Datum / čas
10.12.2020
09:00-16:00

Místo konání
Brno

Adresa:
bude upřesněno
Brno

Cílové skupiny

  • Učitelé MŠ


č. akreditace MSMT – 34598/2019-2-1180

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Seminář podrobně charakterizuje oblasti vývoje, které je důležité v průběhu docházky do MŠ z pozice pedagoga u dítěte sledovat průběžně vyhodnocovat. Zaměřuje se na výstupy – co by dítě ve kterém věku mělo umět. Pedagogům budou prezentovány pedagogické diagnostické nástroje, které budou pro pedagogy efektivním nástrojem pro sledování a následný rozvoj oblastí: grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání, vnímání prostoru a času, základních matematických představ, myšlení a řeči, sociálních dovedností, sebeobsluhy a hry. Diagnostické dovednosti budou nápomocny pedagogům – v jakém rozsahu nabídnout, naplánovat a pravidelně rozvíjet u dítěte dostatek mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho všestrannému rozvoji a učení.

 

Cíle školení:

Seminář si klade za cíl nabídnout pedagogům metodický postupy pro zajištění odpovídající vzdělávací nabídky a vhodného pedagogického vedení. Dále si klade za cíl odbornou formou poskytnout učitelům informace, jak probíhá vývoj dítěte od raných etap do věku školního, co by mělo dítě zvládat v předškolním věku, kam by mělo „dojít“, než nastoupí do školy. Cílem semináře je poskytnou pedagogům pedagogické diagnostické nástroje, kterými mohou sami vývojovou úroveň dítěte zjistit-diagnostikovat. Pedagogická diagnostika vychází z jednotných vývojových řad – jedná se o informace, v jakém věku by mělo u dítěte dojít k upevnění dílčích dovedností.

 

Cílová skupina:

pedagogové MŠ

 

Lektor:

Mgr. Šárka Pantůčková

Absolventka oboru Speciální pedagogika, obor etopedie a arteterapie na Pedagogické fakultě MU v Brně. Pracovala jako učitelka, školní speciální pedagog, vychovatelka v DM a učitelka MŠ.

Absolvovala řadu kurzů a výcviků, zaměřených na tvořivé učení, arteterapii, reedukaci a vzdělávání dětí se SPU, rozvoj osobnosti, na poruchy chování a jejich řešení. V současné době působí jako speciální pedagog a lektor dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

 

Cena:   1 540,- Kč/osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 1540,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz