Datum / čas
11.11.2015
09:00-16:30

Místo konání
Plzeň – TJ Plzeň-Újezd

Adresa:
Národní 3
Plzeň

Cílové skupiny


Změna termínu z 21. 10. 2015 na 11. 11. 2015.

 

č. akreditace MSMT- 20710/2013-2-633

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Obsahem vzdělávacího programu je představit možnosti a využití pohybových her k rozvíjení nejrůznějších schopností a dovedností dětí, převážně motorických a psychomotorických. Náměty tvoří soubor her a činností, které můžeme nabídnout dětem během pobytu v mateřské škole, odpoledne ve školní družině v rámci přípravy na vyučování, během zájmových činností nebo jako aktivity ke zpestření výuky.

 

Blok č. 1 – Honičky

Jsou to hry mezi dětmi většinou oblíbené, avšak náročné na prostor a zajištění jejich bezpečnosti. Vždy je třeba přihlédnout k prostorovým podmínkám a počtu dětí, proto je dobré hrát je venku nebo v tělocvičně. Jedná se o hry s vysokým podílem intenzivního spontánního pohybu a s různými variantami. Může se jednat například o jednoduché honičky, vhodné zejména pro velmi malé děti a menší skupinu, aby měla hra spád a děti si stačily osvojit pravidlo. Následují honičky skupinové i se zapojením celé skupiny (honím i zároveň jsem honěn) a náročnějšími pravidly.

Honičky podporují pohybový rozvoj (běh), orientaci v prostoru (běh jedním nebo více směry, vyhýbání), sociální vztahy a komunikaci, včetně slovního vyjadřování (rychlá výměna rolí, preference toho, koho dítě honí), samostatnost (ve hře je každý sám za sebe), rozhodování (koho bude dítě honit), rozumové schopnosti (pochopit pravidla a dodržovat je), včetně logického myšlení a mnoha dalších aspektů dětské osobnosti.

 

Blok č. 2 – Hry ve skupinách

V těchto pohybových hrách jde oproti honičkám ještě i o vzájemnou sounáležitost se skupinou a mnohdy o verbální nebo neverbální komunikaci. Hry ve skupinách podporují kladné vzájemné vztahy mezi dětmi, komunikaci, sounáležitost, smysl pro fair play, mnohdy jednoduché strategie, spolupráci.

 

Blok č. 3 – Hry psychomotorické

Pohybové hry nemusí být vždy zaměřené pouze na pohyb, může jít o hry s určitým emocionálním zaměřením, např. uvědomit si své prožívání, svou vůli, sebe sama nebo kamarády. U takových her nejde o příliš intenzivní pohyb, bývají klidnější, často jsou využívány vzájemné vztahy dětí, a proto může být hra tohoto typu velmi vhodným nástrojem pedagogické diagnostiky. Umožňují například vypozorovat schopnost tolerance, přizpůsobivost apod. Jindy je možné odhalit osobnostní vlastnosti dětí – rozhodnost, samostatnost, autonomie. Pro svůj přínos, variabilitu a mnohdy i nenáročnost na prostor a bezpečnost jsou oblíbené i vyučujícími. Pokud jsou doprovázené příběhem, mohou být motivací pro další práci nebo pomáhají řešit nějaký problém v dětské skupině.

 

Blok č. 4 – Běžecké a štafetové hry

Pohybově a soutěžně laděné pohybové hry. Rozvíjí přirozenou soupeřivost dětí, učí je vítězit, ale také prohrávat. Hry často bývají napodobivé (zvířata a věci kolem nás). Rozvíjí rychlost, pohyblivost a obratnost, ale také mohou rozvíjet vzájemnou spolupráci mezi dětmi.

 

Blok č. 5 – Míčové hry

Pohybové hry s využitím míčů a míčků (molitanové, volejbalové, nafukovací, tenisové, pingpongové). Rozvíjí jemnou motoriku a obratnost, nácvik hodů a orientaci v prostoru.

 

Blok č. 6 – Kontaktní a úpolové hry

Kontaktní a úpolové hry jsou pohybové hry, které využívají, ale zároveň učí usměrňovat agresivitu a nadměrnou aktivitu a výbušnost dětí, hry se vzájemným kontaktem, silové i obratnostní hry či hravé prvky. Rozvíjí obratnost, silové schopnosti, koordinaci.

 

Cíle školení:

  • vyzkoušet si netradiční formy a metody při výuce;
  • rozvíjet a prohlubovat individuální schopnosti;
  • motivovat k pestré a námětově bohaté činnosti;
  • podněcovat k rozšiřování slovní zásoby, rozvíjení vyjadřovacích schopností;
  • podněcovat k organizování a plánování práce, vlastního učení, zábavy a hry;
  • rozvíjet myšlení, tvořivost, fantazii;
  • zaměřovat se na odpovědnost za kvalitu vlastní práce;
  • zvládnout herní situace, využit volný čas efektivním způsobem.

 

Formou prožitkové pedagogiky seznámit učitele a vychovatele s metodikou přípravy her, jejich pravidly, bezpečnostními aspekty. Vlastní hry začínají prožitkem účastníka, pak důkladnou zpětnou vazbou, rozborem možných modifikací pravidel a formou „tvůrčí dílny“ se účastníci snaží nalézt nové alternativy dané hry.

 

Cílová skupina:

 

učitelé 1. stupně ZŠ; učitelé MŠ; učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů; pedagogové volného času; vychovatelé školských zařízení

 

Potřebné pomůcky (účastníci si sami zajistí):

sportovní obuv do tělocvičny a oblečení vhodné k pohybu

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.
Cena: 990,- /osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 990,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz