č. akreditace MSMT: 16414/2016-2-600

 

Hodinová dotace: 9 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Účastníci se na semináři dozvědí, jak vypadá koučink a jaké nástroje a techniky využívá – seznámení se s koučovacím procesem včetně ukázky koučovacího sezení a reflexe. Školení nabídne účastníkům náhled na koučink jako na vhodnou metodu pro práci s heterogenní školní skupinou v rámci inkluzivního pojetí vzdělávání. Díky semináři účastníci porozumí základním principům koučinku a odliší ho od jiných forem poradenství, školení, vedení a řízení nebo psychoterapie. Důraz bude kladen na praktické využití koučinku a koučovacího přístupu ve školním prostředí, ať již ve výuce, při komunikaci s dětmi, rodiči, kolegy nebo při vedení dětí k samostatnosti a odpovědnosti. Tyto techniky budou vztaženy k výkonu pedagogické praxe a bude nastíněno, za jakých podmínek je možné využít koučink a kdy je lépe aplikovat koučovací přístup. Seminář zahrne důležité oblasti kladení otázek, stanovování cílů a motivace.

 

Cíle školení:

Cílem semináře je představit koučink a koučovací přístup, jejich principy a možnosti v práci s jednotlivci i se skupinou v pedagogické praxi. Účastníci školní si některé prvky koučovacího přístupu sami vyzkouší a budou tak schopni reflektovat možnosti jejich využití ve vlastní pedagogické praxi.

 

Cílová skupina:

učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, pedagogové volného času

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

 

Pro objednání a cenovou nabídku nás kontaktujte.