č. akreditace MSMT: 21439/2017-21022

 

Hodinová dotace: 16 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Seminář nabídne možnosti, jak netradičními způsoby přiblížit žákům sloh a poezii. Školení cílí na propojení ČJL s ostatními vzdělávacími oblastmi (např. Umění a kultura, Člověk a zdraví a Člověk a příroda) nebo průřezovými tématy (např. Multikulturní výchova).

První část školení je věnována slohu a pedagogové se v ní seznámí s postupy, jak využít při vyučování slohu všech pěti smyslů. Účastníci si prakticky vyzkoušejí aktivity, jejichž prostřednictvím mohou žákům zpestřit hodiny slohu a vést je tak k budování vztahu k psanému projevu a získávání komunikativních kompetencí. Činnosti vycházejí vstříc různým učebním strategiím jednotlivých žáků, čímž umožňují zohlednit jejich individuální potřeby.

Druhá část školení je věnována poezii. Účastníkům bude nabídnuta inspirace, jak je možno ve škole s poezií pracovat ve všech složkách výuky.

 

Cíle školení:

Cílem semináře je propojit ČJL s dalšími vzdělávacími oblastmi, se kterými souvisí. Snahou je poskytnout v nástinu pedagogům přehled o moderní poezii a slohu a inspirovat je ke způsobům, jak u žáků vzbudit zájem. Aktivity a výběr ukázek jsou zaměřeny tak, aby byly následně v praxi přiměřené a srozumitelné žákům 2. stupně ZŠ. Zvolené aktivity vedou žáky k samostatnosti i k práci ve skupině.

 

Cílová skupina:

učitelé 1. a 2. stupně ZŠ

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.