č. akreditace MSMT – 33444/2016-2-1033

 

Hodinová dotace: 24 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Seminář je zaměřen na problematiku zařazování dvouletých dětí do MŠ a všech oblastí, které s tím souvisí.

Téma školení navazuje na dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací soustavy a nutnost posílit nabídku a kompetence pedagogů MŠ v oblasti vzdělávání a péče o děti do tří let.

Účastníci společně s lektorkou zhodnotí přínosy a rizika spojená se zařazováním dvouletých dětí do MŠ a budou obeznámeni s kritérii pro přijetí a nástup dvouletého dítěte do MŠ z pohledu legislativy platné v ČR. Dále se zaměří na specifické požadavky vzhledem k vývojovým a věkovým zvláštnostem, které je nutné akceptovat, a na oblasti spojené s organizací chodu MŠ – přizpůsobení prostoru, personální zajištění, spolupráce s rodinou, nabídka vhodných aktivit apod. Seminář zahrne také ukázky představovaných aktivit pro dvouleté děti, které mohou účastníci následně využít ve své pedagogické praxi.

 

Školení zahrne moduly s následujícím obsahem:

1. Zařazení dvouletého dítěte do MŠ z pohledu legislativy a požadavky na MŠ s tím spojené
Dvouleté dítě z pohledu vývojové psychologie

2.Personální a provozní podmínky vzdělávání, specifické požadavky na pracovníky MŠ apod.
Spolupráce s rodiči dětí

3. Metody a formy vzdělávání (organizace a rozvržení činností ve věkově smíšených třídách, pomůcky a materiály vhodné pro nejmladší věkovou skupinu, ukázky a návrhy činností různého zaměření vhodných pro dvouleté děti, seznámení s literaturou a zdroji vhodnou k samostudiu i využití v praxi)

Praktická část:
• seznamovací hry
• výtvarné, dramatické a další tvořivé činnosti spojené s praktickými ukázkami, pohybové hry ve venkovním i vnitřním prostředí a další aktivity vhodné pro dvouleté děti.

 

Cíle školení:

Účastníci semináře se seznámí s problematikou zařazování dvouletých dětí do MŠ v celé šíři, jak teoreticky, tak i prakticky – od legislativy, nástupu dítěte a jeho adaptaci v MŠ, spolupráci s rodinou, přes připravenost prostředí, specifické podmínky, vývojová specifika dvouletého dítěte (psychosomatický vývoj), až po metody a formy pedagogické práce s ohledem na věkové zvláštnosti. Nedílnou součástí školení jsou i ukázky činností, které si účastníci sami vyzkouší a které mohou následně využít ve své praxi.

 

Cílová skupina:

pedagogové MŠ

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

 

Konkrétní termíny školení naleznete v přehledu naší nabídky aktuálně vypsaných seminářů.