Kurz je určen všem, kteří chtějí získat či rozvinout profesní kompetence nezbytné pro práci lektora v oblasti dalšího vzdělávání.

Účastníci kurzu budou schopni školit a vzdělávat dospělé, mimo jiné umět sestavit obsah, časový harmonogram a strukturu kurzu, projektovat vzdělávací program dalšího vzdělávání, prezentovat učivo s využitím interaktivních přístupů a moderních metod výuky, zadávat a hodnotit práce účastníků kurzu, ovládat techniky hodnocení výuky a to vše s ohledem na psychologické a sociální aspekty dalšího vzdělávání.

Kurz je akreditován MŠMT ČR od č.j. MSMT-6875/2014-1/273 a je vhodný pro přípravu osob k získání profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání v souladu s Národní soustavou kvalifikací.

Obsah kurzu

 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • Sestavení obsahu a struktury vzdělávacího programu na základě stanovených vzdělávacích cílů, vč. z nich vyplývajících kompetencí
 • Rozpracování obsahu kurzu do minutového scénáře vč. volby didaktických pomůcek a metod výuky
 • Zjišťování úrovně vstupních kompetencí a vzdělávacích potřeb účastníků vzdělávacího programu
 • Prezentace vzdělávacího obsahu s využitím interaktivního přístupu, řešení problémů a rozbory příkladů z praxe s využitím didaktických pomůcek
 • Příprava, řízení a vyhodnocení modelových situací a metod práce se skupinou
 • Zadávání samostatných a skupinových prací účastníkům vzdělávacího programu
 • Hodnocení účinnosti vzdělávání a dosažení nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí

Účastníci kurzu vypracují závěrečnou práci s návrhem vzdělávacího kurzu podle své odbornosti. Závěrečná ústní zkouška se skládá z obhajoby závěrečné práce účastníka.

Závěrečná zkouška je součástí rekvalifikačního kurzu, nenahrazuje však absolvování odborné zkoušky profesní kvalifikace.

Rozsah kurzu:

101 vyučovacích hodin; kurz proběhne formou 4 třídenních a 1 dvoudenního workshopu. Přesný rozpis obdrží účastníci po naplnění kapacity kurzu.

 

Požadavky k přijetí do kurzu

 • minimální věk 18 let
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • zaslání vyplněné přihlášky
 • zaplacení poplatku za kurz

Cena kurzu

10 900 Kč (kurz je osvobozen od DPH)