šablony

Rozvoj percepčně motorických schopností a dovedností v MŠ


Číslo akreditace

31336/2020-4-874

Hodinová dotace

18 vyučovacích hodin

Obsah školení

 

V celém prakticky zaměřeném semináři budou účastníkům prezentovány jednotlivé metodické postupy v oblasti vzdělávání (přípravy) předškoláků s ohledem na rozvoj percepčně motorických schopností a dovedností. Důraz bude kladen zejména na vývojové hledisko jednotlivých percepčně motorických funkcí. Účastníci se prakticky seznámí s jednotlivými metodickými postupy a budou jim představeny také dostupné metodické materiály a pomůcky.

 

Seminář se postupně zaměří na následující oblasti:

 

Grafomotorika a vizuomotorika

 

V této části se zaměříme na otázku týkající se systematického rozvoje grafomotorických dovedností (metodické vedení) a odstranění možných obtíží.

 

·       Lateralita – souhlasná, zkřížená

·       Cvičení vizuomotorické koordinace - metodika

·       Vývojové hledisko – vývoj jednotlivých grafomotorických prvků

·       Metodika grafomotorických cvičení – metoda obtahování

·       Odstraňování grafomotorických obtíží

·       Prezentace ukázek práce s názornými pomůckami, prezentace metodických materiálů a pracovních listů

 

Matematické představy a prostorová orientace

 

Cílem této části je podrobně probrat otázky týkající se rozvoje matematických představ u předškolních dětí a seznámit účastníky se základními pojmy v dané problematice a současně je naučit způsobům jejich praktického rozvoje a zvládnutí – metodické vedení.

 

·       Poznávání základních geometrických tvarů

·       Rozvoj prostorové představivosti, orientace v prostoru – pravolevá orientace, orientace na souhlasné rovině, orientace na protilehlé rovině.

·       Rozvoj posloupnosti – řady, pochopení a práce s pojmy – první, poslední, hned před, hned za, za a před.

·       Pojem skupina předmětů a vztahy mezi předměty ve skupině - tvoření a porovnávání množin s názorem, rozvoj pojmů – větší, menší, stejně velká

·       Názorná představa o čísle 

·       Prezentace ukázek práce s názornými pomůckami – práce s názorem.

 

Smyslové vnímání

 

Tato část je zaměřena na rozšíření kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti stimulace smyslového vnímání jako možné prevence specifických poruch učení. Cílem je účastníkům zprostředkovat náměty na zábavná cvičení a hry pro rozvoj percepce – metodické vedení rodičů a jejich dětí.

 

·       Zrakové vnímání

·       Rozlišení barev, velikosti, tvaru

·       Rozlišení figury a pozadí

·       Rozlišení podobných a stranově odlišných tvarů – zraková diferenciace

·       Zraková analýza a syntéza

·       Rozvoj zrakové paměti

·       Sluchové vnímání

·       Nácvik sluchového rozlišování – sluchová diferenciace

·       Vnímání a reprodukce rytmu

·       Sluchová analýza a syntéza – fonematický sluch

·       Rozvoj sluchové paměti

Cíle školení

 

Seminář je zaměřen na rozšíření kompetencí pedagogů v oblasti pedagogické diagnostiky dětí předškolního věku – zvolení vhodného postupu vzhledem k vývojové úrovni dítěte v dané sledované oblasti. Cílem školení je poskytnout účastníkům konkrétní metodické postupy v oblastech grafomotorických dovedností a schopností, smyslového vnímání a matematických představ, jejichž základy jsou velmi důležité pro úspěšný start do 1. třídy ZŠ a jež jsou výstupními standardy pro MŠ v rozvoji předškolního dítěte.

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

KURZ PRVNÍ POMOCI SE ZAMĚŘENÍM NA DĚTSKÝ VĚK

Pro pečující osoby v dětských skupinách, chůvy, pedagogy a personál MŠ a pro rodiče
 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

KURZY LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDINGU PRO UČITELE

Základní i doškolovací

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář