Zde naleznete aktuální seznam všech našich školení akreditovaných MŠMT v systému DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků).

Pokud máte zájem o kterékoli uvedené školení DVPP na míru pro celý Váš pedagogický sbor, kontaktujte nás a my Vám zašleme podrobnou anotaci školení nebo připravíme již konkrétní nabídku.

V rámci školení pro celý pedagog. sbor máme připravenou také nabídku v rámci tzv. Šablon.

Pokud chcete, abychom Vám sami nabídli školení pro Vás, dle Vašich tematických požadavků, můžete použít nezávazný poptávkový formulář.

 

Seznam akreditovaných školení:

Aby bylo doma dobře – vztah rodičů a dětí
Aby učení nebylo mučení aneb Dejme každému šanci prožít úspěch
Adaptační obtíže a začlenění dítěte v MŠ, aneb aby se start podařil
Agrese a šikana
Aktuální otázky předškolního vzdělávání
Asistent pedagoga a dítě předškolního a mladšího školního věku s ADHD, ADD
Autoevaluace mateřské školy jako prostředek jejího zkvalitňování
Autoevaluační systém a vlastní hodnocení MŠ
Autonomní třída – spolupráce učitele a žáků
Bezpečnost a ochrana zdraví dětí a žáků ve školách
Carving – doškolovací kurz základního školního lyžování
Český jazyk, literatura a estetická výchova
Čeština může bavit děti i učitele na 1. stupni ZŠ
Čeština s humorem
Činnosti předškolních dětí venku a v přírodě
Čtenářská a matematická gramotnost v předškolním vzdělávání
Čtenářská pregramotnost v MŠ
Dejme každému šanci prožít úspěch – motivace a aktivizace žáků
Didaktické situace ve vyučování matematiky
Dítě s ADHD, ADD – workshop pro asistenty pedagoga v MŠ a 1. stupni ZŠ
Dítě s ADHD, ADD – workshop pro pedagogy MŠ a 1. stupně ZŠ
Dítě s odkladem povinné školní docházky v běžné mateřské škole
Dítě s problémovým chováním v předškolním a mladším školním věku z pohledu rodiče a učitele
Doškolovací kurz základního školního lyžování
Doškolovací kurz základního školního snowboardingu
Drobné hry pro děti mladšího školního věku
Drobné hry pro děti mladšího školního věku II.
Dysgrafie – specifická vývojová porucha učení – psaní
Dyslexie – specifická vývojová porucha učení – čtení
Dyslexie a dysortografie prakticky pro 1. stupeň ZŠ
Dyslexie, dysortografie a dyspraxie na 1. stupni ZŠ
Dysortografie – specifická vývojová porucha učení – porozumění gramatice
Dyspraxie a další poruchy motoriky
Efektivní návyky pro úspěšné a spokojené žáky
Efektivní spolupráce a komunikace asistenta pedagoga s rodinami dětí se zdravotním postižením
Efektivní spolupráce a komunikace pedagoga s rodinami dětí se zdravotním postižením
Efektivní využití počítačových prezentací ve výuce
Ekologické činnosti s předškolními dětmi – environmentální výchova v MŠ
Environmentální výchova v MŠ
Evropská unie – minulost, současnost a budoucnost
Exkurze do moderní literatury pro děti a mládež
Exkurze do moderní literatury pro děti mladšího školního věku
Extremismus a terorismus
Extremistické a xenofobní chování žáků a mládeže
Finanční matematika pro život
Fyzikální pokusy s vodou na 1. stupni ZŠ
Grafomotorické dovednosti – jejich rozvoj a odstranění obtíží
Herní aktivity v českém jazyce
Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Hodnotící aktivity v mateřské škole
Hodnotící činnosti pedagoga mateřské školy
Hospitace ředitelky mateřské školy
Hrajeme si v matematice na 2. stupni ZŠ a na SŠ
Hrátky s drátky
Hrátky s vlnou – plstění
Hry na školy v přírodě a pobytové akce
Hry pro rozvoj čtenářství
Hry pro rozvoj komunikace a spolupráce
Hudební výchova na ZŠ – herní náměty a činnosti
Hudební výchova v současné MŠ a ŠD a jejím vzdělávacím programu
Individualizace práce v mateřské škole
Inspirace pro rozvíjení čtenářské gramotnosti v hodinách ČJL
Inspirace pro rozvoj čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ
