č. akreditace MŠMT: 21439/2017-21022

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Cílem tohoto semináře je získání a upevnění znalostí a dovedností na poli sociální komunikace, v oblasti tzv. „soft skills“. V současné době se v pedagogické praxi cení nejen příslušná odbornost, ale také schopnost komunikovat na příslušné úrovni. V rámci tohoto výukového programu budou posluchači seznámeni se základními principy verbální i neverbální komunikace a získají základy rétorických dovedností a to včetně jejich praktického nácviku. Dojde také na seznámení se základními zásadami přípravy prezentace v programu MS PowerPoint.

 

Cíle školení:

Hlavním cílem školení je přivést pedagogy k uvědomění si významu komunikace z hlediska, jak samotné výuky, tak toho, že jsou hlasovým i profesionály, kteří by měli jít žákům příkladem a zvládat, jak obsah, tak formu svého výkladu.

 

Cílová skupina:

učitelé 1 a 2. stupně ZŠ; učitelé gymnázií; učitelé SOŠ a SOU

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.