č. akreditace MSMT: 24559/2018-2-847

č. akreditace MPSV: A2018/0582-SP/PC

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Mentální retardace – pojem, charakteristika, klasifikace, dělení MR, hodnocení MR dle IQ, etiologie, možnosti a způsoby prevence vzniku mentálního postižení.

Downův syndrom – charakteristika, etiologie, formy, fyzická a fyziognomická specifika DS, pomáhající organizace. Zvláštnosti psychických procesů jedinců s mentálním postižením – počitky a vnímání, myšlení, rozvoj řeči, zrakové vnímání, emocionální vývoj, paměť, vůle. Poruchy autistického spektra – diagnostická kritéria autismu, příčiny autismu, triáda příznaků, funkční autista, nefunkční autista, strategie a metody výuky dětí s autismem, problémy chování dětí s autismem.

Výskyt MP v populaci, historické kořeny péče o osoby s postižením, práva lidí s mentálním postižením, deklarace práv osob s mentálním postižením. Didaktické principy vzdělávání žáků s MP – výukové cíle: kognitivní (vzdělávací), afektivní (postojové), psychomotorické; didaktické zásady, metody a formy, obsah vzdělávání, učební plán, vzdělávací program, psychologická východiska. Zásady práce s jedinci s MP, spolupráce s rodiči a její specifické problémy, organizace vyučování, hodnocení a klasifikace, osobnost učitele, asistent žáka, netradiční formy vzdělávání, sociální čtení, globální metody. AAK – augmentativní a alternativní komunikace, vzdělávání osob s těžkým MP, raná centra, speciálně pedagogická centra, předškolní vzdělávání a výchova, školní vzdělávání, integrace, inkluze – vytvoření podmínek, příklady ze světa.

 

Cíle školení:

Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou vzdělávání dětí s mentálním postižením, Downovým syndromem a autismem. Pedagogové získají základní informace jak v rovině charakteristiky typů postižení, tak v rovině způsobů, jak přistupovat v pedagogickém procesu k daným dětem, resp. jaké možnosti pedagog má.

 

Cílová skupina:

asistenti pedagoga, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé MŠ a vychovatelé školských zařízení

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.