Inspirace pro rozvoj čtenářské gramotnosti na 2. stupni ZŠ
Integrace dětí se specifickými poruchami chování v ZŠ
Islám a střet civilizací
Jak motivovat žáky k učení
Jak nezamrznout u tabule – hry a aktivizující činnosti do výuky na 1. st ZŠ
Jak předcházet poruchám učení v předškolním věku
Jak překonat hlasovou krizi – technika hlasového projevu pro pedagogy
Jak trénovat paměť u sebe i u žáků
Jak vyzrát na čtenářskou gramotnost ve 4. a 5. ročníku ZŠ
Jaro s pastely
Keramika I. – nejen pro začátečníky
Keramika I. – nejen pro začátečníky
Keramika II. – další techniky a způsoby dekorace
Keramika III. – další techniky a způsoby dekorace
Keramika IV. – konzultační seminář
Komunikace s rodičem v konfliktní situaci
Komunikace s rodiči žáků a studentů
Komunitní kruh v pedagogické praxi
Kontrolovat a být kontrolován
Kooperativní učení
Korfbal – smíšený kolektivní sport ve školní výuce
Kouzlo otisku – grafické techniky v MŠ a ZŠ
Kouzlo otisku II. – grafické techniky v MŠ a ZŠ
Kritéria školní zralosti – odklad školní docházky
Květiny, brože a figurky z barevné filcové vlny
Lateralita u dětí v mateřské škole a 1. stupni ZŠ
Leadership pro vedoucí pedagogické pracovníky
Malý konstruktér – polytechnická výchova v MŠ
Mapové aplikace nejen v hodinách dějepisu
Matematická pregramotnost v předškolním vzdělávání
Matematika kolem nás
Matematika kolem nás – matematická gramotnost na 2. stupni ZŠ
Matematika v současné MŠ a jejím vzdělávacím programu
Matematika, jazyk a komunikace
Mediální výchova v hodinách českého jazyka
Metoda prožitkového učení a partnerská komunikace v mateřské škole
Metodika a rozvoj jazykové výchovy v předškolním věku
Metodika vedení třídnických hodin
Metody čtení a psaní, jejich vývoj a současnost
Multikulturní výchova a vzdělávání dětí v mateřské škole
Náboženství v politice
Nadané dítě v mateřské škole
Nástroje práce s žáky ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí
Nástup dítěte do základní školy
Nekázeň u žáků a její prevence
Neklidné dítě – problematika ADHD, ADD
Netradiční sporty na školní akce
Netradiční výtvarná výchova v mateřské škole
Objevujeme v matematice na 2. stupni ZŠ a na SŠ
Od pojmů k dojmu – Rozeznívání literárního textu
Osobnostně sociální výchova v MŠ a ŠD prakticky
Papírmašé aneb Jak se potkal papír s hlínou
Papírové chumelení aneb nechumelí jenom v zimě
Personální zabezpečení vzdělávání z pohledu ředitele školy
Počítačová gramotnost dětí předškolního věku
Podpora výuky pomocí služeb Google
Podpůrná opatření u žáků na ZŠ
Poezie ve škole i mimo ni I.
Poezie ve škole i mimo ni II.
Pohybové hry pro děti mladšího školního věku
Pohybové hry pro děti školního věku
Pohybové hry v MŠ jako podpora inkluzivního vzdělávání
Pokusy k poznávání neživé i živé přírody v MŠ a na 1. stupni ZŠ
Pokusy k poznávání neživé i živé přírody v MŠ a na 1. stupni ZŠ – dvoudenní workshop
Pokusy s netradičními hmotami ve fyzice na 2. stupni ZŠ
Poruchy chování aneb jak předcházet nekázni
Použití tabletu ve výuce matematiky
Poznávání sebe a druhých – podpora společného vzdělávání
Poznávání sebe a druhých v rámci osobnostní a sociální výchovy
Práce s chybou ve vyučování matematiky
Praktická rétorika a prezentace pro pedagogy
Prevence syndromu vyhoření
Prevence syndromu vyhoření
Prezentační nástroje jako podpora výuky
Profesní start – vstup do světa práce
Předadaptační proces v mateřské škole
Příklady dobré praxe ve vyučování matematiky
Přínos stereotypů ve výchovně-vzdělávacím procesu
Příprava předškoláka v MŠ na vstup do základní školy
Psychohry a hry pro rozvoj klíčových kompetencí ve školní družině
Psychomotorický vývoj dvouletého dítěte a jeho zákonitosti
Reedukace dyskalkulie
Reedukace specifických poruch učení – příklady z praxe
Reedukační skupiny pro děti s SPU na ZŠ
Re-malba – techniky tvorby s barvami Remakol
Rozvoj grafomotorických dovedností a odstranění grafomotorických obtíží
Rozvoj smyslového vnímání u dětí předškolního věku
RVP a změny úprav ŠVP v rámci inkluzivního vzdělávání
Řešení konfliktů ve školním prostředí
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti v rámci osobnostní a sociální výchovy
Řízení mateřské školy
Sebehodnocení učitele MŠ aneb co může pomoci vidět se objektivněji
Sebepoznání jako východisko pro práci učitele – možnost ovlivnění přístupu žáka
Seno, sláma a lýko – výroba ošatek z darů slunce
Sexuální výchova v mateřské škole
Sloh všemi smysly I.
Sloh všemi smysly II.
Specifické poruchy učení – jak nejlépe porozumět dítěti s SPU
Specifické poruchy učení v hodinách matematiky
Specifické poruchy učení v hodinách matematiky na 1. stupni ZŠ
Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
Specifika práce se žáky se sociálním znevýhodněním
Specifika týmové spolupráce ve školním prostředí
Společně – aneb jak na inkluzi v MŠ
Společné vzdělávání – aktuální školská legislativa
Spolupráce rodiny a mateřské školy
Spoluúčast rodiny na předškolním vzdělávání
Stručný úvod do politologie pro učitele společenskovědních předmětů
Strukturované jednotky snoezelen – multisenzorické prostředí pro rozvoj smysl
Šikana a její řešení
Šikana jako důsledek narušení vztahů v dětské skupině
Školní neprospěch a poruchy učení – prevence, příčiny a náprava
Technika zpěvu a práce s hlasem na I. a II. stupni ZŠ
Technika zpěvu a práce s hlasem v MŠ
Tělesná výchova v současné MŠ a jejím vzdělávacím programu
Tělo, gesto, hlas – psychofyzické základy komunikace
Tělo, gesto, hlas II. – Psychofyzická zdatnost
Terorizmus
Time management aneb efektivní hospodaření s časem
Time management aneb efektivní hospodaření s časem
Tkaní bez tkalcovského stavu
Tradiční i netradiční pohybové činnosti a hry v MŠ a ŠD
Třídní pravidla na 1. stupni ZŠ
Třídní pravidla na 2. stupni ZŠ
Tvorba individuálního vzdělávacího plánu a podpůrných opatření školy
Tvorba multisenzorického prostředí (snoezelen) a pomůcky pro rozvoj smyslů
Tvoříme z vlny – plstěné krajinky pro volnou hru předškolních dětí
Učíme se bádat – jednoduché experimenty na 1. stupni ZŠ
Učíme se bádat – jednoduché experimenty v MŠ
Učíme se učit
Učitel jako spolutvůrce klimatu třídy
Umění učit (pro pedagogy 1. stupně ZŠ)
Úřední korespondence pro pedagogy
Úvod do osobnostní a sociální výchovy
Úvod do práce s žáky v multisenzorickém prostředí (snoezelen)
Vedení třídnických hodin
Veselé korálkování
Voskují se nejen lyže
Výtvarné činnosti pro děti do tří let
Vytváření vztahu s přírodou – prvky environmentální výchovy na 1. stupni ZŠ
Využití písní v hodinách anglického jazyka
Využití písní v hodinách německého jazyka
Využití počítače k tvorbě cvičení v přírodovědných předmětech
Využití programu Excel v matematice
Využití prvků dramatické výchovy a artefiletiky při práci s dětmi v MŠ
Vzrůstající agresivita u předškolních dětí a dětí mladšího školního věku
Work-life balance aneb rovnováha v pracovním i osobním životě učitele
Zábavná čeština na 2. stupni ZŠ
Začlenění dítěte do prostředí mateřské školy, aneb aby se start podařil
Základní školní snowboarding
Základy koučinku pro pedagogy
Základy koučovacího přístupu pro pedagogy
Základy kreativních záznamů pro pedagogy
Základy stress managementu pro pedagogy
Základy točení na hrnčířském kruhu
Zápis do prvních tříd ZŠ z různých úhlů pohledu – obsah, rozsah a forma
Zdravotní tělesná výchova v mateřské škole
Zlepšujeme komunikaci zákonných zástupců a mateřské školy

 

Kromě školení nabízíme vedení komunikačních aktivit ve Vašem týmu, jako např. facilitace a council.