č. akreditace MŠMT: 21439/2017-21022

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Seminář se zaměřuje na možnosti podpory projevu pedagoga a jeho prezentačních dovedností pomocí prezentačních nástrojů. Důraz je kladen na jednoduché využití dostupné školní techniky pro výuku a zvýšení zájmu žáků o učivo. Významná část semináře je věnována práci s působivými prezentacemi v PowerPointu a Prezi, dále pak natáčení a zpracovávání videa a audia, jeho možnosti samostatného užití nebo propojení s PPT prezentací. Účastníci získají základní povědomí o tom, jak pracovat s prezentací, aby nenahrazovala výtahy z knih a učebnic, ale byla motivující, inspirující a pomáhala prohloubit interakci se žáky.Představeny budou také ukázky realizovaných projektů.

 

Cíle školení:

Cílem semináře je pomoci zefektivnit využívání techniky a softwarových programů ve výuce. Seminář se pokusí pedagogům nastínit možnosti jak podpořit svůj výklad a prezentační dovednosti bez nutnosti vynaložit pro to nepřiměřeně více úsilí.

 

Cílová skupina:

učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé ZUŠ a SUŠ, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, pedagogové volného času, vychovatelé školských zařízení

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.