Doporučený rozsah:  jeden den, 8 hodin

Cíl školení:

1. Dovést frekventanty kurzu k uvědomění si podstaty komunikace.

2. Zvědomit jim jejich vlastní tělesné zkušenosti a procesy v komunikaci.

3. Zdokonalit jejich schopnost vědomé práce s těmito zkušenostmi a procesy.

4. Naučit účastníky ovládat tělo, gesto, hlas.

5. Poskytnout účastníkům základní schopnosti a dovednosti, které jim pomohou v jejich následném celoživotním procesu kultivace vlastní komunikace.

Obsah školení:

Program je založen na práci s těmito prvky: tělo, gesta, neverbální komunikace, hlas, intonace, artikulace, slovní kondice, rétorické figury. Nejedná se o výuku umělé, manipulativní komunikace. Vychází se z vrozených vloh a získaných schopností a dovedností účastníků, které jsou v programu rozvíjeny. Není rozhodující stupeň zdatnosti účastníka.

Blok 1

V čem tkví problém nezvládnuté komunikace. Psychofyzické kořeny nezvládnuté komunikace.

Blok 2

Role těla, hlasu a slova v komunikaci. Dech, utváření hlasového proudu a artikulace.

Blok 3

Kolektivní workshop práce s tělem, hlasem, s artikulací. Rozbor výkonu dvou řečníků.

Blok 4

Přirozený a nepřirozený styl komunikace. Typy řečníků. Jak pracovat s vlastním stylem. Řečnické figury.

Blok 5

Rozbor výkonu řečníka. Tělo, gesto a řečnické figury.

Blok 6

Práce s vlastním projevem.