Datum / čas
27.11.2019
09:00-16:00

Místo konání
Praha – Prevalis, z. s.

Adresa:
Pod Klamovkou 1268/3
Praha 5

Cílové skupiny

  • Učitelé 1. stupně ZŠ
  • Učitelé MŠ


č. akreditace MSMT – 14972/2018-2-654

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Seminář bude zaměřen na témata související s problematikou připravenosti dětí na nástup do základní školy. Představen bude jak legislativní základ (školský zákon 561/2004 Sb.) a profil školsky zralého dítěte, tak otázky psychologické charakteristiky školní zralosti a její dílčí mentální, fyzická, psychická a sociální složka. Nastíněna budou také rizika spojená s předčasným nástupem do ZŠ a vhodnost odkladu školní docházky, v případech, kdy je indikován. Představeny budou možnosti přípravy dítěte na vstup na ZŠ v rovině spolupráce ZŠ s MŠ (propojenost, znalost klíčových kompetencí), přípravných tříd a komunikace učitel-rodič u zápisů (informovat rodiče, na jakých dovednostech dítěte je před vstupem do školy ještě nutné zapracovat, v jakých oblastech již dítě splňuje vývojové ukazatele před vstupem do ZŠ). Prezentovány budou rovněž kazuistiky z praxe.

 

Cíle školení:

Cílem semináře je podat účastníkům informace o tom, jak by měl vypadat školsky zralý předškolák, co zahrnuje jeho systematická příprava a vedení v rámci MŠ. Osvětlen bude způsob organizace práce, metodika a pomůcky. Dále bude s účastníky probrána otázka možného odkladu školní docházky a průběh vyšetření v poradnách. Účastníci budou také seznámeni s riziky spojenými s předčasným nástupem do ZŠ.

 

Cílová skupina:

pedagogové MŠ, pedagogové 1. stupně ZŠ (1. třída)

 

Lektor:

Mgr. Lenka Bínová

Absolventka oboru Předškolní pedagogika a Speciální pedagogika na Univerzitě Palackého v Olomouci (1992-1996); od r. 1997 odborný pedagog a speciální pedagog psycholog PPP Brno, nyní 25 let odborné praxe; od r. 2002 lektor DVPP; zaměřuje se na diagnostickou a terapeutickou práci, edukační a reedukační práci s dětmi s SPU a SPCH, vedení dětí s ADHD, ADD a jejich rodičů.

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

 

Cena: 1490,- /osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování

PLNĚ OBSAZENO

Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz