č. akreditace MŠMT: 11218/2016-1

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Seminář nabízí účastníkům vhled do tématu prostřednictvím teoretického úvodu a praktických zážitkových vstupů. Účastníci se pod vedení lektorky zaměří na odhalení vlastních silných i slabých stánek a vhodné využití svého potenciálu při výuce a práci s dětmi či studenty. Školení bude zaměřeno také na výběr adekvátního a přirozeného výchovně-vzdělávacího přístupu k žákům, který respektuje ideu inkluzivního (společného) vzdělávání.

 

Představena budou tato témata:

  • Kdo jsem? Co mohu nabídnout jako učitel? – rozpoznání či ověření a využití vlastního potenciálu osobnosti učitele v učebním procesu, vlastní silné a slabé stránky a jak s nimi pracovat
  • Životní scénáře, které ovlivňují učitele i žáka – můžeme přepsat náš scénář?
  • Přes mozek nebo přes srdce? Jak se děti učí/neučí. Co ovlivňuje přístup dětí k učení a jejich výběr učebního stylu, osobní vklad učitele
  • Zavřené brány k učení. Jak to mají děti, když se mají učit a proč to některým nejde? Co s tím může udělat učitel, aby pomohl, ale zároveň si zachoval profesionální přístup a duševní zdraví.

 

Cíle školení:

Cílem školení je pomoci pedagogům odhalit nebo potvrdit znalost vlastního potenciálu a nabídnout vhodné cesty jeho uplatnění ve vlastní pedagogické praxi. Dále pak také objevování možností vlastního vkladu a přínosu pro efektivní výuku při respektování zásad psychohygieny učitele. Připomenuty budou i základní psychosociální parametry pro pozitivní přístup žáků či studentů k učení.

 

Cílová skupina:

učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

Pro objednání a cenovou nabídku nás kontaktujte.