Rozšíření kompetencí pro speciální pedagogiku (v návaznosti na přímou práci s dětmi s SPU v rámci podpůrných opatření realizovaných ZŠ)

 

č. akreditace MSMT: 6836/2018-2-403

 

Hodinová dotace: 30 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Seminář pro pedagogické pracovníky, který systematickým a uceleným způsobem zodpovídá otázky z oblasti specifických poruch učení, s návazností na konkrétní základní reedukační postupy vhodné k zařazení v rámci podpůrných opatření zajišťovaných ZŠ. Seminář odpovídá na novou legislativu, podle které je ve škole pověřen speciálně pedagogickou péčí ve škole učitel, který má absolvované kurzy zaměřené na rozšíření kvalifikace pro spec. pedagogiku.

 

Seminář zahrne následující tematické okruhy:

  • SPU (terminologické vymezení, možné příčiny vzniku SPU, základní projevy, prevence předcházení pozdější školní neúspěšnosti)
  • Dysgrafie (základní teoretické poznatky a charakteristika projevů, typy laterality, leváctví a ambidextrie, pedagogická diagnostika , formy práce s dysgrafickým žákem a systém hodnocení, pomůcky,…)
  • Reedukace dysgrafie
  • Dyslexie (základní teoretické poznatky a charakteristika projevů, pedagogická diagnostika, metody vyučování čtení a psaní, konkrétní možnosti práce s dětmi s dyslexií v běžné třídě)
  • Reedukace dyslexie
  • Dysortografie (základní teoretické poznatky a charakteristika projevů, sluchová diferenciace, sluchová analýza a syntéza, měkčení, kvantita, slabý jazykový cit, hranice slov v písmu, záměny, zohlednění a přístup v běžné hodině)
  • Reedukace dysortografie

 

Cíle školení:

Cílem semináře je účastníky seznámit dopodrobna s problematikou SPU – dysgrafie, dyslexie a dysortografie. Seminář si klade za cíl prohloubit již stávající kompetence pedagogů v základní pedagogické diagnostice SPU – jak rozpoznat projevy, jak je správně vyhodnotit. Dále si klade za cíl prohloubit kompetence učitelů o nejvhodnější přístupy k dětem s  SPU v běžných hodinách a třídách. V části reedukace si seminář klade za cíl rozšířit kompetence učitelů v přímé nápravné – reedukační práci s dětmi s SPU. Prezentovány budou konkrétní reedukační postupy, které vedou ke zmírňování, popř. kompenzaci specifických obtíží. Dále budou účastníkům nabídnuty metody vhodné k zařazení při běžné výuce i mimo běžnou výuku – v rámci podpůrných opatření zajišťovaných ZŠ.

Cílem semináře je prohloubení znalostí pedagogů v problematice  SPU a v její praktické části – nápravě – reedukaci specifických obtíží (efektivní práce s metodickými materiály a pomůckami, vhodnými k zařazení při nápravě SPU – materiály budou účastníkům prezentovány).

 

Cílová skupina:

 učitelé ZŠ, asistenti pedagoga, speciální pedagogové