1. Přihlášení na programy dalšího vzdělávání

Akceptujeme přihlášení prostřednictvím vyplněné písemné přihlášky emailem, poštou nebo pomocí on-line přihlašovacího formuláře (doporučujeme), který je umístěn u každé anotace daného školení.

Všechny typy přihlášení jsou považovány za závazné a jsou vyjádřením souhlasu s těmito Pravidly. Odesláním přihlášky vstupujete do smluvních vztahů s organizátorem akce. Závazná přihláška zavazuje účastníka uhradit účastnický poplatek i při neúčasti.

Osobní údaje zůstávají pouze v naší interní databázi a jsou nezbytně nutné pro vydání a registraci osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu. A to v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Více o zásadách zpracování osobních údajů zde.

1.1. Platba

1.1.1. Platba fakturou

Platbu přijímáme převodem po vystavení faktury, která je účastníkům předána přímo na semináři, popř. zaslána elektronicky plátci uvedenému ve fakturačních údajích. Splatnost faktur je 7 dní. 

1.1.2. DPH

Akreditovaná školení jsou osvobozena od DPH v případě, že účastník spadá do cílové skupiny dané oblasti (DVPP, sociální služby, veřejná správa) nebo se jedná o rekvalifikační (kvalifikační) kurz. Účastníkům, kteří nespadají do cílové skupiny nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

1.2. Odhlášení ze vzdělávacího programu

Odhlášení z vybraného vzdělávacího programu lze provést písemně – e-mailem nejpozději 5 dnů před konáním semináře na email info@zretel.cz 

1.3. Storno poplatek

V případě odhlášení ve lhůtě kratší 5 dnů před školením (den, kdy školení probíhá, se do lhůty nezapočítává) nebo v případě neomluvené účasti je na úhradu vzniklých nákladů účtován stornovací poplatek ve výši 100% ceny vzdělávacího programu. Pokud se vzdělávacího programu nemůže zúčastnit přihlášená osoba, může být vyslán náhradník.

 

2. Přihlášení na kvalifikační (rekvalifikační) kurzy

Akceptujeme přihlášení prostřednictvím vyplněné písemné přihlášky emailem, poštou nebo pomocí on-line přihlašovacího formuláře (doporučujeme), který je umístěn u každé anotace daného kurzu. Všechny typy přihlášení jsou považovány za závazné a jsou vyjádřením souhlasu s těmito Pravidly. Odesláním přihlášky vstupujete do smluvních vztahů s organizátorem akce.  Osobní údaje zůstávají pouze v naší interní databázi a jsou nezbytně nutné pro vydání a registraci osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu. A to v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Více o zásadách zpracování osobních údajů zde.

2.1. Platba

2.1.1. Platba fakturou

Platbu přijímáme převodem po vystavení faktury, která je v případě kvalifikačního kurzu vystavena po obdržení přihlášky s uvedenou splatností (před konáním kurzu). Přihláška je platná uhrazením platby. Po domluvě je možné platbu rozložit na více splátek. Kurz je možné hradit také prostřednictvím Úřadu práce (zájemci bude potvrzen příslušný formulář).

2.1.2. DPH

Akreditovaný kvalifikační (rekvalifikační) kurz je osvobozen od DPH.

2.2. Odhlášení ze vzdělávacího programu

Odhlášení z vybraného vzdělávacího programu lze provést písemně – e-mailem nejpozději 5 dnů před zahájením kurzu na email info@zretel.cz.

2.3. Storno poplatek

V případě odhlášení ve lhůtě kratší 5 dnů před zahájením kurzu (den, kdy školení probíhá, se do lhůty nezapočítává) nebo v případě neomluvené neúčasti či nedokončení kurzu není nárok na vrácení platby. 

 

3. Přihlášení ke zkouškám profesní kvalifikace

Pokud se zájemce hlásí pouze ke zkoušce profesní kvalifikace (tj. bez předchozí účasti v kurzu) je vzhledem k požadavkům MPSV nutné přihlášku ke zkoušce stáhnout do počítače, vytisknout, vyplnit ručně a originál Přihlášky ke zkoušce profesní kvalifikace doručit na adresu: Zřetel, s.r.o., Václavská 5, 603 00 Brno. Do 21 dnů po obdržení přihlášky bude zájemci zaslána pozvánka ke zkoušce.  Odesláním přihlášky vstupujete do smluvních vztahů s organizátorem akce.  Osobní údaje zůstávají pouze v naší interní databázi a jsou nezbytně nutné pro vydání a registraci osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu. A to v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Více o zásadách zpracování osobních údajů zde.

3.1. Platba

3.1.1. Platba fakturou

Platbu přijímáme převodem na základě faktury po obdržení přihlášky s uvedenou splatností (před konáním kurzu). Přihláška je platná uhrazením platby.

3.1.2. DPH

Poplatek za zkoušku profesní kvalifikace podléhá sazbě DPH 21 %. Cena je uváděna včetně DPH.

3.2. Odhlášení ze zkoušky

Odhlášení ze zkoušky lze provést písemně – e-mailem před konáním zkoušky na email info@zretel.cz. Nemůže-li se zájemce ve stanoveném termínu zkoušky zúčastnit ze zdravotních nebo jiných vážných důvodů, může nejpozději 5 dnů před stanoveným termínem zkoušky písemně požádat s uvedením důvodu o stanovení termínu jiného.

3.3. Storno poplatek

V případě odhlášení ve lhůtě 15 – 5 dnů 50 % ceny, ve lhůtě kratší 5 dnů před konáním zkoušky 100 % ceny (den, kdy zkouška probíhá, se do lhůty nezapočítává). V případě neomluvené neúčasti či neúspěšném složení zkoušky není nárok na vrácení platby. 

 

4. Online webináře

Přihlášení probíhá stejnou formou jako na ostatní typy programů dalšího vzdělávání a platí pro ně stejné podmínky zde uvedené v bodě 1. výše. Dále se doplňuje:

Webináře jsou zaznamenávány (nahrávány) pro potřeby Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí (dle akreditace) z důvodu kontroly realizace vzdělávacího programu. Dále je záznam k dispozici účastníkům webináře v případě výpadků internetového připojení, a to na omezenou dobu na neveřejném url odkazu bez možnosti stahování a pouze na vyžádání.

Platba je možná pouze na základě faktury, která bude po přihlášení zaslána elektronicky se splatností do konce konání webináře.