č. akreditace MSMT: 21439/2017-21022

 

Hodinová dotace: 16 vyučovacích hodi

 

Obsah školení:

Účastníci budou seznámeni s pojmem kompetence k učení (metakognice a autoregulace při učení, sebepojetí žáka versus školní úspěšnost – praktické rady do hodin). Seminář se zaměří na společné vzdělávání a možnosti rozvinout potenciál každého žáka ve třídě v souladu se společným vzděláváním (diferenciace a individualizace). Budou představeny principy inkluzivního přístupu a objasněn rozdíl inkluze a integrace.

Představeny budou metody a formy práce podporující motivaci a aktivizaci žáků, s důrazem na učení s porozuměním a heuristický přístup k výuce. Seminář poukáže na možnosti, jak v žácích vybudit motivaci vnitřní – chuť něco se dozvědět, pro něco se nadchnout a dotáhnout do konce. Dále se seminář zaměří na přiblížení podmínek pro lepší učení vycházejících z integrované tematické výuky Susan Kovalikové a Brain Gym a výuku podle učebních stylů (Dunnovi – VARK – učení všemi smysly, globální – analytičtí, individuální – skupinová – kooperativní práce žáků, zážitkové učení).

Seminář nabídne učitelům konkrétní metody a formy práce, učitelé budou mít možnost si vyzkoušet v nabídnutých aktivitách.

 

Cíle školení:

V semináři se učitelé dozvědí, jak přimět žáka či studenta k převzetí zodpovědnosti za vlastní proces učení. Učitelé zjistí jak pracovat s různou úrovní schopností u žáků a jak na to při přípravě, realizaci a vyhodnocování hodin adekvátně reagovat. Seminář poukáže na roli učitele v konstruktivní škole – podpůrná činnost při metakognitivních procesech – při sebereflexi a sebehodnocení vlastních silných a slabých stránek. Zjistí, jak přispět svým přístupem ke společnému vzdělávání při zachování inkluzivních principů.

 

Cílová skupina: 

učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOU a SŠ