č. akreditace MSMT: 25040/2016-2-819

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Seminář bude věnován oblasti poznávání sebe a druhých prostřednictvím aktivit a technik osobnostní a sociální výchovy. Témata budou zasazena do struktury zmíněného vyučovacího předmětu a bude nastíněna jejich souvislost se společným (inkluzivním) vzděláváním.

Účastníci se seznámí s konkrétními v jejich praxi dále využitelnými aktivitami, zkusí si naformulovat cíle zaměřené na sebepoznání či poznávání druhých a tyto cíle po aktivitě zreflektovat. Školení bude zaměřeno na aktivity podporující sebepoznání a sebepojetí, techniku zpětných vazeb a teorii Johariho okénka. Náplň školení sleduje cíle inkluzivního vzdělávání a práce s heterogenní skupinou žáků.

 

Cíle školení:

V teoretické části semináře se účastníci seznámí s termíny sebepoznání a sebepojetí a teorií zpětných vazeb a Johariho okénka. Zasadí si téma poznávání sebe a druhých do struktury osobnostní a sociální výchovy, vyzkouší si formulaci cílů pro tuto oblast a následně jejich reflexi. V průběhu celého školení si na sobě účastníci vyzkouší aktivity, které dále mohou použít ve svém školním prostředí.

 

Cílová skupina:

učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

Pro objednání a cenovou nabídku nás kontaktujte.