Šablona

Podpůrná opatření v praxi (Spolupráce učitele s asistentem pedagoga ve třídě – zřízení pozice asistent pedagoga, náplň práce)


Číslo akreditace

424/2020-4-193

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Obsah školení

Obsahem semináře je právní úprava vzdělávání dětí v intencích legislativního rámce, podle novely Školského zákona. Program je zaměřený na novelu zákona č. 561/2004 Sb., a zaměřuje se na podpůrné opatření 1.-5.stupně, zároveň vychází z platných legislativních norem.
Dále se lektor zabývá způsobem poskytování poradenských služeb v ZŠ z pohledu legislativního rámce platného od  1.9.2016. Důraz je kladen na povinnost škol v kontextu sociálně právní ochrany dětí a mládeže, spolupráci rodiči, na jejich práva a povinnosti, na spolupráci s odbornými pracovišti (PPP x SPC).
Podrobně budou probrány jednotlivé stupně podpůrných opatření 1.-5.  V souvislosti a návaznosti na další podporu vztahující se k danému stupni PO – úprava organizace v rámci ZŠ:
Požadavky na kvalifikaci pedagogů poskytujících podporu žákům se SVP v souvislosti s výše popsaným.
Dále bude probrána otázka týkající se zdrojů financování (podpůrná opatření, kompenzační pomůcky, financování pozice asistenta pedagoga).
 
Nedílnou součástí semináře bude problematika spolupráce učitele s asistentem pedagoga ve třídě – zřízení pozice asistenta pedagoga, náplň práce. Téma obsahově zaměřené na:
 
·       Legislativní zabezpečení funkce asistenta pedagoga
·       Podmínky zřízení pozice asistenta pedagoga v ZŠ
·       Požadovaná odborná kvalifikace asistenta pedagoga
·       Náplň práce asistenta pedagoga – vzájemná spolupráce učitele a asistenta pedagoga – vytyčení kompetencí
·       Metodická podpora a vedení asistenta pedagoga
·       Úloha školského poradenského zařízení při zavádění funkce asistenta    pedagoga
·       Specifikace funkce osobního asistenta a pedagogického asistenta
 
Zodpovězeny budou nejčastější dotazy na možnosti a postup při zajištění podpůrných opatření ze strany ZŠ, dále budou účastníkům poskytnuty informace k zajišťování pozice asistenta pedagoga do třídy, v níž je vzděláván žák nebo žáci se SVP (s přiznaným odpovídajícím stupněm PO). 

Cíle školení

Cílem semináře je seznámit pedagogy s právní úpravou vzdělávání dětí v intencích legislativního rámce, podle novely Školského zákona. Podrobná charakteristika podpůrných opatření představují pro pedagogy popis doporučení ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Charakteristika podpůrných opatření jako nový legislativní termín zahrnuje širokou škálu organizačních opatření, pedagogických dovedností, individualizaci přístupu, speciálně-pedagogické metody, úpravu organizace a obsahu vzdělávání – cílem je rozšířit kompetence pedagogů, aby co možná nejlépe zajistili reálný předpoklad k zajištění rovných příležitostí ve vzdělávání skupinám žáků s SVP.

Seminář si klade za cíl zaměřit se především na oblast kompetencí a pracovní náplně asistenta pedagoga a na jeho metodické vedení (kdo má metodické vedení poskytovat,  jak má být metodické vedení zajišťováno a co má být jeho obsahem). Zodpovězeny budou nejčastější dotazy na možnosti a postup při zajištění asistentů pedagoga - základní informace k zajišťování asistenta pedagoga do třídy, v níž je vzděláván žák nebo žáci se zdravotním postižením.

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

Nové termíny zkoušek a přípravných kurzů

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku prohlubujícího vzdělávání Chův pro děti do zahájení povinné školní docházky.

ŠKOLENÍ NA MÍRU

Všechna naše školení zajistíme také na míru na Vašem pracovišti pro Váš pracovní tým:
Pro učitele (DVPP)
Pro sociální služby
Nezávazná poptávka

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář