Datum / čas
26.11.2020
09:00-15:30

Místo konání
Praha

Adresa:
bude upřesněno
Praha

Cílové skupiny

 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé MŠ


č. akreditace MSMT – 21439/2017-2-1022

 

Školení je vhodné do šablony DVPP – II. / 2.8 a odpovídá její náplni.

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Obsahem semináře je právní úprava vzdělávání dětí v intencích legislativního rámce podle novely školského zákona. Program se zaměřuje se na podpůrná opatření 1. – 5. stupně, zároveň vychází z platných legislativních norem souvisejících s novelou školského zákona a vyhláškou č. 27/2016 Sb.

Dále se lektorka zabývá způsobem poskytování poradenských služeb v MŠ a ZŠ z pohledu legislativního rámce platného od 1. 9. 2016. Důraz je kladen na povinnost škol v kontextu sociálně právní ochrany dětí a mládeže, spolupráci s rodiči, na jejich práva a povinnosti, na spolupráci s odbornými pracovišti (PPP x SPC).

 

Podrobně budou probrány jednotlivé stupně podpůrných opatření 1. – 5. v návaznosti na další podporu vztahující se k danému stupni PO – úprava organizace v rámci MŠ a ZŠ:

 • vytvoření plánu pedagogické podpory PLPP
 • organizační forma – pedagogické intervence
 • předmět speciálně pedagogické péče
 • speciálně pedagogická péče

 

Zodpovězeny budou nejčastější dotazy na možnosti a postup při zajištění podpůrných opatření ze strany MŠ a ZŠ, dále budou účastníkům poskytnuty informace k zajišťování pozice asistenta pedagoga do třídy, v níž je vzděláván žák nebo žáci se SVP (s přiznaným odpovídajícím stupněm PO).

 

Obsahově školení dále zahrne:

 • Legislativní zabezpečení funkce asistenta pedagoga
 • Podmínky zřízení pozice asistenta pedagoga v ZŠ
 • Požadovaná odborná kvalifikace asistenta pedagoga
 • Náplň práce asistenta pedagoga – vzájemná spolupráce učitele a asistenta pedagoga – vytyčení kompetencí
 • Metodická podpora a vedení asistenta pedagoga
 • Úloha školského poradenského zařízení při zavádění funkce asistenta pedagoga
 • Specifikace funkce osobního asistenta a pedagogického asistenta

 

Dále bude probrána otázka týkající se zdrojů financování (podpůrná opatření, kompenzační pomůcky, financování pozice asistenta pedagoga).

 

Cíle školení:

Cílem semináře je seznámit pedagogy s právní úpravou vzdělávání dětí v intencích legislativního rámce, podle novely Školského zákona. Podpůrná opatření představují pro pedagogy popis doporučení ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Charakteristika podpůrných opatření jako nový legislativní termín zahrnuje širokou škálu organizačních opatření, pedagogických dovedností, individualizaci přístupu, speciálně-pedagogické metody, úpravu organizace a obsahu vzdělávání – cílem je rozšířit kompetence pedagogů, aby co možná nejlépe zajistili reálný předpoklad k zajištění rovných příležitostí ve vzdělávání skupinám žáků s SVP.

 

Oblast zaměření:

Pedagogika, psychologie; Předškolní vzdělávání; I. stupeň ZŠ; Školský management a řízení školy

 

Cílová skupina:

učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, asistenti pedagoga, ředitelé škol a školských zařízení

 

Lektor:

Mgr. Lenka Bínová

Absolventka oboru Předškolní pedagogika a Speciální pedagogika na Univerzitě Palackého v Olomouci (1992-1996); od r. 1997 odborný pedagog a speciální pedagog psycholog PPP Brno, nyní 20 let odborné praxe; od r. 2002 lektor DVPP; zaměřuje se na diagnostickou a terapeutickou práci, edukační a reedukační práci s dětmi s SPU a SPCH, vedení dětí s ADHD, ADD a jejich rodičů.

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

 

Cena: 1540,- /osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 1540,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz