Datum / čas
29.09.2020
09:00-16:00

Místo konání
Olomouc

Adresa:
bude upřesněno
Olomouc

Cílové skupiny

  • Pedagogové volného času
  • Učitelé 1. stupně ZŠ
  • Učitelé MŠ
  • Učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
  • Vychovatelé školských zařízení


č. akreditace MŠMT: 24559/2018-2-847

 

Hodinová dotace:  8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Seminář je zaměřen na problematiku identifikace a rozvoj nadprůměrně intelektově nadaného dítěte předškolního a mladšího školního věku:

  • vymezení základních pojmů souvisejících s nadáním a uvedení do problematiky (vloha, schopnost, nadání, talent, genialita, inteligence, tvořivost, čím je nadání ovlivněno)
  • seznámení s historickými kořeny současných přístupu ke studiu nadání
  • zvláštnosti, které se u nadaných dětí mohou vyskytnout – charakteristiky a projevy nadaných dětí (v sociálních vztazích, komunikaci, citové oblasti, kombinace nadání s mentálním postižením)
  • spolupráci rodiny s institucemi – mateřskou školou, pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem, organizací Mensa a s tím související problematika identifikace nadání
  • demonstrace častých problémů nadaných dětí na příkladech z praxe, možnosti jejich řešení

 

Cíle školení:

Účastníci semináře se seznámí s vymezením pojmu nadané dítě a dalšími souvisejícími pojmy, některými metodami identifikace nadaných a zvláštnostmi, kterými se nadané děti mohou projevovat a tím na své nadání upozornit i případnými obtížemi, které tento jev často doprovází. Vše bude demonstrováno na konkrétních případech dlouhodobě sledovaných dětí z praxe. Seznámí se také s některými organizacemi a institucemi, které se nadaným dětem předškolního věku věnují.

 

Cílová skupina:

učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, Pedagogové volného času, Učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, Vychovatelé školských zařízení

 

Lektor:

Mgr. Martina Pernicová

Učitelka v MŠ a v ZŠ, absolventka Univerzity Palackého v Olomouci a Univerzity Karlovy v Praze, zkušenosti s pravidelným pořádáním Odpolední pro maminky s dětmi v mateřské škole, vedení výtvarných kroužku pro předškolní děti, vedení „Předškoličky“- přípravy předškoláků pro vstup do ZŠ, dlouhodobá spolupráce s rodinami nadaných dětí a pomoc při řešení problémů, lektorka školení DVPP od roku 2013 – zabývá se tématy netradičního pojetí výtvarné výchovy,  problematikou vzdělávání nadaných dětí v MŠ a osobnostním a sociálním rozvojem dvouletých dětí v MŠ.

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

 

Cena: 1 540,- Kč/osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 1540,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz