Zde naleznete aktuální seznam všech našich školení akreditovaných MŠMT v systému DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků).

Pokud máte zájem o kterékoli uvedené školení DVPP na míru pro celý Váš pedagogický sbor, kontaktujte nás a my Vám zašleme podrobnou anotaci školení nebo připravíme již konkrétní nabídku.

V rámci školení pro celý pedagog. sbor máme připravenou také nabídku v rámci tzv. Šablon.

Pokud chcete, abychom Vám sami nabídli školení pro Vás, dle Vašich tematických požadavků, můžete použít nezávazný poptávkový formulář.

 

Seznam akreditovaných školení:

Aby bylo doma dobře – vztah rodičů a dětí
Aby učení nebylo mučení aneb Dejme každému šanci prožít úspěch 
Adaptační obtíže a začlenění dítěte v MŠ, aneb aby se start podařil    
Agrese a šikana 
Aktuální otázky předškolního vzdělávání 
Asistent pedagoga a dítě předškolního a mladšího školního věku s ADHD, ADD 
Autoevaluace mateřské školy jako prostředek jejího zkvalitňování 
Autoevaluační systém a vlastní hodnocení MŠ 
Carving – doškolovací kurz základního školního lyžování
Český jazyk, literatura a estetická výchova 
Čeština může bavit děti i učitele na 1. stupni ZŠ
Čeština s humorem 
Činnosti předškolních dětí venku a v přírodě 
Čtenářská a matematická gramotnost v předškolním vzdělávání 
Čtenářská pregramotnost v MŠ 
Dejme každému šanci prožít úspěch – motivace a aktivizace žáků
Didaktické situace ve vyučování matematiky 
Dítě s ADHD, ADD – workshop pro asistenty pedagoga v MŠ a 1. stupni ZŠ 
Dítě s ADHD, ADD – workshop pro pedagogy MŠ a 1. stupně ZŠ 
Dítě s odkladem povinné školní docházky v běžné mateřské škole 
Dítě s problémovým chováním v předškolním a mladším školním věku z pohledu rodiče a učitele
Doškolovací kurz základního školního lyžování
Doškolovací kurz základního školního snowboardingu
Drobné hry pro děti mladšího školního věku II. 
Drobné hry pro děti mladšího školního věku 
Dysgrafie – specifická vývojová porucha učení – psaní 
Dyslexie – specifická vývojová porucha učení – čtení 
Dyslexie a dysortografie prakticky pro 1. stupeň ZŠ
Dyslexie, dysortografie a dyspraxie na 1. stupni ZŠ
Dysortografie – specifická vývojová porucha učení – porozumění gramatice 
Dyspraxie a další poruchy motoriky
Efektivní návyky pro úspěšné a spokojené žáky 
Efektivní spolupráce a komunikace asistenta pedagoga s rodinami dětí se zdravotním postižením
Efektivní spolupráce a komunikace pedagoga s rodinami dětí se zdravotním postižením
Efektivní využití počítačových prezentací ve výuce 
Ekologické činnosti s předškolními dětmi – environmentální výchova v MŠ 
Environmentální výchova v MŠ 
Evropská unie – minulost, současnost a budoucnost 
Exkurze do moderní literatury pro děti a mládež 
Exkurze do moderní literatury pro děti mladšího školního věku 
Finanční matematika pro život 
Fyzikální pokusy s vodou na 1. stupni ZŠ
Grafomotorické dovednosti – jejich rozvoj a odstranění obtíží
Herní aktivity v českém jazyce
Hodnotící aktivity v mateřské škole 
Hodnotící činnosti pedagoga mateřské školy 
Hospitace ředitelky mateřské školy 
Hrajeme si v matematice na 2. stupni ZŠ a na SŠ 
Hrátky s drátky 
Hrátky s vlnou – plstění 
Hry na školy v přírodě a pobytové akce 
Hry pro rozvoj čtenářství
Hry pro rozvoj komunikace a spolupráce
Hudební výchova v současné MŠ a ŠD a jejím vzdělávacím programu
Individualizace práce v mateřské škole 
Inspirace pro rozvíjení čtenářské gramotnosti v hodinách ČJL 
Inspirace pro rozvoj čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ
Inspirace pro rozvoj čtenářské gramotnosti na 2. stupni ZŠ
Integrace dětí se specifickými poruchami chování v ZŠ 
Jak motivovat žáky k učení 
Jak předcházet poruchám učení v předškolním věku
Jak překonat hlasovou krizi – technika hlasového projevu pro pedagogy    
Jak trénovat paměť u sebe i u žáků 
Jak vyzrát na čtenářskou gramotnost ve 4. a 5. ročníku ZŠ 
Jaro s pastely 
Keramika I. – nejen pro začátečníky 
Keramika I. – nejen pro začátečníky 
Keramika II. – další techniky a způsoby dekorace 
Keramika III. – další techniky a způsoby dekorace 
Keramika IV. – konzultační seminář
Kooperativní učení
Korfbal – smíšený kolektivní sport ve školní výuce 
Kouzlo otisku – grafické techniky v MŠ a ZŠ
Kouzlo otisku II. – grafické techniky v MŠ a ZŠ
Kritéria školní zralosti – odklad školní docházky 
Květiny, brože a figurky z barevné filcové vlny 
Lateralita u dětí v mateřské škole a 1. stupni ZŠ 
Mapové aplikace nejen v hodinách dějepisu
Matematická pregramotnost v předškolním vzdělávání
Matematika kolem nás – matematická gramotnost na 2. stupni ZŠ
Matematika kolem nás 
Matematika v současné MŠ a jejím vzdělávacím programu 
Matematika, jazyk a komunikace 
Mediální výchova v hodinách českého jazyka 
Metoda prožitkového učení a partnerská komunikace v mateřské škole 
Metodika a rozvoj jazykové výchovy v předškolním věku
Metody čtení a psaní, jejich vývoj a současnost 
Multikulturní výchova a vzdělávání dětí v mateřské škole 
Náboženství v politice 
Nadané dítě v mateřské škole 
Nástroje práce s žáky ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí
Nástup dítěte do základní školy 
Nekázeň u žáků a její prevence 
Neklidné dítě – problematika ADHD, ADD 
Netradiční sporty na školní akce 
Netradiční výtvarná výchova v mateřské škole 
Objevujeme v matematice na 2. stupni ZŠ a na SŠ 
Od pojmů k dojmu – Rozeznívání literárního textu 
Osobnostně sociální výchova v MŠ a ŠD prakticky 
Papírmašé aneb Jak se potkal papír s hlínou 
Papírové chumelení aneb nechumelí jenom v zimě
Počítačová gramotnost dětí předškolního věku 
Podpora výuky pomocí služeb Google
Poezie ve škole i mimo ni I. 
Poezie ve škole i mimo ni II. 
Pohybové hry pro děti mladšího školního věku
Pohybové hry pro děti školního věku
Pokusy s netradičními hmotami ve fyzice na 2. stupni ZŠ
Použití tabletu ve výuce matematiky
Poznávání sebe a druhých – podpora společného vzdělávání
Poznávání sebe a druhých v rámci osobnostní a sociální výchovy
Práce s chybou ve vyučování matematiky 
Prevence syndromu vyhoření
Profesní start – vstup do světa práce 
Předadaptační proces v mateřské škole 
Příklady dobré praxe ve vyučování matematiky 
Přínos stereotypů ve výchovně-vzdělávacím procesu 
Příprava předškoláka v MŠ na vstup do základní školy
Psychohry a hry pro rozvoj klíčových kompetencí ve školní družině
Psychomotorický vývoj dvouletého dítěte a jeho zákonitosti
Reedukace dyskalkulie
Reedukace specifických poruch učení – příklady z praxe    
Reedukační skupiny pro děti s SPU na ZŠ    
Re-malba – techniky tvorby s barvami Remakol
Rozvoj grafomotorických dovedností a odstranění grafomotorických obtíží 
Rozvoj smyslového vnímání u dětí předškolního věku
Řešení konfliktů ve školním prostředí 
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti v rámci osobnostní a sociální výchovy
Řízení mateřské školy 
Sebehodnocení učitele MŠ aneb co může pomoci vidět se objektivněji 
Sebepoznání jako východisko pro práci učitele – možnost ovlivnění přístupu žáka    
Seno, sláma a lýko – výroba ošatek z darů slunce 
Sexuální výchova v mateřské škole
Sloh všemi smysly I. 
Sloh všemi smysly II. 
Specifické poruchy učení – jak nejlépe porozumět dítěti s SPU    
Specifické poruchy učení v hodinách matematiky na 1. stupni ZŠ
Specifické poruchy učení v hodinách matematiky    
Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
Specifika práce se žáky se sociálním znevýhodněním 
Spolupráce rodiny a mateřské školy
Spoluúčast rodiny na předškolním vzdělávání 
Stručný úvod do politologie pro učitele společenskovědních předmětů 
Strukturované jednotky snoezelen – multisenzorické prostředí pro rozvoj smysl
Školní neprospěch a poruchy učení – prevence, příčiny a náprava 
Technika zpěvu a práce s hlasem na I. a II. stupni ZŠ
Technika zpěvu a práce s hlasem v MŠ    
Tělesná výchova v současné MŠ a jejím vzdělávacím programu 
Tělo, gesto, hlas – psychofyzické základy komunikace 
Tělo, gesto, hlas II. – Psychofyzická zdatnost 
Terorizmus 
Time management aneb efektivní hospodaření s časem
Tkaní bez tkalcovského stavu 
Tradiční i netradiční pohybové činnosti a hry v MŠ a ŠD 
Třídní pravidla na 1. stupni ZŠ 
Třídní pravidla na 2. stupni ZŠ 
Tvorba individuálního vzdělávacího plánu a podpůrných opatření školy 
Tvorba multisenzorického prostředí (snoezelen) a pomůcky pro rozvoj smyslů 
Tvoříme z vlny – plstěné krajinky pro volnou hru předškolních dětí 
Učíme se bádat – jednoduché experimenty na 1. stupni ZŠ
Učíme se bádat – jednoduché experimenty v MŠ
Učíme se učit 
Učitel jako spolutvůrce klimatu třídy
Umění učit (pro pedagogy 1. stupně ZŠ)
Úvod do osobnostní a sociální výchovy
Úvod do práce s žáky v multisenzorickém prostředí (snoezelen)
Vedení třídnických hodin
Veselé korálkování
Voskují se nejen lyže
Vytváření vztahu s přírodou – prvky environmentální výchovy na 1. stupni ZŠ
Využití počítače k tvorbě cvičení v přírodovědných předmětech    
Využití programu Excel v matematice    
Vzrůstající agresivita u předškolních dětí a dětí mladšího školního věku 
Work-life balance aneb rovnováha v pracovním i osobním životě učitele 
Zábavná čeština na 2. stupni ZŠ 
Začlenění dítěte do prostředí mateřské školy, aneb aby se start podařil
Základní školní snowboarding
Základy koučinku pro pedagogy 
Základy točení na hrnčířském kruhu 
Zápis do prvních tříd ZŠ z různých úhlů pohledu – obsah, rozsah a forma    
Zdravotní tělesná výchova v mateřské škole 
Zlepšujeme komunikaci zákonných zástupců a mateřské školy

 

Kromě školení nabízíme vedení komunikačních aktivit ve Vašem týmu, jako např. facilitace a council.