Datum / čas
12.06.2020
09:00-16:00

Místo konání
Jihlava

Adresa:
bude upřesněno
Jihlava

Cílové skupiny

  • Asistenti pedagoga
  • Učitelé 1. stupně ZŠ
  • Učitelé MŠ
  • Vychovatelé školských zařízení


Školení je vhodné do Šablony I. – II/2.8 a odpovídá její náplni.

Školení je vhodné do Šablony II. – 2.I/6e; 2.II/6e; 2.II/7; 2.V/4e a odpovídá její náplni.

 

č. akreditace MSMT: 24559/2018-2-847

č. akreditace MPSV: A2018/0582-SP/PC

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Mentální retardace – pojem, charakteristika, klasifikace, dělení MR, hodnocení MR dle IQ, etiologie, možnosti a způsoby prevence vzniku mentálního postižení.

Downův syndrom – charakteristika, etiologie, formy, fyzická a fyziognomická specifika DS, pomáhající organizace. Zvláštnosti psychických procesů jedinců s mentálním postižením – počitky a vnímání, myšlení, rozvoj řeči, zrakové vnímání, emocionální vývoj, paměť, vůle. Poruchy autistického spektra – diagnostická kritéria autismu, příčiny autismu, triáda příznaků, funkční autista, nefunkční autista, strategie a metody výuky dětí s autismem, problémy chování dětí s autismem.

Výskyt MP v populaci, historické kořeny péče o osoby s postižením, práva lidí s mentálním postižením, deklarace práv osob s mentálním postižením. Didaktické principy vzdělávání žáků s MP – výukové cíle: kognitivní (vzdělávací), afektivní (postojové), psychomotorické; didaktické zásady, metody a formy, obsah vzdělávání, učební plán, vzdělávací program, psychologická východiska. Zásady práce s jedinci s MP, spolupráce s rodiči a její specifické problémy, organizace vyučování, hodnocení a klasifikace, osobnost učitele, asistent žáka, netradiční formy vzdělávání, sociální čtení, globální metody. AAK – augmentativní a alternativní komunikace, vzdělávání osob s těžkým MP, raná centra, speciálně pedagogická centra, předškolní vzdělávání a výchova, školní vzdělávání, integrace, inkluze – vytvoření podmínek, příklady ze světa.

 

Cíle školení:

Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou vzdělávání dětí s mentálním postižením, Downovým syndromem a autismem. Pedagogové získají základní informace jak v rovině charakteristiky typů postižení, tak v rovině způsobů, jak přistupovat v pedagogickém procesu k daným dětem, resp. jaké možnosti pedagog má.

 

Cílová skupina:

asistenti pedagoga, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé MŠ a vychovatelé školských zařízení

 

Lektor:

Mgr. Gabriela Zdražilová

Absolventka Univerzity J. A. Komenského v Praze – Speciální pedagogika. Pracovala jako dětská diplomovaná sestra, později sociální pedagog denního stacionáře pro děti s mentálním a kombinovaným postižením. V současné době působí na pozici pedagoga SOŠ sociální Praha 8, kde vyučuje odborné předměty. Je ředitelkou Chráněné dílny sv. Prokopa u červeného javoru – sociálně terapeutická dílna pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením.

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

 

Cena:  1 490,- Kč/osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 1490,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz