č. akreditace MSMT: 21439/2017-21022

 

Hodinová dotace: 16 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Obsahem vzdělávacího programu je seznámení pedagogických pracovníků s problematikou inkluze na ZŠ. Nejdříve se účastníci dozvědí legislativní rámec problematiky a seznámí se s možnými typy studentů s podpůrnými opatřeními (VPU, VPCH, PAS, apod.). Dále se školení zaměří na základní pedagogickou diagnostiku těchto studentů, tvorbu plánu pedagogické podpory, komunikaci s poradenským zařízením, tvorbu IVP i následnou péči o tyto studenty – aplikace podpůrných opatření v praxi. Další část bude věnována začlenění studentů s podpůrnými opatřeními do kolektivu třídy a také naopak jejich přijetí kolektivem třídy. Budou představeny konkrétní techniky na podporu rozvoje spolupráce. Poslední část bude věnována dotazům a řízené diskuzi z vlastní praxe zúčastněných ped. pracovníků.

 

Seminář zahrne následující z oblastí:

  • Legislativní rámec inkluze – změny oproti dřívějším letům, aktuální rámec
  • Základní pedagogická diagnostika studentů (VPU, VPCH, PAS, apod.)
  • Tvorba plánu pedagogické podpory
  • Tvorba individuálního vzdělávacího plánu
  • Aplikace podpůrných opatření v praxi
  • Základní diagnostika třídního kolektivu
  • Začlenění studenta s PO do kolektivu – techniky na sebepoznání v třídním kolektivu

 

Cíle školení:

Cílem vzdělávacího programu je rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí pedagogický pracovníků v oblasti inkluze.

 

Cílová skupina:

učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, asistenti pedagoga, metodici prevence, výchovní poradci, školní psychologové