Šablona

Rozvoj percepčně motorických schopností a dovedností v MŠ


Číslo akreditace

31336/2020-4-874

Hodinová dotace

18 vyučovacích hodin

Obsah školení

 

V celém prakticky zaměřeném semináři budou účastníkům prezentovány jednotlivé metodické postupy v oblasti vzdělávání (přípravy) předškoláků s ohledem na rozvoj percepčně motorických schopností a dovedností. Důraz bude kladen zejména na vývojové hledisko jednotlivých percepčně motorických funkcí. Účastníci se prakticky seznámí s jednotlivými metodickými postupy a budou jim představeny také dostupné metodické materiály a pomůcky.

 

Seminář se postupně zaměří na následující oblasti:

 

Grafomotorika a vizuomotorika

 

V této části se zaměříme na otázku týkající se systematického rozvoje grafomotorických dovedností (metodické vedení) a odstranění možných obtíží.

 

·       Lateralita – souhlasná, zkřížená

·       Cvičení vizuomotorické koordinace - metodika

·       Vývojové hledisko – vývoj jednotlivých grafomotorických prvků

·       Metodika grafomotorických cvičení – metoda obtahování

·       Odstraňování grafomotorických obtíží

·       Prezentace ukázek práce s názornými pomůckami, prezentace metodických materiálů a pracovních listů

 

Matematické představy a prostorová orientace

 

Cílem této části je podrobně probrat otázky týkající se rozvoje matematických představ u předškolních dětí a seznámit účastníky se základními pojmy v dané problematice a současně je naučit způsobům jejich praktického rozvoje a zvládnutí – metodické vedení.

 

·       Poznávání základních geometrických tvarů

·       Rozvoj prostorové představivosti, orientace v prostoru – pravolevá orientace, orientace na souhlasné rovině, orientace na protilehlé rovině.

·       Rozvoj posloupnosti – řady, pochopení a práce s pojmy – první, poslední, hned před, hned za, za a před.

·       Pojem skupina předmětů a vztahy mezi předměty ve skupině - tvoření a porovnávání množin s názorem, rozvoj pojmů – větší, menší, stejně velká

·       Názorná představa o čísle 

·       Prezentace ukázek práce s názornými pomůckami – práce s názorem.

 

Smyslové vnímání

 

Tato část je zaměřena na rozšíření kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti stimulace smyslového vnímání jako možné prevence specifických poruch učení. Cílem je účastníkům zprostředkovat náměty na zábavná cvičení a hry pro rozvoj percepce – metodické vedení rodičů a jejich dětí.

 

·       Zrakové vnímání

·       Rozlišení barev, velikosti, tvaru

·       Rozlišení figury a pozadí

·       Rozlišení podobných a stranově odlišných tvarů – zraková diferenciace

·       Zraková analýza a syntéza

·       Rozvoj zrakové paměti

·       Sluchové vnímání

·       Nácvik sluchového rozlišování – sluchová diferenciace

·       Vnímání a reprodukce rytmu

·       Sluchová analýza a syntéza – fonematický sluch

·       Rozvoj sluchové paměti

Cíle školení

 

Seminář je zaměřen na rozšíření kompetencí pedagogů v oblasti pedagogické diagnostiky dětí předškolního věku – zvolení vhodného postupu vzhledem k vývojové úrovni dítěte v dané sledované oblasti. Cílem školení je poskytnout účastníkům konkrétní metodické postupy v oblastech grafomotorických dovedností a schopností, smyslového vnímání a matematických představ, jejichž základy jsou velmi důležité pro úspěšný start do 1. třídy ZŠ a jež jsou výstupními standardy pro MŠ v rozvoji předškolního dítěte.

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

Nové termíny zkoušek a přípravných kurzů

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku prohlubujícího vzdělávání Chův pro děti do zahájení povinné školní docházky.

ŠKOLENÍ NA MÍRU

Všechna naše školení zajistíme také na míru na Vašem pracovišti pro Váš pracovní tým:
Pro učitele (DVPP)
Pro sociální služby
Nezávazná poptávka

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář