č. akreditace MSMT – 25040/2016-1

 

Hodinová dotace: 16 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Seminář, sestávající ze čtyř výukových modulů, nabízí inspirace, jak pomocí rozmanitých metod motivovat žáky 2. stupně ZŠ ke čtení, rozvíjet jejich čtenářskou gramotnost, naučit je pracovat s krásnou literaturou, poezií i s odborným a publicistickým textem. Zřetel je kladen také na mediální výchovu, proces vyhledávání klíčových informací a práci s nimi. Účastníci si prakticky vyzkoušejí vybrané aktivity spojené s prací s textem a seznámí se některými technikami, jejichž pomocí je možno docílit funkční čtenářské gramotnosti. Seminář zohledňuje různé učební strategie žáků, využívá mezipředmětové vztahy, prolínání vzdělávacích oblastí a průřezových témat s předmětem ČJL. Je vytvořen na základě poznatků získaných z odborné literatury, příspěvků z vědeckých konferencí a vlastního pedagogického působení lektorky.

 

Školení zahrne následující moduly:

  1. Rozvíjení čtenářské gramotnosti
  • Kreativita při práci s textem, vytváření čtenářského vkusu, rozlišování hodnotné literatury od literatury konzumní a manipulační, prožitkové vnímání, žákovské reflexe na četbu…

 

  1. Moderní literatura pro mládež
  • Čeští a zahraniční autoři od 2. pol. 20. století do současnosti, poezie pro mládež…

 

  1. Seznámení s poezií
  • Jak pracovat s poezií?, porovnání textu, obrazu a hudebního zpracování, cizí jazyky v poezii…

 

  1. Mediální výchova a práce s textem
  • Vývoj mediální výchovy v zahraničních školách
  • Stereotypy a jak s nimi pracovat, jazykové prostředky v médiích, praktické aktivity zaměřené na práci s tištěným textem, práce s chybou…

 

Cíle školení:

Cílem semináře je seznámit učitele s inovativními metodami, postupy a technikami, jejichž pomocí je možno rozvíjet čtenářství a podporovat čtenářskou gramotnost, vytvářet u žáků na 2. stupni ZŠ kladný vztah ke čtení, schopnost porozumění, kritického hodnocení textu, komunikaci s textem, hledání informací v textu a jejich aplikaci v praxi atd.

 

Cílová skupina:

učitelé 2. stupně ZŠ

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

Konkrétní termíny školení naleznete v přehledu naší nabídky aktuálně vypsaných seminářů.