č. akreditace MSMT: 25040/2016-2-819

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Účastníci budou seznámeni s pojmem klima ve třídě a ve škole a s mechanismy, které toto klima ovlivňují. Akcentována bude práce s třídním kolektivem, jako heterogenní skupinou, v duchu společného (inkluzivního) vzdělávání. Definována bude funkce třídního učitele a jeho role při ovlivňování klimatu ve třídě. Představeny budou možnosti diagnostikování a ovlivňování třídního klimatu.

Dále bude seminář zaměřen na způsoby budování vlastní autority pedagoga a dobrých vztahů s žáky, rozvoj kooperace a sociálních dovedností pro kooperaci. Zmíněny budou faktory, které podporují spolupráci, přátelství a toleranci.

Tématem bude také posilování pozitivních vrstevnických vztahů mezi žáky a posilování vztahu pedagog – žák (včetně vytváření a využití dohod mezi žáky a učiteli a dalšími možnými stranami).

Zmíněny budou také aktuální nové pohledy na výuku, soužití a spolupráci ve škole ve světle RVP a inkluzivního vzdělávání.

 

 

Cíle školení:

Účastníci se seznámí s tím, jakým způsobem je možné rozvíjet dovednosti a kompetence, které vedou k efektivní výuce, k tvorbě pozitivního klimatu ve třídě a ve škole a k prevenci negativních jevů ve školním prostředí. Budou jim představeny nástroje pro pozitivní ovlivňování žáka a třídního kolektivu, seznámí se s různými styly vedení a různými typy autorit a jejich vlivu na třídní klima.

 

Cílová skupina:

učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, výchovní poradci, asistenti pedagoga, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

Pro objednání a cenovou nabídku nás kontaktujte.