Šablona

Příprava předškoláka v MŠ na vstup do základní školy


Číslo akreditace

6873/2022-4-422

Hodinová dotace

18 vyučovacích hodin

Obsah školení

Dvoudenní seminář je rozdělen do několika okruhů dle témat souvisejících s přípravou předškoláků na vstup do ZŠ.

V úvodu bude prostor věnován upozornění na rizikové faktory pozdější školní neúspěšnosti. V této části budou prezentovány profily dětí s problematickým chováním v MŠ. Probrána bude otázka neuróz, dětí s poruchami chování, hyperaktivních dětí a dětí méně nadaných, přístup a pedagogické vedení. V této souvislosti budou prezentovány i kasuistiky z profesní praxe speciálního pedagoga.

Následovat bude okruh věnovaný metodickému vedení dětí, rozvoji a stimulaci percepčně-motorických schopností a dovedností dětí potřebných pro úspěšný nástup do ZŠ. V této prakticky zaměřené části semináře budou prezentovány jednotlivé ukázky oblastí přípravy předškoláků, účastníci se prakticky seznámí s jednotlivými metodickými postupy, budou jim ukázány příklady výuky za použití dostupných metodických materiálů a pomůcek.

Následující z okruhů se bude věnovat grafomotorice, systematickému rozvoji grafomotorických dovedností (metodické vedení) a odstranění možných obtíží (Lateralita – souhlasná, zkřížená; Cvičení vizuomotorické koordinace – metodika; Metodika grafomotorických cvičení – metoda obtahování; Odstraňování grafomotorických obtíží).

Seminář se následně zaměří na matematické představy a prostorovou orientaci předškoláků. Obsahem této části je podrobně probrat otázky týkající se rozvoje matematických představ u dětí, seznámit účastníky se základními pojmy v dané problematice a zároveň je naučit způsobům jejich praktického rozvoje a zvládnutí – metodické vedení (Poznávání základních geometrických tvarů; Rozvoj prostorové představivosti, orientace v prostoru  –  pravolevá orientace, orientace na souhlasné rovině, orientace na protilehlé rovině; Rozvoj posloupnosti – řady, pochopení a práce s pojmy – první, poslední, hned před, hned za, za a před; Pojem skupina předmětů a vztahy mezi předměty ve skupině – tvoření a porovnávání množin s názorem, rozvoj pojmů – větší, menší, stejně velká; Názorná představa o čísle; Prezentace ukázek práce s názornými pomůckami – práce s názorem; Metodické vedení rodičů a jejich dětí učitelem).

Poslední z částí je zaměřena na rozšíření kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti stimulace smyslového vnímání, i jako možná prevence specifických poruch učení. Cílem je účastníkům zprostředkovat náměty na zábavná cvičení a hry na rozvoj percepce – metodické vedení rodičů a jejich dětí (Rozlišení barev, velikosti, tvaru; Rozlišení figury a pozadí; Rozlišení podobných a stranově odlišných tvarů – zraková diferenciace; Zraková analýza a syntéza; Rozvoj zrakové paměti; Sluchové vnímání; Nácvik sluchového rozlišování – sluchová diferenciace; Vnímání a reprodukce rytmu; Sluchová analýza a syntéza – fonematický sluch; Rozvoj sluchové paměti; Metodické vedení rodičů a jejich dětí učitelem).

Cíle školení

Seminář je zaměřen na rozšíření kompetencí pedagogů v oblasti pedagogické diagnostiky dětí předškolního věku – zvolení vhodného postupu vzhledem k vývojové úrovni dítěte v dané sledované oblasti. Cílem kurzu je poskytnout účastníkům konkrétní metodické postupy v oblastech grafomotorických dovedností a schopností, smyslového vnímání, matematických představ a jazykové roviny, jejichž základy jsou velmi důležité pro úspěšný start do 1. třídy ZŠ a jež jsou výstupními standardy pro MŠ v rozvoji předškolního dítěte.

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

Nové termíny zkoušek a přípravných kurzů

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku prohlubujícího vzdělávání Chův pro děti do zahájení povinné školní docházky.

ŠKOLENÍ NA MÍRU

Všechna naše školení zajistíme také na míru na Vašem pracovišti pro Váš pracovní tým:
Pro učitele (DVPP)
Pro sociální služby
Nezávazná poptávka

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář