č. akreditace MSMT – 25040/2016-1

 

Hodinová dotace: 16 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Seminář se věnuje propojení matematiky a vnímání světa kolem nás. Vyučování matematice nabízí řadu možností k rozvíjení dovednosti žáků zpracovávat informace, které je obklopují a prohlubovat jejich matematickou gramotnost. V semináři si účastníci prakticky vyzkouší úlohy a matematické hry, které rozvíjejí odborné znalosti a dovednosti žáků a přispívají k aktivnímu a kooperativnímu vyučování. Seznámí se s tím, jak mohou vypadat matematické úlohy s mezioborovým přesahem (úlohy inspirované učebnicemi cizího jazyka) a jak lze strategie určené původně pro výuku jazyků uplatnit v hodinách matematiky.

Dále se pedagogové seznámí s možnostmi začlenění prvků finanční matematiky do výuky na 2. stupni ZŠ. Příklady jsou voleny z oblastí běžného života, jako např. hospodaření domácnosti, příjmy, výdaje, finanční produkty, výpočet daní. Jsou zařazeny také ukázky projektů vhodných pro úspěšné prohlubování finanční gramotnosti žáků. Důraz je kladem na vztah osvojených poznatků ke každodenní praxi a také konstruktivistický přístup k vyučování.

 

Školení zahrne následující moduly:

  1. Matematika kolem nás
  • Role matematiky v světě informací, souvislost mezi různými oblastmi matematiky, zkušenosti z běžného života, …

 

  1. Matematika, jazyk a komunikace
  • Komunikace a jazyk používaný ve třídě při vyučování matematiky, kladení otázek, formulace, …

 

  1. Finanční matematika pro život
  • Porozumění základním pojmům z oblasti finanční matematiky, procenta, zlevňování, jednoduché a složené úrokování, daně, …

 

  1. Objevujeme v matematice
  • Od konkrétních modelů k obecnějším vztahům, zařazování návodů a rozšíření, vysvětlování a dokazování, …

 

Cíle školení:

Cílem semináře je ukázat význam matematiky při rozvíjení schopnosti zpracovávat různé typy informací a na konkrétních materiálech ilustrovat možnosti, které jsou pro tuto oblast vhodné.

Školení nabídne účastníkům neobvyklý pohled na výuku matematiky, poskytne jim inspiraci pro nestandardní aktivity a usnadní jim přípravu podnětných vzdělávacích situací, které rozvíjejí matematickou gramotnost žáků.

 

Cílová skupina:

učitelé 2. stupně ZŠ

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

Konkrétní termíny školení naleznete v přehledu naší nabídky aktuálně vypsaných seminářů.