č. akreditace MSMT – 25040/2016-1

 

Hodinová dotace: 16 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Seminář nabízí inspirace, jak pomocí rozmanitých metod motivovat žáky ke čtení, rozvíjet základy jejich čtenářské gramotnosti, naučit je pracovat s krásnou literaturou, poezií, i s odborným a publicistickým textem. Představené metody podporují také schopnost dětí vyhledávat klíčové informace v textu a pracovat s nimi. Účastníci si prakticky vyzkoušejí vybrané aktivity spojené s prací s textem a seznámí se některými technikami, jejichž pomocí je možno docílit funkční čtenářské gramotnosti. Pedagogové se seznámí s postupy, jak využít při vyučování všechny smysly žáků, tak aby došlo k jejich aktivizaci, podpoře příznivého klimatu třídy, utváření kladných mezilidských vztahů a zejména aktivnímu zapojení žáka do vyučovacího procesu. Seminář je koncipován na základě poznatků získaných z odborné literatury, příspěvků z vědeckých konferencí a vlastního pedagogického působení lektorky.

 

Školení zahrne následující moduly:

  1. Motivace k rozvoji čtenářské gramotnosti
  • Kreativita při práci s textem, vytváření čtenářského vkusu, spolupráce s knihovnami, prožitkové vnímání, čtení s otázkami, klíčová slova, …

 

  1. Moderní literatura pro děti mladšího školního věku
  • Čeští a zahraniční autoři od 2. pol. 20. století do současnosti, poezie pro děti, …

 

  1. Literatura všemi smysly (1. část)
  • Hmat a čich jako motivace při tvorbě textu, …

 

  1. Literatura všemi smysly (2. část)
  • Chuť, sluch a zrak jako motivace při tvorbě textu, mezioborové přesahy, nonverbální vyjadřování, …

 

Cíle školení:

Cílem semináře je seznámit učitele s inovativními metodami, postupy a technikami, jejichž pomocí je možno rozvíjet čtenářství a podporovat čtenářskou gramotnost, vytvářet u žáků kladný vztah ke čtení, schopnost porozumění, kritického hodnocení textu, komunikaci s textem (i s mezioborovým přesahem a k poznávání všemi smysly), hledání informací v textu a jejich aplikaci v praxi atd. Texty a aktivity jsou vybrány s přihlédnutím k mentální zralosti žáků na 1. stupni ZŠ.

 

Cílová skupina:

učitelé 1. stupně ZŠ

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

Konkrétní termíny školení naleznete v přehledu naší nabídky aktuálně vypsaných seminářů.