Datum / čas
22.10.2020
09:00-16:00

Místo konání
České Budějovice

Adresa:
bude upřesněno
České Budějovice

Cílové skupiny

  • Učitelé 1. stupně ZŠ
  • Učitelé MŠ


č. akreditace MSMT: 34598/2019-2-1180

 

Hodinová dotace: 9 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Prakticky zaměřený seminář pro pedagogické pracovníky akcentuje otázky týkající se rozvoje hrubé a jemné motoriky v návaznosti na systematický rozvoj grafomotorických dovedností a odstranění obtíží spojených se psaním. Na školení bude probrána otázka prevence grafomotorických a vizuomotorických obtíží již v předškolním věku. Objasněna bude problematika metodického vedení předškoláků v oblasti rozvoje grafomotoriky a vizuomotoriky. V neposlední řadě budou prezentovány praktické ukázky rozvoje hrubé a jemné motoriky.

 

Seminář zahrne následující oblasti:

  • Rozvoj hrubé motoriky – koordinace, zpřesnění, harmonizace pohybů
  • Rozvoj jemné motoriky – cvičení jemné motoriky, koordinace pravá-levá ruka
  • Ambidextrie
  • LATERALITA – souhlasná, zkřížená
  • Otázka leváků
  • Cvičení vizuomotorické koordinace
  • Metodika grafomotorických cvičení – metoda obtahování
  • Odstraňování grafomotorických obtíží

 

Cíle školení:

Seminář je zaměřen na rozšíření kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti stimulace smyslového vnímání, jehož rozvoj je významným předpokladem pro úspěšné zvládání školního učiva. Podstatné je zvolení vhodného postupu vzhledem k vývojové úrovni dítěte v dané sledované oblasti. Dále si seminář klade za cíl zprostředkovat účastníkům řadu konkrétních námětů pro rozvíjení zrakového a sluchového vnímání, které jsou nedílnou součástí vzdělávaní předškolních dětí a jež jsou výstupními standardy pro MŠ v rozvoji předškolního dítěte a působí i jako prevence SPU.

 

Cílová skupina:

pedagogové MŠ, pedagogové 1. st. ZŠ (1. třída)

 

Lektor:

Mgr. Šárka Pantůčková

Absolventka oboru Speciální pedagogika, obor etopedie a arteterapie na Pedagogické fakultě MU v Brně. Pracovala jako učitelka, školní speciální pedagog, vychovatelka v DM a učitelka MŠ.

Absolvovala řadu kurzů a výcviků, zaměřených na tvořivé učení, arteterapii, reedukaci a vzdělávání dětí se SPU, rozvoj osobnosti, na poruchy chování a jejich řešení. V současné době působí jako speciální pedagog a lektor dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

 

Cena:  1 540,- Kč/osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 1540,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz