č. akreditace MSMT: 29079/2017-2-1232

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Obsah semináře je zaměřen na práci s žáky s různými stupni podpůrných opatření a práci s žáky s odlišnými kulturními a životními podmínkami. Reflektovány jsou způsoby úprav ŠVP v rámci podpůrných opatření.Program se zabývá změnami v ŠVP podle vyhlášky č. 27/2016 Sb. a na základě novely Školského zákona a s tím související změnou RVP ZV. Vychází z priorit MŠMT k systémové podpoře společného vzdělávání žáků.

 

Seminář zahrne následující z oblastí:

  • Změny vyvolané úpravou RVP
  • ŠVP a nová strategie vzdělávání
  • Metodika

 

Cíle školení:

Účastníci získají přehled o vzájemném vztahu RVP a ŠVP, upřesní si způsob formálního zapracování změn do ŠVP konkrétní školy a uvědomí si možné korekce již upravených UO ve vztahu k IVP, seznámí se se změnami v hodnocení žáků směrem k průběžné diagnostice, individuálnímu hodnocení a možnostem využívání slovního hodnocení.

 

Cílová skupina:

učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.