Šablona

Společné vzdělávání – aktuální školská legislativa


Číslo akreditace

40286/2020-4-1065

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Obsah školení

Obsahem vzdělávacího programu je školská legislativa vztahující se k inkluzivnímu vzdělávání. Seminář je veden formou přednášky s využitím prezentace, rozborem jednotlivých kazuistik, zodpovídáním modelových otázek a diskuze s účastníky.

Obsahem semináře je právní úprava vzdělávání dětí, žáků a studentů v intencích legislativního rámce, podle novely Školského zákona a vyhlášky č.27/2016 v základním vzdělávání. Dále se seminář zaměřuje na způsob poskytování poradenských služeb ve školách z pohledu legislativního rámce platného od 1. 9. 2016. Důraz je kladen na povinnost škol v kontextu sociálně právní ochrany dětí a mládeže, spolupráci rodiči, na jejich práva a povinnosti, na spolupráci s odbornými pracovišti. V neposlední řadě bude prostor věnován také úpravám v RVP.

 

Seminář zahrne následující z oblastí:

  • Novela školského zákona týkající se společného vzdělávání se specifikací na vzdělávání žáků uvedených v §16. Dále vzdělávání cizinců a možnosti využití vyhlášky 27/2016.
  • Vyhláška č.27/2016 v aktuálním znění, všeobecný přehled, druhy a členění PO, tvorba IVP, zavádění doporučení do praxe, revize.
  • Úpravy RVP vzhledem k legislativě týkající se společného vzdělávání. Zaměřeno hlavně na kapitolu 8 a její dopad do jednotlivých ŠVP.
  • Spolupráce s rodiči, spolupráce s odbornými pracovišti, (PPP, SPC) za účelem efektivity vzdělávání žáků se SVP.
  • Konkrétní doporučení. Metodika.

Cíle školení

Učitelé získají ucelený pohled na právní rámec, který je zaměřený na společné vzdělávání. Budou disponovat základními znalostmi o zákonech a dalších legislativních normách a dokumentech vztahujících se ke vzdělávání dětí, žáků a studentů s různou mírou podpory, základními znalostmi o potřebných administrativních úkonech spojených s potřebou podpůrných opatření. V průběhu semináře bude účastníkům poskytnut prostor pro diskuzi a reflexi.

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

Nové termíny zkoušek a přípravných kurzů

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku prohlubujícího vzdělávání Chův pro děti do zahájení povinné školní docházky.

ŠKOLENÍ NA MÍRU

Všechna naše školení zajistíme také na míru na Vašem pracovišti pro Váš pracovní tým:
Pro učitele (DVPP)
Pro sociální služby
Nezávazná poptávka

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář