logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00


Sociální ekonomika a zaměstnávání osob se zdravotním postižením


Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace

A2023/0862-SP/PC/VP

Cílová skupina

  • Sociální pracovníci
  • Pracovníci v sociálních službách
  • Pracovník v manažerské, řídicí funkci


Obsah

Kurz se zaměřuje na možnosti zaměstnávání osob se zdravotním postižením (tělesným, mentálním, kombinovaným) v rámci českého prostředí, jak na volném trhu práce, tak v chráněném prostředí. Klade si za cíl účastníky kurzu seznámit se základními pojmy v této oblasti. Pojednává o účinném nástroji v oblasti zaměstnávání OZP, a to sociální ekonomice a sociálním podnikání, jako jedním z efektivních nástrojů zaměstnávání těchto osob, trendu, jenž se do českého prostředí úspěšně integruje v mnoha příkladech dobré praxe a v podobě úspěšných sociálních podnikatelů a představuje nový trend v chráněném zaměstnávání OZP. Kurz tedy seznamuje jednak s možností využití širokého potenciálu sociálního podnikání jako nástroje zaměstnávání OZP - klientů sociálních služeb, ať už v podobě nalezení sociálního podnikatele v okolí poskytovatele, ale i možnosti vytvoření sociálně-podnikatelské aktivity samotného poskytovatele. Účastníci kurzu budou seznámeni i s jinými přístupy a možnostmi (mimo sociální ekonomiku) včetně praktických rad nalezení pracovního uplatnění OZP na volném trhu práce a náležité komunikace se standardními zaměstnavateli ohledně nalezení možnosti zaměstnání OZP, případně vytvoření pracovního místa "na míru" pro OZP. 


Vzdělávací cíle

Cílem kurzu je seznámit účastníka s širokou plejádou možností zaměstnávání osob se zdravotním postižením - klientů sociálních služeb. Velkou budoucností, která je do každodennosti integrována v širším evropském prostředí, je oblast sociální ekonomiky, potažmo sociálního podnikání. Účastník je seznámen s konceptem sociálního podnikání v českém prostředí, jeho možnostmi týkajícími se řešení problematiky nalezení pracovní uplatnění pro OZP, jeho legislativním rámcem, přednostmi a nástrahami. Absolvent kurzu se umí orientovat v problematice a zná základní náležitosti pro založení sociálního podniku v rámci organizace poskytovatele či mimo ni. Kromě oblasti sociální ekonomiky je účastník zeširoka seznámen s problematikou možností zaměstnávání klientů soc.služby, aktivní politikou zaměstnanosti Úřadu práce, nalezením vhodných zaměstnavatelů v regionu a vyjednávání s nimi. Umí identifikovat klienty - adepty pro pracovní trh, chráněný i nechráněný, a nastavit vhodnou formu pracovních nácviků a rehabilitace vedoucí k reálnému uplatnění klientů na trhu práce. Účastní kurzu si je dobře vědom významu, který pracovní integrace klientovi sociální služby přináší, a napřimuje úsilí ve své práci právě tímto směrem - podporou nalezení vhodného pracovního uplatnění, a tím i přílivu větší radosti a osmyslnění do života  klientů své sociální služby.  


Cílová skupina Název Místo Termín Akce
  • Sociální pracovníci
  • Pracovníci v sociálních službách
  • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Sociální ekonomika a zaměstnávání osob se zdravotním postižením ONLINE - webinář 04. 09. 2024
  • Sociální pracovníci
  • Pracovníci v sociálních službách
  • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Sociální ekonomika a zaměstnávání osob se zdravotním postižením ONLINE - webinář 30. 10. 2024