č. akreditace MSMT: 29079/2017-2-1232

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Seminář je zaměřený na novelu zákona č. 561/2004 Sb., především na §16 novely Školského zákona a s ním související vyhlášku 27/2016 a RVP ZV.

Podrobně jsou rozebírány jednotlivé stupně podpůrných opatření a specifika jednotlivých stupňů podpůrných opatření (plán pedagogické podpory, individuální vzdělávací plán, asistent pedagoga, působení dalších osob poskytujícíh podporu atd.). Dále je nedílnou součástí obsahu postup školy v souvislosti s poskytováním podpůrných opatření 1.stupně a 2.-5.stupně. Velmi podrobně jsou rozebírány zprávy, doporučení a revize. V druhé části semináře se lektor zaměřuje na členění podpůrných opatření, základní pravidla pro uplatňování podpůrných opatření (metody, formy, učebnice, pomůcky, kompenzační pomůcky apod.) a normovanou finanční náročnost. Pozornost je také věnována způsobu hodnocení a sebehodnocení v rámci podpůrných opatření.

 

Cíle školení:

Účastníci budou disponovat základními znalostmi potřebnými k orientaci úkonů spojených s dětmi, žáky a studenty s potřebou podpůrných opatření. Osvojí si znalosti o podmínkách a procesu školy fungující v režimu společného vzdělávání a uvědomí si práva a povinnosti všech účastníků výchovně vzdělávacího procesu v rámci společného vzdělávání. Získají základní informace v postupech zavádění podpůrných opatření.

 

Cílová skupina:

učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.