číslo akreditace MŠMT: 21439/2017-21022

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Obsahem semináře je právní úprava vzdělávání dětí v intencích legislativního rámce podle novely školského zákona. Program se zaměřuje na podpůrná opatření 1. – 5. stupně, zároveň vychází z platných legislativních norem souvisejících s novelou školského zákona a vyhláškou č. 27/2016 Sb. (vytvoření plánu, pedagogické intervence, spec. ped. péče). Dále se lektorka zabývá způsobem poskytování poradenských služeb v MŠ a ZŠ z pohledu legislativního rámce platného od 1. 9. 2016. Důraz je kladen na povinnost škol v kontextu sociálně právní ochrany dětí a mládeže, spolupráci s rodiči, na jejich práva a povinnosti, na spolupráci s odbornými pracovišti (PPP x SPC).

Účastníkům budou poskytnuty podrobné informace k zajišťování pozice asistenta pedagoga do třídy, v níž je vzděláván žák nebo žáci se SVP (s přiznaným odpovídajícím stupněm PO).

Bude probrána také otázka týkající se zdrojů financování (podpůrná opatření, kompenzační pomůcky, financování pozice asistenta pedagoga).

 

Cíle školení:

Cílem semináře je seznámit pedagogy s právní úpravou vzdělávání dětí v intencích legislativního rámce, podle novely Školského zákona. Charakteristika podpůrných opatření jako nový legislativní termín zahrnuje širokou škálu organizačních opatření, pedagogických dovedností, individualizaci přístupu, speciálně-pedagogické metody, úpravu organizace a obsahu vzdělávání – cílem je rozšířit kompetence pedagogů, aby co možná nejlépe zajistili reálný předpoklad k zajištění rovných příležitostí ve vzdělávání skupinám žáků s SVP.

 

Cílová skupina:

učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, asistenti pedagoga, ředitelé škol a školských zařízení

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.