha ohledech příčinou možného školního neúspěchu u jinak normálně nadaných dětí. Seminář seznámí účastníky se základní terminologií a poskytne jim základní znalosti pro primární vstupní pedagogickou diagnostiku specifických poruch učení – dysgrafie, dyslexie a dysortografie, tím se zvýší jejich kompetence a budou schopni přizpůsobit výuku potřebám žáků se SPU.

Seminář se dále klade za cíl zvýšit kompetenční vybavenost učitelů při řešení problémů v procesu inkluze, což přímo vede i k osobnostně profesnímu rozvoji pedagogů. Probrány budou i extrakurikulární aktivity, které vedou k zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu.

 

Cíle školení:

Cílem semináře je rozšířit znalosti a vědomosti v oblasti problematiky vzdělávání žáků s SPU, v návaznosti na stanovení možností organizace vzdělávání v rámci inkluze.

Seminář si dále klade za cíl rozšířit kompetence pedagogů v základní pedagogické diagnostice SPU – jak rozpoznat projevy a jak je správně vyhodnotit.

 

Cílová skupina:

pedagogové 1. stupně ZŠ, pedagogové 2. stupně ZŠ, speciální pedagogové, pedagogové přípravných tříd

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

Konkrétní termíny školení naleznete v přehledu naší nabídky aktuálně vypsaných seminářů.